Search result for

*drang*

(135 entries)
(1.7511 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: drang, -drang-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hydrangea[N] พืชไม้ดอกขนาดใหญ่จำพวกหนึ่ง
quadrangle[N] รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, Syn. quad, quadrate, square
quadrangle[N] พื้นที่สี่เหลี่ยมแวดล้อมด้วยตึก, Syn. curtilage, courtyard, yard
quadrangular[ADJ] ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, Syn. rectangular, quadrilateral, plane, angular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quadrangle(ควอด'แรงเกิล) n. รูปสี่เหลี่ยม,เนื้อที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,อาคารที่สร้างรอบลานสี่เหลี่ยม, See also: quadrangular adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
quadrangle(n) รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,จัตุรัส
quadrangular(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Sturm und Drang (storm and stress)ขบวนการพายุและแรงอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
quadrangularเป็นสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadrangular prismปริซึมสี่เหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quadrangle Economic Cooperationกรอบความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว และจีน (มณฑลยูนนาน) ที่มา : หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) [การทูต]
South Asian Growth Quadrangleโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจแห่งเอเชียใต้ " เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบังกลาเทศ เนปาล อินเดีย และ ภูฏาน เพื่อปรับปรุงมาตรการความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค เอเชียใต้ให้ดีขึ้น " [การทูต]
Hydrangeaไฮแดรนเยีย [การแพทย์]
Hydrangeaไฮแดรนเยีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Same time we planted our hydrangeas.เป็นเวลาเดียวกันที่ฉัน ปลูกต้นไฮเดรนเยีย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Brent Ferguson, president of the Hydrangea Circle Homeowners association.เบรนท์ เฟอร์กูสัน ประธานของสมาคมไฮเดรนเยียร์รอบบ้าน Down the Block There's a Riot (2010)
"Hydrangea Circle," Got it."ไฮเดรนเียียร์รอบๆ " นั่นล่ะ Down the Block There's a Riot (2010)
Ooh, and here are your more traditional hydrangeas.โอ้ และยังมีพืชไม้ดอกอีกหลายแบบเลยนะคะ All the Way (2010)
What you want is some hydrangeas. Popular wedding flower, come in green, blue.ชุดของเพื่อนเจ้าสาวสีอะไร ? Battle Los Angeles (2011)
and something about maybe hydrangeas?และอะไร "ไฮเดรนเยีย" รึเปล่า? Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
Then I came back here and I found you lurking in the hydrangeas.จากนั้นฉันกลับมาที่นี่\ และพบว่าคุณที่แอบซุ่มในไฮเดรนเยีย Eye of the Beholder (2012)
It's been a cold spring, but the hydrangea are coming back.อากาศฤดูใบไม้ผลิหนาว แต่ดอกไฮเดนเจียกำลังจะผลิ Judgment Day (2012)
- Hydrangea.ไฮเดรนเยีย. One Chance (2013)
(HYDRANGEA) Spottiest back?ไฮเดรนเยีย) กลับ Spottiest? One Chance (2013)
- (HYDRANGEA) Don't be a prick.ไฮเดรนเยีย) อย่าทิ่ม. One Chance (2013)
(HYDRANGEA) Cheers, then.ไฮเดรนเยีย) ไชโยแล้ว. One Chance (2013)
(HYDRANGEA) Mine too!ไฮเดรนเยีย) เหมืองเกินไป One Chance (2013)
Hydrangea.ไฮเดรนเยีย. One Chance (2013)
Four days ago, the kid bought a sandwich, thank of gas, and hydrangeas.สี่วันก่อน เด็กหนุ่มนั่นซื้อแซนวิช แก๊สถึงนึง แล้วก็ดอกไฮเดรนเยีย Dead to Me (2013)
Hydrangeas?- ไฮเดรนเยีย? Dead to Me (2013)
Sixty-five dollars of hydrangeas.ไฮเดรนเยีย 65 ดอลลาร์ Dead to Me (2013)
So never once have any of those guys bought hydrangeas before skipping town.แล้วก็ไม่มีครั้งไหนที่พวกนั้น จะซื้อดอกไฮเดรนเยีย ก่อนออกจากเมือง Dead to Me (2013)
How many petals are on a hydrangea?คุณคิดว่าไฮเดรนเยียร์จะมีกลีบซักเท่าไหร่กัน? Dead to Me (2013)
Camorra, Mafia, and 'Ndrangheta.คามอร์ร่า มาเฟียและดรันกีต้า John Wick: Chapter 2 (2017)
