Search result for

*consumer*

(243 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consumer, -consumer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consumer[N] ผู้บริโภค, See also: ผู้ซื้อ, Syn. buyer
consumerism[N] การคุ้มครองผู้บริโภค
consumer goods[N] เครื่องอุปโภคบริโภค, See also: ของกินของใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consumer(คันซู'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
consumer goodsn. สินค้าประเภทบริโภคเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
consumerism(คันซูม'เมอริสซึม) n. การป้องกันผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าไม่ให้ใช้สินค้าด้อยคุณภาพ อันตราย

English-Thai: Nontri Dictionary
consumer(n) ผู้บริโภค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consumer price indexดัชนีราคาผู้บริโภค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consumer protection lawกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
index, consumer priceดัชนีราคาผู้บริโภค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unfair consumer practiceการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumer dataข้อมูาลผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer demandอุปสงค์ผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer educationการศึกษาเพื่อผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer expenditureรายจ่ายผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer goodsสินค้าผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer priceราคาผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer price indexดัชนีราคาผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer protectionการคุ้มครองผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumerผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer behaviourพฤติกรรมผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer creditสินเชื่อผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Affluent consumersผู้บริโภคที่ร่ำรวย [TU Subject Heading]
Child consumersผู้บริโภคเด็ก [TU Subject Heading]
Communication in consumer educationการสื่อสารทางบริโภคศึกษา [TU Subject Heading]
Consumer behaviorพฤติกรรมผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer complaintsการร้องทุกข์โดยผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer cooperativesสหกรณ์ผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer creditสินเชื่อผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer educationบริโภคศึกษา [TU Subject Heading]
Consumer goodsสินค้าอุปโภค-บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer price indexesดัชนีราคาผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer protectionการคุ้มครองผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer satisfactionความพอใจของผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumersผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumers with disabilitiesผู้บริโภคพิการ [TU Subject Heading]
Consumers' preferencesการเลือกของผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Men consumersผู้บริโภคบุรุษ [TU Subject Heading]
New Age consumersผู้บริโภครุ่นใหม่ [TU Subject Heading]
Teenage consumersผู้บริโภควัยรุ่น [TU Subject Heading]
Women consumersผู้บริโภคสตรี [TU Subject Heading]
Consumer Waste ของเสีย (จาก) ผู้บริโภค
ขยะที่ผู้บริโภคทิ้ง เช่น กระป๋อง กล่อง ขวด ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภค
เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ ซึ่งพิจารณาจากการ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับราคาสินค้าอุปโภคขั้นพื้นฐาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยได้แบ่งช่วง ระยะเวลาการคำนวณหาดัชนีออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ช่วงแรกเรียกว่า ช่วงปีฐาน (base year) ซึ่งเป็นช่วงอ้างอิงเพื่อการเปรียบเทียบโดย ณ จุดนี้ดัชนีมีค่าเท่ากับ 100 หากปีปัจจุบันได้รับการคำนวณว่าดัชนีมีค่ามากกว่า 100 แสดงว่าระดับราคาสินค้าอุปโภคขั้นพื้นฐานได้เพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามหากดัชนีมีค่าน้อยกว่า 100 แสดงว่าระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานได้ลดลง โดยปกติดัชนีราคาผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามความเจริญเติบโตของ เศรษฐกิจของประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Consumer Sovereignty อธิปไตยของผู้บริโภค
ในระบบการค้าเสรี ผู้บริโภคจะมีอำนาจกำหนดว่า ผู้ผลิตควรจะผลิตสินค้าใด โดยผู้บริโภคจะใช้เงินของตนใน การลงคะแนนเสียงหรือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ตนต้องการ เช่น หากผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการชนิดใดก็จะใช้เงินเพื่อสินค้านั้นมาก ทำให้ผู้ผลิตได้กำไรมาก ซึ่งจะดึงดูดหรือล่อใจให้ผู้ผลิตอื่นๆ เข้ามาผลิตสินค้านั้นๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Consumer Factorsปัจจัยต่างๆทางด้านผู้บริโภค [การแพทย์]
Consumer Participationชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ [การแพทย์]
Consumer Wantsความต้องการของผู้บริโภค [การแพทย์]
Consumer's Riskการเสี่ยงของผู้บริโภค [การแพทย์]
Consumersผู้บริโภค [การแพทย์]
consumerผู้บริโภค, สิ่งมีชีวิตจำพวกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินพืชหรือเนื้อสัตว์ที่มีพลังงานอยู่แล้วเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consumer insite (name) ผู้บริโภคภายใน
See also: S. consumer, A. insite,
consumerism (n ) การยึดติดกับคุณค่าทางวัตถุหรือทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, try Consumer Affairs. Down the hall - room 111.32-17-25 Big (1988)
"Department of Consumer Affairs"?ให้เขาไปเถอะ Big (1988)
Teens are insatiable consumers. They spend hard cash. Take a memo.วัยรุ่นจะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด พวกเขาจะใช้เงินกันหนักมาก โน้ตไว้นะ Mannequin: On the Move (1991)
What are we, then? I dunno. Consumers.อะไร? Fight Club (1999)
Right. We're consumers.สิ่งที่คุณเคยเป็นเจ้าของน่ะ ท้ายสุดมันจะเป็นนายคุณแทน Fight Club (1999)
- of their meaningless- Meaningless, consumer-driven lives.ไร้ความหมาย ไร้ความหมาย ถูกสังคมเอาเปรียบในการเป็นผู้บริโภค 10 Things I Hate About You (1999)
Negative consumer reaction.การตอบรับจากลูกค้าเป็นลบ Bicentennial Man (1999)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
Bad potentially for the consumerไม่ดีต่อผู้บริโภค The Corporation (2003)
And of course as a consumer my belief is why should I take any risk?แน่นอน ในฐานะผู้บริโภค ทำไมผมถึงต้องเสี่ยงด้วยล่ะ? The Corporation (2003)
You can manipulate consumers into wanting and therefore buying your products.คุณสามารถปั้นแต่งให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ และซื้อสินค้าของคุณ The Corporation (2003)
The more insight you have about the consumer the more creative you'll be in your communication strategies.ยิ่งคุณเข้าใจผู้บริโภคมากเท่าไร ยุทธวิธีในการสื่อสารของคุณก็ยิ่งสร้างสรรค์มากขึ้น The Corporation (2003)
They are tomorrows adult consumersเด็ก ๆ คือผู้บริโภคที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต The Corporation (2003)
It provides us with a list of virtues a kind of social role which is the good consumer.มันกำหนดคุณธรรมชุดหนึ่งให้เรา เป็นบทบาททางสังคมประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเป็นผู้บริโภคที่ดี The Corporation (2003)
This force is known as consumer power.พลังอำนาจนี้เรียกกันว่า อำนาจของผู้บริโภค The Corporation (2003)
They have to be turned into completely mindless consumers of goods that they do not want.ให้เป็นผู้บริโภคที่ไร้ความคิดโดยสิ้นเชิง คอยบริโภคสินค้าที่ไม่มีความจำเป็น The Corporation (2003)
