Search result for

*dis*

(895 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dis, -dis-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
discretization[[dih-skree-tuh-zey-sjuhn]] (n ) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., S. Hodgkin's lymphoma
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
disrobe(vi) สึก, ออกจากการเป็นพระ เช่น Monk with bad habit is disrobed.
Fractional distillation(n ) การกลั่นลำดับส่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dis[PRF] จาก, See also: แตกไป, ไม่, ใช้แสดงความหมายในแง่ลบ
dis-[PRF] แยกจากกัน, See also: ไม่เหมือนกัน, ตรงกันข้าม
disc[N] แผ่นดิสค์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: แผ่นบันทึกข้อมูล, Syn. disk
disc[N] แผ่นเสียง (คำเก่า)
disc[N] สิ่งของที่มีลักษณะกลมแบน
dish[N] จาน, See also: ชาม, Syn. plate, salver, bowl
dish[N] อาหาร, Syn. food, fare, recipe
disk[N] แผ่นกลม, See also: สิ่งที่มีรูปร่างเป็นแผ่นกลมและแบน, Syn. disc
disk[N] แผ่นดิสก์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ดิสก์, จานบันทึกแม่เหล็ก, Syn. disc
disk[N] แผ่นเสียง (คำเก่า), Syn. disc
disk[VT] พรวนดิน
disarm[VT] ทำให้รู้สึกโกรธน้อยลง, See also: ทำให้รู้สึกเป็นปรปักษ์น้อยลง, ทำให้ปรองดอง, Syn. win over, charm
disarm[VT] ปลดอาวุธ, See also: ลดอาวุธ, Syn. unarm, demobilize, Ant. arm, activate, equip
discus[N] กีฬาขว้างจักร
discus[N] แผ่นกลมใช้ขว้างในการแข่งกีฬาประเภทลู่ / ลาน, See also: จักร, จานจักร, Syn. disk, disc, round
dismal[ADJ] หดหู่, See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้, Syn. funereal, somber, Ant. happy, joyful
dismay[N] ความท้อใจ, See also: ความผิดหวัง
dismay[VT] ทำให้ตกใจ, See also: ทำให้กลัว, Syn. alarm, menace, Ant. calm, soothe
dismay[VT] ทำให้ท้อแท้, See also: ทำให้ท้อใจ, ทำให้ผิดหวัง, Syn. discompose, distress, Ant. comfort, console
disown[VT] ปฎิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่รับผิดชอบ, Syn. abjure, disaffirm, renounce, deny
dispel[VT] ขับไล่, See also: ไล่, กำจัด, ขจัด, Syn. disperse, clear away, scatter
disuse[N] การเลิกใช้, See also: การไม่ใช้อีกต่อไป, Syn. discontinuance, abolition, abrogation
modish[ADJ] ทันสมัย, Syn. stylish, smart, fashionable
nudism[N] การเปลือยกาย (ส่วนมากเพื่อเหตุผลทางสุขภาพ), See also: การไม่สวมเสื้อผ้า
nudist[N] คนไม่สวมเสื้อผ้า, See also: คนเปลือยกาย, Syn. naturist
oldish[ADJ] แก่
radish[N] หัวไชเท้า
sadism[N] การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์, See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ, Syn. perversion, cruelty, malice, Ant. masochism
sadist[N] ผู้ที่มีความสุขจากการทรมานผู้อื่น, See also: คนซาดิสม์, Syn. brute, monster, fiend
widish[ADJ] ค่อนข้างกว้าง
caddish[ADJ] หยาบคาย, See also: ไม่สุภาพ, Ant. ungentlemanly
disable[VT] ทำให้ไร้ความสามารถ, Syn. make unable, make ineffective
disband[VT] เลิกล้ม, See also: ยุบ, สลายตัว, ทำให้เล็กลง, Syn. dispel, scatter, break up, disperse
discard[VT] ละทิ้ง, See also: ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง, Syn. get rid of, expel, give up, Ant. retain, keep, preserve
discard[N] สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง, See also: บุคคลที่ถูกทอดทิ้ง
discern[VT] เข้าใจกระจ่าง [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: รู้ไม่ชัดแจ้ง, เข้าใจผิด, Syn. descry, distinquish, see, Ant. misunderstand, miss the point
discern[VT] มองเห็นชัด, แยกแยะออก [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: แยกแยะไม่ออก, Syn. perceive, recognize
discord[N] ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้ง, Syn. conflict, friction, Ant. agreement, feud
discord[VI] ไม่ลงรอยกัน, See also: ขัดแย้งกัน, Syn. disagree, differ, Ant. agree
discuss[VT] สนทนา, See also: แลกเปลี่ยนความเห็น, ปรึกษาหารือ, อภิปราย, ถกเถียง, ถกปัญหา, Syn. consult, analyze, criticize, confabulate
disdain[N] การดูถูกเหยียดหยาม, See also: ความรังเกียจ, Syn. contempt, despise, scorn, Ant. honor, respect
disdain[VT] ดูถูกเหยียดหยาม, See also: รังเกียจ, Syn. scorn, mock, ridicule, Ant. honor, respect, esteem
disease[N] ปัญหา, See also: ภัยสังคม, Syn. trouble
disease[N] โรคภัยไข้เจ็บ, See also: โรค, การเจ็บไข้ได้ป่วย, ความเจ็บป่วย, Syn. malady, ailment, indisposition, Ant. health, strength
disgust[N] ความขยะแขยง, See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์, Syn. loathing, abhorrance, dislike, distaste
disgust[VT] ทำให้ขยะแขยง, See also: ทำให้น่ารังเกียจ, ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบอารมณ์, Syn. displease, upset, revot, horrify, traumatize, Ant. please, delight, enchant
dish up[PHRV] ยกอาหารออกมาให้, See also: เสิร์ฟอาหารให้, บริการอาหารให้
disjoin[VT] ไม่เข้าร่วม, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
disjoin[VI] ไม่เข้าร่วม, See also: แตกแยก, แบ่งแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
dislike[N] ความไม่ชอบ, See also: ความเบื่อหน่าย, Syn. aversion, antipathy, distaste, Ant. approval, admiration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
aggrandise(อะแกรน' ไดซ, แอก' กระไดซ) vt. เพิ่ม, ขยาย, คุยโว. -aggradizement n., Syn. enlarge, inflate ###A. deflate, constrict)
anaphrodisiac(แอนแนฟระดิช' ซิแอด) adj. สามารถลดความต้องการทางเพศ. -n. ยาลดกำหนัด
anodise(แอน' นะไดซ) vt. ทำให้เป็นขั้วบวกต่อ
aphrodisia(แอฟระดิซ'เซย) n. ความต้องการทางเพศ, กำหนัด (sexual desire)
aphrodisiac(แอฟระดิซ'ซิแอค) adj.,n. ซึ่งกระตุ้นกำหนัด,ยาหรือสารกระตุ้นกำหนัด
apodis(z) ation (แอพโพไดเซ'ชน) n. การตัดเท้าออก
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
bank discountn. ส่วนลดตั๋วแลกเงินธนาคาร
black diseasen. โรคเฉียบพลันร้ายแรงในแกะเนื่องจากเชื้อ Clostridium novyi
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
blank diskจานบันทึกเปล่าหมายถึง จานบันทึกที่ไม่มีข้อมูลเก็บ หรือข้อมูลถูกลบออกไปหมด
brandish(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น,การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง (อาวุธ)
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)
caddisflyn. แมลงปีกคู่มีขนชนิดหนึ่ง
cash discountn. ส่วนลดเงินสด
chagas disease(ชา'กัส) n. โรคพยาธิtrypanosomiasis
childish(ไชลฺ' ดิช) adj. เหมือนเด็ก,ไม่ประสา,ราวกับทารก., See also: childishness n. -Conf. childlike
chiropodist(ไครอพ'พะดิสทฺ) n. หมอรักษาโรคมือและเท้า
comedist(คอม'มีดิสทฺ) n. นักประพันธ์บทละครตลก
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
contradistinctionn. ความแตกต่างโดยสิ้นเชิง, See also: contradistinctive adj. ดูcontradistinction
copy diskคัดลอกทั้งแผ่นเป็นคำสั่งในระบบวินโดว์ ที่สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในแผ่นต้นแบบ ไปลงในอีกแผ่นหนึ่งซึ่งต้องมีขนาดเท่าแผ่นต้นแบบทุกประการ การคัดลอกด้วยคำสั่งนี้ จะเลือกเฉพาะบางแฟ้มข้อมูลไม่ได้ นอกจากนั้น เมื่อคัดลอกมาแล้ว จะลบแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิมทิ้งไปให้ด้วย (เฉพาะแผ่นที่เก็บข้อมูลที่คัดลอกมาเท่านั้น)
crank diskจานข้อเหวี่ยง
deficiency diseaseโรคขาดแคลนธาตุอาหาร
dis(ดิส) เทพเจ้าแห่งนรก,นรก,หมู่คนเลว
dis-Pref. 'แยก','ห่าง','จาก','ปฏิเสธ','ตรงข้าม',"สอง"
disability(ดิสซะบิล'ลิที) n. การไร้ความสามารถ,การไร้กำลัง,การถูกตัดสิทธิ์, Syn. infirmity
disable(ดิสเอ'เบิล) {disabled,disabling,disables} vt. ทำให้ไร้ความสามารถทำให้ไม่มีสิทธิ์, See also: disablement n. ดูdisable, Syn. cripple
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled ###A. healthy,strong,sound
disabuse(ดิสอะบวิซ') vt. แก้ไขให้ถูกต้อง,แก้ไข,ขจัดข้อผิดพลาดออก,-disabusal n.
disaccord(ดิสอะคอร์ด') vt.,n. (การ) ไม่เห็นด้วย,ไม่ลงรอยกับ,ไม่สอดคล้องกับ
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
disaffiliate(ดิสอะฟิล'ลิเอท) vt. ตัด,ทำให้หลุดพ้น,แยกออก vi. แยกออก. -disaffiliation n.
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
disappear(ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ, Syn. vanish
disappearance(ดิสซะเพีย'เรินซฺ) n. การหายไป,การสาบสูญ,การสูญหาย,การหายลับ
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง,ทำให้สูญเสียความหวัง,ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame

English-Thai: Nontri Dictionary
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
childish(adj) เหมือนเด็ก,ราวกับทารก,ไม่ประสา
chiropodist(n) หมอรักษาโรคเท้า
contrabandist(n) ผู้ค้าของเถื่อน
contradistinction(n) การแย้งกัน,ความตรงกันข้าม
disability(n) การไร้ความสามารถ,ความพิการ,การไร้กำลัง
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ,ทำให้ไร้สมรรถภาพ,ทำให้ไม่มีสิทธิ์
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
disallow(vt) ไม่อนุญาต,ไม่ยอม,ปฏิเสธ
disappear(vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
disarm(vt) ลดอาวุธ,ปลดอาวุธ,ทำให้วางอาวุธ
disarmament(n) การลดอาวุธ,การปลดอาวุธ
disarrange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้สบสน
disarray(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด
disband(vt) ทำให้สลาย,แยกย้าย,ทำให้กระจายไป,เลิก,ปลดประจำการ
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ
disbelieve(vt) ไม่เชื่อ,ไม่ยอมรับ
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร
disc(n) แว่น,จาน,แผ่นเสียง,จานเสียง
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
discernible(adj) ซึ่งมองออก,ซึ่งมองเห็นได้,ซึ่งสังเกตเห็น,ซึ่งวินิจฉัยออก
discerning(adj) หยั่งรู้,ฉลาด,รู้,เข้าใจ
discernment(n) การหยั่งรู้,ความฉลาด,การเข้าใจ
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
discipline(vt) ทำให้มีวินัย,บังคับ,ลงโทษ,ฝึกฝน,ฝึกหัด
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
disclose(vt) เผย,เปิดโปง,ทำให้ปรากฏ
disclosure(n) การเผย,การเปิดโปง,สิ่งที่ถูกเปิดเผย,สิ่งที่ปรากฏ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prolapse of the intervertebral disk; prolapse of the intervertebral discหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paludism; fever, malarial; malariaไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, distalกระดูกนิ้วท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procatarctic; predisposing-โน้มเอียงเกิดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piston displacementความจุกระบอกสูบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston displacementความจุกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal diseaseโรคปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prolapse of the intervertebral disc; prolapse of the intervertebral diskหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paranoid disorderโรคหวาดระแวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilla, optic; disc, optic; disk, opticจานประสาทตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta discoidea; discoplacenta; placenta, discoidรกรูปจาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petri dishจานเพาะเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pairwise disjointไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
population distributionการกระจายตัวของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pharmacy, dispensingเภสัชกรรมฝ่ายปรุงยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoperiodismการตอบสนองช่วงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
packet assembler/disassembler (PAD)ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล (แพด, พีเอดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packet assembler/disassembler (PAD)ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล (แพด, พีเอดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puncture, cardiac; cardicentesis; cardiocentesis; cardiopuncture; paracentesis cordisการเจาะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phobic disorder(จิตเวช.) โรคกลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political disabilityการขาดคุณสมบัติทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population redistribution policyนโยบายการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probability of disabilityโอกาสที่จะพิการ, โอกาสที่จะทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
psychopathic disorderจิตวิปลาส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prescribed diseaseโรคที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
photodisruptionการสลายโดยเลเซอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, discoid; discoplacenta; placenta discoideaรกรูปจาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predisposing; procatarctic-โน้มเอียงเกิดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predisposingชักนำให้เกิดโรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
predisposing causeเหตุโน้ม [มีความหมายเหมือนกับ cause, remote ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predisposing factorปัจจัยโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predispositionความไวแฝงรับโรค, ความโน้มเอียงรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principal, undisclosedตัวการที่ไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive discriminationการเลือกปฏิบัติเชิงบวก, การเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive displacement compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบเปลี่ยนปริมาตร, คอมเพรสเซอร์แบบเปลี่ยนปริมาตร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
PAD (packet assembler/disassembler)แพด, พีเอดี (ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PAD (packet assembler/disassembler)แพด, พีเอดี (ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychosomatic diseaseโรคกายเหตุจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent disabilityความพิการถาวร, ทุพพลภาพถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent disabilityทุพพลภาพถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent disablementทุพพลภาพถาวร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
papilledema; disc, choked; disk, choked; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilloedema; disc, choked; disk, choked; papilledemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
person under disabilityคนเสมือนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person, displacedผู้พลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase displacementการจัดเฟส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Phonodiscแผ่นเสียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book displayการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Discardการจำหน่ายหนังสือออก
หมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ

ทำไมต้องมีการคัดหนังสือออก

การคัดหนังสือออกเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของห้องสมุดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้มีสภาพและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการให้บริการในปัจจุบัน เพราะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การคัดหนังสือออกเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อหนังสือที่มีให้บริการอยู่นั้น ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะการใช้งาน และเนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บหนังสือทุกเล่มไว้

