Search result for

*deo*

(587 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deo, -deo-
Possible hiragana form: *でお*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ideo[PRF] ความคิด
rodeo[N] การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและคล้องจับปศุสัตว์ของโคบาล
rodeo[N] การล้อมจับปศุสัตว์
rodeo[N] คอกสำหรับจับปศุสัตว์, Syn. pen
rodeo[VI] เข้าร่วมแข่งขันการล้อมจับปศุสัตว์
video[N] ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, Syn. film
video[N] ตลับเทปวิดีโอ, See also: วีดิโอ, Syn. recording
video[ADJ] เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ
video[ADJ] เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, See also: เกี่ยวกับโทรทัศน์
hideous[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ, Syn. dreadful, ghastly, horrendous, Ant. appealing, attractive, pleasant
hideout[N] สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว), See also: ที่ซ่อน, Syn. hideaway, refuge, safe house
ideogram[N] ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น), See also: สัญลักษณ์แทนความหมาย / ความคิด, Syn. ideograph
ideology[N] แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง, See also: อุดมการณ์, Syn. belief, ideas, philosophy
melodeon[N] เครื่องดนตรีประเภทเป่าขนาดเล็ก, Syn. harmonium
tradeoff[N] การแลกเปลี่ยนของ, Syn. exchange, compromise
deodorant[N] ยาดับกลิ่น, See also: ยาระงับกลิ่น, Syn. deodorizer, fumes, incense
deodorise[VT] ดับกลิ่น, See also: ขจัดกลิ่น, ระงับกลิ่น, Syn. freshen, fumigate
deodorize[VT] ดับกลิ่น, See also: ขจัดกลิ่น, ระงับกลิ่น, Syn. freshen, fumigate
ideograph[N] ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น), See also: สัญลักษณ์แทนความหมาย / ความคิด, Syn. ideogram
ideologic[ADJ] เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง, See also: เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์
videodisk[N] แผ่นที่ใช้เก็บเสียงและภาพเคลื่อนไหวได้
videoplay[N] ละครโทรทัศน์, Syn. teleplay
videotape[N] แผ่นฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพโทรทัศน์, See also: เทปวิดีโอ, Syn. magnetic tape, video, recording, tape recorder
videotape[VT] บันทึกภาพโทรทัศน์, See also: บันทึกวิดีโอ, Syn. record
deodorizer[N] ยาดับกลิ่น, See also: ยาระงับกลิ่น, Syn. deodorant
ideologist[N] ผู้มีอุดมการณ์, See also: นักคิด, Syn. idealist, theorizer
videophone[N] เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถเห็นภาพได้
ideological[ADJ] เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง, See also: เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์, Syn. theoretical, visionary
video jokey[SL] ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ), Syn. veejay
deodorization[N] วีธีดับกลิ่น, See also: การกำจัดกลิ่นเหม็น
videocassette[N] ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette
videorecorder[N] เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์และเสียง
videoconference[N] การประชุมผ่านทางจอวิดีโอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achlamydeous(แอคละมิค' เดียส) adj., Bot. ซึ่งไร้ calyx และไร้ corolla
chlamydeousadj. เกี่ยวกับหรือมีส่วนหุ้มดอก
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน
deobstruentn. ยาระบาย adj. มีฤทธิ์เป็นยาระบาย
deodorant(ดีโอ'เดอเรินทฺ) n. ยาดับกลิ่น,ยาป้องกันกลิ่นเหงื่อ adj. ซึ่งป้องกันหรือทำลายกลิ่นเหงื่อ
deodorise(ดีโอ'ดะไรซ) vt. ดับกลิ่น, See also: deodorisation n. ดูdeodorize deodorization n. ดูdeodorize
deodorize(ดีโอ'ดะไรซ) vt. ดับกลิ่น, See also: deodorisation n. ดูdeodorize deodorization n. ดูdeodorize
deonsecrate(ดีคอน'ซีเครท) vt. ทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์, See also: deconsecration n. การทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์
deontology(ดีออนทอล'โลจี) n. จริยศาสตร์,หลักจรรยา
deoxycorticosteroneดูที่ adrenal gland
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
hideoutn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
ideo-Pref. ความนึกคิด
ideologic(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
ideological(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
ideologist(ไอดีออล'ละจิสทฺ) n. นักคิด,ผู้เคร่งลัทธิ,นักลัทธิ,บุคคลที่ชอบคิดชอบฝัน
ideology(ไอดิออล'ละจี) n. มโนคติวิทยา,ความคิดที่เป็นไปไม่ได้,ระบบความนึกคิด
roadeo(โร'ดีโอ) n. การแข่งขันการขับรถขนส่งประจำปี
rodeo(โร'ดีโอ) n. การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือกคล้องวัว,การต้อนจับปศุสัตว์,คอกสำหรับจับปศุสัตว์,การแสดงความสามารถในการขี่รถจักรยานยนต์ pl. rodeos
video(วิด'ดีโอ) n. ภาพโทรทัศน์,โทรทัศน์. adj. เกี่ยวกับโทรทัศน์,เกี่ยวกับภาพโทรทัศน์
video adapterตัวปรับต่อภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video card
video cardแผ่นวงจรภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video adapter
video diskจานวีดิทัศน์ (บางทีสะกดว่า videodisc) หมายถึง จานบันทึกที่เก็บได้ทั้งเสียงและภาพ สามารถดึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในจานมาแสดงบนจอภาพของคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์ได้
video display terminalใช้ตัวย่อว่า VDT (อ่านว่า วีดีที) ซึ่งก็หมายถึงเครื่องปลายทาง ที่มีจอภาพ (monitor) และแผงแป้นอักขระ (keyboard) นั่นเอง
video graphics arrayขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ใช้ตัวย่อว่า VGA (อ่านว่า วีจีเอ) หมายถึง มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจอภาพสี จอภาพชนิดนี้สามารถแสดงสีได้ถึง 256 สีในเวลาเดียวกัน พัฒนามาจากจอภาพรุ่นเก่า ที่เรียกว่า ซีจีเอ (CGA) และ อีจีเอ (EGA) จอวีจีเอนี้ให้ภาพที่คมชัดกว่า แสดงภาพได้แม่นตรงกว่า ความละเอียด (resolution) ของจอนั้นสามารถกำหนดได้สูงถึง 640 x 480 จุด (pixels) ในปัจจุบัน ยิ่งพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ คือกำหนดความคมชัดได้สูงถึง 1,024 x 768 จุด เรียกว่า SVGA หรือ super VGA นั่นเอง
video memoryหน่วยความจำภาพหมายถึง ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์กำลังแสดงผลอยู่บนจอภาพ ปกติ หน่วยความจำส่วนนี้ของพีซีจะใช้เนื้อที่กว่า 640 Kมีความหมายเหมือน video RAMดู RAM ประกอบ
video modeภาวะภาพหมายถึง ภาวะที่แสดงผลเป็นภาพ มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจำนวนสีที่ตัวปรับภาพใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด 20 แบบ เรียงกันไปตั้งแต่ 0 - 19 ถ้าเป็นการแสดงผลเฉพาะตัวอักขระอย่างเดียว ก็จะใช้อีกภาวะหนึ่งต่างไปจากการแสดงผลเป็นภาพ นอกจากนั้น การแสดงผลเป็นภาพ ก็ยังแบ่งเป็น การแสดงสีเดียว แสดงหลายสี กับทั้งยังมีการแบ่งแยกในเรื่องของความคมชัด (resolution) ที่แตกต่างกันออกไปอีก
video ramแรมภาพใช้ตัวย่อว่า VRAM (อ่านว่า วีแรม) หมายถึง ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่ใช้เก็บภาพต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์สร้าง แสดงผลออกบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video memory ดู RAM ประกอบ
