Search result for

*diät*

(569 entries)
(4.9217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: diät, -diät-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mediate[VI] เป็นผู้ไกล่เกลี่ย, See also: ทำความประนีประนอม, เป็นสื่อกลาง, Syn. interpose, reconcile
mediate[VT] ไกล่เกลี่ย, See also: ทำให้ประนีประนอม, ทำให้เห็นพ้องต้องกัน, ทำให้ตกลงกันได้, Syn. reconcile, harmonize, compromise
mediate[ADJ] ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ย
mediate[ADJ] ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. intermediate
radiate[VI] แผ่รังสี (ทางฟิสิกส์), See also: ปล่อยพลังงาน (ความร้อน / แสง) ออกมาในรูปรังสีหรือคลื่น
radiate[VT] แผ่รังสี (ทางฟิสิกส์), See also: ปล่อยพลังงาน (ความร้อน / แสง) ออกมาในรูปรังสีหรือคลื่น, Syn. emit
radiate[VI] แสดงความรู้สึก
radiate[VT] แสดงความรู้สึก
radiate[VI] กระจายออกจากจุดศูนย์กลาง, See also: แผ่จากจุดศูนย์กลาง, Syn. spread out
radiate[VT] ทำให้กระจายออกจากจุดศูนย์กลาง, See also: ทำให้แผ่จากจุดศูนย์กลาง
diatonic[ADJ] เกี่ยวกับระบบเสียงคู่แปดหรือระดับเสียงเต็มรูป(ทางดนตรี)
diatribe[N] ข้อเขียนที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: คำพูดที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, คำวิพากษ์วิจารณ์, Syn. critism, denunciation, Ant. commendation, laudation
mediator[N] ผู้เป็นสื่อกลาง, See also: ผู้อยู่ระหว่างกลาง, Syn. medium, negotiator, peacemaker, go-between
podiatry[N] การบำบัดรักษาเท้า
radiator[N] เครื่องนำความร้อน, Syn. heater
radiator[N] หม้อน้ำรถยนต์
radiator[N] สิ่งที่ปล่อยรังสี, Syn. emitter
diathermy[N] การใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความร้อนในร่างการเพื่อรักษาโรคบางชนิด
gladiator[N] นักต่อสู้กับคนหรือสัตว์ในสมัยโรมัน, Syn. combatant
immediate[ADJ] ทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน, Syn. instant, prompt, sudden, Ant. later
immediate[ADJ] ที่ส่งผลโดยตรง, Syn. direct
irradiate[VT] ฉายรังสี (เพื่อถนอมอาหาร)
irradiate[VI] เปล่งแสง, See also: ส่องแสง, Syn. shine
irradiate[ADJ] สว่างไสว, See also: สว่าง, Syn. bright
mediately[ADV] ระหว่างกลาง
mediation[N] การอยู่ตรงกลาง, Syn. negotiation, reconciliation
mediative[ADJ] ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง
mediatize[VT] เข้ายึดดินแดนอื่น, See also: เข้ายึดประเทศอื่น, Syn. colonize, subjugate
mediatory[ADJ] ซึ่งเป็นสื่อกลาง, See also: ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, Syn. mediatorial
radiation[N] รังสี, See also: พลังงานจากรังสีหรือคลื่น
repudiate[VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, Syn. deny, reject
repudiate[VT] เลิกคบ, See also: เลิกคบหา, ตัดขาด, Syn. disown, negate
pediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์, Syn. paediatrics
pediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์
repudiator[N] ผู้ปฏิเสธ
immediately[ADV] โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later
irradiation[N] การฉายรังสี
paediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์, Syn. pediatrics
repudiation[N] การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, การไม่ยอมรับ, Syn. denial, disavowal
repudiative[ADJ] ซึ่งปฏิเสธ
x-radiation[N] การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์
intermediate[N] คนกลาง, See also: ตัวกลาง, สื่อกลาง, Syn. ge-between, intermediary, mediator
intermediate[ADJ] ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. in-between
intermediate[VI] เป็นคนกลาง, See also: เป็นตัวกลาง, เป็นสื่อกลาง, Syn. mediate
pediatrician[N] กุมารแพทย์, Syn. pediatrist
radiate form[PHRV] แผ่ออกไป (จากจุดศูนย์กลาง)
diatatorially[ADV] อย่างเผด็จการ
paediatrician[N] กุมารแพทย์, See also: หมอเด็ก, แพทย์รักษาโรคเด็ก, Syn. pediatrician
mediate between[PHRV] ไกล่เกลี่ยระหว่าง
honeycomb radiator[N] รังผึ้ง (รถ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diathermy(ได'อะเธอมี) n. การสร้างความร้อนในเนื้อเยื่อร่างกายด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ทางการบำบัด., Syn. diathermia
diatom(ได'อะทอม) n. พืชเซลล์เดียว (algae)
diatribe(ได'อะไทรบ) n. การด่าอย่างรุนแรง
eradiate(อิเร'ดิเอท) vi.,vt. ปล่อยรังสี,แผ่รังสี, See also: eradiation n. ดูeradiate
gladiate(แกลด'ดีเอท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายดาบ
gladiator(แกลด'ดีเอเทอะ) n.นักต่อสู้,นักมวยที่ชกเพื่อรางวัล., See also: gladiatorial adj., Syn. contestant,fighter
glochidiateadj. ซึ่งเป็นหนามที่ปลาย
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
irradiation(อิเรดิเอ'เชิน) n. การฉายรังสี,การส่องสว่าง,ปริมาณรังสีที่กระทบต่อหน่วยพื้นที่, Syn. irradiating,beam
mediate(มี'ดิเอท) vt.,vi.,adj. ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้าอยู่ระหว่างกลาง., See also: mediateness n., Syn. reconcile,settle
mediation(มีดิเอ'เชิน) n. การไกล่เกลี่ย
mediative(มี'ดิเอทิฟว) adj. เป็นการไกล่เกลี่ย
mediator(มี'ดิเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย., See also: mediatorial adj.
mediatory(มี'ดิอะโทรี,-ทอรี) adj. ไกล่เกลี่ย
mediatress(มี'ดิเอทริส) n. ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นหญิง., Syn. mediatrice,mediatrix
mediatrix(มีดิเอ'ทริคซฺ) n. ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นหญิง pl. mediatrices,mediatrixes
paediatrician(พีดีอะทริช'เชิน,เพดดีอะทริช'เชิน) n. กุมารแพทย์,หมอเด็ก,ผู้เชี่ยวชาญโรคของเด็ก., See also: pediatric adj.
paediatrics(พี'ดิอะทริคซฺ,เพด'ดิอะทริคซฺ) n. กุมารแพทย์
pediatrician(พีดีอะทริช'เชิน,เพดดีอะทริช'เชิน) n. กุมารแพทย์,หมอเด็ก,ผู้เชี่ยวชาญโรคของเด็ก., See also: pediatric adj.
pediatrics(พี'ดิอะทริคซฺ,เพด'ดิอะทริคซฺ) n. กุมารแพทย์
radiate(เร'ดิเอท) vi. แผ่รังสี,ปล่อยออกมาเหมือนรังสี,ปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง,แวววาวไปด้วย. adj. ออกจากจุดศูนย์กลาง,ซึ่งมีรังสีออกจากจุดสูนย์กลาง, See also: radiability n. radiably,adv., Syn. shine,spread out
radiation(เรดิเอ'เชิน) n. การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,พลังงานรังสี,สิ่งที่ถูกปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง,กัมมันตภาพรังสี.
