Search result for

*elation*

(542 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elation, -elation-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
chelation (n ) (med) the process of removing a heavy metal from the bloodstream by means of a chelate as in treating lead or mercury poisoning The process of forming a ring by forming one or more hydrogen bonds

English-Thai: Longdo Dictionary
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elation[N] ความปิติยินดี, See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ, Syn. exhilaration, euphoria, rapture, Ant. depression
relation[N] ความเกี่ยวข้องกัน, See also: ความสัมพันธ์, Syn. association, connection
relation[N] ญาติ, See also: ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, Syn. kindred, kinship, relative
relation[N] การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, การเล่า, Syn. description, narration
relational[ADJ] เกี่ยวกับความสัมพันธ์
revelation[N] การเปิดเผย, See also: สิ่งที่เปิดเผย, Syn. disclosure, exposure
revelation[N] สิ่งประหลาดที่ถูกเปิดเผย, Syn. discovery, manifestation
revelation[N] การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: การแสดงให้เห็นความจริง, Syn. light of truth
cancelation[N] การยกเลิก, Syn. cancel, cancellation
correlation[N] ความสัมพันธ์กัน, Syn. association, relationship
crenelation[N] การออกแบบหรือสร้างให้มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ, Syn. crenellation
relationship[N] ความสัมพันธ์, See also: ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association, connection
relationship[N] ความเป็นญาติกัน, Syn. kinship
relationship[N] ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว, Syn. affair, liaison
in relation to[IDM] เนื่องจาก, See also: ตามที่, เกี่ยวกับ
race relations[N] ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
public relations[N] งานประชาสัมพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corelation(คอระเล'เชิน) n. = correlation
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน,การเกี่ยวพันกัน,ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation
crenelation(เครนะเล'เชิน) n. การสร้างส่วนยื่นกลม,การสร้างบาก,บาก,รอยบาก, Syn. notch
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
gelationn. การแข็งตัวเนื่องจากความเย็น
public relationsn. ประชาสัมพันธ์
relation(รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดองกัน,ญาติ,เครือญาติ,การบรรยาย,เรื่องราว, Syn. existing connection, See also: relational adj.
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
revelation(เรฟ'วะเล'เชิน) n. การเปิดเผย, การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: revelational adj. revelationist n., Syn. disclosure,news

English-Thai: Nontri Dictionary
correlation(n) ความเกี่ยวพัน,ความสัมพันธ์,สหพันธ์
elation(n) ความปลื้มปีติ,ความปีติยินดี,ความอิ่มเอมใจ
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์
relation(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน
revelation(n) การแสดงให้เห็น,การเปิดเผย,การเผย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public relationsการประชาสัมพันธ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public relationsการประชาสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patron-client relationshipสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial correlationสหสัมพันธ์บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prohibited degree of relationshipระดับชั้นญาติที่จะทำการสมรสกันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal relationนิติสัมพันธ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislation, labour relations; labour relations legislationกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour relationsแรงงานสัมพันธ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour relations legislation; legislation, labour relationsกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
linear correlation coefficientสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
revelationวิวรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rank correlationสหสัมพันธ์ลำดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relationshipความเป็นญาติ [ดู kinship] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relationship by marriageสัมพันธภาพทางสมรส, ความเป็นดองกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relationship clauseข้อกำหนดสมาชิกในครอบครัว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relationship, patron-clientสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflexive relationความสัมพันธ์สะท้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reciprocal relations; relations, reciprocalความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrence relation; recurring relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurring relation; recurrence relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relationความสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relation backการมีผลย้อนหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relation, mind-bodyความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relationsความเกี่ยวพันเป็นญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relations, humanมนุษยสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relations, internationalความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relations, publicการประชาสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relations, reciprocal; reciprocal relationsความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relation๑. ความสัมพันธ์๒. ตารางความสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relationความสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relationความสัมพันธ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
symmetric relationความสัมพันธ์สมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
serial correlationสหสัมพันธ์เชิงอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stratigraphic correlationการเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sphacelationการกลายเป็นเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spurious correlationสหสัมพันธ์ปลอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simple correlationสหสัมพันธ์เชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
occlusal relation; occlusal position; occulsal relationตำแหน่งสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusion, working; working bite relationการสบ(ฟัน)ทำงาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
overclosure; vertical dimension decrease; vertical relation decreaseการลดมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ close bite; bite colsing และ closed bite ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal position; occlusal relation; occulsal relationตำแหน่งสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occulsal relation; occlusal position; occlusal relationตำแหน่งสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adulterous relationsการเป็นชู้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acquired centric relation; habitual centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
antisymmetric relationความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arithmetic relationความสัมพันธ์เชิงคำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
asymmetric relationความสัมพันธ์อสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
acentric relation; eccentric relationความสัมพันธ์นอกศูนย์ [มีความหมายเหมือนกับ eccentric position] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library public relationsการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chelation theraphyการักษาด้วยคีเลชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
East-West relationsความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก [เศรษฐศาสตร์]
