Search result for

*elevate*

(132 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elevate, -elevate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elevate[VT] ยกระดับขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, ปรับให้สูงขึ้น, Syn. advance, promote, upgrade
elevate[VT] ให้กำลังใจ, Syn. exalt, extol, glorify
elevated[ADJ] ซึ่งมีการศึกษาสูง, See also: ซึ่งมีศีลธรรมสูง, Syn. high-minded, noble
elevated[ADJ] ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น, See also: ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่น, Syn. raised
elevated[ADJ] เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. high, increase, uplifted
elevated[ADJ] มียศสูงขึ้น, See also: มีตำแหน่งสูงขึ้น, มีสถานะสูงขึ้น
elevate to[PHRV] ยกขึ้นสู่, See also: ยกระดับ, เลื่อนตำแหน่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elevate(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted

English-Thai: Nontri Dictionary
elevate(vt) ยกขึ้น,เงย,เปล่ง(เสียง),แผด(เสียง),เลื่อนยศ,ทำให้สูงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevated highwaysถนนลอยฟ้า [TU Subject Heading]
Elevateยกไหล่ [การแพทย์]
Elevatedครึ้มอกครึ้มใจ [การแพทย์]
Elevated, Definitelyค่าสูงชัดเจน [การแพทย์]
Elevated, Slightlyค่าสูงเล็กน้อย [การแพทย์]
elevated flumeelevated flume, สะพานน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Radiation levels are slightly elevated, but it's not dangerous.ระดับกัมมันตรังสีสูงเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอันตราย The Day the Earth Stood Still (2008)
There's some kind of elevated walkway.เหมือนจะเป็นทางยกระดับ Greatness Achieved (2008)
when we see him driving, his point of view is elevated.ตอนที่เขาขับรถ, มุมมองเขาสูงขึ้นมาหน่อย The Big Wheel (2009)
I noticed in his file it was slightly elevated.ฉันสังเกตเห็นในเอกสารของเขา ว่ามันเพิ่มขึ้นนิดหน่อย House Divided (2009)
Imaging shows slightly elevated icp, but no masses on or around the nerves.จินตนาการแสดงให้เห็นว่าระดับICPเพิ่มเล็กน้อย แต่ไม่ไปเกาะหรืออยู่รอบๆเส้นประสาท House Divided (2009)
Don't you want to elevate your career?หมายความว่ีายังไง นีล? V (2009)
Everyone's heart rates are elevated,การเต้นของหัวใจทุกคนเร็วขึ้น Air: Part 1 (2009)
- Rest, ice and elevate, OK?-ให้พัก โปะน้ำแข็ง ยกแผล เข้าใจ? \ Tainted Obligation (2009)
I.c.p.is elevated.ความดันในกระโหลกเพิ่มขึ้น Invest in Love (2009)
I've noticed in the past when you're grumpy, your mood tends to elevate when you tell me about it.ฉันรู้นะเวลาที่คุณอารมณ์เสีย รอให้คุณดีขึ้น แล้วคุณค่อยบอกฉันก็ได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
The department of Homeland Security raised the national threat level from elevated to high, after intelligence report suggested that an attack on the major East Coast city may be imminent.โดยทางการได้วางแผนป้องกันระดับสูง หลังจากรายงาน ว่าอาจเกิดเหตุร้ายขึ้น แถวๆ ย่าน East Coast Knowing (2009)
His heart rate is elevated.หัวใจเขาเต้นแรงมาก Star Trek (2009)
The most I'd ever had to offer the world was good intentions and a slightly elevated capacity to take a kicking.หนูหลงกับพ่อกับแม่ เธอหลงกับพ่อกับแม่น่ะ Kick-Ass (2010)
Let's elevate this.เอาล่ะ เพิ่มระดับขึ้นไป มานั่งตรงนี้ก่อนนะ Space (2010)
BP's elevated, but not dramatically.อุณหภูิมิภายในร่างกายสูงขึ้น แต่ไม่มาก Human (2010)
I'm just going to elevate her legsฉันแค่ไปแตะที่ขาเธอเท่านั้นเอง Sabotage (2010)
And would see him elevated.แล้วยังยกเค้าให้เป็นที่สูงส่ง Mark of the Brotherhood (2010)
We must make you look suitable for such elevated company.เราจะทำให้ท่านสวยสมกับงานระดับนี้เลย Mark of the Brotherhood (2010)
That facing that obstacle will elevate your emotional state.การเผชิญหน้ากับอุปสรรค จะเป็นตัวเพิ่มสถานะทางอารมณ์ Jacksonville (2010)
Much as running on a treadmill will elevate your heartbeat.เหมือนวิ่งบนสายพานวิ่ง หัวใจจะเต้นเร็วขึ้น Jacksonville (2010)
Yeah, that new tower, the one near the elevated tracks.ใช่ ตึกใหม่ ใกล้ทางยกระดับ Jacksonville (2010)
