Search result for

*emperor*

(203 entries)
(0.0364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: emperor, -emperor-
English-Thai: Longdo Dictionary
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emperor[N] จักรพรรดิ์, See also: กษัตริย์, ฮ่องเต้, ผู้ครองจักรวรรดิ์, Syn. dictator, king, ruler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emperor(เอม'เพอเรอะ) n. จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร., See also: emperorship n. ดูemperor

English-Thai: Nontri Dictionary
emperor(n) พระเจ้าจักรพรรดิ,จักรพรรดิ,ราชาธิราช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emperorจักรพรรดิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emperorsจักรพรรดิ [TU Subject Heading]
Napoleon I, Emperor of the French, 1769-1821นโปเลียนที่ 1, พระเจ้า, ค.ศ. 1769-1821 [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abdicated emperor (n) จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.
roman emperor (n ) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
/But one king had a ruthless ambition /to make himself emperor by the sword.ฮ่องเต้พระองค์หนึ่งโหดเหี้ยมทะเยอทะยาน ตั้งตนเป็นจักรพรรดิโดยใช้กำลังห้ำหั่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/The country was his. /He was now Emperor of All Under Heaven.บัดนี้ทรงเป็นฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในใต้หล้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/The Emperor's mystics taught him /mastery over the five elements,ราชครูทูลฮ่องเต้ให้ใช้อำนาจแห่งธาตุทั้งห้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/The Emperor's answer was here /along with other magic beyond imagining.คำตอบที่ฮ่องเต้ต้องการอยู่ที่นี่ พร้อมของวิเศษอื่นๆที่มิมีผู้ใดคาดฝัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/She cast the spell in Sanskrit, /an ancient language /that the Emperor did not understand.นางร่ายเวทมนตร์ภาษาสันสกฤต ภาษาเก่าแก่โบราณที่ฮ่องเต้มิอาจเข้าใจ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/or the Emperor will rise again /to enslave all of mankind.หากฮ่องเต้คืนชีพ มาลมนุษย์จะกลายเป็นทาส The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It was you that discovered the Bembridge journal, and with it, you'll discover the Emperor.เธอค้นพบบันทึกของเบ็มบริดจ์ แล้วก็เป็นเธอที่จะพบฮ่องเต้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- as if awaiting an order from the Emperor.- เหมือนกำลังรอบัญชาจากฮ่องเต้ / - แล้วฮ่องเต้อยู่ไหน? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
No. You're going to use it to wake the Emperor, aren't you?ไม่ คุณจะใช้มันชุบชีวิตฮ่องเต้ใช้มั้ย? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Once this touches him, the Emperor will rise to rule again.เพียงแค่แตะพระวรกายฮ่องเต้จะฟื้นคืน ยึ่งใหญ่อีกครั้ง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Where the hell's the Emperor?แล้วศพฮ่องเต้อยู่ไหน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Aim for the Emperor!- เล็งไปที่ฮ่องเต้! The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- Aim for the Emperor?\ - เล็งไปที่ฮ่องเต้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I'll go after the Emperor.ข้าเป็นคนจัดการฮ่องเต้เอง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You know, I would have killed the Emperor if you two hadn't blown my cover.ผมคงฆ่าฮองเต้ได้แล้วถ้า พ่อกับแม่ ไม่ทำเสียแผนหมด The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
