Search result for

*determination*

(184 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: determination, -determination-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determination[N] การคำนวณ, See also: ผลของการคำนวณ, Syn. calculation, computation
determination[N] การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การลงความเห็น, การสรุป, Syn. judgement, conclusion
determination[N] ความมุ่งมั่น, See also: ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่, Syn. decision, purpose, resolution
indetermination[N] ความไม่แน่ชัด, See also: ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดเจน, Syn. indefiniteness, vagueness, Ant. definiteness, obviousness
predetermination[N] การตัดสินใจไว้ล่วงหน้า, Syn. predestination
predetermination[N] พรหมลิขิต, Syn. fate
self-determination[N] อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ, See also: การกำหนดใจตนเอง, การตัดสินใจด้วยตัวเอง, Syn. free will, independence, freedom, liberty
self-determination[N] สิทธิของประชาชนในการเลือกรูปแบบการปกครองและรัฐบาลของตน, Syn. liberty, self-government

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision ###A. uncertainty
indetermination(อินดีเทอมิเน' เชิน) n. ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่ยังไม่ตกลงใจหรือตัดสินใจ
self-determinationn. การตัดสินใจ,การตกลงใจด้วย ตนเอง,ลัทธิของประชาชนในการตัดสินใจเองว่าจะให้มีการปกครอง ในรูปใด., See also: self-determined adj. self-determining adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
SELF-self-determination(n) การตัดสินใจเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-determinationการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
determinationการพิจารณากำหนด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
determination of punishmentการกำหนดโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age determination by skeletonการกำหนดอายุจากโครงร่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age determination by teethการกำหนดอายุจากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age determinationการประมาณอายุ [TU Subject Heading]
Blood pressure determinationการตรวจความดันเลือด [TU Subject Heading]
self-determinationการกำหนดใจตนเอง หมายถึง สิทธิและเสรีภาพในการที่จะให้ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในประเทศใดประเทศหนึ่ง ตัดสินหรือกำหนดสถานะด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตน โดยเลือกที่จะอยู่อย่างเดิมหรือแยกตัวออกไป [การทูต]
Age Determination by Skeletonอายุ, การกำหนดจากโครงกระดูก; การกำหนดอายุจากโครงร่าง [การแพทย์]
Age Determination by Teethอายุ, การกำหนดจากฟัน; การกำหนดอายุจากฟัน [การแพทย์]
Aquametry, Determination ofการวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ [การแพทย์]
Blood Pressure Determinationความดันเลือด,การวัด;ความดันเลือด,การตรวจ [การแพทย์]
Blood Volume Determinationเลือด,การวัดปริมาตร;ปริมาตรเลือดในกาย,การกำหนด [การแพทย์]
Determinationการตัดสินใจ,การตรวจหา,การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
Feasibility Determinationการพิจารณาความเป็นไปของแผนงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ There Might be Blood (2008)
They've learned to put their determination and focus to better use, and with far greater compensation.พวกเขาเรียนรู้ที่จะ ใช้ความมุ่งมั่นของเขาในเรื่องที่ดีกว่าเรื่องนี้ และได้รับค่าตอบแทนอย่างมหาศาล Five the Hard Way (2008)
With determination, "Dean"ด้วยความมุ่งมั่น ดีน..." The Monster at the End of This Book (2009)
Determination.""มุ่งมั่นแข็งขัน" The Monster at the End of This Book (2009)
That's a determination I have yet to make.เป็นการตัดสินใจ ที่ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน Peekaboo (2009)
I don't think you're in a place where you can make a clear determination about that.ผมไม่คิดว่าคุณจะอยู่ในฐานะที่จะมา ตัดสินใจเรื่องนี้ได้ The Mother Lode (2009)
In the determination of bloodstain analysis.ในการตัดสินใจในการวิเคราะห์คราบเลือด Road Kill (2009)
We can't make a determination either way.เราไม่สามารถตรวจสอบได้ Episode #1.6 (2009)
I'll make it happen though human determination. Colonel Katsuragi!นี่เป็นเวลาที่เราต้องสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาเอง Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
If I saw the same look of determination in your eyes- แน่ใจ ถ้าฉันเห็นแววของความมุ่งมั่นของเธอ เหมือนกับที่เห็นของเจเน็ต... You Don't Know Jack (2010)