Inter-governmental fiscal relationsความสัมพันธ์ด้านการคลังระหว่างหน่วยงานของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Economic relationsความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
North-South relationsความสัมพันธ์เหนือ-ใต้ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนา) [เศรษฐศาสตร์]
Relational Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ซอฟแวร์สำหรับจัดการข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นแบบตารางหลายๆ ตาราง และเอื้ออำนวยให้เรานำตารางเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันเป็นตารางใหม่ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการในตาราง จัดทำตารางต่างๆ และมีภาษาสำหรับใช้กับการสร้างและค้นหาข้อมูลในตารางได้ ซอฟแวร์ RDBMS ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้มีมาก เช่น Oracle,Informix,Ingres,Progress,Access,dBASE,FoxPro [คอมพิวเตอร์]
Relational Databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวนมาก แต่ละตารางอาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ นี้นอกจากมีลักษณะสอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวันเช่น ตารางเดินรถไฟแล้ว ยังมีพื้นฐานหลัการมาจากคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ หรือ relations ด้วย [คอมพิวเตอร์]
relational operatorตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์
ในการเขียนโปรแกรมการใช้สเปรดชีด และการใช้ฐานข้อมูลนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยตัวดำเนินการสำหรับเปรียบเทียบค่าสองค่าว่าเท่ากันหรือเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ หรืออาจเปรียบเทียบค่าหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกค่าหนึ่ง ในการเปรียบเทียบนี้เราจำเป้นจะต้องอาศัยตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเขียนเป็นลักษณะได้ดังนี้ = เท่ากับ > มากกว่า < น้อยกว่า <> ไม่เท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ [คอมพิวเตอร์]
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]
Central-local government relationsความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและส่วนท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Civil-military relationsความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร [TU Subject Heading]
Communication in industrial relationsการสื่อสารในแรงงานสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Communication in international relationsการสื่อสารทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Convention Relation to Registration of Rights in Respect of Vessels under Construction, 1967อนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนซึ่งสิทธิบางประการของเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ (ค.ศ. 1967) [TU Subject Heading]
Correlation (Statistics)สหสัมพันธ์ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Cultural relationsความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Customer relationsความสัมพันธ์กับลูกค้า [TU Subject Heading]
Domestic relationsกฎหมายครอบครัว [TU Subject Heading]
Domestic relations (Islamic law)กฎหมายครอบครัว (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Domestic relations courtsศาลครอบครัว [TU Subject Heading]
Domicile in domestic relationsภูมิลำเนาในกฎหมายครอบครัว [TU Subject Heading]
Ethnic relationsความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]
Family relationshipsความสัมพันธ์ทางครอบครัว [TU Subject Heading]
Foreign economic relationsความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign relationsความสัมพันธ์กับต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign relations administrationการบริหารความสัมพันธ์กับต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Government relationsความสัมพันธ์กับรัฐ [TU Subject Heading]
Group relation trainingการฝึกกลุ่มสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Human-animal relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ [TU Subject Heading]
Industrial relationsแรงงานสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Industrial relations consultantsที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Intergovernmental fiscal relationsความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐ [TU Subject Heading]
Intergroup relationsความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม [TU Subject Heading]
International economic relationsความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
International relationsความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Internet in public relationsอินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Interorganizational relationsความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ [TU Subject Heading]
Interpersonal relationsมนุษยสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Investor relationsความสัมพันธ์กับนักลงทุน [TU Subject Heading]
Jewish-Arab relationความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับ [TU Subject Heading]
Economic relationsเศรษฐกิจสัมพันธ์ [เศรษฐศาสตร์]
Man-woman relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างบุรุษและสตรี [TU Subject Heading]
Military relationsความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Parent-teacher relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู [TU Subject Heading]
Peaceful change (International relations)การเปลี่ยนแปลงเพื่อสันติภาพ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Plant-water relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ [TU Subject Heading]
Police-community relationsการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Public relationsการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Public relations and lawการประชาสัมพันธ์กับกฎหมาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Government Relations (n ) รัฐสัมพันธ์
relationship (vi) ความสัมพันธ์
revelation (n) พระคัมภีร์วิวรณ์ เป็นพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation?เเล้วคุณเป็นเพื่อนหรือว่าญาติ ของคุณนายแวน ฮอปเปอร์ล่ะครับ Rebecca (1940)
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง Rebecca (1940)
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
I mean when when one is ill it's good to have somebody close by friends or relations.ฉันหมายความว่า... ...เวลาเราป่วย... ...มันก็ดีที่มีใครอยู่ใกล้ๆ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To the Italian people that's a very sacred, close relationship.ที่คนอิตาเลียนที่เป็นที่เคารพนับถือมากความสัมพันธ์ใกล้ชิด The Godfather (1972)
At that moment, I realised Elaine had doubts about our relationship.ในตอนนั้น ผมก็รู้ว่าอีเลน ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของเรา Airplane! (1980)
What is your relation to that big pervert?เจ้าเป็นอะไรกับโจรราคะใหญ่นั่น? Return of the Condor Heroes (1983)
The United States has broken off diplomatic relations with Russia.สหรัฐอเมริกาได้หักออก ความสัมพันธ์ทางการทูตกับ รัสเซีย 2010: The Year We Make Contact (1984)
I enjoy working with human beings and have stimulating relationships with them.ฉันสนุกกับการทำงานร่วมกับ มนุษย์และ มีความสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้กับ พวกเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Look, our relationship is strictly business!นี่! ความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะ มันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะ! Mannequin (1987)
That does put a damper on our relationship.นั่นช่วยกระชับสัมพันธ์ได้มากเลย The Princess Bride (1987)
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people.สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน In the Name of the Father (1993)
You're in no condition to start a relationship.ตอนนี้นายยังไม่เหมาะที่จะสร้างความสัมพันธ์นะ Junior (1994)
White male, age 21, brought in on a ten-day paper... after suicidal gesture... apparently precipitated by a... break-up of a relationship.ชายผิวขาวอายุ 21 รับตัวมาพิจารณา 10 หลังจากจะฆ่าตัวตาย สาเหตุจาก ถูกตัดความสัมพันธ์ Don Juan DeMarco (1994)
Then suddenly i was hit with a revelation:แล้วจู่ๆ ผมก็รู้ซึ้ง Don Juan DeMarco (1994)