ประโยชน์ของการคัดหนังสือออก

1. ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนมาก การที่ห้องสมุดมีแต่การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเข้ามา ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

2. ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชั้นหนังสือที่หนาแน่นไปด้วยหนังสือที่ไม่จำเป็น จะทำให้เสียเวลาในการหาและหยิบหนังสือ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดชั้นหนังสือ

3. ทำให้สามารถจัดหาหนังสือที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า และเหมาะสมกว่าเข้ามาแทนที่

4. เป็นการรักษาให้มีแต่หนังสือที่จำเป็นต้องใช้อย่างแท้จริง

5. เป็นการประเมินหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในการจัดหาหนังสือ

เกณฑ์พื้นฐานของการคัดเลือกหนังสือออก

1. ด้านเนื้อหา: มีเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เนื่องจากอาจจะเคยเป็นเนื้อหาได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีฉบับที่พิมพ์ปรับปรุงใหม่แล้ว หนังสือที่ได้รับไม่ครบชุด หนังสือที่พิมพ์ฉบับเก่าซึ่งมีการพิมพ์ฉบับที่ใหม่กว่า เนื้อหาที่มีความลำเอียง อคติหรือมีอันตรายแฝงอยู่ หรือเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว

2. ด้านการใช้: หมายถึง จำนวนครั้งในการยืมหนังสือ ไม่มีการยืมภายใน 5 ปีล่าสุด

3. ด้านจำนวนฉบับซ้ำ: มีจำนวนฉบับซ้ำมากเกินไป สามารถคัดออกและมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น

4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ: เช่น ไม่ควรเก็บวารสารที่ไม่ได้จัดทำดรรชนีวารสาร วารสารที่สามารถหาได้ในฐานข้อมูลฉบับเต็ม หนังสือไม่ครบชุด หนังสือที่มีอายุเกิน 20 ปี สารานุกรมที่มีอายุกว่า 10 ปี หนังสือรายปีที่อายุเกินกว่า 2 ปีแต่ให้เก็บฉบับเก่าไว้อย่างน้อย 5 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและมีอายุกว่า 7 ปี

5. ด้านสภาพของหนังสือ: หนังสือเล่มนั้นมีสภาพที่เสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมหรือไม่ ขาด ปกชำรุด กระดาษเป็นสีเหลือง ขาดหายไปบางหน้า

6. เกณฑ์อื่นๆ: หนังสือเล่มนั้นสามารถใช้ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือเล่มนั้นได้รับการประเมินว่าเป็นหนังสือคลาสสิคที่ยังต้องเก็บไว้

หลังจากการคัดหนังสือออก

หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่าควรคัดออก อาจถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บหนังสือ และยังคงมีกระบวนการการคัดเลือกหนังสือออกอย่างถาวรต่อไป ฐานข้อมูลที่เก็บรายการระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือจะถูกเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ทราบว่าหนังสือถูกนำไปอยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ และสามารถขอใช้บริการได้

หลังจากหนังสือที่ถูกเก็บเกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีการถูกยืมและไม่มีการแนะนำจากบรรณารักษ์ว่าควรจะเก็บไว้ หนังสือนั้นจะถูกคัดออกจากห้องสมุดอย่างถาวร หนังสือที่ถูกคัดออกอย่างถาวรอาจนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่มีความต้องการหรือสามารถใช้หนังสือนั้นได้อย่างเหมาะสม หรือถูกส่งนำไปเข้าโครงการรีไซเคิล

บรรณานุกรม:

Larson, Jeanette. 2008. CREW: a Weeding Manual for Modern Libraries. [Online] : Available: https://www.tsl.state.tx.us/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf. Accessed: 11-08-2012.

