หรือคุณหมายถึง %dütt%?
Search result for

*duett*

(56 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: duett, -duett-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duetto(ดูเอท',ดูเอท'โท) n. เพลงสำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน, See also: duettist n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Duettino from The Marriage Of FigaroDuettino จากการแต่งงานของฟิกาโร The Shawshank Redemption (1994)
Hey, how about a duet, my bass to your baritone?Hey, wie wäre es mit einem Duett, mein Bass und dein Bariton? The Furlough (1980)
Would you want to sing a duet of "Barroom Buddies"?Würden Sie Barjungs gerne im Duett singen? Bronco Billy (1980)
No, I don't want to sing a duet of "Barroom Buddies".Nein, ich will Barjungs nicht im Duett singen. Bronco Billy (1980)
- It's a duet.- Es ist ein DuettThe Pursuit (1981)
- A duet.- Ein DuettThe Pursuit (1981)
- Adrian, let's do a duet.- Komm, im DuettRocky III (1982)
Every bight I sat right next to the Emperor of Austria playing duets with him correcting the royal sight-reading.Jeden Abend verbrachte ich neben dem Kaiser von Österreich spielte Duetts mit ihm korrigierte sein Spiel. Amadeus (1984)
It's a simple duet...Ein einfaches Duett... Amadeus (1984)
Duet turns into trio.Das Duett wird zum Trio. Amadeus (1984)
We can sing a duet.Wir können ein Duett singen. Friday the 13th: The Final Chapter (1984)
How long have you been doing this act?Wie lange singen Sie das Duett schon? Top Gun (1986)
A duet.Ein DuettJingle Hell (1988)
Listen, kid. I hate to break it to ya, - but the dynamic duo is now the dynamic uno.Tut mir Leid, aber unser Duett ist jetzt eine Solonummer. Oliver & Company (1988)
This is the final section which leads directly to the climactic duet;Dies ist der Schlussteil, der direkt zum Höhepunkt, zum Duett, führen wird. The Maestro (1989)
You haven't shown me the duet.- Wann zeigst du mir das DuettThe Maestro (1989)
You have to last through the coming duet.Jetzt halt es bis zum Duett. - Ich kann nicht. The Maestro (1989)
I'm singing a duet with Danny.Ich singe ein Duett mit Danny. Our Very First Telethon (1990)
Fred and I are just getting ready to do a little duet.Fred und ich wollen gerade ein kleines Duett spielen. Little Man Tate (1991)
Thank you. Tell Pedro once he's well, after the revolution, we'll do more duets.Danke und sag Pedro, wenn er gesund ist, machen wir nach der Revolution ein DuettLike Water for Chocolate (1992)
But I didn't know he played duets.Aber dass er Duette spielt, ist mir neu. Lessons (1993)
Another duet?Ein weiteres DuettLessons (1993)
The highlight was Mrs Fitzsimmons doing a duet with her false teeth.Das Duett von Mrs Fitzsimmons mit ihrem Gebiss war der Höhepunkt. My Father the Hero (1994)
Especially that duet.Besonders das DuettMemories (1995)
You must play us a duet. Let us see you both side by side.Sie sollten ein Duett spielen. Sense and Sensibility (1995)
I do not know any duets.Sie beide, Seite an Seite. Ich kenne keine Duette. Sense and Sensibility (1995)
She'll do a duet with none other than Greta, the bride's mother.Sie wird im Duett singen mit keiner Geringeren als Greta, der Brautmutter. Devil's Island (1996)
That's why when I saw you yesterday and our duet brought down the gym, - it just...Deswegen dachte ich gestern, als wir das Duett gemeinsam sangen, dass... Jill's Passion (1997)
Duets by Rossini And waltzes by Strauss? And can you, as cats do Begin with a "c"?Rossinis Duette und Walzer von Strauß und kannst du, wie Katzen, mit einem "K" beginnen? Cats (1998)
I'm here to rehearse a duet from Don Carlo and you've already gone three minutes into my sched...Ich bin hier, um ein Duett aus "Don Carlo" zu proben... Das genügt! Night (1998)
Perhaps we could try a duet.Wollen wir ein Duett probieren? My Life So Far (1999)
A duet, perhaps?Ein Duett, vielleicht? My Life So Far (1999)
- A baritone. Uh-oh.Ein bescheuertes DuettForces of Nature (1999)
-Does this mean I can't do the duet?Heißt das, ich singe das Duett nicht? American Pie (1999)
Would you like me to teach you how to play a duet?Soll ich dir beibringen, wie man ein Duett spielt? Bicentennial Man (1999)
- Well I'd invite you in, but I'm afraid you and Renee would sing a duet.- Ich würde dich ja reinbitten... aber Renee ist da, und ich habe Angst, ihr beide singt ein DuettLove Unlimited (1999)
We used to practice duets together.Wir übten früher Duette zusammen. Equinox: Part II (1999)
Pretty soon we'll be singing duets.- Wir singen bald im DuettThe Fight (1999)
We're equals. It's a duet. God.Das ist ein DuettTurning Thirty (2000)
You even sang a duet with Data.Sie sangen sogar ein Duett mit Data. Inside Man (2000)
This isn't a duet.Das ist kein DuettCloudy Skies, Chance of Parade (2001)
It's not a duet.Es ist kein DuettCloudy Skies, Chance of Parade (2001)
Jackson and Renee have a duet coming up.Jackson und Renee singen ein Duett. - Was? Falling Up (2001)
-This doesn't seem to be a duet.- Das scheint kein Duett zu sein. Nine One One (2001)
-Oh, it's a duet, trust me.- Es ist ein Duett, glaube mir. Nine One One (2001)
-You two want to pretend to do a duet?- Ihr wollt ein Duett vorspielen? Woman (2002)
The whole husband-wife tag-team demon-fighting thing?Diese Ehepaar-bekämpft- Dämon-im-Duett-Sache? As You Were (2002)
Do that duet with Tyesha.Sing das Duett mit Tyesha. Carnivores (2002)
Let's tell the world in our duetSagen wir es der Welt im Duett The Volunteer (2002)
Let's tell the world in our duetSagen wir es der Welt im Duett The Volunteer (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิสิตา[n.] (nissitā) EN: undergraduette   FR: étudiante [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duett {n} | Duette {pl}duet | duets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュエット[, deyuetto] (n) duet; duetto; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二重奏[にじゅうそう, nijuusou] Duett [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Dütt [duːɛt] (n) , s.(n )
     duet
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top