and about your relationship with both of them.และความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาทั้งคู่ Don Juan DeMarco (1994)
No, it's more of a fifth date kind of revelation.เปล่าๆมัน เหมือนกับเป็นการเดทครั้งที่ 5 แล้วนะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Today's the day Carol and I first consummated our physical relationship.วันนี้เป็นวัน ที่ฉันและคารอล มีความสัมพันธ์ทางร่างกาย เป็นครั้งแรก The One with George Stephanopoulos (1994)
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่ Episode #1.5 (1995)
I am almost the nearest relation he has, and I am entitled to know all his nearest concerns.ฉันเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดที่เขามี และฉันก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขา Episode #1.6 (1995)
After abusing you so to your face, I could have no scruple in abusing you to all your relations.หลังจากที่หยาบคายกับคุณแล้ว ฉันไม่สามารถที่จะ ลดความตะขิดตะขวงใจที่ได้ว่าร้ายคุณไป Episode #1.6 (1995)
He'll sheer clear of us from now on, and tell his relations to sheer clear of us.มันจะไม่ยุ่งกับเราแล้ว มันจะบอกพรรคพวกของมันด้วย The Education of Little Tree (1997)
Trust. Very important in a relationship.เชื่อใจ เป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุด รวมถึงในการรักษาด้วย Good Will Hunting (1997)
You'll never have that kind of relationship in a world... where you're always afraid to take the first step, because all you see is every negative thing ten miles down the road.ใช่ ชั้นก็ว่างั้นแหละ เธอจะไม่มีวันมีเพื่อนรู้ใจ ถ้าเธอยังกลัวที่จะก้าวก้าวแรก Good Will Hunting (1997)
Hey, does this violate the patient-doctor relationship? Naw.คนไข้เกเร กับหมอผูกพันธ์กันได้ไหมครับ Good Will Hunting (1997)
She wants me to take responsibility for everything that went wrong in our relationship.เธออยากให้ฉันเป็นคนรับผิดชอบ กับทุกๆอย่าง ที่ผิดผลาด ในความสัมพันธ์ของเรา The One with the Jellyfish (1997)
And for the record, it took two people to break up this relationship.จะบอกให้เอาบุญ มันต้องมีคน 2 คน ถึงจะจบความสัมพันธ์นี้ได้ The One with the Jellyfish (1997)
You're jealous of our relationship. Me and the moon.คุณอิจฉาความผูกพันธ์ของฉันกับดวงจันทร์สิ The Red Violin (1998)
And, um... the... the truth is, neither one of us has the slightest idea where this relationship is going.และเอ่อ... ความจริงคือเราไม่รู้ว่า ความสัมพันธ์นี้จะไปถึงไหน Rushmore (1998)
- We don't have a relationship, Max.เราไม่มีความสัมพันธ์กัน แม็กซ์ Rushmore (1998)
That's all I meant by "relationship".นั่นแหละความสัมพันธ์ของผม Rushmore (1998)
You have a cozy relationship with a known drug trafficker.คุณมีไมตรีสัมพันธ์กับนักค้ายาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี Brokedown Palace (1999)
I guess you could tell that Pikul and I had a relationship prior to coming here.ฉันเดาว่าเขาบอกแล้ว ฉันกับพิกัลมีความสัมพันธ์กัน ก่อนหน้าจะมาที่นี่ เราชอบเล่นด้วยกัน eXistenZ (1999)
Does that describe our relationship, Tyler?ฉันไม่รู้ รู้สิ Fight Club (1999)
- The nature of our relationship wasn't clear... ..to me for reasons I won't go into.หยุดพูด หยุดพูด ฟังนะ.. Fight Club (1999)
´"Student-teacher relations: How close is Too close? ´"ความสัมพันธ์ของครูกับศิษย์ ใกล้แค่ไหนคือใกล้เกินไป Never Been Kissed (1999)
How's the relationship between you?เธอ 2 คนเป็นไงมั่ง? Pola X (1999)
Any relation to Georges Valombreuse, the well-known diplomat of the '70s?เกี่ยวข้องอะไรกับจอร์จ วาลอมบรัว ผู้เป็นฑูตคนดังในยุค 70 หรือเปล่าครับ? Pola X (1999)
And suddenly, it turns into the language of the relationship and your only option is a silent retreat to neutral corners.ก็เลยกลายเป็นสัญญาณที่ไม่ดีระหว่างเรา ...และก็ทำให้ ความเงียบ นั้น ดีกว่าทุกสิ่ง The Story of Us (1999)
... intimatedetailsaboutour relationship, about our problems.... แบบสนิทชิดเชื้อเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ของเรา เล่าปัญหาของเรา The Story of Us (1999)
That's a relationship!นั่นมันมากกว่าคุยแล้ว! The Story of Us (1999)
... oftheemotionalstatus of a relationship.... สถานะของอารมณ์ ของความสัมพันธ์ The Story of Us (1999)
The only way a relationship works is if people grow and change together.วิธีที่ดีที่สุดก็คือ เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน The Story of Us (1999)
Mr. Kincaid's company is merely one of the ways we try to foster economic relations with other countries, Your Majesty.Mr. Kincaid's company is merely one of the ways we try to foster economic relations with other countries, Your Majesty. Anna and the King (1999)
Well, most of the world believes that a man and a woman should share a relationship which is sacred only unto themselves.Well, most of the world believes that a man and a woman should share a relationship which is sacred only unto themselves. Anna and the King (1999)
- We have a very healthy relationship.- เรายังรักกันหวานชื่น - ครับ เห็นแล้ว American Beauty (1999)
A relationship between us, it would be impossible, really. -It could never work out.ความสัมพันธ์ระหว่างเรา คงเป็นไปไม่ได้ Bicentennial Man (1999)
-Sexual relations?ความสัมพันธ์ทางเพศหรือ Bicentennial Man (1999)
-Guidance to students who have an illicit sexual relations, +30 -When a delinquent is straightened, +80 -Extracurricular activity, winner nationwide, +50แนะแนวเพื่อนักเรียนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย, +30 \ N-เมื่อกระทำผิดเป็นหัก+ 80N-กิจกรรมนอกหลักสูตร GTO (1999)
Good relationship with the student... +3ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน... +3 GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elationA love-hate relationship.
elationAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
elationAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
elationBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.
elationBrian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.
elationChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
elationCommon causes of stress are work and human relationships.
elationDiplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
elationDuring the press conference, the President touched on foreign relations.
elationFinally, their friendship broke up, and the close relationship has gone.
elationFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
elationHave you ever been in a long distance relationship?
elationHe decided on international relations.
elationHe established a friendly relationship with the natives.
elationHe is a distant relation of hers.
elationHe is my distant relation.
elationHe is my namesake, but no relation.
elationHe is no relation to me.
elationHe's observed on the relationship between the two countries.
elationHis claim is that there is a close relation between birth order and personality.
elationHis extensive knowledge of music was a revelation to us.
elationHow are relations between the two of them going?
elationHow could you? Is our relationship really so cold?
elationI am hoping to put an end to our unhappy relation.
elationI am in the dark about the relation between them.
elationI am writing in relation to your complaint.
elationI had a lot to say in relation to that affair.
elationI have a lot to think about in relation to the affair.
elationI have a lot to think in relation to the affair.
elationI have done with a sufficient new classmate and sufficient new relations.
elationI hope that your future activities will expand our relationship with your firm.
elationI hope their relationship will blossom into something permanent.
elationI hope to see our relationship expand.
elation"I might like to know about your relations with men." "Relations with men?" "Things like who you get on well with, who you've dated and such."
elationImport restrictions are barriers to closer relations between the two countries.
elationIn addition, there have been changes in husband-wife relationships.
