Search result for

*eifer*

(134 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eifer, -eifer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heifer[N] วัวสาว (โดยเฉพาะที่ยังไม่เคยมีลูกวัว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heifer(เฮฟ'เฟอะ) n. วัวสาวที่มีอายุต่ำกว่า 3ปีและยังไม่เคยมีลูกวัว

English-Thai: Nontri Dictionary
heifer(n) วัวสาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jealousy.Eifersucht. #BackToReality (2017)
Yes.Er ist eifersüchtig. Hot Millions (1968)
Jealous?Bist du eifersüchtig? Ma Vie en Rose (1997)
Yeah.ReiferJust Friends (2005)
Jealousy.Eifersucht. The Woman at the Airport (2006)
Pfeife r?PfeiferThe Gallows (2015)
Ooh. And with your tutelage, will, we could take home That blue ribbon like two prize heifers in love.และจากที่นายสอน ฉันว่าเรา ต้องกลับบ้านพร้อมถ้วยรางวัลแน่ๆ Mash-Up (2009)
I read those run really tight, and she's kind of an ex-heifer.ใช่ค่ะ ได้ยินว่าชุดนั่นฟิตมาก และเขาก็เคยอ้วนมาก่อน Bride Wars (2009)
"Never judge a heifer by its hide.""อย่าตัดสินลูกวัวเพียงเเค่หนังของมัน" One Angry Fuchsbau (2013)
I'm reminded of these words as I stand here asking you to judge my client as you would a heifer.ผมคิดถึงคำนี้ตลอดเวลาทีฺ่ํผมยืนอยู่ตรงนี้ ขอให้คุณตัดสินลูกความของผม เปรียบเหมือนกับลูกวัว... One Angry Fuchsbau (2013)
They'd need a red heifer, a high priest.- วัวสาวขนแดง ปุโรหิตชั้นสูง Armageddon Protocol (2015)
Chapter 19... "Tell the Israelites to bring a red heifer."บทที่ 19... "จงบอกให้ชาวอิสราเอลนำ วัวสาวสีแดงมา" Prayer of David (2015)
Heifer?วัวสาวเหรอ Prayer of David (2015)
A red heifer without blemish, a high priest born of the lineage of the First High Priest, raised in isolation from birth without his feet touching the ground till his 13th year, yes.วัวสาวขนแดงที่ไม่มีตำหนิ บาทหลวงชั้นสูง เกิดจากเชื้อสายของบาทหลวงชั้นสูงรุ่นแรก เติบโตอย่างโดดเดี่ยว โดยไม่ให้เท้าได้แตะพื้นดิน Prayer of David (2015)
In the past, they were unable to find an unblemished red heifer, but now...ในอดีตพวกเขาไม่สามารถ หาวัวสาวขนแดงที่ไม่มีตำหนิได้ แต่ตอนนี้... Jehoshaphat (2015)
- A red heifer.- วัวสาวขนแดง Emma Wilson's Father (2015)
"Tell the Israelites to bring a red heifer"บอกชาวอิสราเอลว่า นำเอาวัวสาวสีแดง Meet the Rosenbergs (2015)
Heifer.วัวสาว Meet the Rosenbergs (2015)
The red heifer.วัวสาวขนแดง Trust No One (2015)
I mean, if they had the original ashes, they could mix it with new ashes from a pure red heifer, and...ฉันหมายถึง ถ้าพวกเขามีเถ้าดั้งเดิม พวกเขาสามารถผสมกับเถ้าใหม่ จากวัวสาวบริสุทธิ์และ... Trust No One (2015)
You'll hit the heifer.มันจะโดนวัวสามขนแดง Sisters of Dinah (2015)
Slaughterhouse workers killing a heifer.คนงานโรงฆ่าสัตว์ กำลังฆ่าวัวอยู่. Cinema Paradiso (1988)
Over the lake comes another heifer... about to die.และเหนือทะเลสาบเลือด ก็มีวัวอีกตัวหนึ่ง... กำลังจะตาย. Cinema Paradiso (1988)
Seems all the heifers decided to calf at the same time.ดูเหมือนว่าตอนนี้แม่วัวหลายตัวกำลังจะคลอดพร้อมกัน Brokeback Mountain (2005)
Oh, no, she didn't. She raised a heifer!กุลสตรีที่ไหนยะ "กุน-สตรี"สิไม่ว่า Big Momma's House 2 (2006)
Heifer, it's not a con job if you got your money's worth.ยังไงซะ อาจไม่ใช่ต้มตุ๋นก็ได้ ถ้ามันคุ่มค้าเงินที่เสียไป The Fourth Man in the Fire (2008)
- And Now We're A Girl Short. - Okay, Hogs And Heifers.และตอนนี้สาว ๆ ไม่พอ โอเค The Manhattan Project (2008)
Well, if you see Mr. Godsey please tell him that I spoke in the heat of the moment.Gut, wenn du Mr. Godsey siehst, sag ihm bitte, das habe ich alles nur im Eifer des Gefechts gesagt. The Last Straw (1980)
And in our patriotic fervor, we sometimes failed to realize that those freedoms were too often not evenly distributed.Und manchmal war uns in unserem patriotischen Eifer nicht bewusst, dass diese Freiheit zu oft nicht gleichmäßig verteilt war. The Outrage: Part 1 (1980)