Consumers will get that piece of roach bait then they would take it.ผู้บริโภคจะรับเหยื่อแมลงสาบชิ้นนั้น แล้วเอาติดตัวกลับไป The Corporation (2003)
A CEO on trial for murder usually erodes consumer confidence.ผู้บริหารที่เป็น ฆาตกร ลูกค้าคงไม่เชื่อถือแน่ Crusade (2004)
Suppliers, consumers, everything in between.คนขาย คนซื้อ คนกลางระหว่างทาง Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
I plan on exploiting the burgeoning conscience of the American consumer.ฉันยังวางแผนที่จะสร้างจิตสำนึก... ให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันด้วย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
In Jeff's sweaty palms, along with the amateur consumer porn.อยู่ที่คลิปแอบถ่ายลูกค้า ในมือชุ่มเหงื่อของเจฟฟ์ Chuck Versus the Marlin (2008)
Guy works at home as a consumer product tester.ชายคนนี้ทำงานที่บ้านเป็นผู้ทดลองใช้สินค้า Joy (2008)
Most consumer goods travel thousands of kilometers from the country of production to the country of consumption.สินค้าบริโภคส่วนใหญ่ ท่องเที่ยวไปหลายพันกิโลเมตร จากประเทศผู้ผลิต สู่ประเทศผู้บริโภค Home (2009)
The inhabitants of Las Vegas are among the biggest consumers of water in the world.พลเมืองจึงมีความต้องการ ใช้น้ำมากที่สุดในโลก Home (2009)
For consumers and producers, justice is an opportunity to be seized.สำหรับผู้บริโภคและผู้ผลิต ความยุติธรรมคือโอกาสที่ต้องคว้าไว้ Home (2009)
Let's be responsible consumers.มาเป็นผู้บริโภคที่รับผิดชอบกันเถอะ Home (2009)
Obama's saying that, bottoms up, we're a consumer's economy, 7% of the economy.เป็นแนวคิดต่างกันโดยสิ้นเชิง กับเศรษฐกิจตอนเนี้ย แบบว่าโอบาม่ากำลังพูดว่า... The Girlfriend Experience (2009)
And, like, is it supposed to be a metaphor for consumerism?มันเหมือนกับการเปรียบเทียบ พวกนักช๊อบอ่ะนะ? The Twilight Saga: New Moon (2009)
This is a matter that the consumer affairs and health ministries are looking after, and I can assure you that there is no product on the market that exceeds any of their standards.โลมาเป็นอะไรที่เรา ชอบเอาไว้ดูมากกว่านะคะ ถ้าเรื่องนี้จริง ก็ต้องทำให้ เป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะ ฉันไม่คิดว่ามีใครรู้เรื่องนี้ ฉันไม่รู้มาก่อนเลย The Cove (2009)
A consumer may think they're buying healthy meat from whales from the southern hemisphere, and they might be getting a bottlenose dolphin from the coast of Taiji with levels of mercury that are 20 times higher than World Health Organization recommendations.ปลาส่วนใหญ่ที่พวกเรา ชอบรับประทาน... พวกปลากระพงลาย บลูฟิช ทูน่า ปลาดาบ ปลากระโทง... The Cove (2009)
I want you to know how grateful I am to all of you for, once again, making us the number one consumer electronics brand in the world!โกงนี่นา ดาร์วิน ทุกอย่างเข้าที่แล้ว นายเข้าถึงห้องทำงานแล้วใช่มั้ย G-Force (2009)
I want you to know that Leonard Saber has been forced to undertake the largest recall of consumer products in history./ ผมอยากจะให้พวกคุณรู้ว่า ลีโอนาร์ด เซเบอร์ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถามเรียกเก็บคืนสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ G-Force (2009)
I am not exactly your average VSI consumer.ผมไม่ใช่แค่ผู้บริโภคทั่วไปของ VSI Surrogates (2009)
Even consumers with dozens of characters boxing dayที่สามารถล้มคู่ต่อสุ้เป็นโหลๆได้ Ip Man 2 (2010)
Spread by the vested interests in the government, and the private sector, and the churches, and the stock exchanges, all fabricating and spinning and telling stories that keep 300 million consumers happy and stupid and spending.แพร่ข่าวโดย ผู้มีอำนาจที่มีผลประโยชน์ให้รัฐบาล ภาคเอกชน และก็โบสถ์ และตลาดหุ้น บิดเบือนปั้นแต่ง Loyalty (2010)
Different from the past 90 years where bread was eaten to assuage hunger, consumers are looking for a variety of breads that satisfy their tastes.ซึ่งมีความแตกต่างจากเมื่อ 90 ปีก่อน ที่ขนมปังมีไว้แค่บรรเทาความหิว ลูกค้ามองหาขนมปังที่มีความหลากหลายและรสชาดที่พึงพอใจของพวกเขา Bread, Love and Dreams (2010)