Book Weeding. 2012. [Online]: Available: http://www.msoe.edu/library/services/weed/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dissertationsวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Phonodiscแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hard disk managementการจัดการฮาร์ดดิสก์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ditidal video diskแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล, แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Communicable diseasesโรคติดเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hard disk drive industryอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computers and people with disabilitiesคอมพิวเตอร์กับคนพิการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Distillationการกลั่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disclosure of informationการเปิดเผยข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blood platelet disorderเกล็ดเลือดผิดปกติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tsutsugamushi diseaseไข้ไรหนู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cold (Disease)ไข้หวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Distributed databaseฐานข้อมูลแบบกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Three-dimentional display systemระบบแสดงผลภาพสามมิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enterovirus diseaseโรคติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hookworm diseaseโรคพยาธิปากขอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parkinson's diseaseโรคพาร์กินสัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Obsessive-compulsive disorderโรคย้ำคิดย้ำทำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sewage disposal plantโรงบำบัดน้ำเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Canine distemper virusไวรัสไข้หัดสุนัข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Body fluid disorderสารน้ำในร่างกายผิดปรกติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disposal Wellหลุมอัดน้ำ หรือ หลุมกำจัดน้ำทิ้ง [ปิโตรเลี่ยม]
Dissolved Gasก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่ในน้ำมันในแหล่งกักเก็บใต้ดิน
เมื่อมีการผลิตน้ำมันขึ้นมายังผิวดิน ที่ความดันบรรยากาศก๊าซก็จะแตกตัวออกมา [ปิโตรเลี่ยม]
Energy dissipationพลังงานสูญเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disabilityความพิการ [เศรษฐศาสตร์]
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement delayการเลื่อนการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Discountส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Discount noteตั๋วเงินขายลด [เศรษฐศาสตร์]
Discount rateอัตราส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Discriminationการเลือกปฏิบัติ [เศรษฐศาสตร์]
Discriminatory currency arrangementsการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Discriminatory trade practiceการเลือกปฏิบัติทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Disposable incomeรายได้ที่จับจ่ายได้ [เศรษฐศาสตร์]
Disputeข้อพิพาท [เศรษฐศาสตร์]
Dispute settlementการระงับข้อพิพาพ [เศรษฐศาสตร์]
Distributionการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Distribution costค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Distribution networkเครือข่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Business districtย่านธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Dutch diseaseโรคดัตช์ [เศรษฐศาสตร์]
Economic discriminationการเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
%mutatis mutandis%โดยอนุโลม
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n ) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
Assistant Sub-district Headmanกำนัน
chronic disease (n ) โรคประจำตัว
coeliac diseaseโรคแพ้กลูเต็น
congenital disease (n ) โรคแต่กำเนิด
degenerative disc diseaseโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม
deputy district chief (n ) ปลัดอำเภอ
disadvantaged child (n phrase ) เด็กด้อยโอกาส
disburseเบิกจ่าย
discerningมีวิสัยทัศน์
discionsion (pron. )
discipleship (n ) การเป็นศิษย์, การเป็นสาวก
Discipline[ดิสซะพลิน] (n ) วิชา, สาขา, วงการ
disclaim (vi ) งดใช้สิทธิ์เรียกร้อง
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
discourse (n) วาทกรรม - ชุดความคิดที่มีลักษณะเป็นระบบและสืบทอดต่อเนื่อง
discretionary power[さいりょうけん] อำนาจใช้ดุลยพินิยได้เอง
discrimination (n) การเลือกปฏิบัติ
See also: S. bias,
dish rack (n ) ที่คว่ำจาน
dish soap (n ) น้ำยาล้างจาน
dishcloth (n ) ผ้าล้างจาน
disintoxicatingช่วยถอนพิษ
Diskriminanzanalyse {f}การวิเคราะห์จำแนกประเภท
dismayขวัญหนีดีฝ่อ
dismemberment (n ) การสูญเสียอวัยวะ
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj ) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา
dispatcher (n ) คือผู้มีหน้าที่รับลงทะเบียน ยอดจำนวนลูกค้าที่ Sender แต่ละคน มาแจ้งให้ทราบและเรียกรถยนต์VIP ซึ่งจอดรออยู่แล้วให้มารับ-ส่ง ลูกค้า (รถเบ็นซ์, วอลโว่,ครามลีย์) ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Dispatcher
dispatcher[ ดิสแพตเชอร์] (n ) เกี่ยวกับการบิน พนักงาน ไฟล์ทแปลน คือวางแผนเส้นทางการบิน น้ำมัน และอื่นๆ ที่นักบินควรรู้ รวมทั้งตรวจสอบ NOTAM METAR และ อื่นๆ อีกมากมาย
dispose (vt ) จำหน่ายจ่ายโอน
disposition (n ) พื้นนิสัย
disposition (n ) นิสัย, แนวโน้ม
disregard (n modal verb coll) the reqirements should be disregarded
distinct conceptความคิดที่ชัดเจน
distressการยึดทรัพย์สินเป็นการประกันการชำระเงิน
distress (n ) ความเจ็บปวด, เศร้าเสียใจ หรือวิตกกังวลอย่างรุนแรง
See also: S. suffering,
distress (n ) (in distress) ภาวะอันตรายหรือลำบาก ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
distributorships (n ) สิทธิของการเป็นผู้แทนจำหน่าย
distro[ดิสโทร] (n ) ผู้แจกจ่าย
financial distress (n ) (การเงิน) ภาวะที่ประสบความยากลำบาก,หรือไม่สามารถทำตามภาระผูกพันได้ เช่น ไม่สามารถชำระหนี้ที่กู้ไปได้, ความตกต่ำทางการเงิน (จากการมีเงินไม่เพียงพอ), ปัญหาทางการเงิน, ปัญหาที่อาจนำไปสู่การล้มละลาย (กรณีบริษัท) e.g. Member countries face acute financial distress.
See also: R. bankruptcy, recession, depression
Goddism (n ) ศาสนาที่รักเทิดทูน,ศาสนาเเห่งความรักของพระเจ้ากับมนุษยชาติ,ลัทธิความเชื่อที่เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (n jargon ) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติด้านชนชาติทุกรูปแบบ
IT is related discipline ( ) กด
long distance (vt ) long distance
madison avenueถนนใหญ่สายหนึ่งในนครนิวยอร์คซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทโฆษณาจำนวนมาก ในบางปริบท จึงหมายถึงวงการโฆษณา
merchandise inventory (n) สินค้าคงเหลือ
See also: S. inventory,
Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.
nondisclosure (n ) ปกปิด, ไม่เปิดเผย
plant disease destroying substanceสารป้องกันกำจัดโรคพืช
plant distillate cream (n) เกี่ยวกับผม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dismissed.ไปได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
A disappointing start.Αh. Cloud Atlas (2012)
From District 1.จากเขต 1 The Hunger Games (2012)
Annie Edison.ขอบใจ แอนนี่ Pillows and Blankets (2012)
A disgrace!ต่ำช้า! High Sparrow (2015)
Good.- Neidisch? A Room with a View (1973)
Nordic.Nordisch. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
Adis!AdisThe Perfect Circle (1997)
Maldis.MaldisJohn Quixote (2002)
Disher.Disher. Mr. Monk and His Biggest Fan (2007)
Madison.- Taylor. - Madison. Last Vegas (2013)
Kaddish?Kaddisch? Eine Kleine Reichmusik (2017)
What a pile of dirty dishes!สิ่งที่กองจานสกปรก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, you wash the dishes.ตอนนี้คุณล้างจาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hey, someone stole our dishes!เฮย, คนขโมยอาหารของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Steр uр to the tub 'Tain't no disgraсeก้าวขึ้นไปอ่าง 'มันไม่ได้เป็นไม่ มีความอับอายขายหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A perfect disguise.ปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Disgustin'!น่าขยะแขยง! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hold on to these dispatches.จะต้องไปส่งเอกสารสำคัญ The Great Dictator (1940)
We've landed! Dispatches!เราอยู่บนพื้น ต้องรีบส่งสาร The Great Dictator (1940)
The dispatches...ต้องรีบส่งสาร... The Great Dictator (1940)
But he's disappeared.แต่เขาหายดีแล้ว The Great Dictator (1940)
Disappeared?หายหรอ The Great Dictator (1940)
- Just a few dissenters.- เพียงไม่กี่คนที่คัดค้าน The Great Dictator (1940)
Dissenting about?ไม่เห็นด้วยกับอะไร The Great Dictator (1940)
We've just discovered the most wonderful poison gas.เราพึ่งค้นพบ แก๊ซพิษที่ดีที่สุดครับท่าน The Great Dictator (1940)
Have them all shot. I don't want dissatisfied workers.ยิงพวกมัน ฉันไม่อยากให้คนงานไม่พอใจ The Great Dictator (1940)
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ. The Great Dictator (1940)
He wants to discuss it.เขาจะ เจรจาครับ The Great Dictator (1940)
His Excellency invites you to Tomainia to discuss the matter.ท่านผู้นำ เชิญท่าน มา โทไมเนีย เพื่อเจรจาครับ The Great Dictator (1940)
We shall not discuss the Osterlich situation.เราจะไม่พูดถึง สถานการณ์ ในออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
To disarm suspicion, you will go hunting.กองทัพจะมีกำลังใจ ถ้าท่านจะออกรบด้วย The Great Dictator (1940)
Hold-a dis.เก็บไว้ The Great Dictator (1940)
Now, look, you sign-a dis treaty first.ดูสนธิสัญญาคุณตอนนี้ The Great Dictator (1940)
Can't we discuss this without passion?เราจะไม่โต้เถียงหากท่านชอบมัน The Great Dictator (1940)
- You know, the disobedient ones what play hookey from school.คุณจะรู้ว่าคนที่ไม่ เชื่อฟัง คนสิ่งที่ไม่ไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
It's... It's just that I feel at such a disadvantage.ก็แค่ฉันรู้สึกว่าเสียเปรียบ Rebecca (1940)
Oh, Maxim, don't be disgusting.- เเม็กซิม อย่าทําน่ารังเกียจสิ Rebecca (1940)
The diver made another discovery. Broke one of the ports and looked into the cabin.เเต่นักประดานํ้าค้นพบอย่างอื่นอีก เขาพังช่องอากาศเเละเข้าไปดูห้องข้างในเรือ Rebecca (1940)
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ Rebecca (1940)
I understand, madam. Permit me to say that we're all most distressed outside.ผมทราบดีครับ คุณผู้หญิง พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็ทุกข์ใจเช่นกัน Rebecca (1940)
Has anyone ever discussed these holes with you before?เคยมีใครมาปรึกษากับคุณเรื่องรูรั่วพวกนี้มั้ย Rebecca (1940)
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต Rebecca (1940)
A nation must have no discord.ในประเทศที่ห้ามมีผู้เห็นแย้ง Night and Fog (1956)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