My family has watched over the Emperor's tomb for centuries.ครอบครัวข้าเฝ้าสุสานฮ่องเต้มานานหลายร้อยปี The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Emperor cannot be killed unless he is stabbed through the heart with this.ไม่มีใครที่จะฆ่าฮ่องเต้ได้\ นอกจากแทงพระอุระด้วยมีดนี่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If the Emperor reaches Shangri-La and drinks from the Pool of Eternal Life, he will raise his army and no one will be safe.หากฮองเต้ไปถึงแชงกรีล่า ได้ดื่มน้ำจากบ่ออำมริตแล้ว พระองค์ก็จะปลุกชีพกองทัพซึ่งคิดว่าคงจะไม่ปลอดถัยแน่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Yang still has the diamond, and that's where he and the Emperor will go.หยางยังมีเพชรอยู่ในมือ นั้นคือจุดหมายที่เค้าและฮ่องเต้จะต้องไป The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I'm sorry I blamed you guys for raising the Emperor.ผมเสียใจที่โทษพ่อแม่เรื่องปลุกฮ่องเต้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Now that we've cleared that up, we can focus on taking down the Emperor.- ก็ดี ทีนี้เราก็ตั้งสมาธิไปที่ฮ่องเต้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Do we have a plan for the Emperor? We're gonna hit him high, hard and fast and smash him like a Ming vase.มีแผนรับมือกับฮ่องเต้หรือยัง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If the Emperor places the Eye up there, all will be lost.หากฮ่องเต้วางดวงตาบนยอดเจดีย์ ทุกอย่างจบสิ้น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Emperor murdered the only man I ever loved, Lin's father.ฮ่องเต้สังหารชายคนเดียวที่ข้ารัก พ่อของหลิน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Emperor must never be allowed to reach the Pool, or he will have the power to raise his army.ให้ฮ่องเต้เข้ามาที่บ่อยน้ำนี่ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นพระองค์จะมีอำนาจปลุกชีพกองทัพ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
When the Emperor built the Wall, he buried his enemies underneath it and cursed their souls to hold it up for eternity.ตอนที่ฮ่องเต้สร้างกำแพง เขาฝังข้าศึก ไว้ข้างใต้ ซึ่งจะพิทักษ์มันไปตลอดกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Bring down the wrath of the oppressed on this Emperor and all who follow him!วิญญาณโทสะซึ่งเกิดจากการกดขี่ ที่ฮ่องเต้องค์นี้และทุกผู้ที่ติดตาม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Same kind the 13 monks used to save the Tang Emperor.แบบเดียวกับที่ 13 อรหันต์ใช้ ตอนช่วยจักรพรรดิ์ถัง The Forbidden Kingdom (2008)
Once every 500 years, the Jade Emperor hosts the Peach Banquet.เมื่อครบรอบ 500 ปีในคราวนั้น จักรพรรดิ์หยกได้จัดงานฉลองลูกท้อ The Forbidden Kingdom (2008)
The Jade Emperor was enchanted by the Monkey King.จักรพรรดิหยกเองก็ ชื่นชอบราชาวานร The Forbidden Kingdom (2008)
Satisfied all was well in Heaven and Earth, the Supreme Emperor left to begin his 500 years meditation.พึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งสวรรค์กับโลก องค์จักรพรรดิ์ก็ได้จากไป เพื่อเข้าญานต่อไปอีก 500 ปี The Forbidden Kingdom (2008)
The later didn't obey the Jade Emperor's command. The Warlord challenged the Monkey King to a duel.ตัวแม่ทัพก็ได้ท้าประลอง กับราชาวานร The Forbidden Kingdom (2008)
They say when the Monkey King is freed the Jade Emperor will return.เค้าว่ากันว่า เมื่อราชาวานรถูกปลดปล่อย ราชาสวรรค์ จะกลับมา The Forbidden Kingdom (2008)
And mix emperors with his tubes is Kung Fu.แล้วก็จักรพรรดิ์ลูกครึ่ง ก็เป็นกังฟู The Forbidden Kingdom (2008)
It is the Emperor's mix of jade, cinnabar and salts of mercury.เป็นสุราหยกขององค์จักรพรรดิ์ The Forbidden Kingdom (2008)
All the three warlords wished to become the Emperor of a unified Chinaขุนศึกของทั้งสามก๊กต่างต้องการเป็น \ จักรพรรดิ์หนึ่งเดียวของจีน Three Kingdoms (2008)
Liu became the emperor of his newly foundเล่าปี่สถาปนาตัวจักรพรรดิ์ของ Three Kingdoms (2008)
