Search result for

*depose*

(65 entries)
(0.0996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: depose, -depose-
Possible hiragana form: *でぽせ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depose[VT] ปลดตำแหน่ง, See also: ขับไล่ออกจากตำแหน่ง, เนรเทศ, Syn. dethrone, discrown, divest
deposer[N] ผู้ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง, See also: ผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากตำแหน่ง
depose to[PHRV] ให้การเป็นพยานในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depose(ดีโพซ') vt. ปลด,ขับไล่,ให้การเป็นพยาน. vi. ให้การเป็นพยาน., See also: deposable adj. deposer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depose๑. ถอดถอน, ขับออกจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๒. ให้การ (ก. วิ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeonsan-Kun meets Shin (mother of deposed Queen Yoon)Yeonsan-Kun meets Shin (mother of deposed Queen Yoon) The Great Jang-Geum (2003)
You know how these deposed dictators are.รู้ไหมไอ้พวกเผด็จการตกกระป๋องมันเป็นยังไง Quantum of Solace (2008)
Let her depose me.ทำให้เธอปลดตำแหน่งฉัน I Lied, Too. (2009)
Once he's in prison, once the family's deposed and your name is cleared, then the world is ready to hear the truth.ทันทีที่เขาเข้าคุก ทันทีคำให้การคนในครอบครัว และชื่อคุณใสสะอาดแล้ว หลังจากนั้นโลกก็พร้อมที่ได้ยินความจริง Your Secrets Are Safe (2010)
You are going to depose Joe. Ask him.เดี๋ยวคุณก็ต้องไปถาม คำให้การโจ ถามเขาดูสิ Your Secrets Are Safe (2010)
-We'll get you deposed by a lawyer-- -No, no. No, I'm sorry, no.เอ็มม่า Edge of Darkness (2010)
Yeah, why would you even need to depose her?เหรอ ทำไมต้องให้เธอ ให้การด้วย The Social Network (2010)
I thought you should know that you're being deposed by a Mr. Lee Heary tomorrow.ผมนึกว่าคุณรู้แล้วว่าคุณ ต้องไปให้การเป็นพยาน ให้กับคุณลี เฮียรี่ในวันพรุ่งนี้ Polly Wants a Crack at Her (2010)
The deposed queen YOON. She's mother of King YEONSAN.มเหสียุนที่ถูกขับไล่ เธอเป็นมารดาของพระเจ้ายอนซัน Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
The deposed queen? How did she die?มเหสีที่ถูกขับไล่เหรอ แล้วเธอตายยังไง Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
Well, he could move up in the world if you were deposed.เขาคงได้เลื่อนขั้นถ้าคุณถูกปลด It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
You ask-- ask to be deposed?แกถูก.. \ถูกปลดรึ? The Wake-Up Bomb (2011)
Contrary to common belief, not all Mages wish to see the Chantry deposed.อาจะฟังดูขัดๆหน่อย, แต่ไม่ใช่ว่าจอมเวทย์ทั้งหมดต้องการเห็นการล่มสลายของวิหาร Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
because Travis Tanner is gonna depose them under oath.เตรียมการสำหรับทุกคน เริ่มจากเจสสิกาจนถึงเลขาของคุณ เพราะว่า เทรวิส แทนเนอร์จะให้เพวกเขาให้การภายใต้คำสาบาน Break Point (2012)
You don't want to depose me.คุณไม่ต้องการที่จะขับไล่ฉัน Jack Reacher (2012)
Oh, God, I haven't been called that since the last time I was deposed.โอ้พระเจ้าฉันยังไม่ได้รับการเรียกว่า ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันถูกปลด. Runner Runner (2013)
- Where's Crawford? - Deposed in court.ครอฟอร์ดล่ะ อยู่ในศาลน่ะ Apéritif (2013)
Well, that's odd, because Jones was deposed in a grand jury inquiry into your activities.งั้นก็แปลกนะ เพราะโจนส์ถูกตัดออกจากคดีของคุณ จากฐานะพยานโจทย์ Little Red Corvette (2013)
A-a witness was deposed by the name of Horatio Jones.พยานขึ้นให้การ ชื่อ โฮเรโช โจนส์ Little Red Corvette (2013)
But you can't re-depose her, Mr. Zane.แต่คุณไม่สามารถบันทึกคำให้การใหม่ได้ คุณเซน Zane vs. Zane (2013)
-We depose those in power.แล้วไงต่อ? Insurgent (2015)
Show all the citizens of Meereen that you are better than those who would depose you.แสดงให้พลเมืองชาวเมียร์รีนเห็นว่า ท่านมีดียิ่งกว่าคนที่คิดจะล้มล้างท่าน The House of Black and White (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deposeDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้การ[V] give testimony, See also: give evidence, testify, depose, be an witness, Example: ท่านไปให้การที่ศาลในฐานพยานโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา, Notes: (กฎหมาย)
ล้ม[V] overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากเงิน[v. exp.] (fāk ngoen) EN: deposit money ; make a deposit   FR: déposer de l'argent