BATHROOM/DISINFECTIONห้องน้ำและฆ่าเชื้อ Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dis2. Cut the radishes into long sticks.
disAbility to talk distinguishes human beings from animals.
disA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
disAbout this time, the disease slowed.
disA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
disA church spire could be seen in the distance.
disA cold often leads to all kinds of disease.
disA cold wave hit this district.
disA concrete plan evolved after much discussion.
disA contagious disease descended on the town.
disActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
disA curious disease struck the town.
disA discussion of the proposal seems to be in order.
disA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
disA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
disA factory is not suitable for a residential district.
disA frown may express anger or displeasure.
disAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
disAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
disAfter the disaster, there was scarcely any water left on the island.
disAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
disAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
disAfter three hours of discussion we got nowhere.
disAfter we had tea, we began the discussion.
disAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
disAge, like distance, lends a double charm.
disA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
disA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
disAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
disAir is indispensable to life.
disAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
disA judge must have discretion.
disAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
disAll political dissidents were purged under the former regime.
disAll the snow on the mountain has disappeared.
disAll we need now is action, not discussion.
disAll you have to do is wash the dish.
disAll you have to do is wash the dishes.
disA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
disAlready three years since I became an office lady. It's not as if I'm dissatisfied with my present lifestyle but ...
disAlthough Bob was in disguise, I recognized him at a glance.
disAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
disAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
disA majority of students dislike history.
disAmazing distance.
disAmerica was discovered by Columbus in 1492.
disA midnight telephone call gives us both shock and displeasure.
disA miserable sequence of defeats discouraged us.
disAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
disAnd his disciples put their faith in him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
คำสบประมาท[N] contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ถอนหงอก[V] disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
นักจัดรายการ[N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
ผู้ค้นพบ[N] discoverer, Example: คุณกิตติ ทองลงยาเป็นผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พบเห็นหรือพบเจอเป็นคนแรก
พังครืน[V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป
รอบคอบ[V] be cautious, See also: be circumspect, be careful, be discreet, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย, Thai definition: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
ระยะทาง[N] distance, Example: กรุงเทพฯ อยู่ห่างจากขอนแก่นเป็นระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร, Count unit: เมตร, กิโลเมตร, ไมล์, Thai definition: ช่วงสั้นยาวของแนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร
ระยะห่าง[N] space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ล้างจาน[V] wash dishes, Example: พี่น้อง 2 คน ช่วยกันล้างจานกองโตอยู่หลังบ้านโน่น, Thai definition: ชำระล้างจานให้คราบสกปรกหมดไป
ลิบ[ADJ] far apart, See also: far, distant, remote, almost out of sight, Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา, Example: ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย, Thai definition: สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)
หย่าขาด[V] divorce, See also: dissolve a marriage, annul, Syn. หย่า, หย่าร้าง, Example: ศาลพิพากษาให้หย่าขาดได้ตามคำฟ้องของผู้เป็นภรรยา, Thai definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
ห่า[N] cholera, See also: pestilential disease, infectious disease, Example: เขาตายด้วยโรคห่าเมื่อคืนนี้, Thai definition: ชื่อผีจำพวกหนึ่ง ถือกันว่าทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง เช่นโรคลงราก (อหิวาตกโรค) กับ กาฬโรค เลยเรียกโรคเหล่านี้ว่า โรคห่า
ออกตัว[V] be newly sold, See also: be newly promoted, be new distributed, Syn. ขาย, จำหน่าย, Example: สินค้าที่เพิ่งออกตัวไปทำยอดขายดีมาก
ฮาร์ดดิสก์[N] hard disk, Example: ปัจจุบันนี้ฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะมีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ กว่าแต่ก่อน
กวนเมือง[V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
กำปั้นทุบดิน[ADV] indistinctively, Ant. แจงสี่เบี้ย, Example: ถ้าจะตอบอย่างกำปั้นทุบดิน เราหลับก็เพราะเราง่วง, Thai definition: พูดอย่างกว้างๆ , มีนัยว่าพูดไปอย่างไรๆ ก็ไม่ผิด แต่ไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดกับผู้ฟัง, Notes: (สำนวน)
เครื่องเคียง[N] side dishes, Syn. ของเคียง, เครื่องแนม, Example: อาหารไทยจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมประกอบเพื่อชูรสชาติยิ่งขึ้น, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: ของกินที่ตั้งเทียบข้างกับข้าวหลัก, Notes: (ราชา)
จ๊าบ[ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
โต๊ะจีน[N] Chinese dishes, Example: งานแต่งงานของคนจีนมักจะจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน, Thai definition: การเลี้ยงอาหารแบบจีนอย่างหนึ่ง โดยจัดอาหารมาเสิร์ฟทีละอย่าง
ถกปัญหา[V] discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
ทารุณจิตใจ[V] hurt, See also: distress, upset, Syn. ทำร้ายจิตใจ, Example: ภาพที่เห็นมันทารุณจิตใจวัยเด็กอย่างเขา
บ้าเห่อ[V] be crazy about, See also: follow a craze, be faddy/faddish about, Example: พ่อบ้าเห่อรถคันใหม่มาก, Thai definition: ชอบอวดของที่ได้มาใหม่, เห่อตามสมัยนิยม
เบลอ[V] blur, See also: become unclear or indistinct, Syn. มึนงง, Example: เขารู้สึกเบลอไปชั่วขณะเมื่อทราบข่าวร้าย, Notes: (อังกฤษ)
แปลกแยก[V] be different, See also: differ from, be unlike, be dissimilar, Syn. แตกต่าง, Example: วิธีที่คุณหมอใช้ในการรักษามะเร็งดูแปลกแยกไปจากวิธีรักษามะเร็งในทางการแพทย์ทั่วไป, Thai definition: รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่ง, รู้สึกไม่เป็นพวกเดียวกัน
แปลกหูแปลกตา[ADJ] different, See also: distinct, Example: การเดินทางโดยทางรถไฟนั้นผู้โดยสารจะเห็นทิวทัศน์ที่แปลกหูแปลกตาและสวยงามของแต่ละภูมิภาค, Thai definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
ผะอืดผะอม[V] feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
ยื่นซองขาว[V] dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย
ยุบสภา[V] dissolve the parliament, Example: ทหารใช้อำนาจและปืนที่ตนมีอยู่ทำรัฐประหารคว่ำรัฐบาล ยุบสภา ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง, Thai definition: ปิดสภาเพื่อให้สมาชิกหมดสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่
รกเรื้อ[V] be untidy, See also: be in disorder, be littered, be cluttered, be in a mess, be in a muddle, Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: เมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริเวณสวนยังไม่รกเรื้อด้วยหญ้าอย่างเช่นทุกวันนี้, Thai definition: รกเพราะปล่อยทิ้งไว้
รกเรื้อ[ADV] untidily, See also: disorderly, Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ที่ดินว่างหากปล่อยทิ้งไว้จะมีพืชขึ้นรกเรื้อ, Thai definition: รกเพราะปล่อยทิ้งไว้
ลดแหลก[V] reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
หน่อมแน้ม[ADJ] childish, See also: innocent, naive, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: เธออย่าทำท่าทางหน่อมแน้มไปหน่อยเลยนะ ไม่น่ารักหรอก, Thai definition: แบบเด็กๆ ไม่รู้เรื่องเรื่องราว ไร้เดียงสา
หมกเม็ด[V] hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
ซีดี[N] CD, See also: compact disk, Thai definition: จานบันทึกอัดแน่น, จานคอมแพกต์ที่มีหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
ดีเจ[N] DJ, See also: disc jockey, Syn. นักจัดรายการวิทยุ
ต.[N] district, See also: dist., Syn. ตำบล
ป.[N] assistant district office, Syn. ปลัดอำเภอ
อ.[N] district, See also: dist., Syn. อำเภอ
เครื่องเล่นซีดี[N] CD player, See also: compact disc player
สิ่งรบกวน[N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
เครื่องล้างจาน[N] dishwasher, See also: dishwashing machine
ชั้นวางจาน[N] disk rack, Syn. ที่วางจาน
คำปรามาศ[N] contempt, See also: disdain, scorn, derision, Syn. คำดูแคลน, คำดูถูก, คำดูถูกดูแคลน, Ant. คำยกย่องชมเชย, Example: คำปรามาสของเขาทำให้ผมมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง, Count unit: คำ
ถอยห่าง[V] move far from, See also: distance oneself from, Syn. เขยิบออก, Ant. ชิดใกล้, Example: เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา, Thai definition: เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม
เหยียบย่ำ[ADV] disparagingly, See also: insultingly, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เธอไม่เคยให้กำลังใจผมเลย มีแต่พูดจาเหยียบย่ำให้ผมช้ำใจ, Thai definition: อย่างแสดงอาการดูหมิ่น
เหยียบย่ำ[V] disparage, See also: run someone down, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เขาเหยียบย่ำน้ำใจผู้ที่เคยภักดีต่อเขา, Thai definition: แสดงอาการดูหมิ่น
ดีวีดี[N] digital video disc, See also: DVD, Example: ต่อไปข้อมูลต่างๆ จะเก็บลงดีวีดีหมดแล้วเพราะเก็บได้มากกว่าและมีคุณภาพดีกว่า, Count unit: เครื่อง, Thai definition: จานวีดิทัศน์ที่ใช้ระบบดิจิตอล, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: meat dish   
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunlaphinit) FR: pourvoir discrétionnaire [m]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion   FR: débat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously   
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition   
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
อัตราคิดลด[n. exp.] (attrā khit lot) EN: discount rate   
อัตราส่วนลด[n. exp.] (attrāsuan lot) EN: discount rate   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute   FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog   FR: celui que l'on donne perdant
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: distort ; deform   FR: déformer
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader

CMU English Pronouncing Dictionary
DIS    D IH1 S
DISH    D IH1 SH
DISC    D IH1 S K
DISK    D IH1 S K
DISS    D IH1 S
DISA    D IH1 S AH0
DISE    D AY1 S
DISE    D AY1 Z
DISON    D IH1 S AH0 N
ALDIS    AA1 L D IH2 S
MADIS    M AE1 D AH0 S
DISCH    D IH1 SH
RUDIS    R UW1 D IY0 Z
DISCS    D IH1 S K S
DISCO    D IH1 S K OW0
DISKS    D IH1 S K S
ADDIS    AA1 D IH2 S
VEDIS    V EY1 D IH2 S
ARDIS    AA1 R D IH2 S
AUDIS    AO1 D IH2 S
ANDIS    AE1 N D IH2 S
AUDIS    AW1 D IY0 Z
GEDDIS    G EH1 D IH2 S
DISMAY    D IH2 S M EY1
DISCOS    D IH1 S K OW0 Z
DISTAL    D IH1 S T AH0 L
DISHES    D IH1 SH AH0 Z
DISHER    D IH1 SH ER0
DISTEL    D IH1 S T AH0 L
DISANO    D IH2 S AA1 N OW0
DISTIL    D IH2 S T IH1 L
DISHED    D IH1 SH T
DISUSE    D IH2 S Y UW1 S
EDISTO    EH1 D IH2 S T OW0
DISBAR    D IH2 S B AA1 R
DARDIS    D AA1 R D IH2 S
DISBRO    D IH1 S B R OW0
DISNEY    D IH1 Z N IY0
DISPEL    D IH2 S P EH1 L
DISTAD    D IH1 S T AH0 D
DISOWN    D IH2 S OW1 N
DISARM    D IH2 S AA1 R M
FADDIS    F AE1 D IH2 S
CARDIS    K AA1 R D IH2 S
GADDIS    G AE1 D IH2 S
EDISON    EH1 D AH0 S AH0 N
DISHAW    D IH1 SH AO2
DISQUE    D IH1 S K
DISKIN    D IH1 S K IH2 N
DISMAL    D IH1 Z M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disc    (n) (d i1 s k)
dish    (v) (d i1 sh)
disk    (n) (d i1 s k)
disco    (n) (d i1 s k ou)
discs    (n) (d i1 s k s)
dishy    (j) (d i1 sh ii)
disks    (n) (d i1 s k s)
wadis    (n) (w o1 d i z)
Disney    (n) (d i1 z n ii)
disarm    (v) (d i1 s aa1 m)
disbud    (v) (d i1 s b uh1 d)
discos    (n) (d i1 s k ou z)
discus    (n) (d i1 s k @ s)
dished    (v) (d i1 sh t)
dishes    (v) (d i1 sh i z)
dismal    (j) (d i1 z m @ l)
dismay    (v) (d i1 s m ei1)
disown    (v) (d i1 s ou1 n)
dispel    (v) (d i1 s p e1 l)
distil    (v) (d i1 s t i1 l)
disuse    (n) (d i1 s y uu1 s)
modish    (j) (m ou1 d i sh)
nudism    (n) (n y uu1 d i z @ m)
nudist    (n) (n y uu1 d i s t)
oldish    (j) (ou1 l d i sh)
radish    (n) (r a1 d i sh)
sadism    (n) (s ei1 d i z @ m)
sadist    (n) (s ei1 d i s t)
Madison    (n) (m a1 d @ s @ n)
Swedish    (n) (s w ii1 d i sh)
Yiddish    (n) (y i1 d i sh)
caddish    (j) (k a1 d i sh)
disable    (v) (d i1 s ei1 b l)
disarms    (v) (d i1 s aa1 m z)
disavow    (v) (d i2 s @ v au1)
disband    (v) (d i1 s b a1 n d)
disbuds    (v) (d i1 s b uh1 d z)
discard    (n) (d i1 s k aa d)
discard    (v) (d i1 s k aa1 d)
discern    (v) (d i1 s @@1 n)
discord    (n) (d i1 s k oo d)
discuss    (v) (d i1 s k uh1 s)
disdain    (v) (d i1 s d ei1 n)
disease    (n) (d i1 z ii1 z)
disgust    (v) (d i1 s g uh1 s t)
dishful    (n) (d i1 sh f u l)
dishier    (j) (d i1 sh i@ r)
dishing    (v) (d i1 sh i ng)
dislike    (v) (d i1 s l ai1 k)
dismays    (v) (d i1 s m ei1 z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: ค้นพบ English: to discover
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
無くなる[なくなる, nakunaru] Thai: หายไป English: to disappear
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบ English: to disqualify
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
処理[しょり, shori] Thai: การกำหนด English: disposition
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง English: discrimination
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
相談[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant
溶かす[とかす, tokasu] Thai: หลอมละลาย English: to melt, to dissolve
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)
話し合う[はなしあう, hanashiau] Thai: เจรจาพูดคุย English: to discuss
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