The simple-mindedness of your idea is exceeded only by its crass consumerism and banality.ดีแต่ส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยม และไม่สร้างสรรค์เอาเลย และลีโอนาร์ดไม่อยากร่วมงานกับคุณ The Bus Pants Utilization (2011)
I can't believe we're participating in this consumer circle jerk.เป็นเด็กที่ดีกว่าฉันในตอนนี้ The Art of Getting By (2011)
These bacteria had gotten rid of all the glucose, and now the only thing left to consumer were my brain cells, and so my entire neocortex -- that part of the brain that makes us human --แบคทีเรียเหล่านี้มีอากาศกำจัดทุก กลูโคส และตอนนี้สิ่งเดียวที่เหลือให้กับ ผู้บริโภคเป็นเซลล์สมองของฉัน และอื่น ๆ ทั้งหมดเทกซ์ฉัน Is There Life After Death? (2011)
And I'm guessing that you, being a savvy consumer have kept abreast on who's running their operation now.และฉันก็เชื่อว่าแกน่าจะเป็น ลูกค้าที่ฉลาดพอ... ที่จะรู้ว่าตอนนี้พวกมัน กบดานกันอยู่ที่ไหน Just Let Go (2011)
Well, technically, I didn't -- there's a reason we don't call our chits in early -- consumer confidence.คือทางเทคนิคแล้ว ผมไม่ได้... มันมีเหตุผลที่เราไม่ทวงสัญญา ให้เร็วขึ้น ความมั่นใจของลูกค้า Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
What, did you drop out of school and get a job in consumer relations?ลูกจะลาออกจากโรงเรียน แล้วมาทำงานลูกค้าสัมพันธ์เหรอ Kick the Ballistics (2011)
A searing indictment of our consumer-driven culture.เป็นผลงานเสียดสี ของวัฒนธรรมที่ใช้แรงผลักดันจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ Eye of the Beholder (2011)
May I say you speak consumer surprisingly well. Unanimity's a...Fеlі fосkіn' Fіnсh! Cloud Atlas (2012)
At hour five, we man our stations to greet the new day's consumers.аrrоgаntly, but nеvеr wіѕеly. Cloud Atlas (2012)
"Honor thy consumer."Μr... оh, bеg раrdоn, Cloud Atlas (2012)
up there with the consumers?Uh, my оffісе hоurѕ аrе еlеvеn tо twо, аnd my ѕесrеtаry Cloud Atlas (2012)
And as you see, a range of strengths ...allows the consumer to apply what's needed where needed.สำหรับการทาครีมโดยทั่วไป ผมคิดว่า No.2 จะทำ Upside Down (2012)
Basic consumer model. Wireless.เป็นแบบที่ใช้ทั่วๆไป เป็นแบบไร้สาย Super (2012)
I like to keep the brand evolving so consumers are more inclined to stay on their toes.ฉันอยากจะวิวัฒตัวเองนะจ๊ะ เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตามจ๊ะ Save Yourself (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consumerAmerican consumer group identifies RealPlayer as 'badware'.
consumerIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.
consumerIn general, consumers prefer quantity to quality.
consumerIt is the drop in the rice pricing (blamed on consumers' loss of interest in rice and the freeing up of the international market) that is the cause.
consumerIt's a work that's a consumer society treatise on the class problem.
consumerIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
consumerJapan consumers a lot of paper.
consumerJapanese consumers are watching closely the U.S. government's efforts to make Japan dismantle various restrictions on imports of foreign goods into the country.
consumerLearning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.
consumerMany consumers rose up against the consumption tax.
consumerOne in four consumers thinks that prices will continue to rise in the future.
consumerRising costs are fueling anxieties among consumers.
consumerThe consumer price index has been fluctuating wildly.
consumerThe purpose of advertising is to familiarize consumers with the name of a product.
consumerTry to be a more rational consumer.