It's Padrang to the Selatan Basin.จากที่นี่ ปาแดรง ไปยัง ซีเลตั้น-เบซิน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Police. The nearest river patrol is back in Padrang.ตำรวจเหรอ หน่วยลาดตระเวณที่ใกล้ที่สุด มันอยู่ก่อนจะถึงปาแดรง Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Or you could always hike back to Padrang if you wanna save bucks....ถือเป็นค่าจ้างที่พากลับไปปาแดรง ถ้าแกต้องการที่นั่งที่ปลอดภัย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Well, it should be a breakup bouquet, and it should be hydrangeas.งั้น.. น่าจะเป็นช่อดอกไม้ดีกว่าค่ะ ใช้ดอกไฮเดรนเยีย Imagine Me & You (2005)
Nice flowers. They're hydrangeas.ดอกไม้สวยจัง ดอกไฮเดรนเยียจ๊ะ The Wild Brunch (2007)
They're hydrangeas.ดอกไฮเดรนเยียร์น่ะค่ะ The Wild Brunch (2007)
I've got an urge tonight... to maybe go out tonight and... stomp some ass.Ich verspüre so einen Drang, heute Nacht vielleicht loszuziehen und jemandem in den Arsch zu treten. The Wanderers (1979)
I got an urge, too, man.Den Drang hab ich auch. The Wanderers (1979)
- I just got an urge. - Hey!- Ich hab nur so einen DrangThe Wanderers (1979)
When he embraced her lovingly she found there purest delight when the man gave her all his love and awakened all her own love.Da er sie liebend umfing da seligste Lust sie fand da ganz sie minnte der Mann, der ganz ihr' Minne geweckt von der süßesten Wonne heiligster Weihe die ganz ihr Sinn und Seele durchdrang Grauen und Schauder ob gräßüchster Schande musste mit Schreck die Schmähliche fassen die je dem Manne gehorcht', der ohne Minne sie hielt! Die Walküre (1980)
Donald Mortinson's laboratory after beating up a security guard:Dr. Mortinson eindrangen. Zuvor hatten sie einen Sicherheitsbeamten außer Gefecht gesetzt. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
She was always inclined to lead.Sie hatte immer den Drang zu führen. The Travelling Man (1980)
Don't you ever feel like touching her up, or buggering her?Hast du je den Drang, sie zu befummeln oder ficken zu wollen? Every Man for Himself (1980)
- You fooled me.- Sie haben mich drangekriegt. American Gigolo (1980)
Would you look how fast they put up the names... of all our guys who got killed.Wie schnell sie da unsere Toten drangeschrieben haben. The Big Red One (1980)
Showing signs of diabolical imagination... the murderer acted during the busy hour.Der Mörder ging äußerst kaltblütig vor, indem er den Käuferandrang ausnutzte, seine Tat beging und flüchtete. The Umbrella Coup (1980)
Like I'd know I'd be dead, but I still might have this strong compulsion to breathe, okay?Ich weiß, ich wäre tot, aber vielleicht hätte ich noch den Drang zu atmen, OK? Foxes (1980)
But if I was to meet a girl as pretty as this one here, I could be persuaded.- Ich hab den Drang noch nicht verspürt. Aber ein so hübsches Mädchen wie das hier könnte mich überreden. The Long Riders (1980)
They don't have the hustle, the drive that you and me had.Die haben nicht diese Strebsamkeit, diesen Drang, den Sie und ich hatten. The Phenom (1981)
I tell you, when I woke up this morning, I could just feel my spirit start to soar.Schon beim Aufstehen heute früh war ich so voller TatendrangThe Heartache (1981)
and you became a taste for what it feels like, getting ill the taste became stronger.Und etwas wie die Möglichkeit, krank zu werden, drang in euer offenes Vorgefühl. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
This need, this talent, clearly separated early man from animals who would never know this gift.Dieser Schaffensdrang unterschied die ersten Menschen von den Tieren, die dieses Talent nie haben würden. History of the World: Part I (1981)
You could say we harass the boys who are calling the shots.Wir haben alle ganz schön drangsaliert. Wolfen (1981)
Harass might include assassination?- Bedeutet "drangsalieren" auch töten? Wolfen (1981)
Harass might include assassination?Bedeutet "drangsalieren" auch töten? Wolfen (1981)
Must I first tell of the scourge that has so often visited German soil from the east?Soll ich euch erst der Drangsal Kunde sagen, die deutsches Land so oft aus Osten traf? Lohengrin (1982)