videocassette(วิด'ดีโอเคเซท') n. ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette
videoconferenceหมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน teleconference
wideopen(ไวดฺโอ'เพิน) adj. ขยายเต็มที่,ไม่มีกฎหมายควบคุมการขายเหล้า,ความชั่ว,การพนันและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง
ideology(n) ลัทธิ,มโนคติวิทยา
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
political ideologyอุดมการณ์ทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sty; hordeolum; stye๑. กุ้งยิง๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stye; hordeolum; sty๑. กุ้งยิง๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
official ideologyอุดมการณ์ของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
achlamydeousไร้กลีบ, ไร้วงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apochlamydeous-วงกลีบแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bleach spot; deoxidation sphereดวงฟอกจาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
monochlamydeous; monochlamydousมีวงกลีบชั้นเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monochlamydous; monochlamydeousมีวงกลีบชั้นเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chlamydeousมีวงกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digital video broadcast; digital video broadcasting (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital video broadcast; digital video broadcasting (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DNA (deoxyribonucleic acid )ดีเอ็นเอ (กรดดีออกซีไรโบ-นิวคลีอิก) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
DVB (digital video broadcast; digital video broadcasting)ดีวีบี (การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DVB (digital video broadcast; digital video broadcasting)ดีวีบี (การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DVD (digital videodisc)ดีวีดี (แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล) [มีความหมายเหมือนกับ DVD (digital versatile disc)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DVD (digital videodisc)ดีวีดี (แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล) [มีความหมายเหมือนกับ DVD (digital versatile disc] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital video broadcasting; digital video broadcast (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital videodisc (DVD)แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล (ดีวีดี) [มีความหมายเหมือนกับ digital versatile disc (DVD)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital videodisc (DVD)แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล (ดีวีดี) [มีความหมายเหมือนกับ digital versatile disc (DVD)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dichlamydeousมีวงกลีบครบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deontological theoryทฤษฎีกรณียธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deontologyกรณียธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deoxidation sphere; bleach spotดวงฟอกจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deoxyribonucleic acid (DNA)กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
full-motion videoวีดิทัศน์เต็มอัตรา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
external hordeolumกุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum; sty; stye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideologyอุดมคติวิทยา, คตินิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideologyอุดมการณ์, คตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideologyคตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideology, officialอุดมการณ์ของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideology, politicalอุดมการณ์ทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal hordeolumกุ้งยิงด้านใน [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
video๑. วีดิทัศน์๒. -ภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video๑. วีดิทัศน์๒. -ภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video adapterตัวปรับภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VOD (video on demand)วีโอดี (วีดิทัศน์ตามคำขอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
videotexวีดิสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videotexวีดิสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video display unit (VDU)จอภาพ (วีดียู) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video display unit (VDU)จอภาพ (วีดียู) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video graphic board; video boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video graphics array (VGA)ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ (วีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video graphics board; video boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video memoryหน่วยความจำภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video modeภาวะภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video modeภาวะภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video on demand (VOD)วีดิทัศน์ตามคำขอ (วีโอดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video RAM (VRAM)แรมภาพ (วีแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VGA (video graphics array)วีจีเอ (ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์

Vi<b>deo</b> cassette

วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน

การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Digital videoดิจิทัลวิดีโอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ditidal video diskแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล, แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video gameเกมวิดีโอ [คอมพิวเตอร์]
reverse videoภาพกลับสี
โดยทั่วไปโปรแกรมมักจะแสดงข้อวามเป็นสีขาวบนพื้นสีดำ แต่ถ้าระบุว่าจะให้แสดงเป็นภาพกลับสี โปรแกรมจะแสดงข้อความเป็นสีดำบนพื้นสีขาวแทน [คอมพิวเตอร์]
ฺVideo telephoneโทรศัพท์ภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nintendo video gameนินเทนโต (เกมวิดีโอ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Video Graphics Arrayตัวปรับต่อภาพ
ใช้กับเครื่องพีซี และสามารถแสดงภาพกราฟิกเป็นสี 256 สีด้วยความคมชัด 640 คูณ 480 จัดภาพส่วน Super VGA เป็นตัวปรับต่อภาพที่สามารถแสดงภาพกราฟิกเป็นสี 256 สีด้วยความคมชัด 1024 คูร 768 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Videoวีดิทัศน์,

คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...)

คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]

Digital videoวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
DVD-Video discsจานวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
East-West Economic Corrideor (Asia)เส้นทางเชื่อมสายตะวันตก-ตะวันออก (เอเชีย) [TU Subject Heading]
Erotic videosวีดิทัศน์ด้านกามรมณ์ [TU Subject Heading]
Home video systemsระบบโฮมวีดิโอ [TU Subject Heading]
Ideologyอุดมการณ์ [TU Subject Heading]
Internet videoconferencingการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet videosวีดิโอทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Music videosภาพประกอบเพลง [TU Subject Heading]
Nintendo video gamesวีดิโอเกมส์นินเทนโด [TU Subject Heading]
Video artวีดิทัศน์ศิลป์ [TU Subject Heading]
Video catalogsรายการวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video compressionการบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video display terminalsเครื่องรับส่งภาพปลายทาง [TU Subject Heading]
Video gamesวีดิโอเกมส์ [TU Subject Heading]
Video recordingการบันทึกวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video recordingsวัสดุวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video recordings for foreign speakersวัสดุวีดิทัศน์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Video rental servicesบริการให้เช่าวัสดุวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tape advertisingโฆษณาทางแถบวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tape industryอุตสาหกรรมแถบวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tapesแถบวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tapes in educationแถบวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Videoconferencingการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ [TU Subject Heading]
Videodisc playersเครื่องเล่นจานวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Videodiscsจานวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Videotex systemsระบบวีดิสาร [TU Subject Heading]
Deoxygenation การลดออกซิเจน
การที่ออกซิเจนในน้ำลดลงตามสภาวการณ์ทาง ธรรมชาติ เช่น จากบีโอดี หรือโดยการเติมสารเคมีลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Chenodeoxycholic Acidกรดคีโนดีย์ออกซีย์โคลิก,กรดชีโนดีออกซี่โคลิค,กรดคิโนดีออกซิโคลิค [การแพทย์]
Chenodeoxycholyl-CoAชีโนดีออกซิโคลิลโคเอ [การแพทย์]
Deodorant Productsผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นตัว [การแพทย์]
Deodorantsครีมระงับกลิ่น,ยาระงับกลิ่นตัว,สารขจัดกลิ่น,ยากำจัดกลิ่นตัว,ยาดับกลิ่น,ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัว,ยาระงับกลิ่น [การแพทย์]
Deodorants, Roomผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ [การแพทย์]
Deodorized Soapสบู่อาบน้ำที่ขจัดกลิ่นตัว [การแพทย์]
Deossificationการบางของกระดูก,การทำลายหรือลดปริมาณของกระดูก [การแพทย์]
Deoxy Sugarsน้ำตาลดีออกซี [การแพทย์]
Deoxy-Ribonucleotidesดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]
Deoxy-Ribonucleotidesดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ideographic[ไอดีออแกรฟ'ฟิค] (adj) ภาพแสดงความหมาย ตัวอักษรแสดงความหมาย เช่น ตัวอักษรภาษาจีน
Radeonจีพียูการ์ดแสดงผลสามมิติของ ATI

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gideon.Gideon. Cheaper by the Coven (2004)
- Oh cool!Ein VideoHomevideo (2011)
Gideon!Gideon! Rubinrot (2013)
Yeon-deok.Yeon-deok. The Silenced (2015)
So he saves a fortune on karaoke machines and deodorant.ดังนั้นเค้าก็จะรักษาโชคชะตา/\ ไม่มีเครื่องคาราโอเกะและยาดับกลิ่น Adverse Events (2008)
I knew I should have set up the video camera.ฉันรู้ฉันยังไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอ Lucky Thirteen (2008)
Mmm-mmm. He's playing that car jacking video game.เล่นเกมวิดีโอเกมเกมปล้นชิงรถ Lucky Thirteen (2008)
It's worse than video games. I'm not changing my mind.มันไร้ค่ากว่าวิดีโอเกม\ เปลี่ยนใจฉันไม่ได้ Joy (2008)
I want videotape.ผมต้องการบันทึกวีดิโอ Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}On a video game you stole from the pediatric ward?ในวิดิโอเกมส์ที่ขโมยมาจากแผนกกุมารแพทย์? Dying Changes Everything (2008)
You want to watch a grainy video and have an epiphany.คุณต้องการจะดูวิดีโอกระจอกให้มีฉากมหากาพย์หรือ Dying Changes Everything (2008)
But we're not talking about another videotape. It showed a bump.แต่เราไม่ได้พูดถึงวิดีโอเทปอันอื่นนี่ ที่มีรอยกระแทก Dying Changes Everything (2008)
Swelt deor.Swelt deoThe Labyrinth of Gedref (2008)
New stories new videos new cluesเรื่องราวใหม่ๆ ภาพใหม่ๆ เงื่อนงำใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
What happened to Joon-young Kim after his sex video incident?ใช่แล้ว คิม จุน ยอง อ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับคลิ๊ปอื้อฉาวนั่นวะ Scandal Makers (2008)
A sex video of Joon-young Kim was..."คิม จุน ยอง มีคลิ๊ปหลุดกับผู้หญิงคนหนึ่ง ... ." Scandal Makers (2008)
Actor Joon-young Kim's sex video revealed?คลิ๊ปฉาว นักแสดง คิม จุน ยอง Scandal Makers (2008)
Actor Joong-young Kim's video is...ด้านหนึง นักแสดงชาย และ ตัวละครหลักในคลิ๊ปฉาว คิม จุน ... Scandal Makers (2008)
See. Diagonal stresses on the ideograms. Definitely Koihoma.ดูสิ เรียงเป็นเส้นทแยงมุม ไม่ใช่แนวนอน อย่างนี้คอยโฮมาแน่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Ideograms.รูปรหัส Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Yellow's video.เหลืองเป็นวีดีโอ The Lazarus Project (2008)
- Yeah. - Now, there is a tradeoff.นั่นสิ เอาล่ะ นี่เป็นข้อเสีย The Dark Knight (2008)
Police released video footage found concealed on the body.ตำรวจปล่อยภาพที่พบบนร่างผู้เสียชีวิต The Dark Knight (2008)
I'm now being told that we're cutting to a video GCN has just received.ตอนนี้ฉันได้รับรายงาน ว่า เรากำลังตัดเข้า GCN วีดีโอ The Dark Knight (2008)
