หรือคุณหมายถึง %copiousneß%?
Search result for

*copiousness*

(5 entries)
(1.346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: copiousness, -copiousness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copiousness[N] ความมากมาย, Syn. abundance, teemingness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุดม[N] fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
นองเนือง[ADV] plentifully, See also: continuously, copiousness, plenitude, abundantly, copiously, Syn. เนืองนอง, Thai definition: หลั่งใหลอย่างไม่ขาดสาย, มีมากต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fülle {f}copiousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copiousness \Co"pi*ous*ness\, n.
   The state or quality of being copious; abudance; plenty;
   also, diffuseness in style.
   [1913 Webster]
 
      To imitatethe copiousness of Homer.   --Dryden.
 
   Syn: Abudance; plenty; richness; exuberance.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top