elationIn all times and places many examples of good relations between wives and mothers-in-law can be seen.
elationIndeed, some writers do not think the relation of brain to consciousness is a causal relation in the first place.
elationIn general the relation between parents and children is essentially based on teaching.
elationIn Japan, relations between neighbors are apt to be cooler than in USA.
elationIn relation to this, I am to blame.
elationIs this in fact going to affect their relationships?
elationIt is high time we reconstructed new family relationships and formed a comfortable life.
elationIt is important that we make plans in relation to anticipated changes.
elationIt was a revelation to me.
elationJapan has diplomatic relations with China.
elationJapan maintains friendly relations with the United States.
elationJapan's problem has been that she has continued to view international relations as an extension of her hierarchical interpersonal relations at home.
elationJealousy in a relationship is often brought about by a lack of trust.
elationJust as all kinds of communications methods are increasing the human relationships are becoming weak. A perfect case of mistaking means for ends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กปส.[N] Public Relations Department, Syn. กรมประชาสัมพันธ์
ปชส.[N] public relations, Syn. ประชาสัมพันธ์, Thai definition: การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
พีอาร์[N] P.R., See also: public relation, Syn. ประชาสัมพันธ์
มีเพศสัมพันธ์[V] engage in sexual intercourse, See also: copulate, have sex, have sexual relations, Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด, Example: เธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายไม่เลือกหน้าและอยู่กันอย่างเปิดเผย, Thai definition: ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีหรือภรรยา
เลิกกัน[V] terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
สัมพันธภาพ[N] relationship, See also: kinship, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน
สายสัมพันธ์[N] relation, See also: kinship, correspondence, Syn. ความสัมพันธ์
สายสัมพันธ์[N] relation, See also: tie, bond, link, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความสัมพันธ์, Example: ลูกเป็นตัวกลางที่จะประสานสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
มนุษยสัมพันธ์[N] human relations, Example: เขาเป็นผู้ที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนให้เห็นพ้องด้วยได้เป็นเยี่ยม มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักผู้คนกว้างขวางหลายวงการ, Thai definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
มนุษยสัมพันธ์[N] human relations, See also: interpersonal relations, human relationship, Example: ความร่วมมือในหมู่คณะเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน, Thai definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
ตัดสวาท[V] terminate sexual relations, See also: jilt, Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์, Example: เขาตัดสวาทกับคู่ขาทั้งหมด, Thai definition: เลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
เยื่อใย[N] relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
วิเทศสัมพันธ์[N] foreign relations, Example: ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์, Thai definition: ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
สัมพันธภาพ[N] relations, See also: relationship, association, connection, bond, Syn. ความผูกพัน, ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, Example: ระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสัมพันธภาพซาอุดิอาระเบีย-ไทยดำเนินไปด้วยความไม่ราบรื่นนัก
สัมพันธไมตรี[N] friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
วงศา[N] family, See also: relations, folk, relatives, kin, kith and kin, Syn. ตระกูล, สกุล, วงศาคณาญาติ, Example: ญาติพี่น้องทุกคนขอร้องให้รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศาเอาไว้บ้าง, Thai definition: กลุ่มของคนที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
เลิกคบ[V] severe relations with, See also: break off relations with, Example: ถ้าเลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ ผลการเรียนของเขาคงดีขึ้น, Thai definition: ทำให้มิตรภาพหรือความสัมพันธ์สิ้นสุดลง
สัมพันธ์[N] relations, See also: connections, relationships, link, association, Syn. สัมพันธน์, Example: เพื่อนกันควรจะรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนเอาไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตัดความสัมพันธ์[V] cut off relations, See also: break off relations, sever relations with, Syn. เลิกคบ, Example: เขาจะตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักแค่ผู้หญิงคนเดียวเชียวหรือ, Thai definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
ตัดไมตรี[V] break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดสัมพันธ์, Example: เจ้าเมืองยอมตัดไมตรี ไม่ยกราชธิดาให้เป็นมเหสี, Thai definition: ไม่รับความหวังดีหรือไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
ตัดสัมพันธ์[V] break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดไมตรี, Example: เธอตัดสัมพันธ์กับเขาได้จริงอย่างที่ปากพูดหรือเปล่า, Thai definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
คำบรรยาย[N] lecture, See also: narration, expository, explanation, relation, speech, Syn. ปาฐกถา, Example: หากเราสนใจฟังคำบรรยายของอาจารย์ เราก็จะไม่ได้ยินเสียงอื่นๆ เลย, Count unit: เรื่อง
ความสัมพันธ์[N] relation, See also: association, involvement, connection, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน, ความข้องเกี่ยว, Example: ี้ระดับสติปัญญาและความสามารถมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพอย่างลึกซึ้ง
วงศ์วาน[N] family, See also: relations, relatives, kin kinsfolk, Syn. วงศ์วานว่านเครือ, วงศาคณาญาติ, Thai definition: ลูกหลานเหลนในตระกูล
คืนดี[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ดีกัน[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. คืนดี, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: พ่อหายเมาแล้วกลับมาดีกันกับแม่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ปิติ[N] joy, See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation, Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ, Ant. โศกเศร้า, โทมนัส, Example: พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้
พระราชไมตรี[N] friendly relations, See also: diplomatic relations, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีพระราชไมตรีตอบรับคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศของไทย, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน, Notes: (ราชา)
