Search result for

*eben*

(252 entries)
(0.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eben, -eben-
Possible hiragana form: *えべん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debenture[N] ใบกู้เงินของบริษัท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร,ใบหุ้นของบริษัท
debenture bondn. ใบหุ้นกู้ของบริษัท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debentureหุ้นกู้, ใบหุ้นกู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured debentureหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debentureหุ้นกู้
เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Subordinated debentureหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิได้ชำระคืนเงินค่าหุ้นภายหลังหุ้นกู้ชนิดอื่นในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นล้มละลาย ทั้งนี้เงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ระบุไว้บนหุ้นกู้ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Convertible debentureหุ้นกู้แปลงสภาพ
มีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ทั่วไป โดยจะแตกต่างกันคือจะไม่คืนเงินต้นเมื่อครบอายุ แต่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงหุ้นกู้นั้นเป็นหุ้นสามัญในระยะเวลา ราคา และอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเหมือนผู้ถือหุ้นกู้ ทั่วไป ต่อเมื่อได้นำหุ้นกู้นี้ไปแปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญตามสิทธิแล้วก็จะมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของบริษัทตามจำนวนหุ้น สามัญที่ได้รับ [ตลาดทุน]
Ebenaceaeอิเบนาซี [TU Subject Heading]
Amortizing Debentureหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น คือ หุ้นกู้ที่ทยอยชำระคืนเงินต้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยชำระตามจำนวนเงินและงวดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน [การเงิน-การลงทุน]
Bond, debentureพันธบัตร [การบัญชี]
Debenture stockหุ้นกู้ [การบัญชี]
Debendoxดีเบนดอกซ์ [การแพทย์]
Mebendazoleมีเบนดาโซล, เมเบนดาโซล, ยาเมเบนดาโซล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
debenture certificate (n ) ใบหุ้นกู้
Ebene (n vi vt modal ver) แบน, ราบ, ชั้น, ระดับ, ที่ต่ำ, ราบเรียบ, แถว
Landleben {n} (n ) ความเป็นอยู่ของชนบท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sit down.- Hier gebliebenHorse Feathers (1932)
Yes.EbenThe Heiress (1949)
Oh?- Das heißt, um SiebenA Christmas Carol (1951)
She is life.Sie ist LebenLord Jim (1965)
Never!Nie im LebenHogan, Go Home (1968)
- All.- Ja, fürs ganze Leben... Lucía (1968)
Deal.Geben Sie. The Merchant (1971)
Seven?SiebenPlay It Again, Sam (1972)
Give up?AufgebenPilot (1972)
Exactly.EbenLove at the Top (1974)
Push!SchiebenThe Island of Dr. Moreau (1977)
All rise.Erheben Sie sich. ...and justice for all. (1979)
Goodnight.Ebenfalls. The Troops & Troop-ettes (1982)
-Come on.Geben Sie her. Burn Out (1985)
Signed:Unterschrieben.: Nothing in Common (1986)
Give.GebenMy Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
Her rivals?Nebenbuhlerin? The Age of Innocence (1993)
Alive.Am LebenShadow Dancing (1996)
Jake!- Leben Sie hier? Shattered Mirror (1996)
Seven.SiebenMidnight in the Garden of Good and Evil (1997)
Alive?Lebend? Dreamland (1998)
LoveLieben Notre-Dame de Paris (1998)
Great loves?Große LiebenAnchors Away (2002)
Missed.DanebenTeam America: World Police (2004)
Deal.Geben Sie aus! The Mystery of the Blue Train (2005)
Soes.Ebenfalls ja. The Collection (2007)
