Search result for

*docs*

(51 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: docs, -docs-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need you to cross-check these Customs docs with the bill of lading that you saw on the container yesterday.ฉันอยากจะให้คุณกากบาท ใบเสร็จการส่งของ ของศุลกากร ที่คุณเห็นบนคอนเทนเนอร์เมื่อวานนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
They've been printing fake docs... passports, I.Ds.มุมมองการต่อสู้ของพวกเรา V (2009)
Only a couple docs have that card key.มีหมอ 2 คนเท่านั้น ที่มีคีย์การ์ด Chuck Versus the Broken Heart (2009)
He needs some field docs that I don't have with me.เขาต้องการเอกสารบางอย่าง แต่ฉันไม่มี Turas (2010)
Docs, nurses, orderlies.หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล The Uncanny Valley (2010)
We'll submit the loan docs in the morning. Okay. Great.เราจะยื่นเอกสารขอกู้ ในเช้านี้ ขอบคุณค่ะ The Jenna Thing (2010)
Doesn't mean we can't give the docs a nice, dry walk from their cars.แต่เราเดินตามหมอจากที่จอดรถได้ Love & Other Drugs (2010)
Look at you angels of mercy! How do the docs get any work done around here?- มีนางฟ้าแบบนี้ หมอจะมีสมาธิได้ไง Love & Other Drugs (2010)
But I swear, he starts writing it, the rest of the docs will follow.ถ้าเขาเริ่มจ่ายยาโปรแซค หมอคนอื่นต้องจ่ายตาม Love & Other Drugs (2010)
You gotta tell the docs what they need. Somebody says no, that's when the fun starts.แจงสรรพคุณยา ถ้าเขาปฏิเสธก็ต้องตื๊อ Love & Other Drugs (2010)
I thought the Army docs did a complete psych eval.ฉันคิดว่าเค้ารับการตรวจร่างกายมาแล้วอย่างดี Pilot (2011)
The E.R. docs missed it, because he didn't present with major symptoms yet.เอกสารห้องฉุกเฉินพลาดไป เพราะเขายังไม่ได้ มีอาการที่สำคัญ Fall from Grace (2011)
Are you sure you're not here to audition for my "post-docs play doctor" series?คุณแน่ใจนะครับว่าคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อออดิชั่น สำหรับซีรีย์เรื่อง "post-docs play doctor" ของผม Head Case (2011)
Docs ID'd our man as Private Miles Brodic.ศพนั่นคือ พลทหารเรือไมลส์ โบรดิค Mea Makamae (2011)
Hey, Snow, docs say check Emilie's leg.สโนว์ หมอบอกให้เช็คแผลที่ขาเอมิลี่ Lockout (2012)
Yeah, I'll get the docs translated, and look after the coins.ได้,งั้นฉันจะแปลเอกสารพวกนี้ แล้วจะไปตามหาเหรียญ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
We could watch reality housewife cooking show or cop docs.มีรายการเรียลลิตี้แม่บ้านทำอาหาร หรือหมอนักสืบ Muse of Fire (2012)
Highway Patrol just faxed these docs for you to sign, boss, if you don't mind.ทางหลวงเพิ่งแฟกซ์เอกสารมาให้ลงนาม ถ้าคุณไม่ว่าอะไร Safe Haven (2013)
Carrion? I found some reference docs while I was cleaning up the system files today...เดี๋๋ยวก่อน แคเรียน Power (2013)
Only 5 docs work here besides her.มีดอกเตอร์แค่ 5 คน ถ้าไม่นับเธอ Zugzwang (2013)
I thought the leaked docs might be forged, but I went ahead with the story anyway.ฉันคิดว่าเอกสารที่หลุดมานี่ อาจเป็นของปลอม แต่ฉันก็ตัดสินใจใช้มันอยู่ดี Manhunt (2013)
Here are copies of the loan docs and your safety deposit box, Mr. Sanders.นี่เป็นสำเนาของเอกสารการเงิน และก็กล่องฝากเงินของคุณ นะคะคุณ แซนเดอร์ 2:45 PM (2013)
- Docs are worried.- พวกหมอคิดว่างั้น Pilot (2015)
Come on, let's see some scandocs.มาดูเอกสารบางอย่าง Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Buster and I come riding in after Doc announces me then I ride around the arena here doing my tricks.Buster und ich reiten nach Docs Ankündigung rein, dann reite ich in der Arena herum und mache meine Tricks. Bronco Billy (1980)
Have you been drinking some of Doc's Snake Bite?Hast du von Docs Schlangenmedizin getrunken? Bronco Billy (1980)
Ex-Papa Doc Secret Police.Auch in Papa Docs Geheimpolizei. Wolfen (1981)