Our late Emperor Liu had ascended to heaven amid his great agendaเมื่อพระเจ้าเล่าปี่สวรรคตแล้ว Three Kingdoms (2008)
However, I assist our young Emperorอย่างไรก็ดี ข้าเสนอ.. ยุวจักรพรรดิ์ว่า Three Kingdoms (2008)
Black Emperor... and the fucking Shins.ได้อยู่ในวงร็อก Pineapple Express (2008)
/If he could impress the /daughter of the emperor,เขาทำให้ธิดาจักพรรดิประทับใจ เขารู้ว่าสักวันเขาต้องได้ปกครองแผ่นดิน! Bedtime Stories (2008)
The only emperor, is the emperor of ice-cream.จักรพรรดิหนึ่งเดียว คือจักรพรรดิแห่งไอศครีม Pathology (2008)
Also the same line was used by Emperor Zurg....แล้วก็ประโยคเดียวกัน มีอีกในเรื่อง เอ็มเพอร์เรอ เซิร์ก... I Love You, Beth Cooper (2009)
What can we expect from a Christian emperor?เราจะคาดหวังอะไรจากจักรพรรดิ์คริสเตียนได้? Agora (2009)
Prepare to hear and obey the verdict of our Emperor.ตั้งใจฟังคำตัดสินจากท่านจักรพรรดิ์ให้ดี Agora (2009)
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be known as...จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก Agora (2009)
"and salutate the youth of their emperor.- แอบบี้ Cold Comfort (2009)
I was gonna say "Emperor Palpatine."ฉันกำลังจะบอกว่า "จักรพรรดิพัลพาทีน" The Curious Case of Dean Winchester (2009)
- The emperor tenji built the omi otsu palace in 672,จักรพรรดิ์เทนจิสร้าง พระราชวังโอมิ ออทึซุ ในปี 672 Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emperorEmperor Nero was an extremely evil tyrant.
emperorHowever, in general, it seems that the Emperors had continued without seeking worldly power.
emperorIn the post-War period, up until 1975, Emperor Showa prayed at the Yasukuni Shrine a total of 8 times.
emperorI think there are probably few Japanese who know this side of the Emperor Meiji, the side that left a song like this.
emperorKamui no Ken was a sort of samurai/ninja story set during the transition of the fall of the Tokugawa Shogunate and the re-establishment of Japan under the Emperor Meiji in 1868.
emperorThe Emperor is the symbol of the unity of the people.
emperorThe Emperor prayed for the souls of the deceased.
emperorThe Emperor's Birthday fell on Sunday.
emperorThe Emperor shall be the symbol of the State.
emperorThe princess begged forgiveness from the emperor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระมหาจักรพรรดิ[N] emperor, Example: พุทธศาสนาสอนให้บรรดานักรบ ขุนนาง ให้ความเสียสละกตัญญูรักหมู่คณะ เทิดทูนพระมหาจักรพรรดิ, Thai definition: ประมุขของจักรวรรดิที่มีความยิ่งใหญ่
มหากษัตริย์[N] king, See also: emperor, monarch, Syn. พระราชา, พระเจ้าแผ่นดิน, พระเจ้าอยู่หัว, พระมหากษัตริย์, กษัตริย์, Ant. ราชินี, มหาราชินี, Count unit: พระองค์, Thai definition: กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ฮ่องเต้[N] emperor, See also: king, Example: การประจบประแจงป็นสาเหตุใหญ่ข้อหนึ่งที่ทำให้ประเทศจีนสมัยฮ่องเต้ล่มจม, Count unit: องค์, Notes: (จีน)
ราเชนทร์[N] a mighty king, See also: emperor, great king, Syn. ราชาธิราช, Thai definition: พระราชาผู้เป็นใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ราชาธิราช[N] emperor, See also: great king, mighty king, Syn. ราเชนทร์, Thai definition: พระราชาผู้เป็นใหญ่กว่าพระราชาอื่นๆ, Notes: (สันสกฤต)