I would invade a neighboring country and impose my own ideology, even if they didn't want it!แล้วตั้งลัทธิของเราเอง ถึงเขาจะไม่อยากได้ก็เถอะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Inside this mechanism, I have actually made a little tiny, tiny fan... and some disinfectant powder, OK, it works sort of like a deodorizer... so that anything it expunges smells like Lysol.ข้างในกลไกนี้ ฉันใส่พัดลมตัวเล็ก ๆ ลงไป แล้วก็ผงยาฆ่าเชื้อ มันก็จะทำงานเหมือนยาดับกลิ่น ซึ่งถ้ามีกลิ่นอะไร มันก็จะถูกทำกลิ่นให้เหมือนกับไลซอล Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Oh, God, I look hideous.โอ๊วว.. ดูไม่จืดเลยอะ Shutter (2008)
A Puffy video.ศูนย์ข้อมูลงั้นเหรอ Day of the Dead (2008)
It's hideous. The man's got no taste whatsoever.สยองเลยล่ะ ไม่มีรสนิยมเอาซะเลยจริงๆ Inkheart (2008)
The scars are perfect. As hideous as I imagined.แผลเป็นนี่เป๊ะมากเลย ดูน่ากลัวอย่างที่คิดไว้ Inkheart (2008)
He's got a communique video here that somebody walked across the Iranian border.เขามีวิดีโอเทป ใครบางคนข้ามพรหมแดนอิหร่านมา Body of Lies (2008)
Yet this is the same man who will go on videotape with his brothers describing what he's done and what's gonna come.นี่คือคนเดียวกับที่ปรากฎในวิดีโอเทป บรรยายการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น และที่กำลังจะเกิด Body of Lies (2008)
A streaming video.วีดีโอที่น่าตื่นเต้น ครับ เข้าใจแล้ว The Ramen Girl (2008)
This video was taken moments ago.ภาพนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อสักครู่นี้ 24: Redemption (2008)
I'm touching his arm, I'm looking deep into his eyes... and I'm wearing deodorant.ฉันจะสัมผัสที่แขน แล้วตาจ้องจา อย่าลืมใช้ยาระงับกลิ่นด้วยล่ะ แคร์รี่ เมย์? The House Bunny (2008)
And once he becomes immortal, he can transform himself into the most hideous creatures ever seen.เมื่อเค้าเป็นอมตะ เขาสามารถกลายร่างเป็นปีศาจที่น่าสยดสยองยิ่งนัก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Video cameras, street surveillance. They're tracking me.กล้องตรวจการณ์ กำลังตามผมอยู่ WarGames: The Dead Code (2008)
- Video games.- วิดีโอเกมส์ WarGames: The Dead Code (2008)
You are not ideological?คุณนี่ไม่รักชาติเลย Burn After Reading (2008)
And finally tonight, an amateur video of what we can only assume is a college prank gone wrong.และท้ายสุดของคืนนี้ วิดีโอสมัครเล่น ของสิ่งที่เราเดาได้เพียงว่า เป็นการเล่นพิเรนทร์ของวัยรุ่น Pilot (2008)
And he has a really awesome hideout too. It's pretty badass.แถมยังมีซ่องโจรสุดเจ๋ง มันเนี้ยบไม่ใช่เล่นเลย Pineapple Express (2008)
That's a big hideout.เป็นซ่องโจรที่ใหญ่ชะมัด Pineapple Express (2008)
- Stick-up a video games room? - Our money's run out.แกจัดการคนเดียว ที่เหลือฉัน Gomorrah (2008)
You've never played video games?- แม่บอกว่ามันทำลายสมอง Bedtime Stories (2008)
I've been playing video games my whole life, and look at me.บางที เขาถูก Bedtime Stories (2008)
This is our chief geneticist, Dr. Hideo Ikegawa.นี่คือ หน.นักพันธุศาสตร์ ดร.ฮิเดโอะ ฮิชิกาวะ The Day the Earth Stood Still (2008)
And work on the video.จัดการเรื่องวีดีโอ Eagles and Angels (2008)
Press the video function.ลองเล่นวิดีโอดูสิ Shut Down (2008)
Off the video?จากวีดีโอบ้าง Eagles and Angels (2008)
One of your specialists to sharpen the videoมืออาชีพของนายคนนึงมาช่วยปรับวีดีโอให้ชัด Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deoKaraoke, TV games, videos and a fridge ... love hotels nowadays really have everything.
deoI'd like to marry a girl who likes to play video games.
deoWhenever you may call on him, you will find him playing the video game.
deoHere is a new video for them to watch.
deoI buy a videotape.
deoThis video is boring.
deoLet's play some video games to kill time.
deoHe has a video.
deoI watched a movie on video.
deoThey amused themselves by playing a video game.
deoLet us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.
deoWill you record this program on video for me?
deoThe thrilling video game took all my attention.
deoEven videogame machines owned by most children today are computers.
deoThis video recorder doesn't work right.
deoLet me have a look at your video camera.
deoHideo turned the steering wheel sharply to avoid the bicyclist.
deoThis is the very video I have been looking for.
deoHe didn't notice the small video camera above the traffic signal.
deoIt doesn't pay to play video games.
deoI paid for the video in five installments.
deoRole-playing video games are time consuming.
deoI am looking for a part-time job so I can buy a new video camera.
deoA hideous monster used to live there.
deoIt goes without saying that the ideology is behind the times.
deoHe likes that video game very much.
deoWhen did you buy this video?
deoIn this country there are only few examples that ideology and religion are helpful in character building for people.
deoThis is the very video I wanted to see.
deoI have the video.
deoShe was absorbed in the video.
deoDr. Hideo Noguchi died in Africa in 1928.
deoThree out of ten persons have a video.
deoThis is the ideology to which my speech is written.
deoEven video-game machines owned by most children today are computers.
deoI played video games after I finished my homework.
deoHe is amusing himself by playing video games.
deoI rented a videotape this morning.
deoI got a video cassette recorder cheap at that shop.
deoI play video games.
deoThe video is a real lemon!
deoFinally, I made up my mind and bought the new video game.
deoI recorded a rugby game on videotape.
deoWhat Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.
deoTom is always playing video games.
deoPlease lend me the video when you have seen it.
deoSome children play video games all the time.
deoLadies and Gentlemen, thanks to your untiring efforts our hideout is finally complete!!
deoI possess three kinds of video-game machine.