radiation sicknessn. โรคที่เกิดจากการถูกกัมมันตภาพรังส'
radiator(เร'ดิเอเทอะ) n. สิ่งที่ปล่อยรังสี,เครื่องนำความร้อน,หม้อน้ำรถยนต์,หม้อที่ต่อกับท่อน้ำร้อนริมผนัง
radiator capn. ฝาหม้อน้ำรถยนต์
radiator grillen. หน้าหม้อน้ำรถยนต์ชั้นนอก
repudiate(รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,ทอดทิ้ง, See also: repudiable adj. repudiative adj. repudiation n. repudiator n. repudiatory adj., Syn. disavow,reject,discredit
x-radiation(เอคซฺเรดิเอ'เชิน) n. เอกซฺเรย์,รังสีroentgen,ภาพที่ได้จากการถ่ายเอกซฺเรย์

English-Thai: Nontri Dictionary
gladiator(n) นักต่อสู้ในสมัยโรมัน
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
immediate(adv) โดยทันทีทันใด,อย่างกะทันหัน,เดี๋ยวนี้,อย่างฉับพลัน
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
intermediate(n) สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,คนกลาง,สื่อกลาง
irradiate(vi) ฉายแสง,ฉายรังสี
mediate(n) คนกลาง,ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
mediate(vi,vt) ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้ากล่อม,ทำให้ประนีประนอม
mediation(n) การไกล่เกลี่ย,การเป็นสื่อ,การประนีประนอม
mediator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
radiate(vi,vt) แผ่รังสี,ส่งแสง,กระจายเสียง,ปล่อยออกมา
radiation(n) กัมมันตภาพรังสี,การส่งแสง,การแผ่รังสี,การฉายแสง
radiator(n) หม้อน้ำรถยนต์,ท่อนำความร้อน,ผู้ปล่อยรังสี
repudiate(vt) บอกปัด,ละทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ
repudiation(n) การบอกปัด,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pediatric; paediatric-โรคเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatric surgery; surgery, paediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatrician; paediatrician; paediatrist; pediatristกุมารแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatrics; paediatrics; paediatry; pediatryกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatrist; paediatrician; paediatrist; pediatricianกุมารแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatry; paediatrics; paediatry; pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, intermediate; phalanx, middleกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, middle; phalanx, intermediateกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatry; paediatrics; pediatrics; pediatryกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podiatristนักบาทานามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podiatryบาทาเวชศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ podology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percussion, direct; percussion, immediateการเคาะตรวจโดยตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percussion, immediate; percussion, directการเคาะตรวจโดยตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatric; pediatric-โรคเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatric surgery; surgery, pediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatrician; paediatrist; pediatrician; pediatristกุมารแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatrics; paediatry; pediatrics; pediatryกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatrist; paediatrician; pediatrician; pediatristกุมารแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure cap; radiator pressure capฝาหม้อน้ำความดัน [มีความหมายเหมือนกับ radiator cap] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
precipitating cause; cause, immediateเหตุกระตุ้น, ชนวนเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
light radiation weldingการเชื่อมด้วยรังสีแสง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
radiocystitis; cystitis, radiationกระเพาะปัสสาวะอักเสบเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repudiationการปฏิเสธ (การชำระหนี้, สัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ribbon-cellular radiatorหม้อน้ำแบบรังผึ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ribbon-cellular radiator coreไส้หม้อน้ำแบบรังผึ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retinitis, radiation; retinitis, actinicโรคจอตาเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation castration; sterilisation, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation cystitis; radiocystitisกระเพาะปัสสาวะอักเสบเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation dataข้อมูลการแผ่รังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
radiation flux๑. ฟลักซ์การแผ่รังสี๒. ฟลักซ์รังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
radiation heat transferการถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
radiation intensityความเข้มรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
radiation necrosis; radionecrosisเนื้อตายเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation retinitis; retinitis, actinicโรคจอตาเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sickness; sickness, X-rayการแพ้รังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sterilisation; castration, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radionecrosis; necrosis, radiationเนื้อตายเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sterilization; castration, radiation; sterilisation, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation, opticส่วนแผ่ประสาทตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiatorหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiator capฝาหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiator hoseท่ออ่อนหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiator pressure cap; pressure capฝาหม้อน้ำความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
repudiationการปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repudiation of a childการไม่ยอมรับเด็กว่าเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retinitis, actinic; retinitis, radiationโรคจอตาเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiate๑. แผ่รอบจุด, เรียงเป็นรัศมี๒. ฉายรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiateแผ่ตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiation๑. การแผ่รัศมี, การแผ่รังสี๒. การฉายรังสี, การอาบรังสี [มีความหมายเหมือนกับ irradiation]๓. รังสี [มีความหมายเหมือนกับ ray ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Follow-up and Remediationการติดตามผลและการซ่อมเสริม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Radiationการฉายรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phytoremediationการบำบัดด้วยพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatric emergenciesกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diatomaceous earthดินเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intermediate goodsสินค้ากึ่งสำเร็จรูป [เศรษฐศาสตร์]
Intermediationการเป็นตัวกลางในการกู้ยืม [เศรษฐศาสตร์]
Solar radiationการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Background radiationรังสีพื้นหลัง, รังสีจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น รังสีคอสมิกจากอวกาศ รังสีจากสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน น้ำ อากาศ อาหาร รวมทั้งที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ (ดู natural exposure ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Cerenkov radiationการแผ่รังสีเซเรนโกฟ, ปรากฏการณ์เรืองแสงเมื่ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนผ่านวัสดุโปร่งใส ด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของแสงในวัสดุนั้น เช่น ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเครื่องฉายรังสีแกมมาแบบสระน้ำ จะเห็นการแผ่รังสีนี้เป็นแสงเรืองสีฟ้า พาเวล อเล็กเซวิช เซเรนโกฟ (Pavel Alexsejevich Cerenkov) เป็นคนแรกที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ [นิวเคลียร์]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1 [นิวเคลียร์]
Electromagnetic radiationรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กที่ประสาน และมีอันตรกิริยาต่อกัน เช่น คลื่นแสง คลื่นวิทยุ รังสีแกมมา และรังสีเอกซ์ รังสีเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง และสามารถผ่านสุญญากาศได้ [นิวเคลียร์]
Pediatriciansกุมารแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced-Radiation Warhead หัวรบเพิ่มสมรรถนะรังสี, อีอาร์ดับเบิลยู, หัวรบที่เป็นลูกระเบิดนิวตรอน (ดู neutron bomb ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
External radiationรังสีนอกร่างกาย, รังสีที่มนุษย์ได้รับจากแหล่งกำเนิดรังสีที่อยู่ภายนอกร่างกาย เช่น รังสีคอสมิก และรังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ (ดู source ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Very high radiation areaบริเวณรังสีสูงมาก, บริเวณที่มีการแผ่รังสีปริมาณสูงมากซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณนั้นที่ระยะห่าง 1 เมตร จากต้นกำเนิดรังสี หรือ พื้นผิวที่รังสีทะลุผ่านได้รับปริมาณรังสีดูดกลืนเกิน 5 เกรย์ ในเวลา 1 ชั่วโมง การรับรังสีปริมาณสูงมากมักจะวัดในหน่วยของปริมาณรังสีดูดกลืน เนื่องจากให้ค่าการวัดที่แม่นยำกว่าการวัดปริมาณรังสีสมมูล
[นิวเคลียร์]
Thermal radiationรังสีเทอร์มัล, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกจากลูกไฟจากการระเบิดทางนิวเคลียร์ ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก รังสีเทอร์มัลอยู่ในรูปของรังสีอัลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด และแสงสว่าง คิดเป็นร้อยละ 35 ของพลังงานทั้งหมดจากการระเบิด [นิวเคลียร์]
Terrestrial radiationรังสีจากพื้นโลก, รังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่บนพื้นโลก เป็นรังสีที่มนุษย์ได้รับจากภายนอกร่างกายปีละประมาณ 410 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่มีผลเป็นปริมาณรังสีต่อมนุษย์คือรังสีแกมมา ซึ่งปลดปล่อยมาจากนิวไคลด์รังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก (ดู Primordial radionuclides) ได้แก่ สารกัมมันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม อนุกรมทอเรียม และสารกัมมันตรังสีโพแทสเซียม (K-40) [นิวเคลียร์]
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น [นิวเคลียร์]
Radiation sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ
[นิวเคลียร์]
Radiative captureการจับยึดแบบปล่อยรังสี, กระบวนการจับยึดทางนิวเคลียร์โดยนิวเคลียสแล้วแผ่เฉพาะรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทันที เช่น เมื่อนิวเคลียสจับยึดนิวตรอนแล้วปล่อยรังสีแกมมาออกมา [นิวเคลียร์]
Radiation, nuclearรังสีนิวเคลียร์, การแผ่รังสีของนิวเคลียส, รังสีในรูปของอนุภาคหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แผ่ออกมาจากนิวเคลียสของนิวไคลด์กัมมันตรังสี เช่น อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา และรังสีแกมมา
(ดู radiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation workerผู้ปฏิบัติงานรังสี, ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในบริเวณรังสีชนิดก่อไอออน เช่น ผู้ปฏิบัติงานผลิตสารไอโซโทปรังสี ผู้ปฏิบัติงานฉายรังสี ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ
ผู้ปฏิบัติงานรังสีอาจรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค แต่มีความจำเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเวณรังสีหรือรังสีดังกล่าวเป็นประจำ ทำให้มีโอกาสได้รับรังสีมากกว่าประชาชนทั่วไป เช่น พนักงานทำความสะอาด พนักงานขับรถขนส่งสารกัมมันตรังสี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันอันตรายจากรังสีจะกำหนดให้บุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติงานทางรังสีตามกฎระเบียบ หรือแล้วแต่กรณี

ผู้ปฏิบัติงานรังสีดังกล่าวข้างต้น ย่อมมีโอกาสได้รับรังสีจากการปฏิบัติงานเป็นปริมาณแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานผลิตสารไอโซโทปรังสี หรือผู้ปฏิบัติงานฉายรังสี จะมีโอกาสได้รับรังสีมากกว่าผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ
[นิวเคลียร์]
Radiation warning symbolสัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี, สัญลักษณ์สากลที่กำหนดขึ้นเพื่อเตือนให้ทราบว่ามีรังสี หรือให้ระวังรังสี ประกอบด้วยใบพัด 3 แฉก สีม่วง หรือสีดำ อยู่บนพื้นสีเหลือง สัญลักษณ์นี้ใช้ติดที่ภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี หรือบริเวณที่มีรังสี [นิวเคลียร์]
Radiation therapyรังสีรักษา, การบำบัดด้วยรังสี, การใช้รังสีชนิดก่อไอออนบำบัดรักษาโรค มี 4 วิธี คือ
1. การฉายรังสีไปยังอวัยวะเป้าหมาย (Teletherapy) เช่น ต่อมน้ำเหลือง กล่องเสียง ปอด โดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น หรือใช้รังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60

2. การฝังสารกัมมันตรังสี ในเนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะ (Brachy therapy) เช่น ปากมดลูก และช่องปาก โดยใช้ซีเซียม-137, อิริเดียม-192 หรือ ทอง-198

3. การให้สารกัมมันตรังสีทางปาก เช่น การรับประทานสารประกอบไอโอดีน-131 (Na131I) เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

4. การฉีดสารกัมมันตรังสีทางเส้นเลือด เช่น สารประกอบไอโอดีน-131 (Lipiodol-131I) ใช้รักษามะเร็งตับ
[นิวเคลียร์]
Radiation syndromeกลุ่มอาการป่วยจากรังสี, กลุ่มอาการที่ปรากฏเมื่อมนุษย์ได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ มี 3 กลุ่มอาการขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับ ได้แก่ กลุ่มอาการทางไขกระดูกหรือกลุ่มอาการทางระบบเลือด กลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร และกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง ทุกกลุ่ม จะแสดงอาการเป็น 3 ระยะ คือ
-ระยะเริ่มต้น (prodromal stage) มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

-ระยะแอบแฝง (latent stage) เป็นระยะที่ไม่แสดงอาการ

-ระยะแสดงอาการที่แท้จริง (manifest illness stage) มีอาการที่แสดงถึงความเสียหายของอวัยวะ

(ดู bone marrow syndrome, cerebrovascular syndrome และ gastrointestinal syndrome ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation sterilization in insectsการทำหมันแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีแมลงในระยะใดๆ ของการเจริญเติบโต เพื่อทำให้เป็นหมัน โดยแมลงตัวเมียไม่สามารถผลิตไข่ หรือตัวผู้ไม่สามารถสร้างสเปิร์ม หรือสเปิร์มไม่แข็งแรงไม่สามารถผสมกับไข่ได้ หรือแมลงไม่สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ หรือไข่ที่ปฏิสนธิแล้วไม่ฟักออกเป็นตัว เนื่องจากการกลายของเซลล์สืบพันธุ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิด ระยะการเจริญเติบโตของแมลง และปริมาณรังสีที่ใช้
(ดู sterile insect technique (SIT) ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Radiation sprout inhibitionการยับยั้งการงอกด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทพืชหัวด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือน ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อยับยั้งการงอก เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation safety officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation safetyความปลอดภัยจากรังสี, การป้องกันหรือลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากต้นกำเนิดรังสี หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยมีมาตรการบรรเทาผลแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชน และสิ่งแวดล้อมภายหลังจากที่เกิดเหตุขึ้น
[นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protectionการป้องกันรังสี, การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และวิธีปฏิบัติ ซึ่งกำหนดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ALARA: as low as reasonably achievable) [นิวเคลียร์]
Radiation induced F1-sterilityการชักนำให้เป็นหมันในรุ่นลูกด้วยรังสี, การใช้รังสีชักนำให้แมลงศัตรูพืชในกลุ่มผีเสื้อเป็นหมันแบบไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะถ่ายทอดความเป็นหมันแบบสมบูรณ์ในรุ่นลูก โดยไม่ทำให้พฤติกรรมและความสามารถในการผสมพันธุ์เสียไป ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมประชากรแมลงอีกวิธีหนึ่ง
วิธีการนี้ประสบความสำเร็จใน หนอนเจาะสมอฝ้ายสีชมพู (pink bollworm) และหนอนทำลายแอปเปิล (codling moth) โดยใช้รังสีแกมมาที่ปริมาณ 80-200 เกรย์

(ดู sterile insect technique ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation entomologyกีฏวิทยารังสี, วิชากีฏวิทยาแขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลของรังสีต่อแมลง ได้แก่ การใช้รังสีเพื่อกำจัดแมลงในผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงที่เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ และเพื่อปรับปรุงผลผลิตของแมลงที่มีประโยชน์ เช่น ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตไหม
(ดู radiation disinfestation, sterile insect technique, radiation induced F1-sterility ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation doseปริมาณรังสี, ปริมาณรังสีที่วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตได้รับ