จักรพรรดิ[N] emperor, See also: ruler of empire, Syn. พระราชาธิราช, จักรพัตราธิราช, Example: ประเทศญี่ปุ่นมีจักรพรรดิเป็นองค์ประมุขของประเทศ, Count unit: พระองค์, Thai definition: ประมุขของจักรวรรดิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทเวศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทเวศร์[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, Syn. พระราชา, กษัตริย์, เจ้านาย, Example: พระรามเป็นเทเวศร์แห่งกรุงอโยธยา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทเวศวร์[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, เจ้านาย, Example: ผู้เป็นเทเวศวร์แห่งเราคือพระนารายณ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธราธิบดี[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. ธราธิป, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นริศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นริศร[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นเรศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นเรศวร[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นฤเทพ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์, Notes: (สันสกฤต)
นฤบาล[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์, Notes: (สันสกฤต)
นฤเบศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์
นฤป[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิราช[n.] (athirāt) EN: emperor of Abyssinia   FR: empereur [m]
ฮ่องเต้ [n.] (hǿngtē) EN: emperor   
จักรพรรดิ[n.] (jakkraphat) EN: emperor   FR: empereur [m]
มหากษัตริย์[n.] (mahākasatri) EN: king ; emperor ; monarch   
ผีเสื้อเจ้าชายม่วงอินเดีย[n. exp.] (phīseūa jaochāi muang Indīa) EN: Indian Purple Emperor   
พระมหาจักรพรรดิ[n.] (phramahājakkraphat) EN: emperor   
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: king of kings ; emperor ; great king ; mighty king   
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้[n. prop.] (Susān Jīn Sī Høng Tē) EN: Mausoleum of the First Qin Emperor   FR: Mausolée de l'empereur Qin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPEROR    EH1 M P ER0 ER0
EMPERORS    EH1 M P ER0 ER0 Z
EMPEROR'S    EH1 M P ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emperor    (n) (e1 m p @ r @ r)
emperors    (n) (e1 m p @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaiser {m}emperor [Add to Longdo]
Kaisertetra {m} (Nematobrycon palmeri) [zool.]emperor tetra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンペラー[, enpera-] (n) emperor [Add to Longdo]
エンペラーテトラ;エンペラー・テトラ[, enpera-tetora ; enpera-. tetora] (n) emperor tetra (Nematobrycon palmeri) [Add to Longdo]
エンペラーペンギン[, enpera-pengin] (n) (See 皇帝ペンギン) emperor penguin (Aptenodytes forster) [Add to Longdo]
タテジマキンチャクダイ[, tatejimakinchakudai] (n) emperor angelfish (Pomacanthus imperator) [Add to Longdo]
ヨコシマクロダイ[, yokoshimakurodai] (n) bigeye emperor (Monotaxis grandoculis) [Add to Longdo]
梓宮[しきゅう, shikyuu] (n) (arch) Emperor's coffin (made of catalpa wood) [Add to Longdo]
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace) [Add to Longdo]
闇穴道;暗穴道[あんけつどう, anketsudou] (n) (obsc) road taken by an Chinese ajari buddhist monk when he incurred the wrath of emperor Genso (685-762) [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
違勅[いちょく, ichoku] (n) disobeying the emperor's order [Add to Longdo]
一世一元[いっせいいちげん, isseiichigen] (n) the practice of assigning one era name to one emperor [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) [Add to Longdo]
院号[いんごう, ingou] (n) (1) (hon) former emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (2) (See 院) posthumous Buddhist name containing the character "in" [Add to Longdo]
院政[いんせい, insei] (n) government by cloistered emperors [Add to Longdo]
院宣[いんぜん;いんせん, inzen ; insen] (n) imperial command (decree); decree of cloistered emperor [Add to Longdo]
叡感[えいかん, eikan] (n) emperor's approval [Add to Longdo]
叡旨[えいし, eishi] (n) the emperor's instructions [Add to Longdo]
叡聞に[えいぶんに, eibunni] (adv) (in the) emperor's hearing [Add to Longdo]
叡覧[えいらん, eiran] (n) the emperor's personal inspection [Add to Longdo]
叡慮[えいりょ, eiryo] (n) the emperor's pleasure [Add to Longdo]