I think Molly's jealous.Ich glaube, Molly ist eifersüchtig. The Outrage: Part 2 (1980)
Oh, well, then maybe he's just jealous of the time you spend with her.Vielleicht ist er nur eifersüchtig auf die Zeit, die du mit ihr verbringst. The Outrage: Part 2 (1980)
It's silly to be jealous of a horse.Es ist doch albern, auf ein Pferd eifersüchtig zu sein. The Outrage: Part 2 (1980)
Listen, I was jealous of a car once.Ich war mal eifersüchtig auf ein Auto. The Outrage: Part 2 (1980)
You think I am jealous about my customers watch how I am with my friends.Du denkst, ich hüte meine Kunden eifersüchtig? Dann pass mal auf, wie ich meine Freunde hüte. The Premonition (1980)
So we disregard our own race just for competition with Shaolin Clan?Wir bekämpfen unser eigenes Volk, nur um mit den Shaolin zu wetteifern? Two Champions of Death (1980)
My warmth has carried me away. I believe I spoke aloud .Vor lauter Eifer habe ich wohl laut vor ihnen gesprochen! The Miser (1980)
Don't be angry.Ereifert Euch nicht! The Miser (1980)
Is it not abominable to see a son who does not shrink from becoming the rival of his father?Gehört sich, dass ein Sohn mit seinem Vater wetteifert? The Miser (1980)
I beseech you not to be so angry with me.Bitte, ereifert Euch nicht. The Miser (1980)
Is jealousy making you do this?Tust du das aus Eifersucht? The Conductor (1980)
It wasrt me or the orchestra.Deine Eifersucht gaalt weder mir Noch dem Orchester. The Conductor (1980)
She was terribly jealous.Sie ist furchtbar eifersüchtig. Le guignolo (1980)
Who knows what you see, Mrs. Pfeifer?Ich weiß nicht, was Sie sehen, Frau PfeiferSolo Sunny (1980)
- Mrs. Pfeifer reported me?Erzählt Frau Pfeifer diesen Quatsch? Solo Sunny (1980)
Say, are we just a bit jealous here?Ist das Eifersucht? Solo Sunny (1980)
I was patient, and they were eager to learn.Ich hatte Geduld, und sie waren mit Eifer dabei. Airplane! (1980)
- What a jealous woman you are.Aha, das Mädchen ist wirklich eifersüchtig. The Taming of the Scoundrel (1980)
- You're jealous. - Me?- Du bist eifersüchtig. La Cage aux Folles II (1980)
Jealousy has disfigured you.Deine Eifersucht hat dich entstellt. La Cage aux Folles II (1980)
The Japanese wants to get rid of him.Der eifersüchtige Japaner will ihn loswerden. The Umbrella Coup (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
EIFERT    AY1 F ER0 T
SEIFER    S AY1 F ER0
PEIFER    P AY1 F ER0
LEIFER    L AY1 F ER0
KEIFER    K IY1 F ER0
HEIFER    HH EH1 F ER0
HEIFER    HH AY1 F ER0
HEIFERS    HH EH1 F ER0 Z
HEIFERS    HH AY1 F ER0 Z
NEIFERT    N IY1 F ER0 T
PFEIFER    F AY1 F ER0
SEIFERT    S AY1 F ER0 T
SCHLEIFER    SH L AY1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heifer    (n) (h e1 f @ r)
heifers    (n) (h e1 f @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
eifersüchtig(adj) ขี้หึง, ขี้อิจฉา
eifersüchtig auf etw./jmdn.(adj) หึง อิจฉาสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eifer {m}zeal [Add to Longdo]
Abstreifer {m}; Wischer {m}wiper [Add to Longdo]
Angreifer {m} | Angreifer {pl}aggressor | aggressors [Add to Longdo]
Angreifer {m} | Angreifer {pl}assailant | assailants [Add to Longdo]
Angreifer {m} | Angreifer {pl}assaulter | assaulters [Add to Longdo]
Angreifer {m} | Angreifer {pl}attacker | attackers [Add to Longdo]
Angreifer {m} | Angreifer {pl}offender | offenders [Add to Longdo]
Angreifer {m}raider [Add to Longdo]
Bekehrungseifer {m}proselyte [Add to Longdo]
Drückeberger {m}; Kneifer {m} | Drückeberger {pl}quitter | quitters [Add to Longdo]