deoWe came to the conclusion that the ideology was behind the times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมการณ์ทางการเมือง[N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
ซีวีดี[N] CVD, See also: compact video, Syn. คอมแพกต์วิดีโอดิสก์
ดีเอ็นเอ[N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
วีดีโอ[N] video, See also: VDO, Syn. วีดิทัศน์
เครื่องเล่นวีดีโอเทป[N] video player
ดีวีดี[N] digital video disc, See also: DVD, Example: ต่อไปข้อมูลต่างๆ จะเก็บลงดีวีดีหมดแล้วเพราะเก็บได้มากกว่าและมีคุณภาพดีกว่า, Count unit: เครื่อง, Thai definition: จานวีดิทัศน์ที่ใช้ระบบดิจิตอล, Notes: (อังกฤษ)
ดับกลิ่น[V] deodorize, Example: ลูกเหม็นจะช่วยดับกลิ่นและทำให้ตู้เสื้อผ้าหอมพร้อมทั้งลดความอับชื้นได้, Thai definition: ทำให้กลิ่นเหม็นหมดไป
อุดมการณ์[N] ideology, Example: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ, Thai definition: อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
วีดิทัศน์[N] video, Syn. วีดีโอ, Example: หน่วยงานของรัฐควรจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ลัทธิ[N] doctrine, See also: cult, creed, ideology, faith, belief, Syn. ความเชื่อ, หลักการ, แนวคิด, Example: ปราสาทนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในลัทธิศาสนา, Thai definition: คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น
ลัทธิความเชื่อ[N] creed, See also: faith, ideology, credo, belief, doctrine, Example: ศาสนิกชนของทุกศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของตนได้อย่างอิสระเสรี, Count unit: ลัทธิ
คตินิยม[N] tradition, See also: ideology, Syn. แบบอย่าง, ความเชื่อ, Example: ยุ้งข้าวของชาวโซ่งยังมีรูปแบบและโครงสร้างที่แสดงให้เห็นคตินิยมของรูปแบบสถาปัตยกรรมประจำกลุ่มของชาวโซ่งได้ดี, Thai definition: แบบอย่างความคิดเห็น ความเชื่อ หรือวิธีการคิดรวมกันที่เป็นลักษณะของกลุ่มชน
วาท[N] ideology, See also: creed, doctrine, belief, opinion, Syn. ลัทธิความเชื่อ, ความเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัปลักษณ์[ADJ] ugly, See also: hideous, ill-favored, unsightly, Syn. น่าเกลียด, Ant. รูปงาม, Example: ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์, Thai definition: มีลักษณะไม่เป็นมงคล
ซ่องโจร[N] criminal association, See also: hideout, lair, thieves' den, bandit's den, den, Syn. ถ้ำโจร, รังโจน, Example: ตำรวจใช้กำลังทั้งโรงพักในการทลายซ่องโจรกลางกรุง, Thai definition: แหล่งมั่วสุมของโจร
การบันทึกภาพ[N] taking pictures, See also: record by video, taking a photograph of, Syn. การถ่ายภาพ, Example: หัวหน้าโครงการสั่งให้มีการบันทึกภาพการสาธิตเพื่อใช้ประกอบการสอนในครั้งต่อๆ ไป
ยาดับกลิ่น[N] deodorant, Example: ยาดับกลิ่นและน้ำหอมต่างๆ เป็นสารเสริมที่เพิ่มเข้าไปในสบู่, Thai definition: ยาที่ใช้บรรเทาให้กลิ่นจางลงหรือหมดไป
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[N] video conference

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
ดับกลิ่น[v.] (dapklin) EN: deodorize   FR: désodoriser
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid   FR: ADN [m]
ดีวีดี[n.] (Dī.Wī.Dī.) EN: digital video disc ; DVD   FR: DVD [m]
หีบเพลง[n.] (hīpphlēng) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina   FR: harmonica [m] ; accordéon [m]
หีบเพลงชัก[n.] (hīpphlēngchak) FR: accordéon [m]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette   FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[n. exp.] (kān prachum thāng klai dūay phāp lae sīeng) EN: video conference   FR: vidéoconférence [f] ; visioconférence [f]
การตัดต่อวีดีโอ[n. exp.] (kān tattø wīdīō) FR: montage vidéo [m]
เกมแบบอาร์เคด[n. exp.] (kēm baēp ākhēt) EN: arcade game   FR: jeu vidéo [m]
คตินิยม[n.] (khatiniyom) EN: tradition ; ideology   
คลื่นแสง[n. exp.] (khleūn saēng) EN: light wave ; video wave   FR: onde lumineuse [f]
คลิปวีดีโอ [n. exp.] (khlip wīdīō) EN: video clip   FR: clip [m] (anglic.) ; clip vidéo [m] ; vidéoclip [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
ลัทธิ[n.] (latthi) EN: ideology ; faith ; doctrine   FR: idéologie [f] ; doctrine [f] ; croyance [f]
เล่นเกมคอมพิวเตอร์[v. exp.] (len kēm khømphiūtoē) EN: play computer games   FR: jouer à des jeux vidéo
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
นกหัวโตกินปู[n. exp.] (nok hūa tō kin pū) EN: Crab-Plover   FR: Drôme ardéole [m] ; Pluvier crabier [m]
แผงควบคุมเกม[n. exp.] (phaēng khūapkhum kēm) EN: games console   FR: console de jeux (vidéo) [f]
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse   FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ตัวหนังสือ[n.] (tūanangseū) EN: character ; letter ; writing ; alphabet ; consonant   FR: caractère [m] ; lettre [f] ; idéogramme [m]
อุดมการณ์[n.] (udomkān) EN: ideology ; ideal ; philosophy ; principle   FR: idéologie [f]
อุดมการณ์ทางการเมือง[n. exp.] (udomkān thāng kānmeūang) EN: political ideology   FR: idéologie politique [f]
วีดีโอ = วิดีโอ[n.] (wīdīō = widīō) EN: video ; VDO   FR: vidéo [f]
วีดีโอเกม = วิดีโอเกม[n.] (wīdīōkēm) EN: video game ; videogame   FR: jeu vidéo [m]
วีดีโอลิงค์[n.] (wīdīōling) EN: video link   
วีดีโอเทป[n.] (wīdīōthēp) EN: videotape   
วีซีดี[n.] (Wī.Sī.Dī.) EN: VCD ; Video CD   
ยาดับกลิ่น[n.] (yā dap klin) EN: deodorant   FR: déodorant [m]
ยาระงับกลิ่น[n.] (yā ra-ngap klin) EN: deodorant   FR: déodorant [m]
ยิ้มแสยะ[v. exp.] (yim sayae) EN: grin hideously   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEO    D IY1 OW0
DEON    D IY1 AA0 N
VIDEO    V IH1 D IY0 OW0
JUDEO    JH UW0 D EY1 OW0
ADDEO    AA1 D IY0 OW0
HIDEO    HH AH0 D EY1 OW0
ODEON    OW1 D IY0 AH0 N
RODEO    R OW1 D IY0 OW2
