Search result for

*confirm*

(256 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: confirm, -confirm-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confirm[VT] ทำให้มั่นคง, See also: ทำให้แข็งแรง, Syn. make firm, strengthen
confirm[VT] ยืนยัน, See also: พิสูจน์ว่าจริง
confirmed[ADJ] ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, Syn. habitual, regular
confirmed[ADJ] ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed[ADJ] เรื้อรัง (โรค)
confirm in[PHRV] ยืนยันในเรื่อง
confirm in[PHRV] ทำให้มั่นใจในเรื่อง
confirmation[N] การยืนยัน, Syn. proving, ratification
confirmatory[ADJ] ที่มีหลักฐานยืนยัน, See also: ที่เป็นจริง, Syn. confirming, affirmative, agreeing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท,ผู้ได้รับการยืนยัน
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmatory(คันเฟอร์'มะโทรี) adj. ซึ่งยืนยัน,เกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท, Syn. confirmative
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green

English-Thai: Nontri Dictionary
confirm(vt) ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confirmationการยืนยัน, การให้สัตยาบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confirmation listรายชื่อผู้ปฏิญาณตนเข้าถือศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confirmation of the judgmentการพิพากษายืน (คำพิพากษาศาลล่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank confirmationหนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร [การบัญชี]
Confirmationการยืนยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Confirmยืนยัน,การส่งเสริม [การแพทย์]
Confirmationการยืนยัน,ยืนยัน [การแพทย์]
Confirmation Testการตรวจสอบเพื่อยืนยัน,การตรวจวิเคราะห์ขั้นยืนยัน [การแพทย์]
Confirming Testวิธีการยืนยัน [การแพทย์]
Evidences, Confirmingหลักฐานที่ยืนยัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Confirmed.- 5% Contact (1997)
To confirm the fact that she was going to have a child.เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าหล่อนกําลังจะมีเด็ก Rebecca (1940)
- Yes. - To confirm the verdict of suicide.- ใช่ เพื่อยืนยันคำตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตาย Rebecca (1940)
It may be the only way to confirm it.- มันอาจเป็นทางเดียวที่พิสูจน์ได้ Jaws (1975)
How do we confirm that by morning?เราจะยืนยันเรื่องนั้นตอนเช้าได้ยังไง Jaws (1975)
Confirm.ยืนยัน First Blood (1982)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
Sir, I'm afraid it's confirmed.มันเป็นที่ยืนยันครับ Gandhi (1982)
Our data confirms yours:ข้อมูลของเรายืนยันของคุณ: 2010: The Year We Make Contact (1984)
We have an unconfirmed report that the president is going to announce a full-scale military alert tonight.ขณะนี้มีรายงานยืนยัน ว่าประธานเป็นไปที่จะประกาศ เต็มรูปแบบคืนนี้แจ้งเตือน ทหาร 2010: The Year We Make Contact (1984)
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Please do it now. Instructions confirmed, Dave.คำแนะนำในการได้รับการ ยืนยันเดฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
lock confirmed on Beacon Terra 1.ล็อคยืนยันเมื่อวันที่ บีคนเทระ 2010: The Year We Make Contact (1984)
they confirm estimated arrival at the strike site by 6 p. m.พวกเขายืนยัน จะไปถึงเป้าหมาย - พรุ่งนี้ 18: Spies Like Us (1985)
sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว Spies Like Us (1985)
sac-com confirms destruction of the inbound.SAC-Com ยืนยันการทำลายตัวเอง Spies Like Us (1985)