Life.LebenThat Night, a Forest Grew (2007)
Exactly.- EbenThe Orphanage (2007)
7-5.Sieben-fuenf. Recep Ivedik (2008)
Exactly.EbenOrange Girl (2009)
Seven now.Jetzt siebenNight of Desirable Objects (2009)
Exactly.EbenSilent Voice (2009)
Food.Lebensmittel. The Road (2009)
Seven.- SiebenDeliverance (2010)
Lift!AnhebenThe Minister (2011)
Geesh.So ist das LebenPilot (2011)
Admit it.Geben Sie's zu. Episode #1.1 (2012)
Life.Das LebenLa joie de vivre (2012)
- Confessed?"Was zugegebenFjällbackamorden: Ljusets drottning (2013)
Exactly.EbenDame de trèfle (2013)
Hold that thought.Merk dir wo wir stehen geblieben sind. And the Extra Work (2013)
Lovely.Liebend gern. Deadweight (2013)
ldel!Geben Sie jetzt auf! Manny (2014)
So?- EbenThe Sign of Three (2014)
Lift!HochhebenRichelieu: La pourpre et le sang (2014)
And you.Ebenfalls. The Bet (2014)
Love you.Wir lieben dich auch. And the Wedding Cake Cake Cake (2014)
My life.Mein LebenRed Door (2014)
Two?Dann eben 2. Ten Knots (2015)
7.SiebenScream (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ้นกู้[N] debenture, Example: รัฐบาลออกหุ้นกู้เป็นประกันระยะเวลา 10 ปี, Count unit: หุ้น, Thai definition: ตราสารแห่งหนี้ที่แบ่งเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากัน และกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้ล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบกู้เงิน[n. exp.] (bai kū ngoen) EN: bond debenture   
หุ้นกู้[n.] (hunkū) EN: debenture   FR: obligation [f]
หุ้นกู้แปลงสภาพ[n. exp.] (hunkū plaēng saphāp) EN: convertible debentures   
มะเกลือ[n.] (makleūa) EN: ebony tree   FR: ébénier [m]
น้ำมันสน[n.] (nāmman son) EN: turpentine   FR: térébenthine [f] ; essence de térébenthine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EBEN    EH1 B AH0 N
LEBEN    L EH1 B AH0 N
RIEBEN    R IY1 B AH0 N
SIEBEN    S IY1 B AH0 N
LIEBENOW    L IY1 B AH0 N OW0
ERXLEBEN    ER0 K S L EH1 B AH0 N
EBENEZER    EH2 B AH0 N IY1 Z ER0
LEBENTHAL    L EH1 B AH0 N TH AO2 L
EBENEEZER    EH1 B AH0 N IY2 Z ER0
DEBENTURE    D AH0 B EH1 N CH ER0
DEBENTURES    D AH0 B EH1 N CH ER0 Z
SIEBENALER    S IY1 B AH0 N AH0 L ER0
SIEBENALER    S IY1 B AH0 N AA2 L ER0
HEBENSTREIT    HH EH1 B AH0 N S T R AY0 T
DEBENEDETTO    D IH2 B EH0 N AH0 D EH1 T OW0
DEBENTURES'    D AH0 B EH1 N CH ER0 Z
HERTZENLEBEN    HH ER1 T AH0 N L EY2 B AH0 N
DEBENEDICTIS    D EH1 B EH0 N AH0 D IH0 K T AH0 S
EURODEBENTURE    Y UW2 R OW0 D AH0 B EH1 N CH ER0
HERTZENLEBEN'S    HH ER1 T AH0 N L EY2 B AH0 N Z
EURODEBENTURES    Y UW2 R OW0 D AH0 B EH1 N CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prebend    (n) (p r e1 b @ n d)
prebends    (n) (p r e1 b @ n d z)
debenture    (n) (d i1 b e1 n ch @ r)
debentures    (n) (d i1 b e1 n ch @ z)
prebendary    (n) (p r e1 b @ n d r ii)
prebendaries    (n) (p r e1 b @ n d r i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Leben(n) |das, pl. Leben| ชีวิต
neben(Präp.) ข้างๆ
eben(Adv.) เพิ่งจะ เช่น Er ist eben weggelaufen. เขาเพิ่งจะเดินออกไปเอง, See also: S. erst
eben(Adj.) เรียบ, ราบ, See also: S. flach
ebenเป็นคำที่ใช้เสริมเพื่อบ่งว่าต้องยอมรับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น Er kann gar nicht schaffen. Er ist eben mein Bruder. เขาไม่เป็นโล้ไม่เป็นพาย อย่างนั้นก็เถอะเขาก็เป็นน้องชายของฉัน , See also: S. halt
Eben!ใช่เลย, See also: S. Genau!, Stimmt!