(ดู absorbed dose, committed dose, effective dose, equivalent dose และ exposure dose ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation disinfestationการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตผลการเกษตรด้วยปริมาณรังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ เพื่อทำลายแมลงและยับยั้งการแพร่พันธุ์ ทั้งนี้อาหารหรือผลิตผลการเกษตรจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันแมลงที่จะมาทำลายหลังการฉายรังสีแล้ว อาหารหรือผลิตผลการเกษตรที่ใช้กรรมวิธีนี้ เช่น มะม่วง มะละกอ เมล็ดโกโก้ ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี ปลาแห้ง ปลารมควัน ดอกกล้วยไม้
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation biologyชีววิทยารังสี, วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาผลของรังสีชนิดก่อไอออนต่อสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่การดูดกลืนรังสีจนถึงผลที่แสดงออกมาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงศึกษาปฏิกิริยาและความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับรังสี [นิวเคลียร์]
Radiation areaบริเวณรังสี, บริเวณที่มีรังสีในปริมาณที่กำหนดไม่ว่ารังสีนั้นจะมาจากวัสดุกัมมันตรังสี หรือ เครื่องกำเนิดรังสี
ปริมาณรังสีที่กำหนดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 เท่ากับหรือมากกว่า 25 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงที่ระยะ 30 เซนติเมตรจากต้นกำเนิดรังสี
[นิวเคลียร์]
Radiation absorbed dose หน่วยที่ใช้วัดปริมาณรังสีดูดกลืน, หน่วยเดิมที่ใช้วัดปริมาณรังสีดูดกลืน โดย 1 แร็ด มีค่าเท่ากับ 100 เอิร์ก (erg) ต่อกรัมของมวลสาร ปัจจุบันใช้หน่วยเกรย์แทน โดย 1 เกรย์ เท่ากับ 100 แร็ด [นิวเคลียร์]
radiationรังสี, การแผ่รังสี, พลังงานที่แผ่จากต้นกำเนิดรังสีผ่านอากาศหรือสสาร ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ความร้อน แสงสว่าง คลื่นวิทยุ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา หรือเป็นกระแสของอนุภาคที่เคลื่อนที่เร็ว เช่น รังสีคอสมิก รังสีแอลฟา รังสีบีตา อนุภาคนิวตรอน อนุภาคโปรตอน [นิวเคลียร์]
Prompt radiationรังสีพรอมต์, รังสีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในตอนเริ่มต้นของกระบวนการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือหลอมนิวเคลียส โดยไม่รวมรังสีที่เกิดจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส และจากปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง [นิวเคลียร์]
Nuclear radiationรังสีนิวเคลียร์, การแผ่รังสีของนิวเคลียส, รังสีในรูปของอนุภาคหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แผ่ออกมาจากนิวเคลียสของนิวไคลด์กัมมันตรังสี เช่น อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา และรังสีแกมมา
(ดู radiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Natural radiationรังสีในธรรมชาติ, รังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น รังสีคอสมิก [นิวเคลียร์]
Irradiated foodอาหารฉายรังสี, อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศจะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้ง ของผู้ผลิต และผู้ฉายรังสี วัน เดือน ปี ที่ฉายรังสี
[นิวเคลียร์]
Ionizing radiationรังสีชนิดก่อไอออน, รังสีหรืออนุภาคใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางที่ผ่านไป เช่น รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง โปรตอนที่มีความเร็วสูง รังสีเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต
(ดู beta particle ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Internal radiationรังสีในร่างกาย, รังสีจากต้นกำเนิดรังสีใดๆ ที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ รวมทั้งที่ร่างกายได้รับจาก น้ำ อาหาร อากาศ การบำบัดรักษาทางการแพทย์ การปฏิบัติงานทางรังสี และจากอุบัติเหตุทางรังสี [นิวเคลียร์]
Intermediate neutronอินเทอร์มีเดียตนิวตรอน, นิวตรอนที่มีพลังงานสูงกว่าเทอร์มัลนิวตรอนแต่ต่ำกว่านิวตรอนเร็ว มีพลังงานในช่วง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ ถึง 1 แสนอิเล็กตรอนโวลต์ คำนี้มีความหมายเหมือนกับ intermediate neutron [นิวเคลียร์]
High radiation areaบริเวณรังสีสูง, บริเวณที่มีการแผ่รังสีปริมาณสูงซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณนั้นที่ระยะห่าง 30 เซนติเมตรจากต้นกำเนิดรังสี หรือ พื้นผิวที่รังสีทะลุผ่านได้รับปริมาณรังสีสมมูลเกิน 1 มิลลิซีเวิร์ต ในเวลา 1 ชั่วโมง [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
radiator[เรดิเอเตอร์] (n ) ธาตุกัมมันตรังสี, ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ (ธาตุสุดท้ายของแต่ละหมู่ของตารางธาตุและธาตุที่ไม่เสถียรต่างๆ)
remediation[rə,mi:di:'eiʃən] การแก้ไขให้ถูกต้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He can't eat anything.Er hält DiätMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
Albin, you need to go back on a diet.Albin, du solltest mal wieder eine Diät machen. La Cage aux Folles II (1980)
But he's too busy with crossword puzzles and mystery stories, with his waistline, his homeopathic cures, acupuncture...Aber er macht Kreuzworträtsel, liest Krimis, macht Diät, Homöopathie, Makrobiotik, Akupunktur. City of Women (1980)
She had worked in Sweden as a swimming instructress, a dietician and a veterinary assistant.Sie hatte in Schweden als Schwimmlehrerin, Diätikerin und Veterinärassistentin gearbeitet. The Falls (1980)
He was sent to a dietary counsellor at the isolation hospital at Bryne Boars, Chesil Beach.Man schickte ihn zu einem Diätberater im Krankenhaus für ansteckende Krankheiten in Bryne Boars, Dorset. The Falls (1980)
To extend his range and comparability with birds, Castel ruthlessly streamlined his body by exercise and diet, growing very lean in the leg, muscular in the shoulders, long in the arm and short in the neck.Um seine Wettbewerbsfähigkeit bei Vögeln zu erhöhen, passte sich Castel durch Übungen und strenge Diät ihrer Form an, entwickelte sehr dünne Beine, muskelbepackte Schultern, lange Arme und einen kurzen Hals. The Falls (1980)
-I've tried every diet in the whole world.- Ich habe alle Diäten durchprobiert. Fame (1980)
I'm on a diet.- Ich mache DiätFoxes (1980)
Based on the results of the exam... I can prescribe not only the appropriate diet for you but also in case of any illness, supply the therapy.Anhand der Ergebnisse dieser Untersuchung kann ich Ihnen nicht nur eine angemessene Diät verschreiben sondern auch im Falle einer Krankheit die Therapie ermöglichen. Patrick Still Lives (1980)
Yeah, I don't think he's gonna be too good for my diet.Der ist gefährlich für meine DiätProm Night (1980)
No, a small diet cola, please.Nein, ein Diätcola, bitte. Prom Night (1980)
- My diet pill.- Meine Diätpille. Stardust Memories (1980)
You're killing yourself with those diets.Du bringst dich mit diesen Diäten noch um. Stardust Memories (1980)
I'm an occult nutritionist. I was wondering...Als okkulte Diätetikerin fragte ich mich... Stardust Memories (1980)
I'm gonna have to go on another diet.Ich muss wieder eine Diät machen. Stardust Memories (1980)
I don't think this diet is very good for you.Ich glaube nicht, dass diese Diät gut für dich ist. The Threshold (1981)
Rose, I went on a diet once.Rose, ich habe mal eine Diät gemacht. The Threshold (1981)
Oh, I've got such a good start on my diet.Oh, es lief so gut mit meiner DiätThe Threshold (1981)
Look at these bloody spots. That's diet, that is.Diese Flecken im Gesicht kommen bloß von deiner DiätTime Bandits (1981)
Oh, well, hell, l`ve been looking for an excuse to get off this miserable diet Mrs. Hanniger has me on.Teufel, ich suchte eine Ausrede, um Mrs Hannigers Diät zu entgehen. My Bloody Valentine (1981)
I'm going to pour myself a wee drop... if the smell doesn't bother you, with your diet...Ich gieß mir jetzt ein Tröpfchen ein. Ich hoffe, der Geruch stört dich nicht bei deiner DiätThe Cabbage Soup (1981)
Goodbye, diet dog food!Schluss mit Diät-Hundefutter. Wolfen (1981)
Diet? Yeah.DiätCat People (1982)
I'm dieting. Please.Ich bin auf DiätTootsie (1982)
Since you're on a diet.Nichts. DiätStane se zítra (1983)
Could I have a diet pop, please?Ich hätte gern eine Diätlimonade. Bad Time on the Border (1983)
They put you on a special diet and they give you your own special exercises and they, um, teach you how to meditate, you know.Sie setzen dich auf Diät und geben dir deine ganz speziellen Übungen und sie zeigen dir, wie man meditiert und so. Magic Bus (1983)
