Search result for

*course of action*

(57 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: course of action, -course of action-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need to contact Earth and find out what our next course of action should be.คุณต้องติดต่อกับโลกนะ ถามว่าต่อไปเราจะทำยังไงกันดี Dead Space: Downfall (2008)
My advisorare telling me the most prudent course of action is to try to initiate communication with Juma.ที่ปรึกษาของผมบอกว่า ทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ คือการเริ่มเจรจากับจูม่า Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Larry debriefed the White House and we're waiting on the president to decide on a course of action.แลรี่กำลังประชุมอยุ่กับทำเนียบขาว และเรากำลังรอคำสั่งจากท่านประธานาธิบดี เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Choosing your own course of action is confusing terrifying.เลือกการกระทำด้วยตัวเอง มันน่าสับสน On the Head of a Pin (2009)
Three days to see where this course of action takes you.3วันนี้จะได้เห็นว่า เรื่องราวทั้งหมดนี่จะทำให้นายคิดยังไงบ้าง The End (2009)
I cannot see any course of action that will prevent...ฉันไมเห็นแนวทางใดๆ ของการปฎิบัติ ที่จะป้องกันไม่ให้เธอตาย August (2009)
If you pursue this course of action,หากว่าเจ้ายังทำเช่นนี้ The Nightmare Begins (2009)
So you understand, when the commander-in-chief deems a course of action necessary to the national good, it's not our place to question it.คุณก็ต้องเข้าใจ เวลา\ เจ้านายเชื่อมั่นว่า แนวทางปฏิบัติที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ของชาติ มันไม่ใช่บทบาทของเรา ที่ต้องตอบคำถามมัน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Gentlemen, have you come to the realization that the only reasonable course of action is to sell the ring and divide the money?ทุกท่าน ตระหนักแล้วหรือยัง ว่าการกระทำที่ สมเหตุสมผล ก็คือขายแหวน แล้วแบ่งเงินกัน The Precious Fragmentation (2010)
I sent her to the loft to stay with dan So I could consider the best course of action.เพื่อที่ผมจะได้หาทางออกที่ดีที่สุด Last Tango, Then Paris (2010)
Well, getting out of the city is probably your best course of action.ออกจากเมืองกันเถอะ น่าจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดของเธอนะ The Witches of Bushwick (2010)
There is only one course of action open to us.นั่นก็เหลือทางเลือก ให้เราลงมือได้เพียงทางเดียว The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
[Course of Action:การปฏิบัติ : Episode #1.17 (2010)
I think that given the placement and size of your particular tumor, the wisest course of action is to see if we can possibly reduce this thing down to a more manageable size before we consider surgery.เมื่อดูขนาดและ.. บริเวณเนื้องอกของคุณแล้ว วิธีจัดการกับมันที่ดีที่สุด.. 50/50 (2011)
I mean, that's always my first course of action.นี่เป็นวิธีที่ฉันเริ่มเสมอ Going Dutch (2011)
I'd strongly advise against such a course of action.ข้าแนะนำอย่างมากเลยว่าไม่ควรกระทำเช่นนั้น The Wicked Day (2011)
It's time for a new course of action.ถึงเวลาต้องปรับพฤติกรรมใหม่แล้ว Battleship (2012)
Mr. Reese, I'm not sure that keeping both of our detectives in the dark is the best course of action.คุณรีส ผมไม่ค่อยแน่ใจว่า การที่ปกปิดพวกเขาทั้งคู่ จะเป็นผลดีซักเท่าไร Legacy (2012)
Are you certain this is the best course of action?คุณแน่ใจจริงๆหรือว่า นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด Flesh and Blood (2012)
A course of action has been decided, and it involves your participation.ทำให้เราต้องตัดสินใจ ทำเรื่องนึง และเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณ Confidence (2012)
If I were here for that, then waking you first might not be the best course of action.ถ้าข้ามาเพื่อเหตุนั้น การปลุกเจ้าคงไม่ใช่การกระทำที่ดีนัก Into the Deep (2012)
I can't believe you got her down so fast. Oh... So... what's your course of action here?ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะคลอดเธอเร็วขนาดนี้ แล้ว Rabid Dog (2013)
My experience has been that with a little patience, the world reveals the right course of action.จากประสบการณ์ของฉัน ฉันมัน มีความอดทนน้อย โลกเผยให้เห็นการกระทำที่ดี Let the Games Begin (2013)
I believe that by separating you from it... and from all other forms of technology... it's really the best course of action.หมอเชื่อว่า การแยกคุณกับโทรศัพท์ และเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เป็นการรักษาที่ดีที่สุด Liberty (2013)
I must inform you that I strongly advise against this reckless course of action that will almost certainly cost you your life.ผมต้องแจ้งให้ทราบว่าผมขอแนะนำให้ กับหลักสูตรนี้ประมาทของการกระทำ ที่จะเกือบแน่นอน ค่าใช้จ่ายคุณชีวิตของคุณ Jupiter Ascending (2015)