พันธุ์[N] lineage, See also: descent, relationship, Syn. ตระกูล, พวก, สาย, เผ่าพันธุ์, Thai definition: เทือกเถา, เหล่ากอ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พี่น้อง[N] relatives, See also: relations, kinsfolk, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง, Example: มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เขากับหล่อนเป็นพี่น้องกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน, คนในเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน
แรงงานสัมพันธ์[N] relationship between employer and employee about right and duty, Example: รัฐบาลควรจัดหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ใส่ไว้ในการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, Thai definition: ความสัมพันธ์ในด้านการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการว่าจ้างทำงาน รวมทั้งสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนการร่วมเจรจาต่อรอง และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อการอยู่ร่วมกันต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
ลักลอบ[V] commit adultery, See also: have a clandestine sexual relations, Syn. ลักลอบได้เสีย, Example: พระเอกในนิทานจักรๆ วงศ์ๆ มักลักลอบได้ลูกสาวพระราชา, Thai definition: ลอบไปพบกันอย่างลับๆ ในเชิงชู้สาว
เลือด[N] descent, See also: lineage, blood relation, extraction, blood line, Syn. สายเลือด, เชื้อสาย, Example: คนไทยส่วนใหญ่มักจะมีเลือดจีนผสมอยู่ด้วย
วงศาคณาญาติ[N] relations, See also: kin, kinsman, relatives, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, วงศ์วาน, วงศ์ญาติ, Example: เขาถูกวงศาคณาญาติทางพ่อรุมเล่นงานเสียจนเข็ด
สมสู่[V] have sexual relations, See also: sleep together, cohabit, live together, Syn. สู่สม, ร่วมรัก, ร่วมประเวณี, สังวาส, Example: แม่เขาเจ็บใจที่เขาไปสมสู่กับผู้หญิงหากิน, Thai definition: อยู่ร่วมกันเสมือนผัวเมีย, อยู่ร่วมกันอย่างผัวเมีย
สายโลหิต[N] blood relation, See also: blood lineage, Syn. สายเลือด, Example: เขาทั้งสองรักกันราวกับพี่น้องที่มีความผูกพันกันทางสายโลหิต, Thai definition: ญาติพี่น้องผู้ร่วมสายเลือดเดียวกัน
สัมพันธภาพทางสังคม[N] social relationship, Syn. ความสัมพันธ์ทางสังคม, Example: องค์กรอิสระเหล่านี้เชื่อมโยงให้เกิดสัมพันธภาพทางสังคม ที่ไม่มีอะไรเป็นส่วนเดียวแล้วหยุดนิ่งตายตัว, Thai definition: พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องของกลุ่มคนในสังคม
ได้เสีย[V] have sexual relations without marriage, See also: become intimate sexually, have sexual intercourse, Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมรัก, Example: พวกเขาได้เสียกันก่อนแต่งงาน
ตัดรอน[V] sever relations (with), See also: break (/cut) off a friendship, sever a friendship, Syn. ตัดไมตรี, ตัดสัมพันธ์, ตัดขาด, Ant. ผูกไมตรี, ผูกสัมพันธ์, Example: ทั้งสองยังคบกันไม่ทันไร เธอก็มาด่วนตัดรอนเขาเสียแล้ว
ต่อ[PREP] with, See also: in relation to, Example: การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรทุกคน
แตกกัน[V] break, See also: split, break off relations, have disagreement, have dissension, have differences, Syn. ทะเลาะกัน, ไม่ถูกกัน, แตกคอ, Ant. เข้าใจกัน, Example: เพราะเธอคนเดียวจึงทำให้เขาแตกกัน
บอกศาลา[V] disown, See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim, Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา, Example: เขาบอกศาลาบุตรชายคนโตของเขา เพราะรับลูกสะใภ้ไม่มีสกุลไม่ได้, Thai definition: ประกาศไม่รับผิดชอบ หรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป, Notes: (โบราณ)
ระบบเครือญาติ[N] system of relatives, See also: kinship, relationship, Example: หัวใจที่แท้จริงของการรดน้ำในวันสงกานต์ คือ การยืนยันความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
ร่วมเพศ[V] make love, See also: have sexual relations, have sex intercourse, copulate, Syn. ร่วมประเวณี, เสพสังวาส, ร่วมรัก, Example: ชายที่ร่วมเพศกับหญิงที่เป็นโรคก็มีโอกาสจะติดโรคได้ไม่ยาก, Thai definition: เสพสังวาส
ร่วมรัก[V] make love, See also: have sex intercourse, have sexual relations, copulate, Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมรัก, เสพสังวาส, Notes: (ปาก)
ร่วมสายโลหิต[ADJ] of same blood relationship, See also: of same blood lineage, Example: การปฏิบัติต่อกันของสมาชิกที่เป็นไปแบบญาติพี่น้องผู้ร่วมสายโลหิตเดียวกัน ทำให้เราสามารถรวมกลุ่มกันได้
ประชาสัมพันธ์[N] public relations, Syn. การโฆษณา, การบอกข่าว, การบอกกล่าว, Example: เขามาช่วยงานประชาสัมพันธ์
ประยูรญาติ[N] relative, See also: relation, kinsfolk, family, Syn. เชื้อสาย, ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรวงศ์, ประยูร, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, Example: พระองค์รับสั่งว่าถ้าพระองค์สิ้นไปแล้วก็ให้ทรงช่วยดูแลพระประยูรญาติและบ้านเมือง
ญาติ[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เชื่อมการติดต่อ[v. exp.] (cheūam kān tittø) FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thāng phrarātchamaitrī) EN: cultivate friendly relations   
จุดน้ำแข็ง[n. exp.] (jut nāmkhaeng) EN: freezing point   FR: point de congélation [m]
จุดเยือกแข็ง[n. exp.] (jut yeūakkhaeng) EN: freezing point   FR: point de congélation [m]
การเกี่ยวพันกัน[n. exp.] (kān kīophan kan) EN: relationship   
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[n. exp.] (kān kīophan kan thāng sāi lōhit) EN: blood relationship   
การประชาสัมพันธ์[n. exp.] (kān prachāsamphan) EN: public relations   FR: relations publiques [fpl]
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wikhrǿ khā sahasamphan) EN: correlation analysis   
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wikhrǿ sahasamphan) EN: correlation analysis   
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย[n. exp.] (kān wikhrǿ sahasamphan yāng-ngāi) EN: simple correlation analysys   
ค่าสหสัมพันธ์[n. exp.] (khā sahasamphan) EN: correlation   
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
คนรู้จัก [n.] (khonrūjak) EN: acquaintance   FR: connaissance [f] ; relation [f]
ความเชื่อมโยง [n.] (khwām cheūamyōng) EN: connection ; correlation   
ความเกี่ยวเนื่อง[n.] (khwām kīoneūang) EN: connection ; relation   
ความเกี่ยวพัน[n.] (khwām kīophan) EN: relation   
ความเกี่ยวพันระหว่างกัน[n. exp.] (khwām kīophan rawāng kan) EN: interrelation   
ความเป็นญาติ[n. exp.] (khwām pen yāt) EN: kinship ; family relationship   FR: parenté [f] ; lien de parenté [m]
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[n. exp.] (khwām pen yāt dūay sāi lōhit) EN: blood relationship ; consanguinity   
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkphan) EN: relationship ; connection ; ties   