* "tim Tim and squirrlio show" * * "and squirrlio show" * yeah, elevated heart rate, shortness of breath and, uh, warm forehead.* "TIM TIM AND SQUIRRLIO SHOW" "AND SQUIRRLIO SHOW" * จ้ะ เดี๋ยวจะตรวจอัตราเต้น ของหัวใจน่ะ หายใจช้า ๆ สิ และอ้า หน้าผากร้อนๆ คงเป็นเพราะติดเ้ชื้อ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Rinse it off in the bathroom and keep it elevated.ไปล้างออกที่ห้องน้ำ และยกให้สูงนะ Thanksgiving II (2010)
Elevated blood pressure, irregular pulse, hyperactive eye movement.ระดับความดันและชีพจร ไม่ปกติ ลูกตากลอกไปมาอย่างรวดเร็ว Lazarus (2010)
Dr. Altman, Mr. Linehan has hemolytic anemia and elevated L.D.H. I suspect post-operative T.T.P.ดร.ออลท์แมน คุณไลน์แฮนมีอาการ โลหิตจางและเอ็นไซม์แอลดีเอชสูงขึ้น Sanctuary (2010)
Elevate his arm.ยกแขนเขาให้สูงไว้ For the Good of Our Country (2010)
Your heart rate is a bit elevated.อัตราการเต้นของหัวใจค่อนข้างสูงนะ A Humiliating Business (2010)
So because you can't feel, all your other senses like sight, they're elevated.งั้น เพราะว่าคุณไม่รู้สึกเจ็บ เซ้น ด้านอื่นๆ ของคุณเลยยกระดับขึ้น Sketchy (2010)
To elevate my name, build confidence, and just run as for Congress?เพื่อทำให้ฉันมีชื่อเสียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เพื่อแข่งขันเข้าสู่รัฐสภา? My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
- They are checking for elevated temperatures.พวกเขาตรวจสอบอุณหภูมิที่กําลังสูงขึ้น The Crazies (2010)
There are studies that show it helps with depression... it elevates the mood.มีผลการศึกษาที่แสดงว่า ดนตรีช่วยในเรื่องของโรคซึมเศร้าได้ มันช่วยในอารมณ์ดีขึ้น ฉันมีแผ่นพับ Comeback (2011)
The adrenaline from the crash... elevated her heart rate and triggered an attack.ทำให้อัตราเต้นของหัวใจเธอเพิ่มขึ้น ไปกระตุ้นให้เป็นหอบหืด The Firefly (2011)
Apparently there's an elevated threat level at Greendale.เราคงต้องไปที่วิทยาลัยซิตี้แทนแล้ว Intro to Political Science (2011)
In which case, what you need to do now is elevate your legs over your head while facing the northeast corner of the room.ซึ่งถ้าเป็นอย่างงั้น ที่เธอต้องทำตอนนี้ คือยกขาขึ้นเหนือศีรษะ ขณะที่หันหน้าไปทาง มุมตะวันออกเฉียงเหนือของห้อง Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
And my, um, my HCG levels are elevated.แล้วก็... ฮอร์โมนรกของฉันสูงผิดปกติ You're the One That I Haunt (2011)
Martha Elkin's blood pressure was slightly elevated, but I let her rest and then retook it, and it's, uh, fine, so it should be no problem.ความดันของมาธ่า เอลคินสูงนิดหน่อย แต่ฉันให้เธอพักแล้ววัดอีกที แล้วก็ เอ้อ โอเค ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Heart rate's a little elevated.การเต้นของหัวใจค่อนข้างต่ำ Echoes (2011)
She had an enormous amount of internal bleeding and an elevated heavy metal count in her blood.เธอมีอาการตกเลือดภายในมาก และมีโลหะหนักในกระแสเลือดสูง Out of the Light (2011)
He's showing signs of elevated pressure in his brain.เขาแสดงอาการความดันในสมองเพิ่มขึ้น Us or Them (2011)
Elevate the head of his bed.ยกหัวเตียงเขาขึ้น Strain (2011)
Let's elevate his legs.ยกขาเขาขึ้น Traffic (2011)
you could have elevated the dunphy name, but instead, you chose to tarnish it, so, congratulations, ladies, you brought this family to a new low.You could have elevated the dunphy name, but instead, you chose to tarnish it, งั้น ยินดีด้วยนะสาวๆ You brought this family to a new low. Phil on Wire (2011)
Blood had elevated levels of lead, indicating the victim was indeed shot.เลือดมีตะกั่ว แปลว่าเหยื่อถูกยิง Mea Makamae (2011)
Well, your liver enzymes are elevated, and we found traces of a neurotoxin in your blood:ก็ เอนไซม์ในตับคุณ มีการเพิ่มระดับ และเราพบร่องรอยของ neurotoxin ในเลือดของคุณ: Bears Will Be Bears (2011)
I'm gonna have to sleep with it elevated.ฉันคงต้องนอนทั้งสภาพนี้ And Strokes of Goodwill (2011)
Elevated.มันเต้นถี่ A Scandal in Belgravia (2012)
This piece of work has elevated sick and twisted to a whole new dimension.เจ้าคนร้ายนี่เพิ่มระดับความโรคจิต Unknown Subject (2012)
Lori, sit down. You should elevate it.ลอริ นั่งลงเถอะ คุณน่าจะยกขาไว้นะ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
All of the victims had elevated levels of alcohol in their systems.เหยื่อทุกคนมี ระดับแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ในระบบ Closing Time (2012)