RODEOS    R OW1 D IY0 OW2 Z
TADDEO    T AA1 D IY0 OW0
MONDEO    M AA2 N D EY1 OW0
GIDEON    G IH1 D IY0 AH0 N
AMADEO    AA0 M AA1 D IY0 OW0
VIDEOS    V IH1 D IY0 OW0 Z
GEDEON    G EH1 D IY0 AH0 N
RIDEOUT    R AY1 D AW2 T
VIDEO'S    V IH1 D IY0 OW0 Z
HIDEOUT    HH AY1 D AW2 T
HIDEOUS    HH IH1 D IY0 AH0 S
TRADEOFF    T R EY1 D AO2 F
VIDEOTEX    V IH1 D IY0 OW0 T EH2 K S
IDEONOMY    AY2 D IY0 AA1 N AH0 M IY0
HIDEOUTS    HH AY1 D AW2 T S
IDEOLOGY    AY2 D IY0 AA1 L AH0 JH IY0
DEODORANT    D IY0 OW1 D ER0 AH0 N T
HIDEOUSLY    HH IH1 D IY0 AH0 S L IY0
TELEVIDEO    T EH2 L AH0 V IH1 D IY0 OW0
IDEOLOGUE    AY1 D IY0 AH0 L OW0 G
TRADEOFFS    T R EY1 D AO2 F S
VIDEOTRON    V IH1 D IY0 OW0 T R AA2 N
VIDEOTAPE    V IH1 D IY0 OW0 T EY1 P
VIDEOGAME    V IH1 D IY0 OW0 G EY2 M
VIDEOTEXT    V IH1 D IY0 OW0 T EH2 K S T
VIDEODISK    V IH1 D IY0 OW0 D IH2 S K
VIDEOTAPES    V IH1 D IY0 OW0 T EY1 P S
VIDEOPHONE    V IH1 D IY0 OW0 F OW2 N
VIDEODISKS    V IH1 D IY0 OW0 D IH2 S K S
DEODORANTS    D IY0 OW1 D ER0 AH0 N T S
MONTEVIDEO    M AA2 N T AH0 V IH1 D IY0 OW2
DEOLIVEIRA    D IY2 AA2 L IH0 V EY1 R AH0
IDEOLOGIST    AY2 D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
IDEOLOGUES    AY1 D IY0 AH0 L AO0 G Z
VIDEOTAPED    V IH1 D IY0 OW0 T EY1 P T
IDEOLOGIES    AY2 D IY0 AA1 L AH0 JH IY0 Z
IDEOLOGICAL    AY2 D IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
IDEOLOGISTS    AY2 D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S
IDEOLOGISTS    AY2 D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S S
VIDEOTAPING    V IH1 D IY0 OW0 T EY2 P IH0 NG
IDEOLOGISTS    AY2 D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S
MONTESDEOCA    M OW0 N T EH0 S D IY0 AA1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Odeon    (n) (ou1 d i @ n)
rodeo    (n) (r ou1 d ei1 ou)
video    (n) (v i1 d i@ @)
deodar    (n) (d i@1 d aa r)
rodeos    (n) (r ou1 d ei1 ou z)
videos    (n) (v i1 d i@ u z)
deodars    (n) (d i@1 d aa z)
hideous    (j) (h i1 d i@ s)
ideogram    (n) (i1 d i@ g r a m)
ideology    (n) (ai2 d i o1 l @ jh ii)
deodorant    (n) (d ii1 ou1 d @ r @ n t)
deodorize    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z)
hideously    (a) (h i1 d i@ s l ii)
ideograms    (n) (i1 d i@ g r a m z)
ideograph    (n) (i1 d i@ g r aa f)
videotape    (v) (v i1 d i@ u t ei p)
Montevideo    (n) (m o2 n t i v i d ei1 ou)
deodorants    (n) (d ii1 ou1 d @ r @ n t s)
deodorized    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z d)
deodorizes    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z i z)
ideographs    (n) (i1 d i@ g r aa f s)
ideologies    (n) (ai2 d i o1 l @ jh i z)
videotaped    (v) (v i1 d i@ u t ei p t)
videotapes    (v) (v i1 d i@ u t ei p s)
deodorizing    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z i ng)
ideographic    (j) (i2 d i@ g r a1 f i k)
ideological    (j) (ai2 d i@ l o1 jh i k l)
videotaping    (v) (v i1 d i@ u t ei p i ng)
videocassette    (n) - (v i1 d i ou - k a s e1 t)
ideologically    (a) (ai2 d i@ l o1 jh i k l ii)
videocassettes    (n) - (v i1 d i ou - k a s e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abscheulichkeit {f}hideousness [Add to Longdo]
Akkordeon {n}; Ziehharmonika {f} [mus.]accordion; piano accordion [Add to Longdo]
Aufzeichnung {f}videotaping [Add to Longdo]
Bad {n}; Mineralquelle {f}; Heilquelle {f}; Badeort {m}; Heilbad {n}spa [Add to Longdo]
Badeort {m}bathing resort; swimming resort [Add to Longdo]
Bewegtbild...full-video [Add to Longdo]
Bildplatte {f}optical disk; videodisk [Add to Longdo]
Bildabtastgerät {n}video scanner [Add to Longdo]
Bildausgabe {f}video display [Add to Longdo]
Bildschirmgerät {n}; Datensichtgerät {n}video terminal [Add to Longdo]
Bildschirmtext (BTX) {m}interactive videotex [Add to Longdo]
Bildschirmtextdienst (BTX) {m}interactive videotex service [Add to Longdo]
Bildwiederholfrequenz {f}display refresh rate; video refresh rate [Add to Longdo]
Deo {n}; Deodorant {n}deo; deodorant [Add to Longdo]
Deo {n}antiperspirant [Add to Longdo]
Deontologie {f}; Lehre der ethischen Pflichten; Pflichtethik {f}deontology [Add to Longdo]
Deoroller {m}deo roll-on [Add to Longdo]
Desodorierung {f}deodorization [Add to Longdo]
Fernmeldeoffizier {m} [mil.]chiffre officer [Add to Longdo]
Fernsehen {n} | im Fernsehenvideo [Am.] | on video [Am.] [Add to Longdo]
Horrorvideo {n}video nasty [Add to Longdo]
Ideenlehre {f}; Ideologie {f} | Ideenlehren {pl}; Ideologien {pl}ideology | ideologies [Add to Longdo]
Ideogramm {n} | Ideogramme {pl}ideograph; ideogram | ideographs; ideograms [Add to Longdo]
Ideologe {m}ideologist [Add to Longdo]
Ideologe {m}ideologue [Add to Longdo]
Kompaktbildplatte {f}compact videodisk [Add to Longdo]
Magnetbildplatte {f}magnetic videodisk [Add to Longdo]
Musikautomat {m}nickelodeon [Add to Longdo]
Musikvideo {n}music video [Add to Longdo]
Phantombild {n}identikit picture; Photofit; videofit [Add to Longdo]
Rodeo {n}rodeo [Add to Longdo]
Spielhalle {f}video hall [Add to Longdo]
Ständeordnung {f} [hist.]system of estate [Add to Longdo]
Tausch {m}tradeoff [Add to Longdo]
Verladeoffizier {m}embarkation officer [Add to Longdo]
Versteck {n}; Unterschlupf {m}hideout [Add to Longdo]
Videorecorder {m}video recorder [Add to Longdo]
Videowand {f}video wall [Add to Longdo]
Video {n} | etw. auf Video aufnehmenvideo | to video sth.; to record sth. on video; to video-tape sth. [Add to Longdo]
Videoanlage {f}video equipment [Add to Longdo]