王師[おうし, oushi] (n) emperor's teacher; imperial army [Add to Longdo]
王朝時代[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時代) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate) [Add to Longdo]
恩幸;恩倖[おんこう, onkou] (n) (arch) the emperor's personal favour [Add to Longdo]
牙纛[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general [Add to Longdo]
賀表[がひょう, gahyou] (n) congratulatory card or letter sent to the Emperor; congratulatory address [Add to Longdo]
劾奏[がいそう, gaisou] (n,vs) report of an official's offence to the emperor (offense) [Add to Longdo]
乾徳[けんとく, kentoku] (n) emperor's virtue [Add to Longdo]
関白[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser) [Add to Longdo]
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure [Add to Longdo]
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families)) [Add to Longdo]
供御[くご;ぐご;くぎょ, kugo ; gugo ; kugyo] (n) emperor's meal [Add to Longdo]
玉音[ぎょくおん, gyokuon] (n) the Emperor's voice [Add to Longdo]
玉体[ぎょくたい, gyokutai] (n) the Emperor's person or presence [Add to Longdo]
勤王攘夷;勤皇攘夷[きんのうじょうい, kinnoujoui] (n) loyalty to the emperor and expulsion of the foreigners [Add to Longdo]
欽定憲法[きんていけんぽう, kinteikenpou] (n) constitution granted by the Emperor [Add to Longdo]
禁衛[きんえい, kin'ei] (n) protecting the emperor [Add to Longdo]
禁野[きんや, kinya] (n) (arch) emperor's private hunting preserve [Add to Longdo]
禁裏様[きんりさま, kinrisama] (n) the emperor [Add to Longdo]
銀蜻蜓(oK)[ぎんやんま;ギンヤンマ, ginyanma ; ginyanma] (n) (uk) lesser emperor (species of dragonfly, Anax parthenope) [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) [Add to Longdo]
現つ神;現神[あきつかみ, akitsukami] (n) (arch) living god (honorific term for the emperor) [Add to Longdo]
現御神;現つ御神;現津御神[あきつみかみ;あらみかみ(現御神), akitsumikami ; aramikami ( gen o kami )] (n) (arch) (See 現つ神) living god (honorific term for the emperor) [Add to Longdo]
現人神;荒人神[あらひとがみ, arahitogami] (n) (1) living god (term for the emperor); (2) miracle-working god (who appears as the occasion demands) [Add to Longdo]
後鳥羽院[ごとばいん, gotobain] (n) ex-Emperor Gotoba [Add to Longdo]
[ご(P);お(P), go (P); o (P)] (pref) (1) honorific prefix; (pref,suf) (2) (ぎょ only) (hon) imperial; emperor [Add to Longdo]
御詠[ぎょえい, gyoei] (n) poem written by the Emperor or a member of the imperial family [Add to Longdo]
御下問;ご下問[ごかもん, gokamon] (n) a question from the emperor [Add to Longdo]
御言;命[みこと, mikoto] (n) (hon) the spoken words of the emperor or a noble [Add to Longdo]
御子;皇子;皇女[みこ, miko] (n) (1) (御子 only) God's son (in Christianity); (2) child of the emperor [Add to Longdo]
御上;お上[おかみ, okami] (n) (1) (hon) Emperor; (2) (hon) authorities; government; (3) (also 女将) term used to refer to a woman running a restaurant, inn, etc.; landlady; (4) (hon) your wife; his wife; madam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三皇五帝[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ˇ ㄉㄧˋ, ] three sovereigns 三皇 and five emperors 五帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography [Add to Longdo]
三皇炮捶[sān huáng pào chuí, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ㄆㄠˋ ㄔㄨㄟˊ, ] Paochui - "Three Emperor Cannon Punch" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
三跪九叩[sān guì jiǔ kòu, ㄙㄢ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, ] to kneel three times and kowtow nine times (formal etiquette on meeting the emperor) [Add to Longdo]
乘龙[chéng lóng, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] to ride the dragon; to die (of emperors and kings) [Add to Longdo]
