Search result for

*cutting-edge*

(28 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cutting-edge, -cutting-edge-
English-Thai: Longdo Dictionary
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, S. newest, up-to-date, latest, fashionable,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We about to see some real serious cutting-edge shit.เราจะไปดูเทคโนโลยีที่ล้ำยุค ของจริงกันอะ Superhero Movie (2008)
So cutting-edge.เฉียบขาด The Ugly Truth (2009)
Abu Dhabi is so cutting-edge in so many ways... and so backward when it comes to sex.อาบูดาบีมีความก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน แต่ล้าหลังมาก ถ้าเป็นเรื่องเซ็กซ์ Sex and the City 2 (2010)
Pretty cutting-edge stuff, huh?เรื่องธรรมดา ว่ามั้ย? Easy A (2010)
Uh, a phone conversation about a cutting-edge weapon coming into the U.S.การสนทนาทางโทรศัพท์เรื่องตัดตอน การส่งอาวุธมาสหรัฐฯ The Next Seduction (2011)
He conducted cutting-edge research developing life-extension techniques.เขาทำการวิจัยที่ทันสมัยมาก ทางด้านการพัฒนาเทคนิคการยืดชีวิต- Head Case (2011)
Max Ellswood founded Telles in 1965, in order to develop cutting-edge military strategy.แม็กซ์ แอลป์วูด ตั้งเทลเลสในปี 1965 เพื่อพัฒนากลยุทธทางทหารที่ล้ำยุค The Penelope Papers (2011)
The slaughterhouses -- cutting-edge, humane, efficient.โรงฆ่าสัตว์ ชั้นดีเลย การลับคมความคิด,ความมีน้ำใจ ซึ่งมีประสิทธิภาพ Survival of the Fittest (2012)
And you give the gay community cutting-edge fashion that's usually only seen on Puerto Rican pride floats.ส่วนนายก็ทำให้สมาคมเกย์ ถึงจุดจบในเรื่องของแฟร์ชั่น การแต่งตัวแบบนี้มีให้เห็นแต่ในงานพาเรดวันชาติเปอโตริโกเท่านั้นนะ On My Way (2012)
It's a cutting-edge black box designed to circumvent the best security systems out there.มันเป็นเครื่องตัดสัญญาณ กล่องดำ ถูกสร้างมาเพื่อรบกวน /N ระบบรักษาความปลอดภัย Honor Among Thieves (2012)
We have been making impressive inroads in cutting-edge fields like bio-tech and clean energy.เราบุกวงการที่ล้ำสมัยอย่าง ไบโอ-เทค กับพลังงานสะอาด ได้อย่างน่าประทับใจ Honor Thy Father (2012)
The standard drug for this kind of cutting-edge aversion therapy.ยามาตรฐาน สำหรับการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ในประเภทนี้ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
The jobs of tomorrow are here today in our cutting-edge computer department.อาชีพของพรุ่งนี้ อยู่ที่นี่วันนี้ ในแผนกคอมพิวเตอร์ ที่ล้ำสมัยของเรา The Second Act (2012)
Uh, we could do a music video that pays tribute to the most cutting-edge fashion, right?มันมีอีกตั้งเป็นล้านวิธี เราทำมิวสิควิดีโอเพื่อแสดงความชื่นชม ต่อแฟชั่นที่ทันสมัยและพัฒนาไปสุดๆ ก็ได้นี่นา Makeover (2012)
I was a young scientist working with a world-class team on cutting-edge research.ตอนผมเป็นนักวิทยาศาสตร์หนุ่มทำงานกับทีมระดับโลก Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
This first globe of the Earth was cutting-edge when Martin Behaim made it in 1492.เมื่อ มาร์ติน เบลเฮม ทำให้มันใน 1492 เหมือนคนอื่น ๆ เขาเชื่อว่า Unafraid of the Dark (2014)
And in its place, a cutting-edge, state-of-the-art mental health facility.และที่นี่จะเป็นผลงานชิ้นเอก สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพจิต Arkham (2014)
- Cutting-edge nanotechnology.- นาโนเทคโนโลยีล่าสุด Spectre (2015)
Dr. Ember has employed a cutting-edge method for helping his patients.ด็อกเตอร์เอ็มเบอร์ใช้วิธีรักษา ที่แปลกในการช่วยคนไข้ Incarnate (2016)
Cutting-edge body armor.เสื้อเกราะที่ล้ำยุคที่สุด John Wick: Chapter 2 (2017)
It's the sort of cutting-edge science we used to talk about late into the night.มันเป็นเรื่องรอยต่อของวิทยาศาสตร์ เราเคยคุยกันจนดึก Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
It's cutting-edge.มันเป็นประสบการณ์ Let the Truth Sting (2007)
Since it's your first time performing what I understand to be a very cutting-edge surgery,เพราะคุณเพิ่งผ่าตัดแบบนี้เป็นครั้งแรก ตามที่ฉันเข้าใจ มันเป็นการผ่าตัดที่พิศดารมาก All by Myself (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
最新鋭[さいしんえい, saishin'ei] (n,adj-no) state-of-the-art; cutting-edge; (P) [Add to Longdo]
最先端[さいせんたん, saisentan] (n,adj-no) (1) cutting-edge; leading edge; forefront; (2) ultra-fine; (P) [Add to Longdo]
斬新奇抜[ざんしんきばつ, zanshinkibatsu] (n) novel; unconventional; cutting-edge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cutting-edge
   adj 1: in accord with the most fashionable ideas or style;
       "wears only the latest style"; "the last thing in
       swimwear"; "cutting-edge technology"; "a with-it
       boutique" [syn: {up-to-date}, {cutting-edge}, {with-it}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top