Search result for

*courteous*

(80 entries)
(1.086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: courteous, -courteous-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courteous[ADJ] สุภาพนอบน้อม, See also: มีมารยาท, นอบน้อม, Syn. polite, gracious
courteously[ADV] อย่างสุภาพ, See also: อย่างอ่อนน้อม, Syn. politely, graciously
uncourteous[ADJ] ไร้มารยาท, See also: ไม่สุภาพ, หยาบคาย, Syn. rude, Ant. courteous, polite
discourteous[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย, Syn. rude, impolite, desrespectful, Ant. polite, well-mannered
courteousness[N] ความมีมารยาท, See also: ความนอบน้อม, Syn. politeness, civility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite,civil ###A. impolite
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
uncourteous(อันเคอ'เทียส) adj. ไร้มารยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite

English-Thai: Nontri Dictionary
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you don't give way, don't blame me for being discourteous.ถ้าไม่หลีกทางให้ข้า, อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจล่ะ. Return of the Condor Heroes (1983)
# To cast me off so discourteously,To cast me off so discourteously, The Cement Garden (1993)
The usual thing would be to acknowledge my gratitude. It would also, by the way, be the courteous thing.นายก็ตอบฉันตามธรรมเนียมซิ Schindler's List (1993)
That was not so courteous.นั่นเป็นการเสียมารยาทมากเลยนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Can't you be a bit more courteous to me?พูดกับฉันให้มันดีหน่อยได้ไหม Infernal Affairs (2002)
Eh? It may be discourteous, but it seems that your family is financially in trouble.จนกว่าเธอจะรู้คำตอบของตัวเอง A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Courteous, self-effacing,ที่หาญกล้า ที่ถ่อมตัว The Constant Gardener (2005)
There aren't many courteous women like Eun-ho these days.เดี๋ยวนี้หาผู้หญิงที่อ่อนหวานเหมือน อึน-โฮ ไม่ได้อีกล้ว Unstoppable Marriage (2007)
I was very discourteous to Mrs. Shim.I was very discourteous to Mrs. Shim. Unstoppable Marriage (2007)
He apologizes for being discourteous.เขาขอโทษที่ทำกริยาไม่สุภาพกับคุณ Unstoppable Marriage (2007)
massive dynamics isn't exactly being forthcoming or courteous.แมสสีฟ ไดนามิคส์ ไม่ค่อยเต็มใจให้ความร่วมมือ Pilot (2008)
I do believe "courageous," "courteous," or "chivalrous"นอบน้อมหรือหุนหัน, มันเหมาะกับการ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It's probably just professional courteously.มันอาจจะเป็นแค่ความสุภาพในหน้าที่การงาน Emotional Rescue (2009)
Not only is it courteous, it's safety smart.ไม่เพียงแต่อ่อนโยน มันปลอดภัย The Psychic Vortex (2010)
Very courteous. You're a... you're a good boy.Ҿ硴 Bullet Proof (2010)
- Polite and courteous-เช่นกัน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I didn't mean to be discourteous, my lord.-ข้าไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคายต่อท่านเลย The Darkest Hour: Part Two (2011)
That gives me nine hours to teach you to be courteous, gracious, and well-mannered.มีเวลาแค่9ชม.เท่านั้นที่แม่จะสอนลูก เพื่อให้มีสมบัติผู้ดี Always in Control (2011)
I ended up being discourteous.กลายเป็นว่าข้าทำเรื่องเสียมารยาท The Princess' Man (2011)
You know, I'll have some publishers send Daniel courteous rejections, and our son will go on to take his place at the head of Grayson Global, where he belongs.คุณก็รู้ว่าผมมีสำนักพิมพ์ ที่จะส่งการปฏิเสธแดเนียลอย่างสุภาพ และลูกชายของเราก็จะเดินต่อ Lineage (2012)
I hate to be discourteous, but this is a private exit for my patients.ขอโทษที่เสียมารยาทนะครับ แต่นี่ คือทางออกส่วนบุคคลสำหรับคนไข้ผม Apéritif (2013)
Be courteous to Tan and reveal my schedule to him, again.เป็นคนที่สุภาพให้คิมทันและเปิดเผยตารางเวลาของฉันกับเขาอีกครั้ง Episode #1.3 (2013)
Be courteous to your fellow citizens.และจงมีมารยาทที่ดีต่อกัน The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
That was me being courteous.ผมอยากจะทำแบบนอบน้อม 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
Reverent and courteous.มีสัมมาคารวะ Mine (2016)
Reverent and courteous always, champion of truth and justice.มีสัมมาคารวะ เป็นเจ้าแห่งความสัตย์และเที่ยงธรรม Mine (2016)
To cast me off discourteouslyTo cast me off discourteously Happy Anniversary (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courteousIt is very courteous of you to call on me.
courteousIt was courteous of him to write a letter of thanks.
courteousSo characteristic of what a pious Christian would say, this courteous phrase.
courteousYou must be courteous to any guest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียบร้อย[V] be polite, See also: be courteous, be well-behaved, be gracious, be well-mannered, Syn. สุภาพ, Example: ลูกสาวคุณเรียบร้อย น่าชื่นชมจริงๆ, Thai definition: มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยดี
สุภาพ[ADV] politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
สุภาพ[ADJ] polite, See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ, Thai definition: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
เกรงใจ[V] be (too) courteous, See also: be considerate, be afraid of offending, look up with great respect, Syn. เกรงอกเกรงใจ, Example: เขายังย้ำเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพรรคทหารอย่างไม่เกรงใจอีกว่าทหารมักจะทำอะไรโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล, Thai definition: ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
ความอ่อนโยน[N] gentleness, See also: courteousness, affability, mildness, Example: สายตาของแม่ที่มองลูกน้อยเต็มไปด้วยความอ่อนโยน, Thai definition: การมีกริยาวาจานิ่มนวล, การไม่แข็งกระด้าง
อัชฌาสัย[N] politeness, See also: courteousness, Syn. กิริยาดี
อัชฌา[N] courteousness, See also: politeness, Thai definition: กริยาดี
สุภาพอ่อนโยน[ADJ] polite, See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย, Example: เขาเป็นผู้ชายสุภาพอ่อนโยน ใครที่ได้รู้จักกับเขาก็จะรักเขาทุกคน, Thai definition: ประพฤติตัวเรียบร้อยมีสัมมาคารวะเป็นผู้ดี
ความขี้ขลาด[N] cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mī mārayāt) EN: have good manners ; be courteous ; be polite   FR: avoir de l'éducation ; être poli ; être courtois