German-Thai: Longdo Dictionary
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
ausländisch(adj adv) ต่างประเทศ, ต่างแดน เช่น ausländische Firmen บริษัทของต่างประเทศ
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน
Diskettenlaufwerk(n) |das, pl. das Diskettenlaufwerke| หัวอ่านแผ่นดิสเก็ต
ergodisch(adj adv) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
Außerirdische(n ) |der (ein Außerirdischer), pl. Außerirdischen| มนุษย์ต่างดาว เช่น Mit Fotos und Videoaufnahmen wollen wir die Existenz der Außerirdischen beweisen., See also: die Außerirdische

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dispersion (n) (n) การกระจาย,การแพร่กระจาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m}; Demontage {f}dismantling [Add to Longdo]
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfallentsorgung {f}waste disposal; garbage collection [Add to Longdo]
Abfertigungsstelle {f}dispatch office [Add to Longdo]
Abfluss {m}; Ablauf {m} | beschleunigter Abflussflowing off; discharge; drain; flow | accelerated flow [Add to Longdo]
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device [Add to Longdo]
Abflussmessung {f}discharge measurement [Add to Longdo]
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity [Add to Longdo]
Abforstung {f}; Abholzung {f} | Abforstungen {pl}deforestation; disforestation | deforestations [Add to Longdo]
Abgang {m}; Absendung {f} (Warenversand)dispatch; despatch [Add to Longdo]
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]
Abgangsdatum {n}date of dispatch [Add to Longdo]
Ablauf (periodisch) {m}cycle [Add to Longdo]
Abhaltung {f}disincentive [Add to Longdo]
Abhandlung {f}disquisition [Add to Longdo]
Ablaufregelventil {n}discharge control valve [Add to Longdo]
Ablehnung {f}disaffirmation [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Zurückweisung {f}; Rückweisung {f} | Ablehnungen {pl} | eine glatte Ablehnung erfahrenrejection | disaffirmations | to meet with a square refusal [Add to Longdo]
Ablehnungshinweis {m}disclaimer [Add to Longdo]
Ableitung {f}; Dissipation {f} [electr.]dissipation [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Ablenkung {f}; Zerstreuung {f} | Ablenkungen {pl}distraction | distractions [Add to Longdo]
Abmahnung {f}dissuasion; caution [Add to Longdo]
Abneigung {f} | Abneigungen {pl}disinclination | disinclinations [Add to Longdo]
Abneigung {f}dislike [Add to Longdo]
Abneigung {f} | Abneigungen {pl}indisposition | indispositions [Add to Longdo]
Abraten {n}dissuasion [Add to Longdo]
Abrüstung {f}disarmament [Add to Longdo]
Abrüstungskonferenz {f}disarmament conference [Add to Longdo]
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets [Add to Longdo]
Abschaltzeit {f}disconnecting time; turn-off time [Add to Longdo]
Abschlag {m}; Disagio {n}; Skonto {m}; Rabatt {m}discount [Add to Longdo]
Abstandsbolzen {m}distance bolt [Add to Longdo]
Abstandsfläche {f}distance space [Add to Longdo]
Absenden {n}; Entsendung {f}dispatch; despatch [Add to Longdo]
Absetzung {f}displacement [Add to Longdo]
Absonderung {f} | Absonderungen {pl}dissociation | dissociations [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
Abstand {m} [math.]distance [Add to Longdo]
Abstand {m}displacement [Add to Longdo]
Abstandsrolle {f}distance roll [Add to Longdo]
Abstandsstück {n}spacer; distance spacer [Add to Longdo]
Abstoß {f}disgust [Add to Longdo]
Abströmlochblech {n}perforated sheet metal plate for air discharge [Add to Longdo]
Abströmöffnung {f}air discharge opening [Add to Longdo]
Abtropfbrett {n}dishrack [Add to Longdo]
Abwaschlappen {m}dishrag [Add to Longdo]
Abwaschtuch {n}dishcloth [Add to Longdo]
Abwasserbeseitigung {f}sewage disposal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dissolutionยุบสภา
distinguer (vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)
se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ありあり[, ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
お雑煮;御雑煮[おぞうに, ozouni] (n) New Year dish [Add to Longdo]
お皿[おさら, osara] (n) (See 皿) plate; dish [Add to Longdo]
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お雛様[おひなさま, ohinasama] (n) set of dolls on display [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
かあかあ[, kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
かに玉;蟹玉;蠏玉[かにたま, kanitama] (n) Chinese dish with fried egg and crab [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, ] to disperse in confusion (成语 saw) [Add to Longdo]
一带[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, / ] region; district [Add to Longdo]
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, / ] all-inclusive; undiscriminating [Add to Longdo]
一次性[yī cì xìng, ㄧ ㄘˋ ㄒㄧㄥˋ, ] one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods) [Add to Longdo]
一无所有[yī wú suǒ yǒu, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, / ] to have nothing; "The Dispossessed" [Add to Longdo]
一视同仁[yī shì tóng rén, ㄧ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] to treat everyone equally favourably (成语 saw); not to discriminate between people [Add to Longdo]
七嘴八舌[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once [Add to Longdo]
七零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, ] (成语 saw) everything broken and in disorder [Add to Longdo]
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, ] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
上西天[shàng xī tiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧ ㄊㄧㄢ, 西] to enter heaven; to rise to the Western Paradise [Add to Longdo]
上饶地区[Shàng ráo dì qū, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Shangrao district (district in Jiangxi) [Add to Longdo]
下马[xià mǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄚˇ, / ] dismount a horse [Add to Longdo]
不一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] different; distinctive; unlike [Add to Longdo]
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, ] discouraging; disheartening [Add to Longdo]
不以为然[bù yǐ wéi rán, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˊ ㄖㄢˊ, / ] not to accept as correct (成语 saw); to object; to disapprove; to take exception to [Add to Longdo]
不信用[bù xìn yòng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] distrust [Add to Longdo]
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms [Add to Longdo]
不分情由[bù fēn qíng yóu, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˊ, ] indiscriminate [Add to Longdo]
不分青红皂白[bù fēn qīng hóng zào bái, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˋ ㄅㄞˊ, / ] indiscriminately [Add to Longdo]
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental [Add to Longdo]
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters [Add to Longdo]
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length [Add to Longdo]
不可缺少[bù kě quē shǎo, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, ] indispensable [Add to Longdo]
不同[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, ] different; distinct; not the same; not alike [Add to Longdo]
不同意[bù tóng yì, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ, ] disagree [Add to Longdo]
不名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] disreputable; disgraceful [Add to Longdo]
不名誉事物[bù míng yù shì wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ ㄕˋ ˋ, / ] dishonor [Add to Longdo]
不周延[bù zhōu yán, ㄅㄨˋ ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] undistributed [Add to Longdo]
不和[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord [Add to Longdo]
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off [Add to Longdo]
不安[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried [Add to Longdo]
不屑[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, ] to disdain to do sth; to think sth not worth doing; to feel it beneath one's dignity [Add to Longdo]
不平衡[bù píng héng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, ] disequilibrium [Add to Longdo]
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, ] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly [Add to Longdo]