I'm on a diet.Ich halte DiätBez svideteley (1983)
You wouldn't say that if it was the "Lost Hope Diet."Das würdest du nicht sagen, wenn es eine Diät wäre. The Big Chill (1983)
Call it coma diet.- Ja, durch Koma-DiätThe Dead Zone (1983)
Take it away, Sister. The Marquise is on a diet and doesn't want cake.Nehmen Sie sie wieder mit, Schwester, die Frau Marquise macht Diät und möchte diesen Monat keine Torte. Dark Habits (1983)
What happened to the diet?Was ist aus der Diät geworden? Flashdance (1983)
From now on, you will be suffering a strict regimen of diet and exercise.Ab jetzt unterziehen Sie sich einer strengen Diät und treiben Sport. Never Say Never Again (1983)
I'd like you to see the iridologist at four, have a colonic at five and then you can cut along to the light-dining room for a cup of parsley tea.Lassen Sie bitte um vier Ihre Iris untersuchen - und um fünf Ihren Darm und dann begeben Sie sich für eine Tasse Petersilientee in den Diätsaal. Never Say Never Again (1983)
You think that you and your compadres might be able to help us repair that thing out there that's responsible for the destruction of your peace and the... the elimination of eggs from your sister's diet?Würden Sie uns möglicherweise helfen, den Vogel zu reparieren, der für die Ruhestörung verantwortlich ist. Und für das Streichen der Eier aus dem Diätplan Ihrer Schwester. Bite of the Jackal (1984)
Stop drinking and I'll believe you diet.Du und deine Diät. Fang lieber beim Scotch an. Year of the Jellyfish (1984)
- Light beers for them.- Diätbier für die Jungs. Beverly Hills Cop (1984)
Why, it's your diet. Decided for you by your dietician.Das ist Ihr Diätplan, extra für Sie zusammengestellt. Non c'è due senza quattro (1984)
I am my dietician. I decide on my diet, right?Ich stellen meine Diät selber zusammen, klar? Non c'è due senza quattro (1984)
Yes, and I should stop my diet immediately.Und ich sollte sofort meine Diät aufgeben. Non c'è due senza quattro (1984)
This is for you. Ah.Was ist das, Maria, der Diät-Teller? Brother's Keeper (1984)
Now, of course, I'm sure you've heard about the alphabet diet.Ihr habt sicher schon mal von der Alphabet-Diät gehört. The Woman in Red (1984)
So, I would not recommend that diet.Diese Diät empfehle ich euch nicht. The Woman in Red (1984)
I mean, water diets, protein diet.Ich meine, Wasserdiät, Eiweißdiät... Steele in the Chips (1985)
I have your car towed to your house and all you got for me is lite beer?Ich ließ den Wagen bis hierher abschleppen, und du hast nur Diät-Bier für mich? Back to the Future (1985)
Give me a Tab.Bitte eine Diät-Soda. Eine Tab. Back to the Future (1985)
To hell with the diet!Zum Teufel mit der DiätBrazil (1985)
These diet pills are highly illegal.Diese Diätpillen sind illegal. Cat's Eye (1985)
- I'm on a diet.- Bin auf DiätPolice Academy 2: Their First Assignment (1985)
Tomorrow, I start my diet.Morgen fange ich mit meiner Diät an. Red Sonja (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโปรงหน้ารถ[N] radiator bonnet, See also: radiator hood
สวนตอบ[V] respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
อาหารฉายรังสี[N] irradiated food, Example: ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารฉายรังสีนั้นปราศจากเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย, Thai definition: อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสมซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีหรือมีรังสตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ฉายรังสี[V] treat by radiation, Syn. ฉายแสง, รังสีรักษา, Example: การรักษาผู้ป่วยด้วยกรรมวิธีฉายรังสีสามมิติ เป็นการรักษามะเร็งแบบพิเศษ ต่างจากการรักษาด้วยวิธีฉายแสงแบบธรรมดา
อย่างรีบด่วน[ADV] immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
วาบ[ADV] suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
รังสี[N] radioactivity, See also: radiation, ray, light, Example: จากการตรวจวัดรังสีพบว่า จำนวนปริมาณรังสีแพร่กระจายออกมามีขนาดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นอันตราย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างกะทันหัน[ADV] immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ทันทีทันควัน[ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away, Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที, Example: ผมต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันควัน
ปล่อยแสง[V] give out light, See also: emit light, radiate, Syn. กระจายแสง, ฉายแสง, Example: แหล่งกำเนิดแสงอินฟาเรดปล่อยแสงด้วยความถี่ 10 ยกกำลัง 4HZ
โดยฉับพลัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยด่วน[ADV] urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
โดยกะทันหัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
จรัสแสง[V] shine, See also: glow, glitter, glisten, radiate, beam, flash, twinkle, sparkle, glare, Syn. เปล่งแสง, ฉายแสง, Example: ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า, Thai definition: ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง
แผ่รัศมี[V] radiate, See also: emit, diffuse, give out, shine, Syn. เปล่งรัศมี, Example: ทุกคนในที่นั้นมองเห็นพระพุทธรูปแผ่รัศมีออกมาจากทางด้านหลังเป็นแฉกๆ, Thai definition: เปล่งแสงสว่างพวยพุ่งออกจากจุดกลาง
ผู้เจรจา[N] negotiator, See also: mediator, intermediary, moderator, Example: ฝ่ายบุคคลของโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้เจรจากับญาติผู้ป่วยถึงกรณีที่เกิดขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่พูดจากับฝ่ายตรงข้ามเพื่อตกลงบางอย่างกัน อย่างเป็นทางการ
กุมารเวชศาสตร์[N] pediatrics, See also: paediatrics, pediatric medicine, Example: แม้ว่าแพทย์ต่างชาติจะมีโอกาสในการไปเป็นแพทย์ประจำบ้านในสหรัฐอเมริกาแต่ก็เป็นเพียงบางสาขาเท่านั้นเช่นอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยโรคเฉพาะเด็ก
กุมารแพทย์[N] pediatrician, See also: pediatrist, paediatrician, Example: เมื่อเด็กเจ็บป่วย พ่อแม่จะพาไปหากุมารแพทย์ หรือแพทย์ประจำครอบครัว, Thai definition: หมอรักษาโรคเด็ก
เกลี่ยไกล่[V] reconcile, See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter, Syn. ไกล่เกลี่ย, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้ สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน
คนกลาง[N] middleman, See also: mediator, go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ตัดสิน, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
คิดคำนึง[V] consider, See also: contemplate, think of, reflect, mediate, propose, Syn. ใคร่ครวญ, ตรอง, ครุ่นคิด, Example: การจะกระทำสิ่งใดเราจะต้องคิดคำนึงถึงในฐานะที่เป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคม
คำนึง[V] consider, See also: contemplate, think of, mediate, Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง, Example: พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน
เร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
ปั๊บ[ADV] at once, See also: immediately, suddenly, Syn. ทันควัน, ทันทีทันใด, Example: หลักการทำงานของผมคือมีอะไรดีๆ ผ่านมาในสมองปุ๊บจดปั๊บเลย
แผ้ว[ADJ] glowing, See also: shining, irradiate, clear, flat, clean, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, Ant. เศร้า, หมอง, Example: ท่านชอบเด็กที่มีหน้าตาแผ้วผ่องใส มองแล้วสบายตา, Thai definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่ขุ่นมัว
พลัน[ADV] at once, See also: instantly, immediately, promptly, suddenly, Syn. ฉับพลัน, ทันที, โดยพลัน, Example: ปีนี้ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานสำหรับซักด้วยมือที่สงบมานานก็พลันระเบิดศึกโปรโมชั่นกันขึ้นอีกครั้ง
พึ่บ[ADV] suddenly, See also: at once, immediately, simultaneously, abruptly, Example: พอเสียงกริ่งดังทุกคนก็ลุกพรึ่บพร้อมกันเหมือนนัดกันไว้, Thai definition: ทันทีทันใด
ปุบปับ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ, Ant. ช้า, Example: อาการเจ็บป่วยปุบปับกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน, Thai definition: อาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด
ปุ๊บปั๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน, Ant. ช้า, Example: เขาเดินทางปุ๊บปั๊บก็เลยไม่มีใครไปส่ง
ปุ๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ, Example: พอเขาได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็รีบออกจากบ้านทันที, Thai definition: ทันทีทันใด
รวดเร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ฉับพลัน, ทันที, Example: หลังจากวางหูโทรศัพท์ เขาก็ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน
เปล่ง[V] shine, See also: radiate, glow, illuminate, emit, irradiate, Syn. ส่งแสง, ส่องแสง, ฉาย, Example: รอบๆ องค์พระปฏิมากรจะปรากฏเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากองค์พระ
เปล่งประกาย[V] radiate, See also: shine, glisten, glister, flash, gleam, sparkle, twinkle, Syn. ฉายแสง, ขับแสง, แผ่รัศมี, เปล่งรัศมี, ส่งประกาย, ส่องแสง, Ant. หมอง, Example: ขนรอบคอของนกน้อยเปล่งประกายวาม, Thai definition: สะท้อนแสงจากสิ่งที่เป็นมันเป็นเงา
เปล่งแสง[V] shine, See also: radiate, shine, emit, glare, glitter, twinkle, sparkle, Syn. ส่องแสง, ฉายแสง, Example: ดาวบนท้องฟ้ากำลังเปล่งแสงระยิบระยับ
เดี๋ยวนี้[ADV] at this moment, See also: now, instantly, at once, right now, immediately, Syn. ปัจจุบัน, ทันที, เวลานี้, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, บัดนี้, ตอนนี้, Ant. ก่อนนี้, Example: ผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมประชุมเดี๋ยวนี้แล้ว, Thai definition: ณ เวลานี้
โดยทันที[ADV] immediately, See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน, Example: เขาไปสมัครงานโดยทันทีที่รู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง
โดยทันทีทันใด[ADV] immediately, See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly, Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น, Example: เธอรีบไปโรงพยาลโดยทันทีทันใดเมื่อทราบข่าว
โดยพลัน[ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, right away, Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด, Example: รอยยิ้มบนใบหน้ารื่นรมย์นั้นก็ขรึมลงโดยพลัน
โดยเร็ว[ADV] quickly, See also: immediately, instantly, rapidly, urgently, readily, Syn. อย่างรวดเร็ว, อย่างเร็ว, โดยด่วน, Ant. อย่างช้า, Example: เพื่อนคนนั้นรีบบุ้ยใบ้ให้เขารีบปลีกตัวไปโดยเร็ว
ติดหมัด[ADV] immediately, See also: very soon, all at once, suddenly, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, Example: เพียงแค่สบตา เขาก็หลงรักเธอขึ้นมาติดหมัด
ฉาย[V] shine, See also: emit, radiate, illuminate, light up, Syn. ส่องแสง, ฉายแสง, Example: พนักงานในโรงหนังจะคอยฉายไฟฉายพาคนที่เข้าดูหนังไปส่งที่นั่ง, Thai definition: ส่องแสงออกไป
ฉายไฟ[V] shine, See also: radiate, illuminate, light up, Syn. ส่องไฟ, ฉายแสง, Example: พ่อเดินฉายไฟรอบๆ บริเวณบ้านดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ทันใดนั้น[ADV] instantly, See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น, Example: ด้วยความกระหายน้ำเขาจึงเปิดตู้เย็น เพื่อสำรวจภายในตู้ ทันใดนั้นเขาต้องเผชิญกับกลิ่นอบอวลของผลไม้เน่าในตู้เย็นใบนั้น
ทันควัน[ADV] suddenly, See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there, Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ฉับไว, Example: กรมตำรวจยุติศึกครั้งนี้ได้อย่างทันควัน
ทันกิน[ADV] in time, See also: immediately, promptly, Syn. ทันเวลา, ทันการ, ทันที, Example: เขาเป็นคนเชื่องช้าจนถูกเพื่อว่าว่าทำงานช้าไม่ทันกิน, Thai definition: คิดหรือทำการใดๆ ทันท่วงที (โดยปกติใช้ในประโยคปฏิเสธ)
ทันทีทันใด[ADV] promptly, See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away, Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น, Ant. เนิ่นนาน, Example: หนุ่ยไม่ได้ตอบคำถามนั้นทันทีทันใด
ทันที[ADV] immediately, See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับไว, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน, Ant. อย่างเชื่องช้า, Example: ืเมื่อได้รับคำสั่ง คนงานก็เริ่มทำงานทันที
ทันตาเห็น[ADV] immediately, See also: suddenly, promptly, Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตา, Example: การข่าวอ่อนตัวลงอย่างทันตาเห็น
ทันตา[ADV] immediately, See also: in time, be in time to be seen in one's life, Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตาเห็น, Example: เขากำลังทำบาป บาปก็เลยตามสนองทันตาในชาตินี้, Thai definition: ทันที่ตาเห็นในปัจจุบัน
บอกศาลา[V] disown, See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim, Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา, Example: เขาบอกศาลาบุตรชายคนโตของเขา เพราะรับลูกสะใภ้ไม่มีสกุลไม่ได้, Thai definition: ประกาศไม่รับผิดชอบ หรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ฉาย[v.] (chāi) EN: radiate   FR: irradier
ฉายรังสี[v. exp.] (chāi rangsī) EN: treat by radiation   
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment   FR: traiter par irradiation
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous   FR: immédiat ; instantané ; simultané
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ไดอะตอม[n.] (daiatøm) EN: diatom   FR: diatomée [f]
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai chakchā) EN: immediately ; without delay   FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[adv.] (dōi phlan) EN: immediately   
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[adv.] (dōi thanthīthandai) EN: immediately   
ฝาหม้อน้ำ[n. exp.] (fā mønām) EN: radiator cap   FR: bouchon de radiateur [m]
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungklāng) EN: middle point ; midpoint = mid point ; intermediate point   FR: point central [m]
การเช่าที่ดินทำไร่[n. exp.] (kān chao thīdin thamrai) FR: amodiation [f]
การไกล่เกลี่ย[n.] (kān klaiklīa) EN: mediation   FR: médiation [f]
การลบล้าง[n.] (kān loplāng) EN: repudiation   
การปฏิเสธ[n.] (kān patisēt) EN: repudiation   
การแผ่รังสี[v.] (kān phaērangsī) EN: radiation   FR: radiation [f]
การแผ่รังสีความร้อน[n. exp.] (kān phaērangsī khwām røn) EN: heat radiation   
การวางแผนระยะปานกลาง[n. exp.] (kān wāngphaēn raya pānklāng) EN: intermediate range planning   
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ขั้นกลาง[n. exp.] (khan klāng) EN: intermediate stage ; medium stage   FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (khleūn maēlek faifā) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave   FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]
ข้อไกล่เกลี่ย[n. exp.] (khø klaiklīa) EN: point of mediation   
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
เครื่องทำความร้อน[n. exp.] (khreūang tham khwāmrøn) EN: heater   FR: radiateur [m] ; appareil de chauffage [m]
ใกล้[adj.] (klai) EN: close ; adjacent ; immediate ; near   FR: proche
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ไกล่เกลี่ยคู่กรณี[v. exp.] (klaiklīa khūkaranī = klaiklīa khūkøranī ) EN: mediate   
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral   FR: central ; moyen ; intermédiaire
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter   FR: réconcilier
กระโปรงหน้ารถ[n. exp.] (kraprōng nā rot) EN: radiator bonnet ; radiator hood   
กุมารแพทย์[n.] (kumānphaēt) EN: paediatrician = pediatrician (Am.) ; pediatrist   FR: pédiatre [m]
กุมารเวชศาสตร์[n.] (kumān wētchasāt) EN: pediatrics ; paediatrics ; pediatric medicine   FR: pédiatrie [f]
มัชฌิม-[pref. (adj.)] (matchima- = matchim-) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate   FR: moyen
มัธยม[adj.] (matthayom) EN: middle ; medium ; intermediate   FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
หม้อน้ำ[n.] (mønām) EN: radiator   FR: radiateur [m]
นกยางโทนน้อย[n. exp.] (nok yāng thøn nøi) EN: Intermediate Egret ; Plumed Egret   FR: Héron intermédiaire [m] ; Aigrette intermédiaire [f] ; Aigrette à bec jaune [f]
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ปฏิเสธข้อเรียกร้อง[v. exp.] (patisēt khørīekrøng) EN: repudiate a claim   
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (patisēt khørīekrøng thī mai mī hētphon) EN: repudiate an unfounded claim   
แผ่รังสี[v.] (phaērangsī) EN: radiate   FR: irradier
แผนกเด็ก[n.] (phanaēk dek) EN: pediatrics   FR: pédiatrie [f]
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement

CMU English Pronouncing Dictionary
RADIATE    R EY1 D IY0 EY2 T
DIATOMS    D AY1 AH0 T AA2 M Z
MEDIATE    M IY1 D IY0 EY2 T
RADIATES    R EY1 D IY0 EY2 T S
MEDIATOR    M IY1 D IY0 EY2 T ER0
RADIATED    R EY1 D IY0 EY2 T AH0 D
RADIATOR    R EY1 D IY0 EY2 T ER0
DIATRIBE    D AY1 AH0 T R AY2 B
DIATONIC    D AY2 AH0 T AA1 N IH0 K
DIATOMIC    D AY2 AH0 T AA1 M IH0 K
MEDIATED    M IY1 D IY0 EY2 T AH0 D
MEDIATING    M IY1 D IY0 EY2 T IH0 NG
MEDIATION    M IY2 D IY0 EY1 SH AH0 N
MEDIATORS    M IY1 D IY0 EY2 T ER0 Z
PEDIATRIC    P IY2 D IY0 AE1 T R IH0 K
RADIATING    R EY1 D IY0 EY2 T IH0 NG
IRRADIATE    IH0 R EY1 D IY0 EY2 T
RADIATION    R EY2 D IY0 EY1 SH AH0 N
DIATHERMY    D AY1 AH0 TH ER2 M IY0
RADIATORS    R EY1 D IY0 EY2 T ER0 Z
REMEDIATE    R IY0 M IY1 D IY0 AH0 T
REMEDIATE    R IY0 M IY1 D IY0 EY2 T
REPUDIATE    R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T
DIATRIBES    D AY1 AH0 T R AY2 B Z
IMMEDIATE    IH2 M IY1 D IY0 AH0 T
GLADIATOR    G L AE1 D IY0 EY2 T ER0
REPUDIATES    R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T S
REPUDIATED    R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T AH0 D
PODIATRIST    P AH0 D AY1 AH0 T R IH2 S T
GLADIATORS    G L AE1 D IY0 EY2 T ER0 Z
PEDIATRICS    P IY2 D IY0 AE1 T R IH0 K S
IRRADIATED    IH0 R EY1 D IY0 EY2 T AH0 D
IRRADIATION    IH0 R EY2 D IY0 EY1 SH AH0 N
REPUDIATING    R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T IH0 NG
IMMEDIATELY    IH2 M IY1 D IY0 AH0 T L IY0
REMEDIATION    R AH0 M IY2 D IY0 EY1 SH AH0 N
REPUDIATION    R AH0 P Y UW2 D IY0 EY1 SH AH0 N
RADIATION'S    R EY2 D IY0 EY1 SH AH0 N Z
INTERMEDIATE    IH2 N ER0 M IY1 D IY0 AH0 T
INTERMEDIATE    IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 AH0 T
PEDIATRICIAN    P IY2 D IY0 AH0 T R IH1 SH AH0 N
INTERMEDIATES    IH2 N ER0 M IY1 D IY0 AH0 T S
INTERMEDIATES    IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 AH0 T S
INTERMEDIATES    IH2 N ER0 M IY1 D IY0 EY0 T S
PEDIATRICIANS    P IY2 D IY0 AH0 T R IH1 SH AH0 N Z
INTERMEDIATES    IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mediate    (v) (m ii1 d i ei t)
radiate    (v) (r ei1 d i ei t)
diatonic    (j) (d ai2 @ t o1 n i k)
diatribe    (n) (d ai1 @ t r ai b)
mediated    (v) (m ii1 d i ei t i d)
mediates    (v) (m ii1 d i ei t s)
mediator    (n) (m ii1 d i ei t @ r)
podiatry    (n) (p @1 d ai1 @ t r ii)
radiated    (v) (r ei1 d i ei t i d)
radiates    (v) (r ei1 d i ei t s)
radiator    (n) (r ei1 d i ei t @ r)
diatribes    (n) (d ai1 @ t r ai b z)
gladiator    (n) (g l a1 d i ei t @ r)
immediate    (j) (i1 m ii1 d i@ t)
irradiate    (v) (i1 r ei1 d i ei t)
mediating    (v) (m ii1 d i ei t i ng)
mediation    (n) (m ii2 d i ei1 sh @ n)
mediators    (n) (m ii1 d i ei t @ z)
radiating    (v) (r ei1 d i ei t i ng)
radiation    (n) (r ei2 d i ei1 sh @ n)
radiators    (n) (r ei1 d i ei t @ z)
repudiate    (v) (r i1 p y uu1 d i ei t)
gladiators    (n) (g l a1 d i ei t @ z)
irradiated    (v) (i1 r ei1 d i ei t i d)
irradiates    (v) (i1 r ei1 d i ei t s)
pediatrics    (n) (p ii2 d i a1 t r i k s)
radiations    (n) (r ei2 d i ei1 sh @ n z)
repudiated    (v) (r i1 p y uu1 d i ei t i d)
repudiates    (v) (r i1 p y uu1 d i ei t s)
immediately    (a) (i1 m ii1 d i@ t l ii)
irradiating    (v) (i1 r ei1 d i ei t i ng)
paediatrics    (n) (p ii2 d i a1 t r i k s)
repudiating    (v) (r i1 p y uu1 d i ei t i ng)
repudiation    (n) (r i1 p y uu2 d i ei1 sh @ n)
gladiatorial    (j) (g l a2 d i@ t oo1 r i@ l)
intermediate    (n) (i2 n t @ m ii1 d i@ t)
pediatrician    (n) (p ii2 d i@ t r i1 sh @ n)
repudiations    (n) (r i1 p y uu2 d i ei1 sh @ n z)
intermediates    (n) (i2 n t @ m ii1 d i@ t s)
pediatricians    (n) (p ii2 d i@ t r i1 sh @ n z)
intermediately    (a) (i2 n t @ m ii1 d i@ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diät {f} | Diäten {pl} | proteinreiche Diätdiet | diets | high protein diet [Add to Longdo]
Diät halten | Diät haltend | hielt Diätto diet | dieting | dieted [Add to Longdo]
Diäten {pl} (für Abgeordnete)parliamentary allowance [Add to Longdo]
Diäten {pl} (Verpflegungsmehraufwand)per diems [Add to Longdo]
Diätlehre {f}; Diätetik {f}dietetics [Add to Longdo]
Diätnahrungsmittel {pl}dietetic foods [Add to Longdo]
Diätplan {m}diet sheet [Add to Longdo]
Diätspezialist {m}dietitian [Add to Longdo]
Diätvorschrift {f} | Diätvorschriften {pl}dietary | dietaries [Add to Longdo]
gesunde Lebensweise {f}; Diät {f}regimen [Add to Longdo]
diätetisch {adj}; Diät...dietetic [Add to Longdo]
diätisch {adv}dietetically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose) [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic) [Add to Longdo]
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
イミディエイト[, imideieito] (adj-na) immediate [Add to Longdo]
イラジエーション[, irajie-shon] (n) irradiation [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]
グラディエーター[, guradeie-ta-] (n) gladiator [Add to Longdo]
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P) [Add to Longdo]
コバルト照射療法[コバルトしょうしゃりょうほう, kobaruto shousharyouhou] (n) cobalt radiation therapy [Add to Longdo]
コンピュータ媒介言語[コンピュータばいかいげんご, konpyu-ta baikaigengo] (n) {comp} Computer Mediated Communication; CMC [Add to Longdo]
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]
シンクロトロン放射[シンクロトロンほうしゃ, shinkurotoron housha] (n) synchrotron radiation [Add to Longdo]
[, so] (n) soh; so; 5th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]
ダイアトニック[, daiatonikku] (n) diatonic [Add to Longdo]
チェレンコフ放射[チェレンコフほうしゃ, chierenkofu housha] (n) Cherenkov radiation; Cerenkov radiation [Add to Longdo]
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis [Add to Longdo]
ディアテッサロン[, deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative) [Add to Longdo]
ディスインターミディエーション[, deisuinta-mideie-shon] (n) disintermediation [Add to Longdo]
[, to] (n) 7th in a sequence denoted by the iroha system; 7th note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
[, do] (n) doh; do; 1st note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]
[, ni] (n) 4th in a sequence denoted by the iroha system; 4th note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
[, ha] (n) 3rd in a sequence denoted by the iroha system; 3rd note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
バイオレメディエーション[, baioremedeie-shon] (n) bioremediation [Add to Longdo]
バックグラウンド放射線[バックグラウンドほうしゃせん, bakkuguraundo houshasen] (n) background radiation [Add to Longdo]
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED [Add to Longdo]
バンアレン帯[バンアレンたい, ban'aren tai] (n) the Van Allen (radiation) belt (layer) [Add to Longdo]
パイプ役[パイプやく, paipu yaku] (n) mediator [Add to Longdo]
ファ[, fa] (n) fa; fah; 4th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]
ファイトレメディエーション[, faitoremedeie-shon] (n) phytoremediation [Add to Longdo]
[, he] (n) 6th in a sequence denoted by the iroha system; 6th note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
[, ho] (n) 5th in a sequence denoted by the iroha system; 5th note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
[, mi] (n) mi; 3rd note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]
メーザー[, me-za-] (n) maser (microwave amplification by stimulated emission of radiation) [Add to Longdo]
メディエイタ[, medeieita] (n) {comp} mediator [Add to Longdo]
[, ra] (n) la; 6th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]
ラジエーション;ラディエーション[, rajie-shon ; radeie-shon] (n) radiation [Add to Longdo]
ラジエーター[, rajie-ta-] (n) radiator; (P) [Add to Longdo]
[, re] (n) re; 2nd note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]
レーザー(P);レーザ[, re-za-(P); re-za] (n) laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation); (P) [Add to Longdo]
レントゲン[, rentogen] (n) (1) (abbr) (See レントゲン線) X-ray; (2) roentgen (unit of ionizing radiation); (P) [Add to Longdo]
[, ro] (n) 2nd in a sequence denoted by the iroha system; 2nd note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