CMU English Pronouncing Dictionary
COURTEOUS    K ER1 T IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courteous    (j) (k @@1 t i@ s)
courteously    (a) (k @@1 t i@ s l ii)
discourteous    (j) (d i1 s k @@1 t i@ s)
discourteously    (a) (d i1 s k @@1 t i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeiten {pl}courteousness [Add to Longdo]
Unhöflichkeiten {pl}discourteousness [Add to Longdo]
höflichcourteous [Add to Longdo]
höflich {adv}courteously [Add to Longdo]
unfreundlichuncourteous [Add to Longdo]
ungalant {adj}discourteous; ungentlemanly [Add to Longdo]
unhöflich {adj}discourteous [Add to Longdo]
unhöflich {adv}discourteously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
儀礼的[ぎれいてき, gireiteki] (adj-na) formal; courteous [Add to Longdo]
巧笑;巧咲[こうしょう, koushou] (n) courteous laughter; forced laughter [Add to Longdo]
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship) [Add to Longdo]
手厚い[てあつい, teatsui] (adj-i) courteous; cordial; warm [Add to Longdo]
清聴[せいちょう, seichou] (n,vs) (polite reference to another's) attention; kind attention; courteous attention [Add to Longdo]
折り目正しい;折目正しい[おりめただしい, orimetadashii] (adj-i) well-mannered; courteous [Add to Longdo]
丁重(P);鄭重[ていちょう, teichou] (adj-na,n) polite; courteous; hospitable; (P) [Add to Longdo]
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party) [Add to Longdo]
丁寧(P);叮嚀[ていねい, teinei] (adj-na,n) polite; courteous; careful; care; kind; close; thorough; conscientious; (P) [Add to Longdo]
礼遇[れいぐう, reiguu] (n,vs) courteous reception; honorable treatment; honourable treatment [Add to Longdo]
慇懃丁重[いんぎんていちょう, inginteichou] (n,adj-na) polite and courteous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, / ] discourteous; failure of etiquette [Add to Longdo]
彬彬有礼[bīn bīn yǒu lǐ, ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, / ] refined and courteous; urbane [Add to Longdo]
有礼貌[yǒu lǐ mào, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] courteous; polite; politeness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courteous \Cour"te*ous\ (k?r"t?-?s; 277), a. [OE. cortais,
   corteis, cortois, rarely corteous, OF. corties, corteis, F.
   courtois. See {Court}.]
   Of courtlike manners; pertaining to, or expressive of,
   courtesy; characterized by courtesy; civil; obliging; well
   bred; polite; affable; complaisant.
   [1913 Webster]
 
      A patient and courteous bearing.     --Prescott.
   [1913 Webster]
 
      His behavior toward his people is grave and courteous.
                          --Fuller.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top