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
สิทธิถอดแบบ[n. exp.] (sitthi thøt baēp) FR: modèle déposé [m]
ส่ง[v.] (song) EN: accompany ; escort ; lift ; see off   FR: accompagner ; déposer (qqn)
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate   FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
วางอาวุธ[v. exp.] (wāng āwut) EN: lay down arms ; surrender   FR: déposer les armes
วางลง[v. exp.] (wāng long) FR: déposer
วางเงิน[v. exp.] (wāng ngoen) EN: give a deposit ; leave a deposit ; pay down   FR: déposer de l'argent
ยื่น[v.] (yeūn) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise   FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยื่นฟ้อง[v. exp.] (yeūn føng) EN: bring an action ; file a suit ; institute an action   FR: déposer une plainte ; porter plainte ; intenter une action
ยี่ห้อ[n.] (yīhø) EN: brand name ; trademark ; marque ; brand   FR: marque déposée [f] ; marque de fabrique [f] ; marque de commerce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPOSE    D AH0 P OW1 Z
DEPOSED    D AH0 P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depose    (v) (d i1 p ou1 z)
deposed    (v) (d i1 p ou1 z d)
deposes    (v) (d i1 p ou1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eid {m}; Schwur {m} | Eide {pl}; Schwüre {pl} | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]
vom Amt absetzento dismiss; to depose [Add to Longdo]
entheben; absetzen; entthronen | enthebend | enthebtto depose | deposing | deposes [Add to Longdo]
enthobdeposed [Add to Longdo]
hinterlegento depose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免职[miǎn zhí, ㄇㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] to dismiss; to depose; degradation [Add to Longdo]
免除[miǎn chú, ㄇㄧㄢˇ ㄔㄨˊ, ] to prevent; to avoid; to exempt sb (from duty); exempt from; exemption; immunity (from prosecution); to release sb (from obligation); to relieve sb (of a position); to remove (from office); to depose; to sack [Add to Longdo]
废掉[fèi diào, ㄈㄟˋ ㄉㄧㄠˋ, / ] to depose (a king) [Add to Longdo]
废黜[fèi chù, ㄈㄟˋ ㄔㄨˋ, / ] to depose (a king) [Add to Longdo]
建文帝[Jiàn wén dì, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, ] reign name of second Ming emperor, reigned 1398-1402, deposed in 1402 (mysterious disappearance is ongoing conspiracy theory) [Add to Longdo]
撤掉[chè diào, ㄔㄜˋ ㄉㄧㄠˋ, ] to cut; to throw out; to depose (from office); to tear off [Add to Longdo]
革职[gé zhí, ㄍㄜˊ ㄓˊ, / ] to sack; to remove from a position; to depose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depose \De*pose"\, v. i.
   To bear witness; to testify under oath; to make deposition.
   [1913 Webster]
 
      Then, seeing't was he that made you to despose,
      Your oath, my lord, is vain and frivolous. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depose \De*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Deposed}; p. pr. & vb.
   n. {Deposing}.][FF. d['e]poser, in the sense of L. deponere
   to put down; but from pref. d['e]- (L. de) + poser to place.
   See {Pose}, {Pause}.]
   1. To lay down; to divest one's self of; to lay aside. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thus when the state one Edward did depose,
       A greater Edward in his room arose.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To let fall; to deposit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Additional mud deposed upon it.    --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from a throne or other high station; to
    dethrone; to divest or deprive of office.
    [1913 Webster]
 
       A tyrant over his subjects, and therefore worthy to
       be deposed.              --Prynne.
    [1913 Webster]
 
   4. To testify under oath; to bear testimony to; -- now
    usually said of bearing testimony which is officially
    written down for future use. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       To depose the yearly rent or valuation of lands.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. To put under oath. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Depose him in the justice of his cause. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top