I know you to be a man of the highest virtue. Speak now, that I may know the reason for this strife.Ich kenne dich als aller Tugend Preis, jetzt rede, daß der Drangsal Grund ich weiß. Lohengrin (1982)
When I pressed Elsa with threats, her pale trembling and apprehension proved to us her terrible crime.als ich mit Drohen nun in Elsa drang, da ließ in bleichem Zagen und Erbeben der gräßlichen Schuld Bekenntnis sie uns sehn. Lohengrin (1982)
And from my groans there issued a plaintive sound that grew into a mighteous roar as it echoed through the skies.Da drang aus meinem Stöhnen ein Laut so klagevoll, der zu gewalt'gem Tönen weit in die Lüfte schwoll: Lohengrin (1982)
It was, like, a full crowd scene at the food lines.An der Essensausgabe war so ein AndrangFast Times at Ridgemont High (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drangThe hydrangea blooms in June.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวหลามตัด[N] diamond-shape quadrangle, Syn. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, Example: ว่าวอีลุ้มเป็นรูปข้าวหลามตัดกำลังลอยลมอยู่ต่ำๆ, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านขนาน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
กระจกหุง[N] stained glass, See also: coloured thin and quadrangular glass, Syn. กระจกสี, Example: อาคารนี้ใช้กระจกหุงทุกชั้น, Count unit: บาน, Thai definition: กระจกสีชนิดบาง ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม มีสีต่างๆ ใช้ประดับอาคารหรือครุภัณฑ์ เช่น พระแท่นบุษบก
จัตุรัส[N] square, See also: quadrangle, Syn. สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมด้านเท่า, Example: จีนในปัจจุบันไม่ปฎิเสธสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮเดรนเยีย [n.] (haidrēnyīa) EN: Hortensia group, Hydrangea   
จัตุรัส[n.] (jatturat) EN: square ; quadrangle   FR: carré [m] ; quadrilatère [m] ; quadrangle [m]
รูปสี่เหลี่ยม[n. exp.] (rūp sīlīem) EN: quadrilateral ; trapezium   FR: quadrilatère [m] ; quadrangle [m] ; trapèze [m] ; forme quadrangulaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRANG    D R AE1 NG
MIDRANGE    M IH1 D R EY2 N JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hydrangea    (n) (h ai1 d r ei1 n jh @)
hydrangeas    (n) (h ai1 d r ei1 n jh @ z)
quadrangle    (n) (k w o1 d r a ng g l)
quadrangles    (n) (k w o1 d r a ng g l z)
quadrangular    (j) (k w o1 d r a1 ng g y u l @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
drängen(vt) |drängte, hat gedrängt| ผลักดัน, กระตุ้น, เร่ง เช่น CDU und FDP wollen nach 39 Jahren die SPD aus der Regierungsverantwortung drängen. พรรคเซเดอูและเอฟเดเพต้องการผลักดันให้พรรคเอสเพเดออกจากหน้าที่การเป็นรัฐบาลในอีก 39 ปีหลังจากนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerdrang {m}spirit of adventure [Add to Longdo]
Andrang {m}boom [Add to Longdo]
Andrang {m}rush; crush [Add to Longdo]
Drangsal {f}tribulation [Add to Longdo]
Fahrt {f}; Fahrweg {m}; Schwung {m}; Drang {m}drive [Add to Longdo]
Hortensie {f} [bot.]hydrangea [Add to Longdo]
durchdrangpermeated [Add to Longdo]
durchdrangpervaded [Add to Longdo]
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush [Add to Longdo]
Mittel...midrange [Add to Longdo]
Mitteltonlautsprecher {m}midrange loudspeaker [Add to Longdo]
Schaffensdrang {m}creative urge [Add to Longdo]
Sturm und Drangsturm and drang; storm and stress [Add to Longdo]
Sturm-und-Drang-Zeit {f}storm and stress period [Add to Longdo]
Tatendrang {m}zest for action [Add to Longdo]
Trieb {m} (Drang)urge [Add to Longdo]
Verkehrsandrang {m}rush of traffic [Add to Longdo]
Viereck {n} | Vierecke {pl}four-sided figure; quadrangle; quadrilateral | quadrangles [Add to Longdo]
Wissensdrang {m}thirst for knowledge [Add to Longdo]
drang eininvaded [Add to Longdo]
drang einirrupted [Add to Longdo]
drangengot through [Add to Longdo]
drangsalierento pester; to plague [Add to Longdo]