Best course of action is call Detective Gordon in the morning.ทางที่ดีที่สุดคือ โทรหานักสืบกอร์ดอนตอนเช้า Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
Yeah, well you gotta do something to remedy this... because as of now, you only have one course of action.ใช่ เราต้องหาทางพลิกเกมให้ได้ เพราะตอนนี้มันเป็นทางออกเดียวของแก Deadpool (2016)
It's because of that professionalism that I think you should understand and appreciate our course of action here.แต่ก็เพราะความเป็นมืออาชีพนั่นแหละ คุณจึงควรเข้าใจ และยอมรับวิธีการของเราตรงนี้ Morgan (2016)
Accepting the truce may be our best course of action.ยอมรับข้อตกลงสงบศึก ดูจะเป็นตัวเลือก ที่ดีที่สุด Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
We will continue said course of action unless otherwise instructed.เราจะใช้วิธีนี้ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ Life (2017)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
I understand, but this is the course of action, so let's keep going.มันน่าลำบากใจ เขาพยายามให้คุณยุติเรื่องนี้ซะ -คุณต้องไปให้การเมื่อไหร Lost Son (2004)
Aunt Hisako is very kind to us however, please tell us what our next course of action should beคุณอา ฮิซาโกะดีกับพวกเรามาก อย่างไรก็ตาม, กรุณาช่วยบอกพวกเรา ด้วยว่าจะทำยังไงต่อไปดี Grave of the Fireflys (2005)
When this occurs, the proper course of action is to remove oneselfปรากฎการณ์ที่รู้จักกันในชื่อ "การเคลื่อนไปตามธรรมชาติ" จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ หลักสูตรสมบูรณ์ที่เปลี่ยนตัวตนคน ๆ นึง The Nanny Diaries (2007)
Intense exercise was my next course of action.การออกกำลังกายแบบหักโหม คือหลักสูตรการบำบัดต่อไปของผม Numb (2007)
Therefore, it seems to me that our best course of action would be chemical disincorporation.ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าฉัน ต้องใช้วิธีที่สุดจัดการ เพื่อเชื้อโรคสารเคมีรวมตัวกัน Cat's in the Bag... (2008)
What the best course of action is.รักษาที่ดีที่สุดให้ The Legend (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
course of actionI leave it in your hands what course of action to take.
course of actionThe course of action is unclear.
course of actionThe lawyer determined his course of action.
course of actionYou insist upon our taking that course of action.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผะสา[N] manner, See also: pattern, course of action, Syn. ประสา, Example: เธอเป็นเด็กไม่เป็นผะสาอะไรเลยโดนคนเขาหลอกตลอดเวลา, Thai definition: วิสัยที่เป็นไป
ประสา[N] manner, See also: way, style, conduct, pattern, course of action, Syn. วิสัยที่เป็นไป, ภาวะ, สถานะที่เป็นอยู่, Example: เธอพูดไปตามประสาเด็ก
ให้คำปรึกษา[V] give counsel, See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise, Ant. ขอคำปรึกษา, Example: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต, Thai definition: ให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษา[V] give counsel, See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise, Ant. ขอคำปรึกษา, Example: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต, Thai definition: ให้คำแนะนำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
行動方針[こうどうほうしん, koudouhoushin] (n) course of action [Add to Longdo]
採るべき道;とるべき道[とるべきみち, torubekimichi] (n) course of action [Add to Longdo]
出処進退;出所進退[しゅっしょしんたい, shusshoshintai] (n) advancing and retreating; appearance and disappearance; one's daily activities; one's course of action; one's attitude [Add to Longdo]
進退[しんたい, shintai] (n,vs) movement; course of action; advance or retreat; (P) [Add to Longdo]
進退去就[しんたいきょしゅう, shintaikyoshuu] (n) one's course of action; deciding what to do with oneself, whether staying in the present position or leaving it [Add to Longdo]
朝令暮改[ちょうれいぼかい, choureibokai] (n) an unsettled course of action; (orders or laws) being revised often with no guiding principles [Add to Longdo]
方向性;方向姓(iK)[ほうこうせい, houkousei] (n) (1) trend; course of action; direction; (2) {comp} directionality; directivity; orientation; (adj-no) (3) {comp} directional; vectorial [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, ] course of action; method of doing sth; practise; modus operandi [Add to Longdo]
采取[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take [Add to Longdo]
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, ] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 course of action
   n 1: a mode of action; "if you persist in that course you will
      surely fail"; "once a nation is embarked on a course of
      action it becomes extremely difficult for any retraction to
      take place" [syn: {course}, {course of action}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top