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samphan) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship   FR: relation [f] ; association [f]
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[n. exp.] (khwām samphan) EN: romantic relationship   
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[n. exp.] (khwām samphan rawāng prathēt) EN: international relations   FR: relations internationales [fpl]
ความสัมพันธ์ส่วนตัว[n. exp.] (khwām samphan suantūa) EN: personal relations   FR: relations personnelles [fpl]
ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (khwām samphan thāng dān watthanatham) FR: relations culturelles [fpl]
ความสัมพันธ์ทางการทูต[n. exp.] (khwām samphan thāng kānthūt) EN: diplomatic relations   FR: relations diplomatiques [fpl]
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samphan thāng phēt) EN: intimacy[ ; sexual intercourse]   FR: relation sexuelle [f]
กรมประชาสัมพันธ์[org.] (Krom Prachāsamphan) EN: Public Relations Department   
เลิกกัน[v.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship   FR: se séparer ; rompre ; divorcer
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness   FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มนุษยสัมพันธ์[n.] (manutayasamphan) EN: human relations ; social relations   FR: relations humaines [fpl] ; relations sociales [fpl]
มนุษย์สัมพันธ์[n. exp.] (manut samphan) EN: human relations   FR: relations humaines [fpl]
มนุษยสัมพันธ์[n.] (manutsayasamphan) EN: human relations   
นิติสัมพันธ์[n. exp.] (nitisamphan) EN: legal relations ; juristic relations   
แผนกประชาสัมพันธ์[n. exp.] (phanaēk prachāsamphan) EN: public relations section   
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
พระราชไมตรี[n.] (phrarātchamaitrī) EN: friendly relations; diplomatic relations   FR: relation amicale [f]
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation   
ปีติ[n.] (pīti ) EN: elation ; exultation ; joy ; rejoicing   FR: joie [f] ; plaisir [m]
ประชาสัมพันธ์[n. exp.] (prachāsamphan) EN: public relations   FR: relations publiques [fpl]
ระบบเครือญาติ[n. exp.] (rabop khreūa yāt) EN: system of relatives ; kinship ; relationship   
แรงงานสัมพันธ์[n. exp.] (raēng-ngānsamphan) EN: labour relations   
รีเลชั่น [n.] (rīlēchan) EN: relation   FR: relation [f]
สหสัมพันธ์[n.] (sahasamphan) EN: correlation   
สหสัมพันธ์พหุคูณ[n. exp.] (sahasamphan phahukhūn) EN: multiple correlation   
สายโลหิต[n.] (sāi lōhit) EN: blood relation ; blood lineage   FR: lien de sang [m]
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELATION    AH0 L EY1 SH AH0 N
RELATION    R IY0 L EY1 SH AH0 N
RELATIONS    R IY0 L EY1 SH AH0 N Z
RELATIONAL    R IY0 L EY1 SH AH0 N AH0 L
REVELATION    R EH2 V AH0 L EY1 SH AH0 N
CORRELATION    K AO2 R AH0 L EY1 SH AH0 N
REVELATIONS    R EH2 V AH0 L EY1 SH AH0 N Z
RELATIONSHIP    R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P
CORRELATIONS    K AO2 R AH0 L EY1 SH AH0 N Z
RELATIONSHIPS    R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P S
INTERRELATIONSHI    IH1 N T ER0 R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elation    (n) (i1 l ei1 sh @ n)
relation    (n) (r i1 l ei1 sh @ n)
relations    (n) (r i1 l ei1 sh @ n z)
revelation    (n) (r e2 v @ l ei1 sh @ n)
correlation    (n) (k o2 r @ l ei1 sh @ n)
revelations    (n) (r e2 v @ l ei1 sh @ n z)
correlations    (n) (k o2 r @ l ei1 sh @ n z)
relationship    (n) (r i1 l ei1 sh @ n sh i p)
interrelation    (n) (i2 n t @ r i l ei1 sh @ n)
relationships    (n) (r i1 l ei1 sh @ n sh i p s)
blood-relation    (n) - (b l uh2 d - r i l ei1 sh @ n)
interrelations    (n) (i2 n t @ r i l ei1 sh @ n z)
blood-relations    (n) - (b l uh2 d - r i l ei1 sh @ n z)
interrelationshi    (n) (i2 n t @ r i l ei1 sh @ n sh i p)
interrelationshi    (n) (i2 n t @ r i l ei1 sh @ n sh i p s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
関連[かんれん, kanren] Thai: ความสัมพัํนธ์ English: relation
関係[かんけい, kankei] Thai: ความสัมพันธ์ English: relation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äquivalenzrelation {f} [math.]equivalence relation [Add to Longdo]
Arbeitsverhältnis {n} | im Arbeitsverhältnis stehen beiemployer-employee relationship | to be employed by (with) [Add to Longdo]
Assoziativrelation {f}associative storage [Add to Longdo]
Auslandsbeziehungen {pl}international relations [Add to Longdo]
Autokorrelation {f}autocorrelation [Add to Longdo]
Betriebsverfassung {f}code of industrial relations [Add to Longdo]
Betriebsverfassungsgesetz {n}industrial relations law; Industrial Constitution Law [Add to Longdo]
Beziehung {f}; Kontakt {m} | Beziehungen {pl}; Kontakte {pl} | internationale wissenschaftliche Beziehungenrelation | relations | international scientific relations [Add to Longdo]
Beziehung {f}; Verhältnis {n} | Beziehungen {pl}relationship | relationships [Add to Longdo]
diplomatische Beziehungen | diplomatische Beziehungen aufnehmen | diplomatische Beziehungen abbrechendiplomatic relations | to establish diplomatic relations | to break off diplomatic relations [Add to Longdo]
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to [Add to Longdo]
Blutsverwandtschaft {f}blood relation [Add to Longdo]
Datenbanksystem {n} [comp.] | relationales Datenbanksystemdatabase system | relational database system [Add to Longdo]
Geschäftsbeziehung {f} | Geschäftsbeziehungen {pl} | Geschäftsbeziehungen {pl} | mit jdm. in Geschäftsbeziehungen stehenbusiness connection; business relation | business relations; commercial connections; business dealings | business connections | to have business relations with sb. [Add to Longdo]
Handelsbeziehungen {pl}trade relations [Add to Longdo]
Hochgefühl {n}; Euphorie {f}; Jubelstimmung {f}elation [Add to Longdo]
Korrelation {f}; Wechselbeziehung {f}correlation [Add to Longdo]
Korrelationsanalyse {f} [math.]correlation analysis [Add to Longdo]
Korrelationsmesstechnik {f}correlational measurement [Add to Longdo]
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship [Add to Longdo]
Öffentlichkeitsarbeit {f}; Pressearbeit {f}public relations; PR [Add to Longdo]
Offenbarung {f}; Preisgebung {f}; Enthüllung {f} | Offenbarungen {pl}revelation | revelations [Add to Longdo]
Pearson-Korrelationskoeffizient {m} [math.]Pearson correlation coefficient [Add to Longdo]
Presseamt {n}public relation office [Add to Longdo]