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well [Add to Longdo]
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts [Add to Longdo]
不恭[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] disrespectful [Add to Longdo]
不悦[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, / ] displease; unpleasant [Add to Longdo]
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] disagreeable; unpleasant [Add to Longdo]
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord [Add to Longdo]
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior) [Add to Longdo]
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, / ] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord [Add to Longdo]
不治之症[bù zhì zhī zhèng, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄓ ㄓㄥˋ, ] incurable disease [Add to Longdo]
不满意[bù mǎn yì, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ ㄧˋ, ] disatisfied [Add to Longdo]
不满[bù mǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ, / 滿] resentful; discontented; dissatisfied [Add to Longdo]
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, / ] be disappointing; fail to live up to expectations [Add to Longdo]
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, ] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate [Add to Longdo]
不相同[bù xiāng tóng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ, ] not the same; dissimilar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD [Add to Longdo]
シーディー[しーでいー, shi-dei-] CD, compact disk [Add to Longdo]
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
ディスク[でいすく, deisuku] disk [Add to Longdo]
ディスクなし[でいすく なし, deisuku nashi] diskless (a-no) [Add to Longdo]
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space [Add to Longdo]
ディスクアレイ[でいすくあれい, deisukuarei] disk array [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS) [Add to Longdo]
ディスクカートリッジ[でいすくかーとりっじ, deisukuka-torijji] disk cartridge [Add to Longdo]
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache [Add to Longdo]
ディスクキャッシング[でいすくきゃっしんぐ, deisukukyasshingu] disk caching [Add to Longdo]
ディスクスペース[でいすくすぺーす, deisukusupe-su] disk space [Add to Longdo]
ディスクデバイス[でいすくでばいす, deisukudebaisu] disk device [Add to Longdo]
ディスクドライブ[でいすくどらいぶ, deisukudoraibu] disk drive [Add to Longdo]
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition [Add to Longdo]
ディスクパック[でいすくぱっく, deisukupakku] disk pack [Add to Longdo]
ディスクレス[でいすくれす, deisukuresu] diskless (a-no) [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression [Add to Longdo]
ディスク駆動機構[ディスクくどうきこう, deisuku kudoukikou] disk drive [Add to Longdo]
ディスク装置[ディスクそうち, deisuku souchi] disk drive [Add to Longdo]
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity [Add to Longdo]
ディスケット[でいすけっと, deisuketto] diskette [Add to Longdo]
ディスケットドライブ[でいすけっとどらいぶ, deisukettodoraibu] diskette drive [Add to Longdo]
ディスケットドライブランプ[でいすけっとどらいぶらんぷ, deisukettodoraiburanpu] diskette light [Add to Longdo]
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs) [Add to Longdo]
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher [Add to Longdo]
ディスプレー[でいすぷれー, deisupure-] display [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
デュアルディスクドライブ[でゆあるでいすくどらいぶ, deyuarudeisukudoraibu] dual-disk drive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下界[げかい, gekai] die_irdische_Welt [Add to Longdo]
僧正[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] runde_Scheibe, Diskus [Add to Longdo]
北欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] die_nordischen_Laender, die_skandinavischen_Laender, (Skandinavien) [Add to Longdo]
[く, ku] STAEDTISCHER VERWALTUNGSBEZIRK, DISTRIKT, GEBIET [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk, Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk, Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]
古臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]
古風[こふう, kofuu] alte_Sitte, altmodisch [Add to Longdo]
地下[ちか, chika] unterirdisch [Add to Longdo]
地下茎[ちかけい, chikakei] unterirdischer_Stiel, Wurzelstock [Add to Longdo]
地下街[ちかがい, chikagai] unterirdische_Ladenstrasse [Add to Longdo]
地区[ちく, chiku] Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]
埋蔵[まいぞう, maizou] unterirdische_Lagerstaette [Add to Longdo]
外米[がいまい, gaimai] auslaendischer_Reis [Add to Longdo]
外貨[がいか, gaika] auslaendische_Gueter, auslaendische_Waehrung [Add to Longdo]
差別[さべつ, sabetsu] Unterschied, Unterscheidung, Diskriminierung [Add to Longdo]
幼い[おさない, osanai] -jung, -klein, kindlich, kindisch [Add to Longdo]
懲戒[ちょうかい, choukai] Disziplinarstrafe, Verweis [Add to Longdo]
懲罰[ちょうばつ, choubatsu] Strafe, Disziplinarstrafe [Add to Longdo]
旧弊[きゅうへい, kyuuhei] altes_Uebel, altmodische_Vorstellungen [Add to Longdo]
旧式[きゅうしき, kyuushiki] altmodisch, veraltet [Add to Longdo]
架空[かくう, kakuu] oberirdisch, Luft-, erdichtet [Add to Longdo]
歩合[ぶあい, buai] Verhaeltnis, Prozentsatz, Kommission, Diskontsatz [Add to Longdo]
泰西名画[たいせいめいが, taiseimeiga] abendlaendische_Malerei [Add to Longdo]
[よう, you] OZEAN, AUSLAENDISCH, WESTLICH [Add to Longdo]
洋書[ようしょ, yousho] auslaendisches_Buch, westliches_Buch [Add to Longdo]
煩悩[ぼんのう, bonnou] irdische_Wuensche, sinnliche_Begierde [Add to Longdo]
男尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] Diskriminierung_der_Frauen [Add to Longdo]
租界[そかい, sokai] auslaendische_Niederlassung, exterritoriales_Gebiet [Add to Longdo]
[すい, sui] WESEN,(QUINT)ESSENZ;, BESTE,AUSLESE;, FEIN,ELEGANT,GESCHMACKVOLL,MODISCH;, RUECKSICHT,TAKT [Add to Longdo]
綱紀[こうき, kouki] Disziplin, Ruhe_und_Ordnung [Add to Longdo]
討論[とうろん, touron] Diskussion, Debatte [Add to Longdo]
討議[とうぎ, tougi] Eroerterung, Diskussion, Debatte [Add to Longdo]
論議[ろんぎ, rongi] Diskussion, Eroerterung [Add to Longdo]
議題[ぎだい, gidai] Diskussionsthema, Tagesordnung [Add to Longdo]
距離[きょり, kyori] Entfernung, Distanz, Abstand [Add to Longdo]
風紀[ふうき, fuuki] Disziplin, oeffentliche_Ordnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dis \Dis\, prop. n. [L.]
   The god Pluto, god of the underworld; also called {Dis
   Pater}. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dis \dis\ v. t. [shortened from disrespect.] [imp. & p. p.
   {dissed}; p. pr. & vb. n. {dissing}.]
   to treat in a disrespectful manner; to insult, disparage or
   belittle. [slang]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dis- \dis-\ (?; 258)
   1. A prefix from the Latin, whence F. d['e]s, or sometimes
    d['e]-, dis-. The Latin dis-appears as {di-}before b, d,
    g, l, m, n, r, v, becomes dif-before f, and either dis-or
    di- before j. It is from the same root as bis twice, and
    duo, E. two. See {Two}, and cf. {Bi-}, {Di-}, {Dia-}. Dis-
    denotes separation, a parting from, as in distribute,
    disconnect; hence it often has the force of a privative
    and negative, as in disarm, disoblige, disagree. Also
    intensive, as in dissever.
    [1913 Webster]
 
   Note: Walker's rule of pronouncing this prefix is, that the s
      ought always to be pronounced like z, when the next
      syllable is accented and begins with "a flat mute [b,
      d, v, g, z], a liquid [l, m, n, r], or a vowel; as,
      disable, disease, disorder, disuse, disband, disdain,
      disgrace, disvalue, disjoin, dislike, dislodge, dismay,
      dismember, dismiss, dismount, disnatured, disrank,
      disrelish, disrobe." Dr. Webster's example in
      disapproving of Walker's rule and pronouncing dis-as
      diz in only one (disease) of the above words, is
      followed by recent ortho["e]pists. See {Disable},
      {Disgrace}, and the other words, beginning with dis-,
      in this Dictionary.
      [1913 Webster]
 
   2. A prefix from Gr. di`s- twice. See {Di-}.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIS
     Defense Information System (mil., USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIS
     Digital Identification Signal (HDLC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIS
     Draft International Standard (ISO)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top