dringen | dringend | gedrungen | er/sie/es dringt | ich/er/sie/es drang | er/sie/es ist/war gedrungen | ich/er/sie/es drängeto come through; to get through | coming through; getting through | came through; got through | he/she/it comes through; he/she/it gets through | I/he/she/it came through | he/she/it has/had come through | I/he/she/it would come through [Add to Longdo]
durchdringen; eindringen; dringen | durchdringend; eindringend; dringend | durchgedrungen; eingedrungen; gedrungen | er/sie/es dringt durch; er/sie/es dringt ein | ich/er/sie/es drang durch; ich/er/sie/es drang ein | er/sie/es ist/war durchgedrungen; er/sie/es ist/war eingedrungen | ich/er/sie/es drängeto penetrate | penetrating | penetrated | he/she/it penetrates | I/he/she/it penetrated | he/she/it has/had penetrated | I/he/she/it would penetrate [Add to Longdo]
schikanieren; drangsalierento pick on [Add to Longdo]
tyrannisieren; drangsalieren; schikanieren; herumkommandieren | tyrannisierend; drangsalierend; schikanierend; herumkommandierendto bully; to bully around | bullyingd; bullying around [Add to Longdo]
viereckigquadrangular [Add to Longdo]
völlig durchdringen | völlig durchdringend | dringt völlig durch | drang völlig durchto interpenetrate | interpenetrating | interpenetrates | interpenetrated [Add to Longdo]
Da hast du mich drangekriegt.You've got me there. [Add to Longdo]
Blutandrang {m}; Plethora {f} [med.]plethora [Add to Longdo]
Dysurie {f}; schmerzhafter Harndrang [med.]dysuria; painful urination [Add to Longdo]
Kongestion {f}; Blutandrang {m} [med.]congestion [Add to Longdo]
Urgenz {f}; Harndrang {m} [med.]urgency [Add to Longdo]
Gelbe Seegurke {f}; Gelbe Seewalze {f} (Colochirus robustus; Colochirus quadrangularis) [zool.]yellow cucumber [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジサイ科;紫陽花科[アジサイか(アジサイ科);あじさいか(紫陽花科), ajisai ka ( ajisai ka ); ajisaika ( ajisai ka )] (n) (See 紫陽花) Hydrangeaceae (plant family); hydrangea [Add to Longdo]
シュトゥルムウントドラング[, shutourumuuntodorangu] (exp) Sturm und Drang (ger [Add to Longdo]
ハイドランジア[, haidoranjia] (n) hydrangea [Add to Longdo]
ミッドレンジ[, middorenji] (n) {comp} midrange [Add to Longdo]
額紫陽花[がくあじさい;ガクアジサイ, gakuajisai ; gakuajisai] (n) (uk) Gaku hydrangea; Hydrangea macrophylla [Add to Longdo]
甘茶[あまちゃ, amacha] (n) hydrangea tea [Add to Longdo]
糊空木[のりうつぎ;ノリウツギ, noriutsugi ; noriutsugi] (n) (uk) panicled hydrangea (Hydrangea paniculata); peegee hydrangea [Add to Longdo]
四角形[しかくけい;しかっけい, shikakukei ; shikakkei] (n) (See 四辺形) quadrilateral; quadrangle; tetragon [Add to Longdo]
四角柱[しかくちゅう, shikakuchuu] (n) quadrangular prism [Add to Longdo]
四辺形[しへんけい, shihenkei] (n) (See 四角形) quadrilateral; quadrangle; tetragon [Add to Longdo]
四方竹[しほうちく, shihouchiku] (n) Tetragonocalamus quadrangularis (type of bamboo); Chimonobambusa quadrangularis [Add to Longdo]
紫陽花[あじさい(gikun);アジサイ, ajisai (gikun); ajisai] (n) (uk) hydrangea (Hydrangea macrophylla) [Add to Longdo]
疾風怒濤[しっぷうどとう, shippuudotou] (n) Sturm und Drang (ger [Add to Longdo]
針桑;柘[はりぐわ;ハリグワ, hariguwa ; hariguwa] (n) (uk) storehousebush (Cudrania tricuspidata); mandarin melon berry; silkworm thorn; cudrang [Add to Longdo]
西洋紫陽花[せいようあじさい;セイヨウアジサイ, seiyouajisai ; seiyouajisai] (n) (uk) Western hydrangea; Hydrangea macrophylla [Add to Longdo]
中庭[なかにわ, nakaniwa] (n) courtyard; quadrangle; middle court; (P) [Add to Longdo]
内庭[うちにわ;ないてい, uchiniwa ; naitei] (n) inner court; quadrangle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绣球花[xiù qiú huā, ㄒㄧㄡˋ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚ, / ] hydrangea [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミッドレンジ[みっどれんじ, middorenji] midrange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 drang [drɑŋ]
   access; impetus; impulse
   pressure
   push
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Drang [draŋ] (n) , s.(m )
   drive
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top