consumerWe consumers must buy more domestic products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สคบ.[N] Office of the Consumer Protection Board, See also: OCPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
โภคภัณฑ์[N] commodity, See also: consumer goods, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, ของกินของใช้, สิ่งของเครื่องใช้, Example: เราสามารถผลิตโภคภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของคนในสังคม
โภคิน[N] consumer, Syn. ผู้บริโภค, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] consumer, Syn. ผู้บริโภค, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ของกินของใช้[N] consumer product, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, Example: มหกรรมแสดงสินค้ามีสินค้านานาภัณฑ์ลดราคาให้เลือกมีทั้งของกินของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก
เครื่องอุปโภค[N] consumer goods, See also: chattels, various utensils, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, ของอุปโภค, สิ่งของเครื่องใช้, Ant. เครื่องบริโภค, Example: โซเวียตได้มีการวางแผนดัดแปลงอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและเครื่องอุปโภค ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เงินเพื่อการนี้นับพันล้านๆ รูเบิล, Thai definition: สินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และไม่ใช้ต่อไปในการผลิตสินค้าอื่น
เครื่องอุปโภคบริโภค[N] consumer goods, See also: consumption goods, consumable goods, consumables, Syn. ของกินของใช้, Ant. สินค้าที่ใช้ในการลงทุน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคจะมีราคาสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ, Thai definition: สิ่งของสำหรับกินหรือใช้
ผู้บริโภค[N] consumer, See also: customer, buyer, purchaser, shopper, Syn. ผู้ซื้อ, ลูกค้า, ผู้ใช้, Ant. ผู้ผลิต, Example: ผู้บริโภคเรียกร้องให้ลดราคาสินค้าลง, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
พฤติกรรมผู้บริโภค[N] consumer behaviour

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาผู้บริโภค[n. exp.] (jittawitthayā phūbøriphōk) EN: consumer psychology   FR: psychologie du consommateur [f]
การใช้จ่ายในการบริโภค [n. exp.] (kān chaijāi nai kān børiphōk) EN: consumer spending (on food)   
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[n. exp.] (kān chaijāi pheūa kān uppaphōkbøriphōk) EN: consumer spending (on goods)   
การคุ้มครองผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng phūbøriphōk) EN: consumer protection   
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng sitthi phūbøriphōk) EN: Protection of Consumers` Rights (PCR)   FR: protection du consommateur [f]
การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค[n. exp.] (kān samrūat khwām tǿngkān khøng phūbøriphōk) EN: consumer research   
ของกินของใช้[n. prop.] (khøngkin khøngchai) EN: consumer product   FR: produit de consommation [m]
เครื่องอุปโภคบริโภค[n. exp.] (khreūang uppaphōk børiphōk) EN: necessaries of life ; consumer goods   FR: biens de consommation [mpl]
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām cheūaman khøng phūbøriphōk) EN: consumer confidence   FR: confiance des consommateurs [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk) EN: consumer satisfaction   
ความต้องการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค [n. exp.] (khwām tǿngkān børiphōk sinkhā uppaphōk børiphōk) EN: demand for consumer goods   
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค[n. exp.] (kotmāi khumkhrøng phūbøriphōk) EN: consumer protection act ; consumer protection law   FR: loi sur la protection du consommateur [f]
กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kotmāi khumkhrøng sitthi phūbøriphōk) EN: consumer protection act   FR: loi sur la protection du consommateur [f]
เงินเชื่อ [n.] (ngoencheūa) EN: credit ; debt ; consumer credit   FR: crédit [m]
พฤติกรรมผู้บริโภค[n. exp.] (phreuttikam phūbøriphōk) EN: consumer behaviour   
ผู้บริโภค[n.] (phūbøriphōk) EN: consumer ; customer   FR: consommateur [m]
ผู้บริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (phūbøriphōk phāinai prathēt) EN: local consumers   
ผู้ใช้[n.] (phūchai) EN: consumer ; user   FR: utilisateur [m] ; utilisatrice [f]