I me, self-determination is A basic human right And everyone should have it.ผมหมายถึงการตัดสินใจด้วยตัวเอง คือสิทธิพื้นฐานของมนุษย์... You Don't Know Jack (2010)
That's why I agree That it should be self-determination without compromise.ฉันเห็นด้วยว่ามันควรเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีการประนีประนอม You Don't Know Jack (2010)
You would trample our right To self-determination.ท่านเหยียบย่ำสิทธิของเรา ในการตัดสินใจด้วยตัวเอง Duchess of Mandalore (2010)
And your determination That brought about this result.และการตัดสินใจของท่านต่างหาก ที่นำมาสู่ผลลัพธ์เช่นนี้ Duchess of Mandalore (2010)
Yeah, but you're doing it with the speed and determination of the incomparable Robin Williams.ใช่ แต่คุณสปีดทำมัน แถมยังมีความมุ่งมั่นแบบ Robin Williams อีก Romantic Expressionism (2010)
The jury makes that determination, not the witness.ทางคณะลูกขุนเป็น คนพิจารณาข้อมูล ไม่ใช่พยาน The Boy with the Answer (2010)
Your determination to see goodness in people will be your undoing.เจ้าตัดสินใจที่จะมองด้านดีในตัวคน จะเป็นหายนะของเจ้า The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Even though I believe in your determination, no one knows the true depths of a person's heart.ฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของคุณ แต่ว่าไม่มีใครรู้ถึงจิตใจลึกๆ ของคน Episode #1.11 (2010)
He's smarter than one would think, he has a quick judgment, and he has remarkable determination.เขาเป็นคนฉลาด ปฏิภาณไหวพริบดี ทั้งยังเก่งในเรื่องหาเหตุผล Episode #1.7 (2010)
Maybe someday we'll see you use the same determination to find a wife.สักวันคงเห็นเจ้าหาคู่ครองได้ดีบ้าง Immortals (2011)
The unity of this hemisphere, the support of our allies and the calm determination of the American people.การรวมเป็นหนึ่ง การช่วยเหลือของเพื่อนพ้อง และการมาของความสงบของคนอเมริกัน X-Men: First Class (2011)
I admire him such a good determinationข้านับถือการคิดการณ์ท่านนัก 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I am climbing this mountain... to honor the people... especially my dear friend Alan Scott... who died here doing exactly what they loved to do, proving to the world that with determination and preparation, nothing is impossible,ปีนภูเขาลูกนี้ ... เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้คนทั้งหลาย... โดยเฉพาะเพื่อนรักของผม อลัน สก็อต... The Long Way Down Job (2011)
One student who, simply by showing up has demonstrated incredible determination and commitment.นร.คนนึงที่การมา ร.ร. แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นและทุ่มเท Back to Summer (2011)
Well, I'll be the one to make that determination.ค่ะ ฉันจะลองทำการตรวจเธอดู Duplicity (2011)
And, yes, we may have seen better days, but with hard work, determination and a little luck, one day we'll be back on top.และ ใช่ เราอาจจะเคยเจอวันที่ดีกว่านี้ แต่ด้วยการทำงานหนัก ความตั้งใจ และโชคช่วยนิดหน่อย วันหนึ่งพวกเราจะอยู่จุดสูงสุด And the Reality Check (2011)
I'm sorry I imposed my own determinations that they were bad and dangerous, and that I tried to stop you.ฉันขอโทษที่ใช้ความคิดเห็นของฉัน ซึ่งไม่ดีและอันตราย และพยายามหยุดยั้งคุณ Midas (2011)
Forget your magic box. Hey-- Your determination to do what's right --ลืมกล่องเวทมนตร์เธอไปซะ เธอตั้งใจทำสิ่งที่ถูกต้อง Into the Dark (2012)
Only tickets won through hard work and determination.รับแค่ตั๋วที่ได้มาจากการทำงานหนัก ด้วยใจมุ่งมั่น Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
You make any determination on the cause?คุณมีส่วนในการตัดสินใจ\ในคดีมั้ย? Game Ogre (2012)
When you stare ahead and darkness is all you see, only reason and determination can you pull you back from the abyss.มีเพียงเหตุผลและความมุ่งมั่น ที่จะนำคุณกลับมาจากขอบเหว Scandal (2012)
You're going to be in the air, and at that point, if you'd both give me excitement - you're in a chase - elation... you're in the air - but I want to see determination as well.คุณกำลังจะกระโดด และตรงจุดนั้น ถ้าคุณทั้งคู่แสดงสีหน้าตื่นเต้น คุณกำลังไล่ล่า น่ายินดี คุณกำลังลอยอยู่ แต่ผมอยากเห็น การผสมผสานเช่นกัน Episode #18.3 (2012)
I haven't made a determination yet.ผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลยครับ Tricks and Treats (2012)
I'm very impressed with your determination, Lana.ผมประทับใจกับความแน่วแน่ ของคุณมากนะ ลาน่า I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
That self-determination cannot prevail in the presence of fate...ที่การตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่อาจมีชัยเหนือกว่า ชะตากรรมที่ปรากฏขึ้น... . Destiny (2012)
