Search result for

*deren*

(108 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deren, -deren-
Possible hiragana form: *でれん*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
underenumerationการแจงนับต่ำกว่าจำนวนจริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good.Zu anderenJust Go with It (2011)
His name is Cass Derenick.เขาชื่อ แคส เดเรนนิค Dodger (2013)
Who's Cass Derenick?ใครคือ แคส เดเรนนิค? Dodger (2013)
I did as soon as I heard about what you did to Cass Derenick.ฉันทำทันที่ที่รู้ เกี่ยวกับสิ่งคุณทำกับ แคส เดเรนิค Dodger (2013)
There's no mention of a Mr.Holmes but since we don't know where he is, we can't question him.Es gibt auch keinen Beweis dafür, dass ein Sherlock Holmes in dieses Land eingereist ist. Natürlich kann er einen anderen Namen benutzen... aber da wir nicht wissen, wo er ist, können wir ihn nicht befragen. Time After Time (1979)
We got a sailboat on a collision course with just about every boat in the harbor.Ein Segelboot hier befindet sich auf Kollisionskurs mit anderen Booten im Hafen. Zombie (1979)
They're on the other side of the island.Sie sind auf der anderen Seite der Insel. Zombie (1979)
You're no better than one of their witch doctors.Du bist keinen Deut besser als einer von deren Medizinmännern. Zombie (1979)
I don't want the others to see him.Ich will nicht, dass die anderen ihn sehen. Zombie (1979)
I despatched the others and spared this one as a curio for Your Majesty.Ich tötete die anderen und brachte dieses hier mit, um es Euch zu zeigen. Unidentified Flying Oddball (1979)
Hermes was supposed to use it on planets for collecting rock samples.Hermes sollte damit auf anderen Planeten Steinproben entnehmen. Unidentified Flying Oddball (1979)
You're gonna join them?Seid ihr auf deren Seite? The Wanderers (1979)
She's just another fucking broad.Sie ist nur 'ne Tussi, wie alle anderenThe Wanderers (1979)
Come on with me. Everybody's inside.Gehen wir zu den anderen rein. The Wanderers (1979)
We're going in like everybody else.Wir gehen rein wie alle anderenThe Warriors (1979)
- What about the others?- Was ist mit den anderenThe Warriors (1979)
OK, I'll go look for the others.OK, ich geh und suche die anderenThe Warriors (1979)
- The others ran off.- Die anderen rannten weg. The Warriors (1979)
Let's go to Union Square and tell the rest of the guys.Gehen wir zum Union Square und erzählen es den anderenThe Warriors (1979)
Where's the rest of them?Wo sind denn die anderenThe Warriors (1979)
Each one has a different style.Jeder hat einen anderen Stil. The Incredible Kung Fu Master (1979)
The other one too.Den anderen auch. The Incredible Kung Fu Master (1979)
So that I'll pay for your room and board.Ich müsste für Kost und Logis aufkommen. Ebenso für die anderen Dinge. Knockabout (1979)
Just give me some of Popeye's spinach. And I'll be like Hercules. If I had wings...- Hör zu, wenn Spinat gut wäre, dann würden alle 80-Jährigen ihn wollen, aber aus ganz anderen Gründen. Knockabout (1979)
- Yes. The one that you delighted the army... with when your father made you its mascot.- Ja, den du vor den Legionen tanztest, als dein Vater dich zu deren Maskottchen machte. Caligula (1979)
Well to Greece another, Persia to Carthage and another again, to Gal.Allerdings. In Griechenland. Nach einem anderen, in Persien. Caligula (1979)
I wanted you to meet her before present it to the other.Ich wollte, dass du sie kennenlernst, bevor ich sie den anderen vorstelle. Don't Go in the House (1979)
Do not worry, sure Janice and Billy, and everyone else will be there.Nur kein Stress. Ich bin sicher, dass Janice und Billy und die anderen auch da sein werden. Don't Go in the House (1979)
Come on, I want to stay and talk to the others.Jetzt komm. Aber ich will noch mit den anderen Tieren reden. Don't Go Near the Park (1979)