乾陵[Qián líng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ, ] Qianling at Xianyang 咸陽市|咸阳市 in Shaanxi, burial site of third Tang emperor 高宗 and empress Wuzetian 武則天|武则天 [Add to Longdo]
乾隆[Qián Lóng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Qianlong or Ch'ien-lung, emperor of the Qing dynasty, reigned sixty years (1735-1796) [Add to Longdo]
二皇帝[èr huáng dì, ㄦˋ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, ] second emperor of a dynasty [Add to Longdo]
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, ] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜 [Add to Longdo]
伏羲[Fú Xī, ㄈㄨˊ ㄒㄧ, ] Fu Hsi; Fuxi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC (mythical creator of fishing, trapping, and writing) [Add to Longdo]
伏羲氏[Fú Xī shì, ㄈㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, ] Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing [Add to Longdo]
保驾[bǎo jià, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] escort the Emperor [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] OK (Emperor's interjection); to accede; to assent [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2 [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, / ] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2 [Add to Longdo]
元年[yuán nián, ㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, ] first year of Emperor's reign [Add to Longdo]
先帝遗诏[xiān dì yí zhào, ㄒㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄓㄠˋ, / ] posthumous edict of former emperor; Liu Bei's 劉備|刘备 edict to posterity [Add to Longdo]
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, ] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou [Add to Longdo]
先皇[xiān Huáng, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄤˊ, ] the late Emperor [Add to Longdo]
光绪[Guāng xù, ㄍㄨㄤ ㄒㄩˋ, / ] reign name of penultimate Qing emperor Guangxu or Guang-hsu (1875-1908) [Add to Longdo]
光绪帝[Guāng xù dì, ㄍㄨㄤ ㄒㄩˋ ㄉㄧˋ, / ] Guangxu Emperor [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar) [Add to Longdo]
凯彻[Kǎi chè, ㄎㄞˇ ㄔㄜˋ, / ] variant of 愷撒|恺撒, Caesar (emperor) [Add to Longdo]
刘伯温[Liú Bó wēn, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄛˊ ㄨㄣ, / ] Liu Bowen (1311-1375), general under the first Ming emperor Zu Yuanzhang 朱元璋, with a reputation as a military genius; also called Liu Ji 劉基|刘基 [Add to Longdo]
刘基[Liú Jī, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ, / ] Liu Ji or Liu Bowen 劉伯溫|刘伯温 (1311-1375), general under the first Ming emperor Zu Yuanzhang 朱元璋, with a reputation as a military genius [Add to Longdo]
刘恒[Liú Héng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄥˊ, / ] Liu Heng, personal name of Han emperor Han Wendi 漢文帝|汉文帝; Liu Heng (1954-), novelist, author of The damned grain 狗日的糧食|狗日的粮食 [Add to Longdo]
刘禅[Liú Chán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˊ, / ] Liu Chan 劉禪|刘禅 (207-271), son of Liu Bei, reigned as Shu Han emperor 233-263 [Add to Longdo]
刘裕[Liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420, reigned as Emperor Wudi of Song 宋武帝 [Add to Longdo]
刘邦[Liú Bāng, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄤ, / ] Liu Bang (256 or 247-195 BC), bandit leader who became first Han emperor Han Gaozu 漢高祖|汉高祖 (reigned 202-195 BC) [Add to Longdo]
受命于天[shòu mìng yú tiān, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ ㄩˊ ㄊㄧㄢ, ] to become Emperor by the grace of Heaven; to "receive the Mandate of Heaven" (traditional English translation) [Add to Longdo]
司马炎[Sī mǎ Yán, ㄙ ㄇㄚˇ ㄧㄢˊ, / ] Sima Yan (236-290), founding emperor of Jin dynasty 晋 after the Three Kingdoms period, reigned 265-290 as Emperor Wu of Jin 晉武帝 [Add to Longdo]