Videoaufzeichnung {f}; Videoaufnahme {f}video recording [Add to Longdo]
Videoband {n} | Videobänder {pl}videotape; video tape | videotapes [Add to Longdo]
Videoclip {m}video clip [Add to Longdo]
Videokamera {f}video camera [Add to Longdo]
Videokassette {f}video cassette [Add to Longdo]
Videokonferenz {f}video conference [Add to Longdo]
Videokonferenzschaltung {f}video conferencing [Add to Longdo]
Videomaterial {n}video footing [Add to Longdo]
Videoprojektor {m}; Datenprojektor {m}; Beamer {m}video projector [Add to Longdo]
Videoschirm {m}video screen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
ようつべ[, youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site) [Add to Longdo]
アコーディオン(P);アコーデオン;アコーディアン[, ako-deion (P); ako-deon ; ako-deian] (n) accordion; (P) [Add to Longdo]
アコーディオンドア;アコーデオンドア[, ako-deiondoa ; ako-deondoa] (n) accordion door [Add to Longdo]
アコーディオンプリーツ;アコーデオンプリーツ[, ako-deionpuri-tsu ; ako-deonpuri-tsu] (n) accordion pleats [Add to Longdo]
アジト[, ajito] (n) hideout (rus [Add to Longdo]
アタリ[, atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game) [Add to Longdo]
イディオム;イデオム[, ideiomu ; ideomu] (n) idiom [Add to Longdo]
イデオローグ[, ideoro-gu] (n) ideologue (fre [Add to Longdo]
イデオロギー(P);イデオロギ[, ideorogi-(P); ideorogi] (n,adj-no) ideology (ger [Add to Longdo]
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei [Add to Longdo]
インディーズビデオ[, indei-zubideo] (n) (abbr) pornographic videos (wasei [Add to Longdo]
インディオ[, indeio] (n) (1) an Indian; (2) Indeo [Add to Longdo]
エロビデオ[, erobideo] (n) pornographic film [Add to Longdo]
オリジナルビデオ[, orijinarubideo] (n) film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
コナミコマンド[, konamikomando] (n) Konami Code (for the video games Gradius, Contra, etc.) [Add to Longdo]
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei [Add to Longdo]
ジデオキシイノシン[, jideokishiinoshin] (n) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
ジデオキシシチジン[, jideokishishichijin] (n) dideoxycytidine [Add to Longdo]
ストリーミングビデオ[, sutori-mingubideo] (n) streaming video [Add to Longdo]
スロービデオ[, suro-bideo] (n) (abbr) slow-motion video [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] (n) {comp} secondary video display controller [Add to Longdo]
タイトラー[, taitora-] (n) video titler [Add to Longdo]
ダウンロードコンテンツ[, daunro-dokontentsu] (n) downloadable content (e.g. for a video game) (wasei [Add to Longdo]
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P) [Add to Longdo]
チップチューン[, chippuchu-n] (n) chiptune (music synthesized in realtime; e.g. in video games) [Add to Longdo]
チラツキ;ちらつき[, chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display) [Add to Longdo]
テレビゲーム[, terebige-mu] (n) video game (wasei [Add to Longdo]
テレビデオ[, terebideo] (n) combination television and video-recorder (or DVD) [Add to Longdo]
テレビドアホン[, terebidoahon] (n) video intercom (wasei [Add to Longdo]
テレビドラマ[, terebidorama] (n) teledrama; television drama; television play; video drama [Add to Longdo]
テレビ会議[テレビかいぎ, terebi kaigi] (n) teleconference; video conferencing [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[, deijitarubideodeisuku] (n) {comp} digital video disk; DVD [Add to Longdo]
デオキシリボース[, deokishiribo-su] (n) deoxyribose [Add to Longdo]
デオキシリボ核酸[デオキシリボかくさん, deokishiribo kakusan] (n) deoxyribo nucleic acid; DNA [Add to Longdo]
デオキシルボ(P);デオキシリボ[, deokishirubo (P); deokishiribo] (n) deoxyribo (nucleic acid); (P) [Add to Longdo]
デオドラント[, deodoranto] (n) deodorant [Add to Longdo]
デジタルVTR[デジタルブイティーアー, dejitarubuitei-a-] (n) {comp} digital Video Tape Recorder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中日韩统一表意文字[Zhōng Rì Hán tǒng yī biǎo yì wén zì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ, / ] China Japan Korea (CJK) unified ideographs; Unihan [Add to Longdo]
主义[zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] -ism; ideology [Add to Longdo]
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens [Add to Longdo]
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, / ] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借 [Add to Longdo]
动态影像[dòng tài yǐng xiàng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] video [Add to Longdo]
半条命[bàn tiáo mìng, ㄅㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] Half-Life (video game) [Add to Longdo]
去氧核糖核酸[qù yǎng hé táng hé suān, ㄑㄩˋ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, ] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly [Add to Longdo]
合体字[hé tǐ zì, ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] a Chinese character formed by combining existing elements - i.e. a combined ideogram 會意|会意 or radical plus phonetic 形聲|形声 [Add to Longdo]
奇丑[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, / ] grotesque; extremely ugly; hideous [Add to Longdo]
奇丑无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, / ] extremely ugly; incomparably hideous [Add to Longdo]
巢穴[cháo xué, ㄔㄠˊ ㄒㄩㄝˊ, ] lair; nest; den; hideout [Add to Longdo]
影像会议[yǐng xiàng huì yì, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] video conference [Add to Longdo]
心理素质[xīn lǐ sù zhì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] psychological quality (in ideological education) [Add to Longdo]
思想素质[sī xiáng sù zhì, ㄙ ㄒㄧㄤˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] quality of thought (in ideological education) [Add to Longdo]
恶搞[è gǎo, ㄜˋ ㄍㄠˇ, / ] a spoof (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]