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ , See also: S. gleichfalls, auch
ebenso(Adv.) ด้วย, เช่นเดียวกัน
geben(vt) |gibt, gab, hat gegeben| ให้ เช่น Kannst du mir bitte 10 Euro geben? เธอให้เงินฉันสักสิบยูโรได้ไหม
gegeben, See also: geben
lebenใช้ชีวิตอยู่, มีชีวิต
siebenเจ็ด
lieben(vt) |liebte, hat geliebt| รัก เช่น Ich liebe dich. ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ, See also: sich lieben, liebhaben
jm. vergeben(vi) |vergab, hat vergeben| ให้อภัย
abheben(vi) |hob ab, hat abgehoben| ถอน เช่น Geld abheben ถอนเงิน
abheben(vi) |hob ab, hat abgehoben| แสดงอาการขึ้น เช่น Ein Flugzeug hebt ab. เครื่องบินขึ้น
beheben(vi) |behob, hat behoben| แก้ไข เช่น ein Problem beheben แก้ปัญหา
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ
sich übergeben(vt) |übergab sich, hat sich übergeben| อาเจียน, อ้วก, See also: S. sich erbrechen,
lebendig(adj) มีชีวิตอยู่ เช่น Der gefangene Fisch ist noch lebendig. ปลาที่จับมาได้ยังมีชีวิตอยู่เลย, See also: S. am Leben,
am Lebenยังมีชีวิตอยู่, See also: S. lebendig,
zugeben(vi) |gab zu, hat zugegeben| ยอมรับว่าผิด, ยินยอม, ยอมรับ เช่น Ich muß zugeben, daß du viel besser kochen kannst als ich. ฉันต้องยอมรับว่าเธอสามารถทำอาหารได้ดีกว่าฉันมาก
Lebensstandard(n) |der| คุณภาพชีวิต
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด
Lebenslauf(n) |der, pl. Lebenläufe| ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป, ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
lebensfeindlich(adj) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต , See also: A. lebensfreundlich
ums Leben kommen(vi) |kam ums Leben, ist ums Leben gekommen| เสียชีวิต (เป็นภาษาราชการ พบมากในข่าว) เช่น Vier Menschen sind bei dem Autounfall ums Leben gekommen. มีผู้เสียชีวิตสี่คนจากอุบัติเหตทางรถยนต์นี้ , See also: S. sterben,
lebenslang(adj) ตลอดชีวิต ชั่วชีวิต
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้
aufstrebend(adj) ที่มีความทะเยอทะยาน เช่น Sie sind aufstrebend, engagiert und dienstleistungsorientiert; zeichnen sich durch Flexibilität.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertrieb (vi ) ประเมิณต่ำไป ประเมิณต่ำกว่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nebenby [Add to Longdo]
Abenteuerleben {n}; Abenteurerleben {n}adventurous life [Add to Longdo]
Ableben {n}decease; demise; death [Add to Longdo]
Abstraktionsebene {f}level of abstraction [Add to Longdo]
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock [Add to Longdo]
Alarm {m} | Alarme {pl} | Alarm auslösen; Alarm geben | falschen Alarm gebenalarm | alarms | to give the alarm; to alarm | to cry wolf [Add to Longdo]
Almosen {n,pl}; milde Gabe {f} | von Almosen lebenalms | to live on charity [Add to Longdo]
Alter {n}; Lebensdauer {f} | (hohes) Alter {n} | im Alter von | im Alter von | im zarten Alter vonage | (old) age | at the age of | aged | at the tender age of [Add to Longdo]
Amtsblatt {n} | im Amtsblatt bekannt gebend (bekanntgebend [alt])official gazette; official journal | gazetting [Add to Longdo]
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Anforderung {f} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungendemand | demands | demands of providing healthy living and working conditions [Add to Longdo]