Listen, MacGyver, anybody who can use a paper clip, a pair of shoelaces and a rusty monkey wrench to take out two bazookas could be very useful in taking Murdoc.Hör zu, MacGyver. Wer mit Büroklammer, Schnürsenkeln und Schraubenschlüssel zwei Bazookas ausschalten kann, könnte bei Murdocs Festnahme sehr helfen. Partners (1987)
You know, I worked on Murdoc's file for a Iong time before I finally caught up with him.Ich kannte Murdocs Akten gut, als ich ihn erwischt habe. Partners (1987)
Well, we are, but we're still gonna have to climb up after they nail Murdoc. Up?Das werden wir auch, aber wir müssen nach Murdocs Festnahme hochklettern. The Widowmaker (1987)
They will do nothing, when they see your government reduced to rubble, thanks to General Murdoc's missile.Sie werden nichts tun, wenn eure Regierung erledigt ist. Dank General Murdocs Rakete. Obsessed (1991)
They didn't find Murdoc's body, did they?Man hat Murdocs Leiche nicht gefunden, oder? Obsessed (1991)
Definitely Murdoc's handiwork.Das ist eindeutig Murdocs Handschrift. Strictly Business (1991)
They were Papa Doc's secret police in Haiti before the revolution.Vor der Revolution auf Haiti waren sie Papa Docs Geheimpolizei. Walking Dead (1991)
In Haiti, he was torturer for Colonel Devraux, the commander of Papa Doc's death squads.Auf Haiti war er der Folterknecht von Colonel Devraux, dem Kommandanten von Papa Docs Todesschwadronen. Walking Dead (1991)
Yeah. But the docs say they can fix that.Aber das kriegen die Docs noch hin. Metallo (1995)
The docs call it a Möbius strip.Die Docs nennen es Möbius-Band. Metallo (1995)
You better off shooting' yourself with Papa Doc's handgunDu legst dich besser selber um mit Papa Docs Pistole 8 Mile (2002)
Docs, just... stay in the middle and try not to get bit, OK?Docs, Sie bleiben in der Mitte und lassen sich nicht beißen, ok? Conversion (2005)
The same could be said for Doc's jelly on the side - Gloria.(Smith) Dasselbe galt auch für Docs Cremetörtchen, Gloria. Lucky Number Slevin (2006)
The guys,they just wanted to come in,and they just wanted to take the medicine and they wanted to leave, but the doctors started arguing with them,and then,one of our guys,he... he just snapped.Die Leute wollten nur rein Medizin holen und wieder gehen, aber die Docs haben angefangen zu streiten und dann hat einer von uns... er hat einfach abgedrückt. Rogue River (2006)
That's Doc's condition.Das ist Docs Bedingung. Charlie Wilson's War (2007)
See, Papa Doc's capital idea, that's Port-au-Prince.Sehen Sie? "Papa-Docs Regierungssitz." Das ist "Port-au-Prince". Pilot (2007)
All right, um... so, let's say Bobby was looking into the doc's death,In Ordnung, um... Also, nehmen wir an, Bobby hat den Tod des Docs untersucht, und du weißt schon, etwas gejagt... Dream a Little Dream of Me (2008)
Well, considering what you told me about the doc's experiments, Bobby's wall is starting to make a hell of a lot more sense.Nun, nach dem, was du mir von den Experimenten des Docs erzählt hast, fängt Bobbys Koma an verdammt nochmal echt mehr Sinn zu ergeben. Dream a Little Dream of Me (2008)
Unstoppable, irrepressible, the Mighty Docs.Unaufhaltbar, nicht zu unterdrücken, die "Mighty Docs". Atonement (2008)
They're both post-doctorates here.Die zwei sind hier PostdocsBeyond a Reasonable Doubt (2009)
Can you remember, you bought your first pair of Docs off me.Kannst du dich daran erinnern, dass du dein erstes Paar Docs bei mir gekauft hast? Episode #1.1 (2010)
His knife was next to Doc's corpse.Sein Messer lag neben Docs Leiche. Tom Sawyer (2011)
When I leave here, I'm calling the DOC and make sure that they have a psych eval awaiting your arrival.Wenn ich gehe, rufe ich die Docs um sicher zu gehen, dass dich ein Psychologe bereits erwartet. Collected (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doktor {m} | Doktoren {pl}doc | docs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top