Dudelsackpfeifer {m}; Dudelsackpfeiferin {f} [mus.] | Dudelsackpfeifer {pl}bagpiper; piper | bagpipers; pipers [Add to Longdo]
Eifer {m}alacrity [Add to Longdo]
Eifer {m}assiduousness [Add to Longdo]
Eifer {m}eagerness [Add to Longdo]
Eifer {m}; Leidenschaftlichkeit {f}ardency [Add to Longdo]
Eifer {m}intentness [Add to Longdo]
Eifer {m}mettles [Add to Longdo]
Eifer {m}zealousness [Add to Longdo]
Eifersucht {f}; Neid {m}; Missgunst {f} (auf)jealousy (of) [Add to Longdo]
Eifersucht {f}jealousness [Add to Longdo]
Eindringling {m}; Angreifer {m}invader [Add to Longdo]
Färse {f} | Färsen {pl}heifer | heifers [Add to Longdo]
Fanatiker {m}; Fan {m}; Eiferer {m}bigot [Add to Longdo]
Fanatismus {m}; Zelotismus {m}; blinder Eiferzealotry [Add to Longdo]
Fleiß {m}; Eifer {m}diligence [Add to Longdo]
Geifer {m}slaver; slobber [Add to Longdo]
Greifer {m}grapple; gripper [Add to Longdo]
Greifer {m}; Baggergreifer {m}clamshell [Add to Longdo]
Greifertrupp {m}snatch squad [Br.] [Add to Longdo]
Grog {m} [cook.] | Grog trinken | steifer Grog(hot) grog | to grog | strong hot grog [Add to Longdo]
Hals {m}; Genick {n} | Hälse {pl} | steifer Hals | einen steifen Hals bekommenneck | necks | crick in one's neck | to crick one's neck [Add to Longdo]
Kettenabstreifer {m} [techn.]chain remover [Add to Longdo]
Kneifer {m}; Zwicker {m}pince nez [Add to Longdo]
Matsch {m}; Geifer {m}; Sabber {m}slobber [Add to Longdo]
Mikrogreifer {m}microgripper [Add to Longdo]
Mut {m}; Eifer {m}; Feuer {n}mettle [Add to Longdo]
Nacheiferung {f}; Wetteifer {m}emulation [Add to Longdo]
Pfeifer {m}; Pfeiferin {f}piper [Add to Longdo]
Pflichteifer {m}zeal [Add to Longdo]
Rakel {m}; Abstreifer {m}; Abstreifgummi {m} [techn.]squeegee [Add to Longdo]
Regenpfeifer {m}plover [Add to Longdo]
Rivalität {f}; Wetteifer {m}; Wettstreit {m} | freundschaftlicher Wettsreitrivalry | friiendly rivalry [Add to Longdo]
Rücken {m} | glatter Rücken | steifer Rücken | einen steifen Rücken bekommenback | flat back | a crick in one's back | to crick one's back [Add to Longdo]
Scherenschleifer {m}scissors grinder [Add to Longdo]
Schleifer {m}pickup shoe [Add to Longdo]
Schleifer {m} | Schleifer {pl}polisher | polishers [Add to Longdo]
Schleifmaschine {f}; Schleifer {m}grinder [Add to Longdo]
Steinschleifer {m}stone cutter [Add to Longdo]
Strohhut {m} | Strohhüte {pl} | steifer Strohhut; "Kreissäge" {f}straw hat | straw hats | boater [Add to Longdo]
Tellerschleifer {m}sanding disc [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
山葵の木[わさびのき;ワサビノキ, wasabinoki ; wasabinoki] (n) (uk) horseradish tree (Moringa oleifera) [Add to Longdo]
雌牛;牝牛[めうし, meushi] (n) (See 牡牛) cow; heifer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小牝牛[xiǎo pìn niú, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄣˋ ㄋㄧㄡˊ, ] heifer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丹念[たんねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] Schwaermerei, -Eifer [Add to Longdo]
勇み足[いさみあし, isamiashi] Uebereifer, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
勤勉[きんべん, kinben] Fleiss, Emsigkeit, Eifer [Add to Longdo]
奮発[ふんぱつ, funpatsu] Anstrengung, Bemuehung, -Eifer [Add to Longdo]
我勝ち[われがち, waregachi] wetteifernd, ruecksichtslos [Add to Longdo]
熱心[ねっしん, nesshin] Eifer, Begeisterung [Add to Longdo]
私淑[ししゅく, shishuku] nacheifern, sich_zum_Vorbild_nehmen [Add to Longdo]
競う[きそう, kisou] wetteifern, konkurrieren [Add to Longdo]
精励[せいれい, seirei] -Fleiss, -Eifer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Eifer [aifr] (n) , s.(m )
     alacrity; assiduousness; assiduousnesses; eagerness; intentness; mettle; mettles; zeal; zealousness
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top