意识形态[yì shí xíng tài, ㄧˋ ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄞˋ, / ] ideology [Add to Longdo]
指事[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
指事字[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
摄像机[shè xiàng jī, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera; video camera [Add to Longdo]
摄象[shè xiàng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] shoot pictures; make a video recording [Add to Longdo]
政工[zhèng gōng, ㄓㄥˋ ㄍㄨㄥ, ] political work; ideological work [Add to Longdo]
政治素质[zhèng zhì sù zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] political quality (in ideological education) [Add to Longdo]
最终幻想[zuì zhōng huàn xiǎng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] Final Fantasy (video game) [Add to Longdo]
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds [Add to Longdo]
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, / ] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds [Add to Longdo]
业务素质[yè wù sù zhì, ㄧㄝˋ ˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] professional quality (in ideological education) [Add to Longdo]
池鹭[chí lù, ㄔˊ ㄌㄨˋ, / ] Chinese pond heron (Ardeola bacchus) [Add to Longdo]
污七八糟[wū qī bā zāo, ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens [Add to Longdo]
乌七八糟[wū qī bā zāo, ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens [Add to Longdo]
物质文明和精神文明[wù zhì wén míng hé jīng shén wén míng, ˋ ㄓˋ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] material and spiritual culture; matter and mind; material progress, ideology and culture (philosophic slogan, adopted into Deng Xiaoping theory from 1978) [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] hideous; fierce-looking [Add to Longdo]
独体字[dú tǐ zì, ㄉㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] a primary (independently formed) character - i.e. a pictogram 象形 or ideogram 指事 [Add to Longdo]
短片[duǎn piàn, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢˋ, ] short video (on the web); Youtube video [Add to Longdo]
统汉字[tǒng Hàn zì, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄢˋ ㄗˋ, / ] Unihan; CJK unified ideographs [Add to Longdo]
网眼[wǎng yǎn, ㄨㄤˇ ㄧㄢˇ, / ] mesh; net; Web-Eye (Windows video program) [Add to Longdo]
能力素质[néng lì sù zhì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] quality of capabilities (in ideological education) [Add to Longdo]
脱氧[tuō yǎng, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ, / ] deoxidation [Add to Longdo]
脱氧核糖[tuō yǎng hé táng, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ, / ] deoxyribose [Add to Longdo]
脱氧核苷酸[tuō yǎng hé gān suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄨㄢ, / ] deoxyribonucleoside monophosphate; dNMP [Add to Longdo]
脱氧脱糖核酸[tuō yǎng tuō táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, / ] deoxyribonucleic acid (DNA) [Add to Longdo]
蒙得维的亚[méng dé wéi dì yà, ㄇㄥˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Montevideo (capital of Uruguay) [Add to Longdo]
表意[biǎo yì, ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ, ] to express meaning; ideographic [Add to Longdo]
表意文字[biǎo yì wén zì, ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] ideograph; ideographical writing system [Add to Longdo]
视频[shì pín, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] video [Add to Longdo]
视频节目[shì pín jié mù, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] video program [Add to Longdo]
视频点播[shì pín diǎn bō, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, / ] video on demand [Add to Longdo]
道德素质[dào dé sù zhì, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] moral quality (in ideological education) [Add to Longdo]
录像[lù xiàng, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] video tape; video recording [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game [Add to Longdo]
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]
ビデオリンク[びでおりんく, bideorinku] video link [Add to Longdo]
ビデオ会議[びでおかいぎ, bideokaigi] video conference [Add to Longdo]
ビデオ会議システム[びでおかいぎしすてむ, bideokaigishisutemu] video conferencing system [Add to Longdo]
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock [Add to Longdo]
ファミコン[ふぁみこん, famikon] video game system ("family computer") [Add to Longdo]
フルモーションビデオ[ふるもーしょんびでお, furumo-shonbideo] full motion video [Add to Longdo]
ライブ映像[ライブえいぞう, raibu eizou] live video [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video [Add to Longdo]
画像データ[がぞうデータ, gazou de-ta] video data [Add to Longdo]
画像劣化[がぞうれっか, gazourekka] image, video degradation [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]
生映像[せいえいぞう, seieizou] live video [Add to Longdo]
動画[どうが, douga] video, motion picture [Add to Longdo]
動画コーデック[どうかコーデック, douka ko-dekku] video codec [Add to Longdo]
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]
反転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] reverse video [Add to Longdo]
表意文字[ひょういもじ, hyouimoji] ideogram, ideographic character [Add to Longdo]
ビデオシーディー[びでおしーでいー, bideoshi-dei-] VideoCD [Add to Longdo]
インディオ[いんでいお, indeio] Indeo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手風琴[てふうきん, tefuukin] Akkordeon, Ziehharmonika [Add to Longdo]
録画[ろくが, rokuga] Videotape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Deo [deːoː] (n) , s.(n )
     antiperspirant
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top