สินเชื่อผู้บริโภค[n. exp.] (sincheūa phūbøriphōk) EN: consumer credit   
สินค้าคงทน[n. exp.] (sinkhā khongthon) EN: consumer durables ; durable goods   
สิ้นเปลือง[v.] (sinpleūang) EN: waste   FR: dépenser; consumer
ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค[n. exp.] (talāt sinkhā uppaphōk børiphōk) EN: market for consumer goods   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSUMER    K AH0 N S UW1 M ER0
CONSUMERS    K AH0 N S UW1 M ER0 Z
CONSUMER'S    K AH0 N S UW1 M ER0 Z
CONSUMERS'    K AH0 N S UW1 M ER0 Z
CONSUMERISM    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 Z AH0 M
CONSUMERIST    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S T
CONSUMERISTS    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S T S
CONSUMERISTS    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S S
CONSUMERISTS    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consumer    (n) (k @1 n s y uu1 m @ r)
consumers    (n) (k @1 n s y uu1 m @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
家電[かでん, kaden] Thai: เครื่องใช้ไฟฟ้า English: consumer electronics

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endverbraucher {pl}ultimate consumers [Add to Longdo]
Energieverbraucher {m}ernergy consumer; consumer of energy [Add to Longdo]
Gebrauchsgüter {pl}durables; consumer goods; consumable items [Add to Longdo]
Hochtemperaturverbraucher {m}high temperature consumers [Add to Longdo]
Konsum {m} von umweltfreundlichen Produktengreen consumerism [Add to Longdo]
Konsument {m}; Verbraucher {m}consumer [Add to Longdo]
Konsumgenossenschaft {f}consumer co-operative society [Add to Longdo]
Konsumgesellschaft {f}consumer society [Add to Longdo]
Konsumgüter {pl}consumer goods [Add to Longdo]
Letztverbraucher {m}; Endverbraucher {m}ultimate consumer [Add to Longdo]
Privatkundengeschäft {n}consumer banking; consumer business [Add to Longdo]
Stromverbraucher {m} [ugs.]power consumer [Add to Longdo]
Verbraucher {m}consumer [Add to Longdo]
Verbraucherpreis {m}consumer price [Add to Longdo]
Verbraucherpreisindex {m}consumer price index [Add to Longdo]
Verbraucherschutz {m}consumer protection [Add to Longdo]
Verbraucherbewegung {f}consumerism [Add to Longdo]
Verbrauchermarkt {m}consumer market [Add to Longdo]
Verbrauchsgüter {pl}consumer goods; expendable goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンライン利用者[オンラインりようしゃ, onrain riyousha] (n) {comp} online consumers [Add to Longdo]
コンシューマー[, konshu-ma-] (n) consumer; (P) [Add to Longdo]
コンシューマーインターポール[, konshu-ma-inta-po-ru] (n) Consumer Interpole [Add to Longdo]
コンシューマーズリサーチ[, konshu-ma-zurisa-chi] (n) consumers' research; CR [Add to Longdo]
コンシューマーズリレーション[, konshu-ma-zurire-shon] (n) consumers' relation [Add to Longdo]
コンシューマー向けポータブルモデル[コンシューマーむけポータブルモデル, konshu-ma-muke po-taburumoderu] (n) {comp} consumer portable [Add to Longdo]
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
コンシューマリング[, konshu-maringu] (n) consumering [Add to Longdo]
コンシューマ向け製品[コンシューマむけせいひん, konshu-ma mukeseihin] (n) consumer products [Add to Longdo]
コンシューマ製品[コンシューマせいひん, konshu-ma seihin] (n) consumer goods; consumer products [Add to Longdo]
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers [Add to Longdo]
サラリーマン金融[サラリーマンきんゆう, sarari-man kinyuu] (n) (See サラ金) consumer financing [Add to Longdo]
サラ金[サラきん, sara kin] (n) (abbr) (See サラリーマン金融) consumer financing firm; loan shark [Add to Longdo]
シーピーアイ[, shi-pi-ai] (n) consumer price index; CPI [Add to Longdo]
シーピーエス[, shi-pi-esu] (n) consumer price survey; CPS [Add to Longdo]
モニター(P);モニタ[, monita-(P); monita] (n) (1) {comp} (computer) monitor; (n,vs) (2) consumer who comments on products, television programs, etc. (programmes); (3) {comp} (See カウンター・4,モニ) program or utility that monitors a program or activity; (P) [Add to Longdo]
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS [Add to Longdo]
一次消費者[いちじしょうひしゃ, ichijishouhisha] (n) primary consumer [Add to Longdo]
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases) [Add to Longdo]
家電[かでん, kaden] (n) consumer electronics; consumer electrical appliances; (P) [Add to Longdo]
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker [Add to Longdo]