Rangkorrelationskoeffizient {m} [math.]rank correlation coefficient [Add to Longdo]
Relation {f} [math.]relation [Add to Longdo]
Relation {f}relation; relationship [Add to Longdo]
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief [Add to Longdo]
Seilschaft {f}insider relationship [Add to Longdo]
Stolz {m}elation [Add to Longdo]
Symbiose {f} (zwischen) [biol.] | eine Symbiose eingehensymbiosis (of) | to for a symbiotic relationship [Add to Longdo]
Übereinstimmung {f}correlation [Add to Longdo]
Unschärferelation {f}uncertainty relation [Add to Longdo]
Verhältnis {n}; Verwandtschaft {f}relationship [Add to Longdo]
den Verkehr mit jdm. abbrechento break off relations with sb.; to break off contact with sb. [Add to Longdo]
Vertragsverhältnis {n}contractual relationship [Add to Longdo]
Verwandte {m,f}; Verwandter | Verwandten {pl} | Verwandte väterlicherseitsrelative; relation | relations | patrikin; agnate [Add to Longdo]
Verwandtschaft {f}relationship [Add to Longdo]
Verwandtschaft {f}relation [Add to Longdo]
Verwandtschaftsgrad {m} | Verwandtschaftsgrade {pl}degree of relationship | degrees of relationship [Add to Longdo]
Wechselbeziehung {f}interrelation; inter-relation [Add to Longdo]
Winkelverwandtschaft {f}angular relationship [Add to Longdo]
Wirtschaftsbeziehungen {pl}economic relations [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}working relationship [Add to Longdo]
beziehungsgestört {adj}relationally disturbed [Add to Longdo]
gegenseitige Beziehung {f}interrelationship [Add to Longdo]
relational {adj}relational [Add to Longdo]
Wie ist sie mit dir verwandt?What relation is she to you? [Add to Longdo]
Öffentlichkeitsarbeit {f}PR : public relations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to [Add to Longdo]
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to [Add to Longdo]
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to [Add to Longdo]
インベスターリレーションズ[, inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations [Add to Longdo]
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
コンシューマーズリレーション[, konshu-ma-zurire-shon] (n) consumers' relation [Add to Longdo]
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway) [Add to Longdo]
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship) [Add to Longdo]
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] (n) {comp} partner relation [Add to Longdo]
パブリックリレーションズ;パブリックリレーション[, paburikkurire-shonzu ; paburikkurire-shon] (n) public relations [Add to Longdo]
ヒューマンリレーションズ[, hyu-manrire-shonzu] (n) human relations; HR [Add to Longdo]
ピーアール[, pi-a-ru] (n,vs) PR; public relations; (P) [Add to Longdo]
ヤリ目;やり目[ヤリもく(ヤリ目);やりもく(やり目);ヤリモク, yari moku ( yari me ); yarimoku ( yari me ); yarimoku] (n) (from 遣る and 目的) sexual rather than serious relationship [Add to Longdo]
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible) [Add to Longdo]
リレーショナル[, rire-shonaru] (n) relational [Add to Longdo]
リレーショナルDBMS[リレーショナルディービーエムエス, rire-shonarudei-bi-emuesu] (n) {comp} relational DBMS; RDBMS [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[, rire-shonarude-tabe-su] (n) {comp} relational database; RDB [Add to Longdo]
リレーショナルデータベースシステム[, rire-shonarude-tabe-sushisutemu] (n) {comp} Relational Database system [Add to Longdo]
リレーション[, rire-shon] (n) relation [Add to Longdo]
レベレーション[, rebere-shon] (n) revelation [Add to Longdo]
位置付ける(P);位置づける[いちづける(P);いちずける(位置付ける)(ik), ichidukeru (P); ichizukeru ( ichiduke ru )(ik)] (v1,vt) to place (in relation to the whole); to rank; to position; to locate; (P) [Add to Longdo]
依存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship) [Add to Longdo]
意味の関係理論[いみのかんけいりろん, iminokankeiriron] (n) {ling} relational theory of meaning [Add to Longdo]
意味関係[いみかんけい, imikankei] (n) {comp} semantic relation [Add to Longdo]
異性関係[いせいかんけい, iseikankei] (n) relationships with the opposite sex [Add to Longdo]
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers [Add to Longdo]
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant [Add to Longdo]
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
因果関係[いんがかんけい, ingakankei] (n,adj-no) consequence; causal relationship; nexus [Add to Longdo]
姻戚関係[いんせきかんけい, insekikankei] (n) relation by marriage [Add to Longdo]
引っ掛かり;引っ掛り;引っ懸かり;引っ懸り[ひっかかり, hikkakari] (n) (1) hold; catch; (2) connection; relationship; (3) unease; discomfort [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
縁がない;縁が無い[えんがない, enganai] (exp,adj-i) (See 縁のない) have no relation to; have no luck with; not be fated to [Add to Longdo]
縁もゆかりもない[えんもゆかりもない, enmoyukarimonai] (exp) having no relation with whatsoever; having nothing to do with; alien [Add to Longdo]
縁故[えんこ, enko] (n) relation; connection; affinity [Add to Longdo]
縁辺[えんぺん, enpen] (n) edge; relative; relations; border [Add to Longdo]
遠距離恋愛[えんきょりれんあい, enkyoriren'ai] (n) long distance relationship [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] (n) {comp} hierarchical relation [Add to Longdo]
外交委員長[がいこういいんちょう, gaikouiinchou] (n) head of the Foreign Relations Committee [Add to Longdo]
外交関係[がいこうかんけい, gaikoukankei] (n) diplomatic relations [Add to Longdo]
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage [Add to Longdo]
角が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp,v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy [Add to Longdo]
掛け構い;掛構い[かけかまい, kakekamai] (n) (1) (arch) (used in the negative) (See 関係・1) involvement; relation; (2) (arch) anxiety; worries; concerns; troubles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
三角关系[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] triangle relationship; a love triangle [Add to Longdo]
中俄关系[Zhōng É guān xì, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] Sino-Russian relations [Add to Longdo]
中日关系[Zhōng Rì guān xì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] Sino-Japanese relations [Add to Longdo]
中欧[Zhōng Ōu, ㄓㄨㄥ ㄡ, / ] China-Europe (e.g. trading relations); Central Europe [Add to Longdo]
中澳[Zhōng Ào, ㄓㄨㄥ ㄠˋ, ] China-Australia (relations) [Add to Longdo]
中苏解决悬案大纲协定[Zhōng Sū jiě jué xuán àn dà gāng xié dìng, ㄓㄨㄥ ㄙㄨ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄩㄢˊ ㄢˋ ㄉㄚˋ ㄍㄤ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] the treaty of 1923 normalizing relations between the Soviet Union and the Northern Warlord government of China [Add to Longdo]