I have great determinationผมมีความมุ่งมั่นอย่างมาก The Coat Hanger (2012)
By the conspicuous gallantry, professional skill and determination of the pilots, together with the outstanding technical skill and devotion to duty of the ground personnel, the 332nd has reflected great credit on itself and on the Armed Forces of the United States.อีกทั้งมีประสิทธิภาพและคุณภาพของนักบิน ทีมช่างที่มีความสารถ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ทั้งหมด Red Tails (2012)
♪ And with love and determination#ด้วยความรักและการตัดสินใจ# I Do (2013)
Determination.ความมุ่งมั่น In the Name of the Brother (2013)
Too much damage to the neck to make a positive determination.รอยแผลเหวอะหวะที่ลำคอ พอจะลงความเห็นได้อย่างแน่นอน The Blood Is the Life (2013)
The time and effort it takes to stab someone 40 times takes determination, the sort indicative of someone affected by a past trauma.การใช้เวลาและความพยายาม ในการแทงใครซักคน 40 ครั้ง ต้องใช้ความตั้งใจ เป็นสิ่งที่บอกถึง ใครซักคนที่ได้รับผลกระทบจากความเจ็บปวดในอดีต Broken (2013)
And we will greet every new day as a gift, approaching it with the same bravery and determination with which you lived your entire life.พวกเราจะรับเช้าวันใหม่เสมือนกับเป็นของขวัญล้ำค่า อยู่กับมันอย่างกล้าหาญ และมุ่งมั่น Retribution (2013)
That determination, we all have it.เรามีความมุ่งมั่น Trojan Horse (2013)
But her determination, plus the fact that he doesn't make mistakes makes me think that the 8 was part of her plan to catch him.แต่ความมุ่งมั่นของเธอ และเขาก็ไม่เคยพลาด ทำให้ผมคิดว่าเลขแปด เป็นส่วนหนึ่งของแผนของเธอที่จะใช้จับเขา Brothers Hotchner (2013)
An embedded determination to get whatever we want, no matter what the cost.ความตั้งใจที่จะฝัง ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการ เรื่องราคามันไม่สำคัญ Truth: Part 1 (2013)
Even better. Let me show you that with hard work and determinationยิ่งดีเลยครับ ให้ผมได้แสดงให้เห็นุ ว่าด้วยการทำงานหนักและความมุ่งมัน Flying Home (2014)
My feelings changed to cold determination.ความรู้สึกของฉันถูกเปลี่ยนเป็นแค่เป้าหมายเดียว Predestination (2014)
That is determination. That is intensity.มันคือความมุ่งมั่น มันคือความจริงจัง แรงผลักดัน Deepwater Horizon (2016)
Colonel Stelzer's determination was...ความมุ่งมั่นของพันเอก สเทลเสอ เป็น Hacksaw Ridge (2016)
If you can take all of this, frankly, aggressive determinationถ้าคุณใช้ทั้งหมดนี้... ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า Collateral Beauty (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
determinationAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
determinationBecause of his determination, he was able to tide over the crisis.
determinationHe did the determination that gets married finally.
determinationHe made a determination to be a doctor.
determinationHe was quite decided in his determination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะมักเขม้น[ADV] energetically, See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination, Syn. เขม้นขะมัก, Example: เจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีกำลังทำงานบูรณะกันอย่างขะมักเขม้น, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
มิจฉาสมาธิ[N] wrong concentration, See also: wrong will/determination, Syn. ความตั้งใจผิด, Ant. สัมมาสมาธิ
มิจฉาสมาธิ[N] wrong concentration, See also: wrong will/determination, Syn. ความตั้งใจผิด, Ant. สัมมาสมาธิ
ตัวกำหนด[N] determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
ตัวกำหนด[N] determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
ปณิธาน[N] determination, See also: wish, resolution, aspiration, Syn. ประณิธาน, Example: เราตั้งปณิธานในชีวิตว่าจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวม, Thai definition: การตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี)
มนสิการ[N] attention, See also: intention, determination, Thai definition: การกำหนดไว้ในใจ, การทำในใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กำหนด[N] specification, See also: determination, assignation, fix, set, Syn. กำหนดการ, การระบุ, การกำหนด, Example: ถึงแม้จะล่วงกำหนดที่สัญญาไป 7 วันแล้ว แต่เขาก็ยังไม่เอาเงินมาคืน
การตกลงใจ[N] making a decision, See also: determination, resolution, choosing, deciding, Syn. การตัดสินใจ, Example: การตกลงใจของเขาทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น