Anheben {n}; Anhebung {f} (von)raising (of) [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Ansporn {m}; Anregung {f} | Anreize {pl}; Anregungen {pl} | die Wirtschaft belebenfillip | fillips | to give a fillip to the economy [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Anrecht {n}; Recht {n} | Ansprüche {pl} | verjährter Anspruch | abhängiger Anspruch | unabhängiger Anspruch | Anspruch geltend machen; Forderung geltend machen | Anspruch anerkennen | Ansprüche anmelden | Anspruch aufgeben | Anspruch erheben aufclaim | claims | outlawed claim | dependent claim | independent claim | to assert a claim | to admit a claim | to stake out a claim | to abandon a claim | to lay claim to [Add to Longdo]
Anstoß {m}; Auftrieb {m} | Anstöße {pl}; Auftriebe {pl} | Auftrieb geben; motivierenimpetus | impetuses | to give a strong impetus [Add to Longdo]
Anwendungsebene {f}application level [Add to Longdo]
Anwendungsschicht {f}; Anwendungsebene {f}application layer [Add to Longdo]
Arbeitsleben {n}; Berufsleben {n}; Erwerbsleben {n} | im Arbeitsleben stehendworking life; professional life | actively working [Add to Longdo]
Arbeitsebene {f}working plane [Add to Longdo]
Armut {f}; Not {f} | Leben in Armutprivation | life of privation [Add to Longdo]
zur Aufbewahrung gebento check [Am.] [Add to Longdo]
Aufschluss {m}; Aufklärung {f} | jdm. Aufschluss über etw. geben | Aufschluss geben (über)information | to give sb. information about sth. | to be informative (of) [Add to Longdo]
jdm. neuen Aufschwung gebento give sb. a new lease of life [Add to Longdo]
Aufheben {n}; Getue {n}fuss [Add to Longdo]
viel Aufhebens von etw. machento make a great song and dance about sth. [Add to Longdo]
Auftrag vergeben; Zuschlag erteilento accept a bid [Add to Longdo]
Ausbreitung {f} in neue Lebensräume (einer Tierart) [biol.]radiation (of a species) [Add to Longdo]
Ausgesetztsein {n}; Preisgegebensein {n}exposure [Add to Longdo]
Ausschweifung {f}; Ausschweifungen {pl}; zügelloses Lebendissipation [Add to Longdo]
Australien {n}; Neuseeland {n} | in Australien/Neuseeland lebendown under | to live down under [Add to Longdo]
Auswuchs {m}; Nebenerscheinung {f}outgrowth [Add to Longdo]
Ball {m}; Knäuel {n}; Kugel {f} | Bälle {pl} | am Ball bleiben | am Ball sein | immer am Ball sein | jdm. den Ball zuspielen; den Ball abgeben | bei jdm. am Ball bleibenball | balls | to keep the ball | to have the ball | to be on the ball | to pass the ball to sb. | to keep in with sb. [Add to Longdo]
etw. auf die lange Bank schiebento put sth. into cold storage [Add to Longdo]
etw. auf die lange Bank schiebento put sth. off [Add to Longdo]
Bedingung {f}; Voraussetzung {f} | Bedingungen {pl}; Voraussetzungen {pl} | angemessene Bedingung {f} | gegebene Bedingung | unter dieser Bedingung | unter einer Bedingung; unter einer Voraussetzung | unter keiner Bedingung | zu den gleichen Bedingungen | Bedingungen erfüllencondition | conditions | reasonable term and condition | prevailing condition | on that condition | on one condition | on no condition | under the same conditions | to comply with conditions [Add to Longdo]