I mean you won't buy me a dog and all the other kids have pets.Du kaufst mir keinen Hund und die anderen Kinder haben welche. Don't Go Near the Park (1979)
So you just be real quiet.Die anderen schlafen schon. Don't Go Near the Park (1979)
They're just like all the others.Sie sind wie alle anderenThe Kinfolk (1979)
You'd better leave some work for the rest of us, Rose.Du lässt uns anderen lieber auch noch etwas Arbeit übrig, Rose. The Kinfolk (1979)
They're just like all the others.Sie sind wie alle anderenThe Kinfolk (1979)
There are thousands of little girls across the country whose fathers are away.Es gibt Tausende von Mädchen in diesem Land, deren Väter weg sind. The Kinfolk (1979)
- Where are the other two?- Wo sind die anderen beiden? Terror Express (1980)
Isn't it possible to stop the train or contact another car?Kann man den Zug nicht anhalten oder mit anderen Wagen Kontakt aufnehmen? Terror Express (1980)
Get out and have an eye on the others.Geh mal raus und pass auf die anderen auf. Terror Express (1980)
Maybe another train needs to go by.Vielleicht lassen sie einen anderen Zug vorbei. Terror Express (1980)
You will now go to the compartment, where the others are and stay there.Du wirst jetzt in das Abteil gehen, in dem die anderen sind und bleibst da. Terror Express (1980)
Everything depends on you. If you want to make their stay pleasant, you'll think over my proposition.Ob deren Aufenthalt angenehm wird, hängt von ihnen ab. Pirates of the 20th Century (1980)
I'm going to have a chat with the other one.Ich tu's mit der anderenPirates of the 20th Century (1980)
What mighty deed could heroes ever accomplish that would be forbidden to their gods, whose grace alone gives them power?Was Hehres sollten Helden je wirken das ihren Göttern wäre verwehrt, deren Gunst 'm ihnen nur wirkt'? Die Walküre (1980)
We've heard from all the others.Von allen anderen haben wir bereits Nachricht. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
And if the rest of the scientific community is as receptive as he was...Und wenn die anderen Wissenschaftler so aufnahmebereit sind wie er es war... Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Have them recalled at once along with all other Earth missions until we find Xavier.Rufen Sie sie zurück. Alle anderen sollen auch zurückkommen, bis wir Xaviar gefunden haben. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
If Laffitte and his French forces hadn't intervened at the Battle of New Orleans, the American revolutionary war might easily have gone the other way.Schlacht von New Orleans nicht eingegriffen hätten, hätte der Befreiungskrieg einen anderen Verlauf genommen. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Chris, why don't you go back and help the others, huh?Chris, warum gehst du nicht zurück und hilfst den anderenSpace Croppers (1980)
No, no! Not her!Nein, die anderenSpace Croppers (1980)
Mr. Alonzo, me and the other growers have been having second thoughts about this water situation.Mr. Alonzo, ich und die anderen Farmer haben über die eigenartige Wasserverteilung nachgedacht. Space Croppers (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEREN    D IH1 R AH0 N
DERENZO    D IH0 R EH1 N Z OW0

German-Thai: Longdo Dictionary
anderen(Ind-pron.) , See also: ander
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
deren(Rel.pron.) เป็นสรรพนามสำหรับนามพหูพจห์เพศใดๆ รูป Genetiv (แสดงความเป็นเจ้าของ), See also: S. derer (ภาษาพูด),
mit anderen Worten(phrase) อีกนัยหนึ่ง(ที่พูดได้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีก), See also: S. anders gesagt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aderendhülse {f} [electr.]wire end ferrule; end splice [Add to Longdo]
Hunderennen {n}; Windhundrennen {n}dog racing; greyhound racing [Add to Longdo]
ein Loch mit dem anderen zustopfen [übtr.]to rob Peter to pay Paul [Add to Longdo]
Pferderennbahn {f}race course [Add to Longdo]