ความตั้งใจ[N] intention, See also: will, determination, volition, Syn. ความมุ่งมั่น, ความตั้งอกตั้งใจ, Example: งานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ถ้าผู้ที่ทำงานนั้นมีความตั้งใจในการทำงาน
ความตั้งอกตั้งใจ[N] intention, See also: determination, meaning, attention, concentration, Syn. ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Example: เขามีความตั้งอกตั้งใจในการทำงาน
ความมุ่งมั่น[N] will, See also: intention, determination, Syn. ความตั้งใจ, Example: นักวิจัยมีความมุ่งมั่นในการทำวิจัยเพื่อผลงานที่เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการ
ความเด็ดเดี่ยว[N] determination, See also: resolution, firmness, constancy, Syn. ความหนักแน่น, ความมั่นใจ, Ant. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Example: ความเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจเป็นบุคลิกลักษณะของเขา, Thai definition: การตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; morale   FR: volonté [f] ; détermination [f]
กำหนด[n.] (kamnot) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation   FR: spécification [f] ; détermination [f] ; fixation [f] ; stipulation [f]
การหา[n.] (kān hā) FR: recherche [f] ; détermination [f]
การตกลงใจ[X] (kān toklongjai) EN: making a decision ; determination ; resolution ; choosing ; deciding   
กัดฟันสู้[v. exp.] (katfan sū) EN: fight with determination   
คำตัดสินใจ[n. exp.] (kham tatsinjai) EN: decision ; written decision by a court ; legal determination   
ความตั้งใจ[n.] (khwām tangjai) EN: intention ; will ; determination ; volition   FR: intention [f] ; application [f]
มานะ[n.] (māna) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit   FR: persévérance [f] ; persistance [f] ; détermination [f] ; résolution [f]
มิจฉาสมาธิ[n.] (mitchāsamāthi) EN: wrong concentration ; wrong will/determination   
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; wish ; resolution ; aspiration   FR: résolution [f] ; engagement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DETERMINATION    D AH0 T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
DETERMINATIONS    D AH0 T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z
DETERMINATION'S    D AH0 T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
determination    (n) (d i1 t @@2 m i n ei1 sh @ n)
predetermination    (n) (p r ii2 d i t @@2 m i n ei1 sh @ n)
predetermination    (n) (p r ii2 d i t @@2 m i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschluss {m}; Bestimmtheit {f}determination [Add to Longdo]
Bestimmung {f} | Bestimmungen {pl}determination | determinations [Add to Longdo]
Datierung {f}ageing; age determination [Add to Longdo]
Entschlossenheit {f}; Entschluss {m}; Bestimmung {f}determination [Add to Longdo]
Grad der Bestimmtheitcoefficient of determination [Add to Longdo]
Konturbestimmung {f}conture determination [Add to Longdo]
Mitbestimmung {f}co-determination [Add to Longdo]
Mitbestimmungsrecht {n} | Mitbestimmungsrechte {pl}right of co-determination | rights of co-determination [Add to Longdo]
Positionsbestimmung {f}positioning; position determination [Add to Longdo]
Rauheitsbestimmung {f}surface roughness determination [Add to Longdo]
Rundheitsbestimmung {f}surface roundness determination [Add to Longdo]
Selbstbestimmung {f}self-determination [Add to Longdo]
Unbestimmtheit {f}indetermination [Add to Longdo]
Vorausbestimmung {f}predetermination [Add to Longdo]
Wegerfassung {f}position determination [Add to Longdo]
Zielstrebigkeit {f}determination; single-mindedness [Add to Longdo]
zielstrebig {adv}full of determination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
リベンジ;リヴェンジ[, ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n,vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time [Add to Longdo]
意志[いし, ishi] (n) will; volition; intention; intent; determination; (P) [Add to Longdo]
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose [Add to Longdo]
肝を据える[きもをすえる, kimowosueru] (exp,v1) to do with determination [Add to Longdo]
気骨稜々;気骨稜稜[きこつりょうりょう, kikotsuryouryou] (adj-t,adv-to) (a person with) strong moral fiber (backbone, determination) [Add to Longdo]
共同決定法[きょうどうけっていほう, kyoudouketteihou] (n) codetermination law [Add to Longdo]
苦節[くせつ, kusetsu] (n) unswerving determination [Add to Longdo]
決意[けつい, ketsui] (n,vs) decision; determination; (P) [Add to Longdo]
決心[けっしん, kesshin] (n,vs) determination; resolution; (P) [Add to Longdo]