中越[Zhōng yuè, ㄓㄨㄥ ㄩㄝˋ, ] Sino-Vietnam (relations) [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people [Add to Longdo]
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn [Add to Longdo]
人际[rén jì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] human relationships; interpersonal [Add to Longdo]
人际关系[rén jì guān xì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] interpersonal relationship [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, / ] be; connection; relation; tie up; bind [Add to Longdo]
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] human relationship [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4 [Add to Longdo]
八面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] be smooth and slick (in establishing social relations) [Add to Longdo]
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations [Add to Longdo]
公共关系[gōng gòng guān xì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] public relations [Add to Longdo]
公关[gōng guān, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] public relations [Add to Longdo]
冷淡关系[lěng dàn guān xì, ㄌㄥˇ ㄉㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] cold relations (e.g. between countries) [Add to Longdo]
前生冤孽[qián shēng yuān niè, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄩㄢ ㄋㄧㄝˋ, ] predestined relationship [Add to Longdo]
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] industrial relations; relations between labor and capital [Add to Longdo]
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between labor and employer; industrial relations [Add to Longdo]
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, ] friendly (relations) [Add to Longdo]
台湾关系法[Tái wān guān xì fǎ, ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] Taiwan Relations Act (of 1975) [Add to Longdo]
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, ] peaceful relations; harmonious [Add to Longdo]
哈米吉多顿[Hā mǐ jí duō dùn, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄣˋ, / ] Armageddon (in Revelation 16:16) [Add to Longdo]
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] enlightenment; revelation; apocalypse [Add to Longdo]
启示录[Qǐ shì lù, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄌㄨˋ, / ] the Revelation of St John the divine; the Apocalypse [Add to Longdo]
因由[yīn yóu, ㄧㄡˊ, ] reason; cause; predestined relationship (Buddh.) [Add to Longdo]
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect [Add to Longdo]
国际关系[guó jì guān xì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] international relations [Add to Longdo]
国际关系学院[Guó jì Guān xì Xué yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] University of International Relations [Add to Longdo]
外交关系[wài jiāo guān xì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] foreign relations; diplomatic relations [Add to Longdo]
梦话[mèng huà, ㄇㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to talk in one's sleep; fig. speech bearing no relation to reality; delusions [Add to Longdo]
宿分[sù fèn, ㄙㄨˋ ㄈㄣˋ, 宿] predestined relationship [Add to Longdo]
宿缘[sù yuán, ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, 宿 / 宿] predestine relationship [Add to Longdo]
对外关系[duì wài guān xì, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] foreign relations [Add to Longdo]
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, / ] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship [Add to Longdo]
建交[jiàn jiāo, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ, ] to establish diplomatic relations [Add to Longdo]
建构[jiàn gòu, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄡˋ, / ] to construct (often sth abstract, such as good relations); to set up; to develop; construction (abstract); architecture [Add to Longdo]
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] formally establish diplomatic relations [Add to Longdo]
复交[fù jiāo, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄠ, / ] to reopen diplomatic relations [Add to Longdo]
性关系[xìng guān xi, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙, / ] sexual relations; sexual contact; intercourse [Add to Longdo]
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] affairs of the heart; mutual relationship [Add to Longdo]
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair) [Add to Longdo]
打得火热[dǎ de huǒ rè, ㄉㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] to carry on intimately with (成语 saw); ardent relationship (esp. between lovers); billing and cooing [Add to Longdo]
揭发[jiē fā, ㄐㄧㄝ ㄈㄚ, / ] disclose; revelation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB) [Add to Longdo]
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation [Add to Longdo]
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation [Add to Longdo]
関係演算子[かんけいえんざんし, kankeienzanshi] relational operator [Add to Longdo]
関係管理[かんけいかんり, kankeikanri] relational management [Add to Longdo]
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator [Add to Longdo]
形式関係[けいしきかんけい, keishikikankei] formal relation [Add to Longdo]
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]
相関[そうかん, soukan] correlation [Add to Longdo]
相関係数[そうかんけいすう, soukankeisuu] correlation coefficient [Add to Longdo]
相互関係[そうごかんけい, sougokankei] interaction, interrelation [Add to Longdo]
相互相関[そうごうそうかん, sougousoukan] cross-correlation [Add to Longdo]
属種関係[ぞくしゅかんけい, zokushukankei] generic relation [Add to Longdo]
同格関係[どうかくかんけい, doukakukankei] coordinate relation [Add to Longdo]
比較演算子[ひかくえんざんし, hikakuenzanshi] relational operator, relation [Add to Longdo]
比較関係[ひかくかんけい, hikakukankei] comparative relation [Add to Longdo]
比較条件[ひかくじょうけん, hikakujouken] relation condition [Add to Longdo]
比較文字[ひかくもじ, hikakumoji] relation character [Add to Longdo]
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation [Add to Longdo]
偏向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] bias relation [Add to Longdo]
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]
連想関係[れんそうかんけい, rensoukankei] associative relation [Add to Longdo]
連続関係[れんぞくかんけい, renzokukankei] consecutive relation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Elation \E*la"tion\, n. [L. elatio. See {Elate}.]
     A lifting up by success; exaltation; inriation with pride of
     prosperity. "Felt the elation of triumph." --Sir W. Scott.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top