同治[Tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, ] reign name of Qing emperor (1861-1875) [Add to Longdo]
名讳[míng huì, ㄇㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] taboo name (e.g. of emperor) [Add to Longdo]
吕不韦[Lǚ Bù wéi, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Lü Buwei (-235 BC), merchant and politician in Qin kingdom, financial sponsor (and in fiction father) of King Ying Zhen 嬴政, who subsequently became the first emperor [Add to Longdo]
咸丰[Xián fēng, ㄒㄧㄢˊ ㄈㄥ, / ] reign name of Qing emperor (1850-1861); Xianfeng county in Hubei province [Add to Longdo]
唐尧[Táng Yáo, ㄊㄤˊ ㄧㄠˊ, / ] Yao or Tang Yao (c. 2200 BC), one of Five legendary Emperors 五帝, second son of Di Ku 帝嚳|帝喾 [Add to Longdo]
唐太宗[Táng Tài zōng, ㄊㄤˊ ㄊㄞˋ ㄗㄨㄥ, ] second Tang emperor Taizong (reigned 626-649) [Add to Longdo]
唐玄宗[Táng Xuán zōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄢˊ ㄗㄨㄥ, ] Emperor Xuanzong of Tang (712-756) [Add to Longdo]
唐高祖[Táng Gāo zǔ, ㄊㄤˊ ㄍㄠ ㄗㄨˇ, ] Li Yuan 李淵|李渊 (566-635), first Tang emperor Gaozu, reigned 618-626 [Add to Longdo]
唐高祖李渊[Táng Gāo zǔ Lǐ Yuān, ㄊㄤˊ ㄍㄠ ㄗㄨˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢ, / ] Li Yuan (566-635), first Tang emperor Gaozu, reigned 618-626 [Add to Longdo]
嘉庆[Jiā qìng, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄥˋ, / ] Jiaqing, reign name of Qing emperor (1796-1820) [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, / ] one of the five legendary emperors, also called 高辛氏 [Add to Longdo]
围场[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, / ] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times) [Add to Longdo]
在位时代[zài wèi shí dài, ㄗㄞˋ ㄨㄟˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] reign (of a king, emperor etc) [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] variant of 堯|尧, legendary emperor Yao, c. 2200 BC; embankment [Add to Longdo]
[Yáo, ㄧㄠˊ, / ] surname Yao; Yao or Tang Yao (c. 2200 BC), one of Five legendary Emperors 五帝, second son of Di Ku 帝嚳|帝喾 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] to dawdle; the name of the father of the Emperor Yao [Add to Longdo]
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, / ] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝 [Add to Longdo]
天子[tiān zǐ, ㄊㄧㄢ ㄗˇ, ] the (rightful) Emperor; the "Son of Heaven" (traditional English translation) [Add to Longdo]
天宫[Tiān gōng, ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] Temple in Heaven (e.g. of the Jade Emperor) [Add to Longdo]
天皇[Tiān huáng, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄤˊ, ] Emperor of Japan; Tennō; Mikado [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emperor \Em"per*or\, n. [OF. empereor, empereour, F. empereur,
   L. imperator, fr. imperare to command; in in + parare to
   prepare, order. See {Parade}, and cf. {Imperative},
   {Empress}.]
   The sovereign or supreme monarch of an empire; -- a title of
   dignity superior to that of king; as, the emperor of Germany
   or of Austria; the emperor or Czar of Russia.
   [1913 Webster]
 
   {Emperor goose} (Zo["o]l.), a large and handsome goose
    ({Philacte canagica}), found in Alaska.
 
   {Emperor moth} (Zo["o]l.), one of several large and beautiful
    bombycid moths, with transparent spots on the wings; as
    the American Cecropia moth ({Platysamia cecropia}), and
    the European species ({Saturnia pavonia}).
 
   {Emperor paper}. See under {Paper}.
 
   {Purple emperor} (Zo["o]l.), a large, strong British
    butterfly ({Apatura iris}).
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top