He elevated position.เขายกตำแหน่ง Chosen Path (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elevateNew truth and knowledge always elevate human life and most usually find practical application.
elevatePretty soon there was an elevated train going back and forth above the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง[V] be lofty, See also: be elevated, be noble, be sublime, Syn. เด่น, สูงศักดิ์, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย
สูงส่ง[ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
เลื่อนขั้น[V] promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เลื่อนตำแหน่ง[V] get a promotion, See also: be promoted, elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนฐานะ, Example: เขาทำงานหนักเพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้, Thai definition: ได้รับการมอบหมายหน้าที่หรือฐานะการงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เงื้อ[V] raise, See also: lift, elevate, Syn. ยก, ยกขึ้น, ง้าง, เงื้อง่า, Example: ผมเงื้อกำปั้นต่อยไปที่ใบหน้าเขาเต็มแรง, Thai definition: ยกขึ้นทำท่าจะทุบจะตีเป็นต้น เช่น เงื้อมือ, อาการที่มือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นทำท่าจะตีหรือฟัน เป็นต้น เช่น เงื้อไม้ เงื้อมีด
เงื้อง่า[V] raise, See also: lift, elevate, Syn. เงื้อ, ง้าง, ยก, ยกขึ้น, Ant. เอาลง, ยกลง, Example: ท่านมหาเบรคแตกลุกขึ้นเงื้อง่ามืออยู่กลางลานวัด, Thai definition: ยกขึ้นทำท่าจะทุบตี
โง[V] raise, See also: lift up, elevate, rear, Syn. ยก, โผล่, Ant. ก้ม, Example: แดงโงหัวขึ้นแล้วพูดพึมพำก่อนจะหมดสติ, Thai definition: ยก (ใช้แก่หัว) เช่น โงหัวไม่ขึ้น
เต่งตึง[V] be elevated and firm, Syn. เต่ง, Ant. หย่อนยาน, Example: เขาเปลือยเปล่าร่างท่อนบน เผยให้เห็นมัดกล้ามที่เคยเต่งตึงในอดีต, Thai definition: มีเนื้ออูมแน่นตึง ไม่เหี่ยวหรือย่นยาน
เถิน[ADJ] high, See also: elevated, lofty, Syn. เนิน, สูง, ดอน
ยกขึ้น[V] elevate, See also: raise, hoist, heave, levitate, lift, pick up, hold up, uplift, Syn. เลื่อนขึ้น, Ant. ลดลง, ปลด, Example: สถานภาพของชนชั้นกลางถูกยกขึ้นเพราะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
ยกยอด[V] raise up the top of a castle, See also: lift, elevate, Thai definition: ทำพิธีเอายอดเมรุยอดปราสาทขึ้น
ชักรอก[V] hoist, See also: raise, lift, elevate
ชู[V] raise, See also: lift, boost, elevate, hold up, Syn. ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, Example: เขาชูมือขึ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน, Thai definition: ยกขึ้นสูงกว่าระดับเดิม
เชิด[V] lift, See also: raise, elevate, Thai definition: ที่ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น
เถกิง[ADJ] great, See also: famous, celebrated, noble, high, elevated, prosperous, Syn. ดำเกิง, สูงศักดิ์, รุ่งเรือง, กึกก้อง, ลั่นลือ
เลื่อนชั้น[V] upgrade, See also: promote, raise, elevate, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนขั้น, Example: คนที่ทำงานดีก็ย่อมจะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าให้เลื่อนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up   FR: lever ; relever ; tenir haut
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price   FR: augmenter ; relever ; élever
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
เลื่อนชั้น [v.] (leūoenchan) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate   
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise   
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamnaeng) EN: get a promotion ; be promoted ; elevate ; upgrade ; raise   FR: recevoir une promotion
รถไฟฟ้า[n. exp.] (rotfaifā) EN: elevated train ; electric train ; skytrain ; elevated railway ; BTS   FR: métro aérien [m] ; train aérien [m] ; BTS [m] (sigle)
สถานีรถไฟฟ้า[n. exp.] (sathānī rotfaifā) EN: skytrain station ; elevated train station   FR: station de chemin de fer aérien [f]
ทางลงด่วนดินแดง[n. exp.] (thāng long duan Din Daēng) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway   
ยก[v.] (yok) EN: carry ; lift ; lift up ; hold ; raise ; elevate   FR: porter ; soulever ; lever ; élever ; hisser
ยกขึ้น[v.] (yokkheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift   FR: soulever ; enlever