決断[けつだん, ketsudan] (n,vs) decision; determination; (P) [Add to Longdo]
決定[けってい, kettei] (n,vs) decision; determination; (P) [Add to Longdo]
志気[しき, shiki] (n) determination; esprit de corps [Add to Longdo]
自決[じけつ, jiketsu] (n,vs) (1) self-determination; (2) suicide; (P) [Add to Longdo]
自決権[じけつけん, jiketsuken] (n) right to self-determination [Add to Longdo]
自己決定[じこけってい, jikokettei] (n,adj-no) self-determination [Add to Longdo]
自己決定権[じこけっていけん, jikoketteiken] (n) right of self-determination [Add to Longdo]
性格診断;性格判断;性格判別;性格分析[せいかくしんだん(性格診断);せいかくはんだん(性格判断);せいかくはんべつ(性格判別);せいかくぶんせき(性格分析), seikakushindan ( seikakushindan ); seikakuhandan ( seikaku handan ); seikakuhanbets] (n) personality assessment (analysis, determination, identification) [Add to Longdo]
精根[せいこん, seikon] (n) energy; vitality; mental determination [Add to Longdo]
積極果敢[せっきょくかかん, sekkyokukakan] (n,adj-na) aggressive; active and bold (daring); resolute determination [Add to Longdo]
先決[せんけつ, senketsu] (n,vs) previous decision; predetermination; deciding in advance; first priority; (P) [Add to Longdo]
胎児性別の判定法[たいじせいべつのはんていほう, taijiseibetsunohanteihou] (n) determination of a child's sex before birth (e.g. by ultrasound) [Add to Longdo]
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe [Add to Longdo]
踏ん切り[ふんぎり, fungiri] (n) determination; decision [Add to Longdo]
踏切(P);踏切り(P);踏み切り;踏み切[ふみきり, fumikiri] (n) (1) railway crossing; railroad crossing; train crossing; level crossing; (2) starting line; scratch; (3) determination; (4) stepping over the edge of the ring (in sumo); (P) [Add to Longdo]
脳死判定[のうしはんてい, noushihantei] (n) declaration of brain death; determination of brain death; diagnosis of brain death [Add to Longdo]
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P) [Add to Longdo]
不退[ふたい, futai] (n) determination [Add to Longdo]
不退転[ふたいてん, futaiten] (n) determination; conviction; (P) [Add to Longdo]
民族自決[みんぞくじけつ, minzokujiketsu] (n) self-determination of peoples; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判定[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] judge; decide; judgment; determination [Add to Longdo]
丧志[sàng zhì, ㄙㄤˋ ㄓˋ, / ] lose determination [Add to Longdo]
堅毅[jiān yì, ㄐㄧㄢ ㄧˋ, / ] firm and persistent; unswerving determination [Add to Longdo]
坚苦卓绝[jiān kǔ zhuó jué, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] persisting despite trials and tribulations (成语 saw); conspicuous determination [Add to Longdo]
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, / ] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will [Add to Longdo]
意志[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, ] will; willpower; determination [Add to Longdo]
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism [Add to Longdo]
民族自决[mín zú zì jué, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] self-determination [Add to Longdo]
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind [Add to Longdo]
独立自主[dú lì zì zhǔ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄗˋ ㄓㄨˇ, / ] (idiom) self-determination; independence of action; maintain control [Add to Longdo]
发愤图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] angry determination [Add to Longdo]
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, / ] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds [Add to Longdo]
血书[xuè shū, ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨ, / ] letter written in one's own blood, expressing determination, hatred, last wishes etc [Add to Longdo]
核定[hé dìng, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to audit and determine; to check and ratify; to appraise and decide; determination; on a deemed basis (taxation); to deem [Add to Longdo]
认定[rèn dìng, ㄖㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to maintain (that sth is true); to determine (a fact); determination (of an amount); of the firm opinion; to believe firmly; to set one's mind on; to identify with [Add to Longdo]
锐志[ruì zhì, ㄖㄨㄟˋ ㄓˋ, / ] firm determination [Add to Longdo]
锐意[ruì yì, ㄖㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] acute determination; dauntless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Determination \De*ter`mi*na"tion\, n. [L. determinatio boundary,
   end: cf. F. d['e]termination.]
   1. The act of determining, or the state of being determined.
    [1913 Webster]
 