家電製品[かでんせいひん, kadenseihin] (n) consumer electronics; home appliances [Add to Longdo]
個人消費[こじんしょうひ, kojinshouhi] (n) consumer spending [Add to Longdo]
黒物家電[くろものかでん, kuromonokaden] (n) black goods; consumer electronics products [Add to Longdo]
使い手;遣い手[つかいて, tsukaite] (n) (1) user; consumer; employer; (2) master (e.g. of swordsmanship); (3) prodigal; spendthrift [Add to Longdo]
使用者[しようしゃ, shiyousha] (n) (1) user; consumer; (2) employer; (P) [Add to Longdo]
需用家[じゅようか, juyouka] (n) consumer; customer [Add to Longdo]
需要者[じゅようしゃ, juyousha] (n) consumer [Add to Longdo]
消費革命[しょうひかくめい, shouhikakumei] (n) consumer or consumption revolution [Add to Longdo]
消費財[しょうひざい, shouhizai] (n) consumer goods; (P) [Add to Longdo]
消費社会[しょうひしゃかい, shouhishakai] (n) consumer society [Add to Longdo]
消費者[しょうひしゃ, shouhisha] (n) consumer; (P) [Add to Longdo]
消費者運動[しょうひしゃうんどう, shouhishaundou] (n) consumer movement [Add to Longdo]
消費者価格[しょうひしゃかかく, shouhishakakaku] (n) consumer's price [Add to Longdo]
消費者関係[しょうひしゃかんけい, shouhishakankei] (n) consumer relations [Add to Longdo]
消費者金融[しょうひしゃきんゆう, shouhishakinyuu] (n) consumer credit (finance, loan) [Add to Longdo]
消費者市場[しょうひしゃいちば, shouhishaichiba] (n) consumer market [Add to Longdo]
消費者志向[しょうひしゃしこう, shouhishashikou] (n) (See 顧客志向) consumer-orientation [Add to Longdo]
消費者支出[しょうひしゃししゅつ, shouhishashishutsu] (n) consumer spending [Add to Longdo]
消費者主権[しょうひしゃしゅけん, shouhishashuken] (n) consumer sovereignty [Add to Longdo]
消費者受容[しょうひしゃじゅよう, shouhishajuyou] (n) consumer acceptance [Add to Longdo]
消費者需要[しょうひしゃじゅよう, shouhishajuyou] (n) consumer demand [Add to Longdo]
消費者信用[しょうひしゃしんよう, shouhishashinyou] (n) consumer credit [Add to Longdo]
消費者信用保護法[しょうひしゃしんようほごほう, shouhishashinyouhogohou] (n) consumer credit protection act [Add to Longdo]
消費者心情[しょうひしゃしんじょう, shouhishashinjou] (n) consumer sentiment [Add to Longdo]
消費者相談[しょうひしゃそうだん, shouhishasoudan] (n) consumer advice; consumer consultation [Add to Longdo]
消費者側[しょうひしゃがわ, shouhishagawa] (n) consumers side [Add to Longdo]
消費者団体[しょうひしゃだんたい, shouhishadantai] (n) consumer group [Add to Longdo]
消費者物価[しょうひしゃぶっか, shouhishabukka] (n) consumer prices [Add to Longdo]
消費者物価指数[しょうひしゃぶっかしすう, shouhishabukkashisuu] (n) consumer price index; CPI [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大户[dà hù, ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, / ] great family; rich family; large landlord; conspicuous spender or consumer [Add to Longdo]
家庭消费者[jiā tíng xiāo fèi zhě, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] household consumer [Add to Longdo]
家政学[jiā zhèng xué, ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] family and consumer science [Add to Longdo]
居民消费价格指数[jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] consumer price index CPI [Add to Longdo]
消费价格指数[xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] consumer price index CPI [Add to Longdo]
消费品[xiāo fèi pǐn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] consumer goods [Add to Longdo]
消费器件[xiāo fèi qì jiàn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] consumer [Add to Longdo]
消费者[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] consumer [Add to Longdo]
生活质料[shēng huó zhì liào, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄓˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] consumer goods [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
消費側非同期手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer [Add to Longdo]
コンシューマー[こんしゅーまー, konshu-ma-] Consumer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consumer \Con*sum"er\ (k[o^]n*s[=u]m"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, consumes; as, the consumer of
    food.
    [1913 Webster]
 
   2. (Econ.) the person or organization that uses some item of
    commerce or service in its own acitities, as opposed to
    reselling the item or including it as part of another item
    for resale; -- called also the {end user}.
    [PJC]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 consumer [kõsyme]
   consume; use up
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top