Pferderennen {n}horse racing; horse race [Add to Longdo]
Pferderennsport {m}turf [Add to Longdo]
Schlittenhunderennen {n}dog sledding [Am.] [Add to Longdo]
Solicitor {m}; Anwalt {m} (vor niederen Gerichten)solicitor [Br.] [Add to Longdo]
Thema {n}; Themenkreis {m}; Themenbereich {m} | Themen {pl} | zu einem anderen Thema überwechseln | etwas vom Thema abweichentopic | topics | to turn to another topic | to be slightly off-topic [Add to Longdo]
Turf {m}; Pferderennbahn {f}turf [Add to Longdo]
in anderen Umständen (schwanger)in the family way [Add to Longdo]
in anderen Umständenin an interesting condition [Add to Longdo]
Wiederentdeckung {f} | Wiederentdeckungen {pl}rediscovery | rediscoveries [Add to Longdo]
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others [Add to Longdo]
anderenfalls; andernfalls; anderweitig; ansonsten; sonst {adv}otherwise [Add to Longdo]
anderenfalls; andernfalls; sonstelse; or else [Add to Longdo]
ansonsten; anderenfallsfailing which [Add to Longdo]
deren | die Überschwemmung, deren Folgen furchtbar warenwhose; of which | the flood, the consequences of which were frightful [Add to Longdo]
deren | meine Freundin und deren Hund | meine Freunde und deren Kinderher; its; their | my friend and her dog | my friends and their children [Add to Longdo]
derentwillenfor her sake [Add to Longdo]
einer nach dem anderenone at a time; one by one [Add to Longdo]
sich gleichen wie ein Ei dem anderen [übtr.]as like as two peas in a pod [Add to Longdo]
jemand, der anderen alles recht machen willpleaser [Add to Longdo]
umschreiben; mit anderen Worten ausdrücken | umschreibend; mit anderen Worten ausdrückend | umschriebento paraphrase | paraphrasing | paraphrased [Add to Longdo]
und alle anderenand all the rest of them [Add to Longdo]
jdn. (mit jdm. anderen) verwechselnto mistake {mistook; mistaken} sb.'s identity [Add to Longdo]
wieder entdecken; wiederentdecken | wieder entdeckend; wiederentdeckendto rediscover | rediscovering [Add to Longdo]
zappen (von einem TV-Kanal zum anderen)to zap; to channel-surf [Am.]; to surf (from one TV channel to another) [Add to Longdo]
Da pfeift es aus einem anderen Loch.That's a horse of a different color. [Add to Longdo]
Das öffnet den Forderungen aller anderen Tür und Tor.That opens the flood gates to the demands of all the others. [Add to Longdo]
Das steht auf einem anderen Blatt.That's a different kettle of fish. [fig.] [Add to Longdo]
Ein Esel schimpft den anderen Langohr.The pot calling the kettle black. [fig.] [Add to Longdo]
Eiderente {f} [ornith.]Common Eider (Somateria mollissima) [Add to Longdo]
Prachteiderente {f} [ornith.]King Eider (Somateria spectabilis) [Add to Longdo]
Schwarzkopf-Ruderente {f} [ornith.]Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis) [Add to Longdo]
Weißkopf-Ruderente {f} [ornith.]White-headed Duck [Add to Longdo]
Schwarzkinn-Ruderente {f} [ornith.]Australian Blue-billed Duck [Add to Longdo]
Maskenruderente {f} [ornith.]Masked Duck [Add to Longdo]
Afrikaruderente {f} [ornith.]Maccoa Duck [Add to Longdo]
Bindenruderente {f} [ornith.]Argentine Lake Duck [Add to Longdo]
i.b. : im besonderenin particular [Add to Longdo]
mit anderen WortenIOW : in other words [Add to Longdo]
Angehörige des anderen GeschlechtsMOTOS : members of the opposite sex [Add to Longdo]
auf der anderen SeiteOTOH : on the other hand [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人前で[ひとまえで, hitomaede] vor_anderen_Leuten [Add to Longdo]
仰せ[おおせ, oose] Befehl_eines_anderen, Wunsch_eines_anderen [Add to Longdo]
又は[または, mataha] -oder, entweder...oder, mit_anderen_Worten [Add to Longdo]
競馬[けいば, keiba] Pferderennen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  deren [derən]
     harm
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  deren [deːrən]
     whose
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top