   2. Bringing to an end; termination; limit.
    [1913 Webster]
 
       A speedy determination of that war.  --Ludlow.
    [1913 Webster]
 
   3. Direction or tendency to a certain end; impulsion.
    [1913 Webster]
 
       Remissness can by no means consist with a constant
       determination of the will . . . to the greatest
       apparent good.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. The quality of mind which reaches definite conclusions;
    decision of character; resoluteness.
    [1913 Webster]
 
       He only is a well-made man who has a good
       determination.            --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   5. The state of decision; a judicial decision, or ending of
    controversy.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is determined upon; result of deliberation;
    purpose; conclusion formed; fixed resolution.
    [1913 Webster]
 
       So bloodthirsty a determination to obtain
       convictions.             --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   7. (Med.) A flow, rush, or tendency to a particular part; as,
    a determination of blood to the head.
    [1913 Webster]
 
   8. (Physical Sciences) The act, process, or result of any
    accurate measurement, as of length, volume, weight,
    intensity, etc.; as, the determination of the ohm or of
    the wave length of light; the determination of the salt in
    sea water, or the oxygen in the air.
    [1913 Webster]
 
   9. (Logic)
    (a) The act of defining a concept or notion by giving its
      essential constituents.
    (b) The addition of a differentia to a concept or notion,
      thus limiting its extent; -- the opposite of
      {generalization}.
      [1913 Webster]
 
   10. (Nat. Hist.) The act of determining the relations of an
     object, as regards genus and species; the referring of
     minerals, plants, or animals, to the species to which
     they belong; classification; as, I am indebted to a
     friend for the determination of most of these shells.
 
   Syn: Decision; conclusion; judgment; purpose; resolution;
     resolve; firmness. See {Decision}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top