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEVATE    EH1 L AH0 V EY2 T
ELEVATED    EH1 L AH0 V EY2 T AH0 D
ELEVATES    EH1 L AH0 V EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elevate    (v) (e1 l i v ei t)
elevated    (v) (e1 l i v ei t i d)
elevates    (v) (e1 l i v ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hoch...elevated [Add to Longdo]
Hochantenne {f}elevated aerial [Add to Longdo]
Hochbehälter {m}elevated tank [Add to Longdo]
Kettenstrebe {f} | obenliegende Kettenstreben {pl}chain stay | elevated chainstay [Add to Longdo]
Schubmastgabelstapler {m}high lift Zugtrucks with elevated operator [Add to Longdo]
erhabenelevated [Add to Longdo]
erheben | erhebendto elevate | elevating [Add to Longdo]
erhöhtelevated [Add to Longdo]
erhöhtelevates [Add to Longdo]
hebtelevates [Add to Longdo]
heilig sprechen | er/sie wurde heilig gesprochen | er/sie wurde heilig gesprochento canonize | he/she was canonized; | he/she was elevated to sainthood [Add to Longdo]
hervorheben; hochhebento elevate [Add to Longdo]
überhöhen (Kurve)to bank; to superelevate [Add to Longdo]
überhöht {adj} (Kurve)superelevated; banked [Add to Longdo]
wieder behebento re-elevate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
高み[たかみ, takami] (n) height; elevated place [Add to Longdo]
高架橋[こうかきょう, koukakyou] (n) elevated bridge [Add to Longdo]
高架線[こうかせん, koukasen] (n) (1) overhead wires; (2) elevated railway [Add to Longdo]
高架鉄道[こうかてつどう, koukatetsudou] (n) elevated railroad; elevated railway [Add to Longdo]
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1,vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky [Add to Longdo]
小高い[こだかい, kodakai] (adj-i) slightly elevated [Add to Longdo]
上がり座敷[あがりざしき, agarizashiki] (n) elevated podium in Japanese-style house [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] elevated prominent ground [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] elevated, lofty [Add to Longdo]
轻轨[qīng guǐ, ㄑㄧㄥ ㄍㄨㄟˇ, / ] light rail (transit system); abbr. for 輕型軌道交通|轻型轨道交通; (may run underground, at street level or elevated); streetcar; metro [Add to Longdo]
高扬[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, / ] held high; elevated; uplift; soaring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elevate \El"e*vate\, a. [L. elevatus, p. p.]
   Elevated; raised aloft. [Poetic] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elevate \El"e*vate\, v. t. [imp. & p. p. {Elevated}; p. pr. &
   vb. n. {Elevating}.] [L. elevatus, p. p. of elevare; e +
   levare to lift up, raise, akin to levis light in weight. See
   {Levity}.]
   1. To bring from a lower place to a higher; to lift up; to
    raise; as, to elevate a weight, a flagstaff, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise to a higher station; to promote; as, to elevate
    to an office, or to a high social position.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise from a depressed state; to animate; to cheer; as,
    to elevate the spirits.
    [1913 Webster]
 
   4. To exalt; to ennoble; to dignify; as, to elevate the mind
    or character.
    [1913 Webster]
 
   5. To raise to a higher pitch, or to a greater degree of
    loudness; -- said of sounds; as, to elevate the voice.
    [1913 Webster]
 
   6. To intoxicate in a slight degree; to render tipsy.
    [Colloq. & Sportive] "The elevated cavaliers sent for two
    tubs of merry stingo." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. To lessen; to detract from; to disparage. [A Latin
    meaning] [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {To elevate a piece} (Gun.), to raise the muzzle; to lower
    the breech.
 
   Syn: To exalt; dignify; ennoble; erect; raise; hoist;
     heighten; elate; cheer; flush; excite; animate.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top