斡旋(P);あっ旋[あっせん, assen] (n,vs) (1) kind offices; services; through the good offices of; influence; (2) intercession; mediation; (P) [Add to Longdo]
斡旋案[あっせんあん, assen'an] (n) mediation plan; settlement proposal [Add to Longdo]
斡旋業者[あっせんぎょうしゃ, assengyousha] (n) mediator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三索锦蛇[sān suǒ jǐn shé, ㄙㄢ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄜˊ, / ] copperhead race (Elaphe radiata), kind of snake [Add to Longdo]
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] between; intermediate; mid; middle [Add to Longdo]
中间纤维[zhōng jiān xiān wéi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] intermediate filament [Add to Longdo]
京二胡[jīng èr hú, ㄐㄧㄥ ㄦˋ ㄏㄨˊ, ] Jing'erhu, a two-stringed fiddle intermediate in size and pitch between the Jinghu 京胡 and Erhu 二胡, used to accompany Chinese opera; also called 京胡 [Add to Longdo]
介于[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] between; intermediate; to lie between [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] second month of the season; middle; intermediate; 2nd in seniority [Add to Longdo]
伽马辐射[jiā mǎ fú shè, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] gamma radiation [Add to Longdo]
低剂量照射[dī jì liàng zhào shè, ㄉㄧ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, / ] low dose irradiation [Add to Longdo]
光辐射[guāng fú shè, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] light radiation [Add to Longdo]
儿科[ér kē, ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics [Add to Longdo]
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, / ] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子 [Add to Longdo]
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, / ] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices [Add to Longdo]
刻不容缓[kè bù róng huǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] to brook no delay; to demand immediate action [Add to Longdo]
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals) [Add to Longdo]
剩余辐射[shèng yú fú shè, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] residual radiation [Add to Longdo]
劝和[quàn hé, ㄑㄩㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] to mediate; to urge peace [Add to Longdo]
劝架[quàn jià, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] to mediate in a quarrel; to urge end to stop a fight [Add to Longdo]
劝解[quàn jiě, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] conciliation; mediation; to mollify; to propitiate; to reconcile [Add to Longdo]
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft) [Add to Longdo]
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, ] immediately; instant; instantly [Add to Longdo]
即时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, / ] immediate [Add to Longdo]
圆场[yuán chǎng, ㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] to mediate; to broker a compromise [Add to Longdo]
外照射[wài zhào shè, ㄨㄞˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] external irradiation [Add to Longdo]
央中[yāng zhōng, ㄧㄤ ㄓㄨㄥ, ] to ask for mediation; to request sb to act as a go-between [Add to Longdo]
密封辐射源[mì fēng fú shè yuán, ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] sealed radiation source [Add to Longdo]
小儿科[xiǎo ér kē, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics; pediatric (department); (slang) childish [Add to Longdo]
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, ] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist [Add to Longdo]
幅射[fú shè, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, ] variant of 輻射|辐射, radiation; to radiate [Add to Longdo]
急如星火[jí rú xīng huǒ, ㄐㄧˊ ㄖㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄛˇ, ] lit. as hurried as a shooting star (成语 saw); requiring immediate action; extremely urgent [Add to Longdo]
爱克斯射线[ài kè sī shè xiàn, ㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] X-ray radiation [Add to Longdo]
拉德[lā dé, ㄌㄚ ㄉㄜˊ, ] rad (unit of radiation) [Add to Longdo]
排解[pái jiě, ㄆㄞˊ ㄐㄧㄝˇ, ] to mediate; to reconcile [Add to Longdo]
放射[fàng shè, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ, ] to radiate; radioactive [Add to Longdo]
放射性烟羽[fàng shè xìng yān yǔ, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢ ㄩˇ, / ] radiation plume [Add to Longdo]
斡旋[wò xuán, ㄨㄛˋ ㄒㄩㄢˊ, ] to mediate (a conflict etc) [Add to Longdo]
旗开得胜[qí kāi dé shèng, ㄑㄧˊ ㄎㄞ ㄉㄜˊ ㄕㄥˋ, / ] lit. to win a victory on raising the flag (成语 saw); fig. to start on sth and have immediate success; success in a single move [Add to Longdo]
暖气机[nuǎn qì jī, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, / ] radiator; heater [Add to Longdo]
暖气片[nuǎn qì piàn, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] radiator [Add to Longdo]
本底辐射[běn dǐ fú shè, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] background radiation [Add to Longdo]
核辐射[hé fú shè, ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] nuclear radiation [Add to Longdo]
烤电[kǎo diàn, ㄎㄠˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] diathermia (medical treatment involving local heating of body tissues with electric current) [Add to Longdo]
照射[zhào shè, ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] shine; irradiate [Add to Longdo]
热辐射[rè fú shè, ㄖㄜˋ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] thermal radiation [Add to Longdo]
牵线[qiān xiàn, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] to pull strings; to manipulate (a puppet); to control from behind the scene; to mediate [Add to Longdo]
牵头[qiān tǒu, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˇ, / ] lit. to lead (an animal by the head); to take the lead; to coordinate (a combined operation); to mediate; a go-between (e.g. marriage broker) [Add to Longdo]
生物伦琴当量[shēng wù lún qín dāng liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, / ] rem (Röntgen equivalent man, an old unit of radiation damage now replaced by the Sievert) [Add to Longdo]
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] presently; immediately; at once [Add to Longdo]
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, ] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip [Add to Longdo]
登时[dēng shí, ㄉㄥ ㄕˊ, / ] immediately; at once [Add to Longdo]
直接[zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ, ] direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]
即接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection [Add to Longdo]
即値[そくち, sokuchi] immediate [Add to Longdo]
即値アドレス[そくちアドレス, sokuchi adoresu] immediate address [Add to Longdo]
即値データ[そくちデータ, sokuchi de-ta] immediate data [Add to Longdo]
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction [Add to Longdo]
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient [Add to Longdo]
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]
中間言語[ちゅうかんげんご, chuukangengo] intermediate language [Add to Longdo]
中間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level [Add to Longdo]
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node [Add to Longdo]
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment [Add to Longdo]
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame [Add to Longdo]
中間文字[ちゅうかんもじ, chuukanmoji] intermediate character [Add to Longdo]
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit [Add to Longdo]
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発生源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] non-repudiation of origin [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] repudiation [Add to Longdo]
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
奨学生[しょうがくせい, shougakusei] Stipendiat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Diät [diːɛːt] (n) , s.(f )
     diet; regimen
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top