Search result for

*elaine*

(62 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elaine, -elaine-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Elaine!Elaine500 Days of Summer (2009)
Viktor.(Elaine) Viktor! S1m0ne (2002)
Elaine!Elaine500 Days of Summer (2009)
Daddy's been gone five years Elaine, make matters worse you were at the funeral.พ่อเสียไปได้ 5 ปีแล้วนะElaine ที่งานศพมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเลย The Blind Side (2009)
I don't know, elaine.ผมไม่รู้ อีเลน What Lies Below (2010)
You must be Elaine. Welcome.คุณคงเป็น Elaine ยินดีต้อนรับ Skyline (2010)
What will happen to Elaine?เกิดอะไรขึ้นกับ Elaine Skyline (2010)
Elaine.Elaine Skyline (2010)
Elaine ..Elaine .. Skyline (2010)
Elaine?อีเรน Skyline (2010)
Sir, this is Officer Elaine Tanner with the Albuquerque Police.ท่านคะ นี่คือเจ้าหน้าเอเลน เทนเนอร์ พร้่อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอัลเบอร์เคอร์กี Sunset (2010)
Elaine Stein, from Harper and Row Publishing in New York.อีเลน สไตน์ จากสำนักพิมพ์ ฮาร์เปอร์ แอนด์ โรว์ในนิวยอร์ก The Help (2011)
Is Elaine Stritch here?เอลเลน สตริชอยู่ที่นี่เหรอ Goodbye (2012)
Elaine Kraus said that her husband would often go to the beach to clear his head.เอเลน เคราส์ บอกว่าสามีเธอ มักจะไปที่ชายหาด เพื่อให้สมองเขาปลอดโปร่ง Closing Time (2012)
Elaine Cohen? [Chuckles] Exactly.เอเลน โคเฮน [หัวเราะหึๆ] แน่นอน The Choice (2012)
You see, Elaine, we looked up your skirt.เอเลน พวกเราดูกระโปรงคุณ The Choice (2012)
Elaine.Elaine Diva (2013)
I know that you're not dating Elaine.ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เดทกับอีเลน Diva (2013)
I don't really think I need to be taking any advice from TV's Blossom and Lady Elaine Fairchilde.ฉันไม่คิดหรอกว่าจะต้องรับ คำแนะนำจาก Blossom ในทีวี และท่านหญิง Elaine Fairchilde Lights Out (2013)
Good, Elaine!ดีมาก เอเลน! The Babadook (2014)
Elaine Greenawalt?เอเลน กรีนาวอลท์... The Cobbler (2014)
Mr. Solomon. I am Elaine Greenawalt.คุณโซโลม่อน ฉันเอเลน กรีนาวอลท์ The Cobbler (2014)
Elaine!ElaineArsenic and Old Lace (1944)
Elaine?ElaineJust Friends (2000)
- Elaine.- อีเลน Airplane! (1980)
Elaine...อีเลน... Airplane! (1980)
I love you, Elaine.ผมรักคุณ อีเลน Airplane! (1980)
- Elaine, just give me one more...- อีเลน ให้โอกาสผมอีกสัก... Airplane! (1980)
Is Elaine Dickinson on this flight?อีเลน ดิ๊คคินสัน อยู่เที่ยวบินนี้หรือเปล่าครับ Airplane! (1980)
But whenever I talk about Elaine, I get so carried away. I lose all track of time.แต่ผมพูดถึงอีเลนเมื่อไหร่ ผมจะหยุดไม่อยู่ ลืมเวลาไปเลย Airplane! (1980)
Elaine, just hear me out.อีเลน ฟังผมก่อนสิ Airplane! (1980)
Yeah, after the war, I wanted to get as far away as possible, so Elaine and I joined the Peace Corps.ใช่ หลังสงคราม ผมพยายามหนีให้ไกลที่สุด อีเลนกับผมเลย เข้าร่วมองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Airplane! (1980)
At that moment, I realised Elaine had doubts about our relationship.ในตอนนั้น ผมก็รู้ว่าอีเลน ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของเรา Airplane! (1980)
I really couldn't blame Elaine. She wanted a career.ผมไม่โทษอีเลนเลย เธอต้องการอาชีพ Airplane! (1980)
This is Elaine Dickinson, the stewardess.นี่อีเลน ดิ๊คคินสัน เป็นสจ๊วตหญิงค่ะ Airplane! (1980)
Elaine, don't panic.อีเลน ไม่ต้องกลัว Airplane! (1980)
- Elaine.- อีเลน Airplane! (1980)
Elaine. I don't have time to be gentle, so I'll be very direct.อีเลน ผมไม่มีเวลาพูดสุภาพนะ ฉะนั้นผมจะพูดตรงๆ Airplane! (1980)
Elaine, he wants you to sit in the co-pilot seat.อีเลน เขาต้องการ ให้คุณนั่งตรงที่นั่งนักบินผู้ช่วย Airplane! (1980)
I'll take it, Elaine.ผมจะจัดการเอง อีเลน Airplane! (1980)
I'll take it, Elaine. Listen to me, Kramer.ผมพูดเอง อีเลน ฟังผมนะ เครมเมอร์ Airplane! (1980)
But Elaine takes good care of you. You got plenty put away.แต่อีเลนดูแลแกดี แกลงทุนไว้เยอะ Heat (1995)
They named their little dog after Elaine Paige.เขาตั้งชื่อหมาเขาใหม่ว่าเอเลน เพจ Match Point (2005)
- Hey, Elaine, how you doing?- เฮ้ เอเลน คุณเป็นยังไงบ้าง Alpha Dog (2006)
Elaine Lacey.Doug? Deja Vu (2006)
And,elaine,your breath is god-awful.และอีเลน ปากเธอเหม็นมาก Let the Truth Sting (2007)
uh,this is our daughter a-a-amanda and her friend marc, and this is,um,bob and elaine klein.ฮ้า นี่คือลูกสาวของเรา อแมนด้า และเพื่อนของเธอ มาร์ค และนี่คือ เอ่อ บ๊อบและอีเลน ไคล์น How Betty Got Her Grieve Back (2007)
- Elaine Bassen, honors in urban planning, minor in sociology.- เอเลน บาสเซ็น เกียรตินิยมการวางแผนเมือง วิชาโทสังคมวิทยา The Nanny Diaries (2007)
- Elaine? - Yeah.เอเลนเหรอ ใช่ Eagle Eye (2008)
Elaine might want a hot dog and some nachos, so you shell out for that, too.นายก็ต้องจ่ายด้วย, ใช่เลย ใช่ Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของปราสาท[n. exp.] (jaokhøng prāsāt) FR: châtelain [m] ; châtelaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELAINE    AH0 L EY1 N
ELAINE    IY2 L EY1 N
DELAINE    D AH0 L EY1 N
ELAINE'S    AH0 L EY1 N Z
ELAINE'S    IY2 L EY1 N Z
MADELAINE    M AE1 D AH0 L EY0 N
CHAPDELAINE    SH AE1 P D AH0 L EY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Elaine    (n) (i1 l ei1 n)
chatelaine    (n) (sh a1 t @ l ei n)
chatelaines    (n) (sh a1 t @ l ei n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Elaine \E*la"ine\, or Elain \E*la"in\, n. [Gr. ? olive oil, oil,
     from ? the olive tree: cf. F. ['e]la["i]ne.] (Chem.)
     Same as {Olein}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top