Begebenheit {f}incident [Add to Longdo]
Begebenheit {f}occurrence; event [Add to Longdo]
Begleitumstand {m}; Nebenumstand {m} | Begleitumstände {pl}; Nebenumstände {pl}concomitant; concomitant circumstance | concomitant circumstancea; concomitants [Add to Longdo]
Beispiel {n} | Beispiele {pl} | zum Beispiel | ein Beispiel geben | mit gutem Beispiel vorangehenexample | examples | for example | to set an example | to set a good example [Add to Longdo]
Bekanntmachung {f}; Bekanntgabe {f}; Mitteilung {f}; Erklärung {f} | für jdn. eine Erklärung abgebenannouncement | to make an announcement on sb.'s behalf [Add to Longdo]
nach Beliebenat discretion [Add to Longdo]
nach Beliebenat will [Add to Longdo]
Bengel {m}; Lausebengel {m}; Lausbube {m}; Gauner {m}rascal [Add to Longdo]
Benutzerebene {f}user level [Add to Longdo]
jdm. Bescheid gebento let someone know [Add to Longdo]
Bestrebung {f}; Bestreben {n}endeavor [Am.]; endeavour [Br.]; attempt; effort; efforts [Add to Longdo]
Betrag {m}; Summe {f} | Beträge {pl} | ausgezahlter Betrag | ausstehender Betrag | gutgeschriebener Betrag | überfälliger Betrag | ein nicht unbeträchtlicher Betragamount | amounts | amount paid out | amount outstanding | amount credited | amount overdue | a considerable amount [Add to Longdo]
Betriebsdauer {f}; Lebensdauer {f}service life [Add to Longdo]
Bewegung {f} | Bewegungen {pl} | ebene Bewegung | gebundene Bewegung | krummlinige Bewegung | räumliche Bewegungmotion | motions | plane motion | constrained motion | curvilinear motion | space motion [Add to Longdo]
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベント(P);エベント[, ibento (P); ebento] (n) event; (P) [Add to Longdo]
エベンキ[, ebenki] (n) Evenki (people of Mongolia and Russia) [Add to Longdo]
カキノキ科[カキノキか, kakinoki ka] (n) Ebenaceae (plant family); ebony [Add to Longdo]
カキノキ目[カキノキもく, kakinoki moku] (n) Ebenales (order of plants) [Add to Longdo]
ナガシメベニハゼ[, nagashimebenihaze] (n) Trimma kudoi (species of goby found in Japan) [Add to Longdo]
メインエベント;メーンエベント;メインイベント[, mein'ebento ; me-n'ebento ; mein'ibento] (n) main event [Add to Longdo]
メガネベニハゼ[, meganebenihaze] (n) redface dwarfgoby (Trimma benjamini, species found in the Western Pacific); ring-eye pygmy-goby [Add to Longdo]
レベニュー[, rebenyu-] (n) revenue [Add to Longdo]
レベニューニュートラル[, rebenyu-nyu-toraru] (n) revenue-neutral [Add to Longdo]
陰弁慶[かげべんけい, kagebenkei] (n) lion at home but weakling elsewhere [Add to Longdo]
学校債券[がっこうさいけん, gakkousaiken] (n) school bond or debenture [Add to Longdo]
学債[がくさい, gakusai] (n) (abbr) (See 学校債券) school bond or debenture [Add to Longdo]
金融債[きんゆうさい, kinyuusai] (n) bank debenture bond [Add to Longdo]
債券[さいけん, saiken] (n) bond; debenture; (P) [Add to Longdo]
社債[しゃさい, shasai] (n) corporate bond; corporate debenture; (P) [Add to Longdo]
社債償還[しゃさいしょうかん, shasaishoukan] (n) bond redemption; debenture redemption [Add to Longdo]
手弁当[てべんとう, tebentou] (n) bringing one's own lunch; without pay [Add to Longdo]
無担保社債[むたんぽしゃさい, mutanposhasai] (n) unsecured (corporate) debenture [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] das_ganze_Leben [Add to Longdo]
一生涯[いっしょうがい, isshougai] das_ganze_Leben_hindurch, das_ganze_Leben_lang [Add to Longdo]
七福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
下さる[くださる, kudasaru] geben [Add to Longdo]
下請け[したうけ, shitauke] Nebenvertrag, Zulieferung, Zulieferungsvertrag [Add to Longdo]
不文律[ふぶんりつ, fubunritsu] ungeschriebenes_Gesetz [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] -geben [Add to Longdo]
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
乾物[かんぶつ, kanbutsu] (nicht_verderbliche) Lebensmittel [Add to Longdo]
[あ, a] UNTERGEORDNET, UNTER-, NEBEN-;, ASIEN [Add to Longdo]
交付[こうふ, koufu] abgeben, abliefern [Add to Longdo]
人生[じんせい, jinsei] das_menschliche_Leben, das_Leben [Add to Longdo]
付属[ふぞく, fuzoku] zugehoerig, Neben- [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] Biographie, Lebensbeschreibung [Add to Longdo]
伯仲[はくちゅう, hakuchuu] ebenbuertig_sein, gewachsen_sein [Add to Longdo]
住まう[すまう, sumau] wohnen, leben [Add to Longdo]
住む[すむ, sumu] wohnen, leben [Add to Longdo]
余命[よめい, yomei] Rest_des_Lebens, die_letzten_Lebensjahre [Add to Longdo]
併記[へいき, heiki] auf_die_gleiche_Seite_schreiben, daneben_schreiben [Add to Longdo]
兼業[けんぎょう, kengyou] Nebengeschaeft, Nebenarbeit [Add to Longdo]
内線[ないせん, naisen] Apparat, Nebenanschluss(Telefon) [Add to Longdo]
凹凸[おうとつ, outotsu] uneben, holperig, -rauh [Add to Longdo]
出世[しゅっせ, shusse] Erfolg_im_Leben, schnelle_Karriere [Add to Longdo]
別居[べっきょ, bekkyo] Trennung, getrennt_leben [Add to Longdo]
別棟[べつむね, betsumune] getrenntes_Gebaeude, Nebengebaeude [Add to Longdo]
別館[べっかん, bekkan] Nebengebaeude, Annex [Add to Longdo]
削り節[けずりぶし, kezuribushi] geriebener (getrockneter) Blaufisch [Add to Longdo]
前歴[ぜんれき, zenreki] Vorleben, Lebenslauf [Add to Longdo]
前身[ぜんしん, zenshin] Vorleben, Vergangenheit [Add to Longdo]
[ふく, fuku] ASSISTENT, BEGLEITUNG, ERGAENZUNG, NEBEN- [Add to Longdo]
副作用[ふくさよう, fukusayou] Nebenwirkung [Add to Longdo]
副業[ふくぎょう, fukugyou] Nebengeschaeft, Nebenbeschaeftigung [Add to Longdo]
副産物[ふくさんぶつ, fukusanbutsu] Nebenprodukt [Add to Longdo]
割譲[かつじょう, katsujou] (Territorium) aufgeben [Add to Longdo]
努める[つとめる, tsutomeru] sich_anstrengen, sich_grosse_Muehe_geben [Add to Longdo]
[がい, gai] (EIN VERBRECHEN) UNTERSUCHEN, ANKLAGE ERHEBEN [Add to Longdo]
勇む[いさむ, isamu] lebendig_sein, lebhaft_sein, ermutigt_sein, in_gehobener_Stimmung_sein [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] Vergebung, Verzeihung, verzeihen, vergeben, uebersehen [Add to Longdo]
匹敵[ひってき, hitteki] ebenbuertig_sein, gewachsen_sein [Add to Longdo]
[はら, hara] Ebene, Feld, Wildnis [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] erreichen, reichen_bis, sich_erstrecken, ebenbuertig_sein [Add to Longdo]
及ぼす[およぼす, oyobosu] ausueben [Add to Longdo]
取り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
同居[どうきょ, doukyo] Zusammenleben [Add to Longdo]
吐き出す[はきだす, hakidasu] sich_uebergeben, ausspucken [Add to Longdo]
吐く[はく, haku] ausspucken, sich_erbrechen, sich_uebergeben, von_sich_geben [Add to Longdo]
吹き飛ぶ[ふきとぶ, fukitobu] weggeweht_werden, getrieben_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  eben [eːbən]
     even; level; now; planar
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top