When he finds her body dead on the Guilder frontier, his suspicions will be totally confirmed.และเมื่อเขาพบร่างของเจ้าหญิงอยู่ที่ชายแดนกิลเดอร์ เจ้าชายก็จะยิ่งมั่นใจในข้อสงสัยนั้น The Princess Bride (1987)
We have confirmation of his recent movements and are in pursuit.เรามีการยืนยันการเคลื่อนที่ ล่าสุดของเขาและตามดูอยู่ Akira (1988)
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง.. The Lawnmower Man (1992)
Confirm erase?ยืนยันหรือไม่? The Lawnmower Man (1992)
Visual inspection of the body and X-ray analysis confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์... Deep Throat (1993)
If it were true, it would be confirmation of the existence of extraterrestrial life.ถ้าเป็นเรื่องจริง มันจะเป็นการยืนยัน ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาว Squeeze (1993)
Confirm... delusional disorder.ยืนว่าเป็นโรคจิตหลอน Don Juan DeMarco (1994)
Confirm depression with... obsessional features.ยืนยันว่าเครียดจากการหมกมุ่น Don Juan DeMarco (1994)
HA-3 access confirmed.ยืนยันว่าเป็น HA-3 Ghost in the Shell (1995)
- It's confirmed. No doubt, it's him. ׹ѹѴਹ, "". Ghost in the Shell (1995)
Sniping squad, confirming targets.หน่วยแม่นปืน, ยืนยันเป้าหมาย. Ghost in the Shell (1995)
You are confirmed at "T" minus ten seconds.คุณยืนยัน เหลือเวลาอีก 10 วินาที Toy Story (1995)
Your coming to Longbourn will be taken as a confirmation of it, if such a report exists.คุณมาที่ลองบอร์นเพื่อที่จะยืนยันถึงสิ่งนี้ เพียงเพราะมีข่าวปรากฏขึ้น Episode #1.6 (1995)
Confirm!ยืนยัน! Contact (1997)
- Confirm!ฉันย้ายอาร์เรย์! ยืนยัน! Contact (1997)
I'm moving the rest. Confirm coordinates!ฉันย้ายส่วนที่เหลือ ยืนยันพิกัด! Contact (1997)
Coordinates confirmed. Willie's checking the system.พิกัดได้รับการยืนยัน ของวิลลี่การตรวจสอบระบบ Contact (1997)
Okay, point source confirmed.รถรับส่งอยู่ในโหมดสลีป เอาล่ะแหล่งกำเนิด ได้รับการยืนยัน Contact (1997)
Position confirmed. We've got 4.4623 gigahertz, confirmed.ตำแหน่งได้รับการยืนยัน เรามี 4.4623 กิกะเฮิรตซ์ได้รับการยืนยัน Contact (1997)
Detection of an unidentified radio source from space can neither be confirmed nor denied.การตรวจสอบไม่ปรากฏชื่อ แหล่งวิทยุจากพื้นที่สามารถ ไม่ได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธ Contact (1997)
Again, there is no confirmation.อีกครั้งมีไม่มีการยืนยัน Contact (1997)
22 stations worldwide now confirm the signal.22 สถานีทั่วโลก Contact (1997)
It must be confirmed by other scientists.และพิจารณา มันจะต้องได้รับการยืนยัน โดยนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ Contact (1997)
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
We're confirming 4%.เรายืนยัน 4% Contact (1997)
40% normal acceleration. Confirm 40%.40% เร่งปกติ Contact (1997)
- Are you feeling it down there? - Gerry, can you confirm?คุณจะรู้สึกว่ามันลงไปที่นั่น? Contact (1997)
We confirm Drumlin's readings. All normal. We're go.เรายืนยันการอ่านของ ดรัมลิน ทั้งหมดตามปกติ เราไป Contact (1997)
Confirming walkway retraction.ยืนยันการเพิกถอนทางเดิน Contact (1997)
Dynamics, can you confirm vibration? It looks good here.พลศาสตร์ คุณสามารถยืนยัน การสั่นสะเทือน? Contact (1997)
Mechanical, confirm?วิศวกรรมยืนยัน? Contact (1997)
Yet every scientific instrument confirms the IPV was out of contact for only a fraction of a second.แต่ยืนยันทุกเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ไอพีวี ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ เพียงเสี้ยววินาที Contact (1997)
Isabella Zancona is the only confirmed contact we have.เอาล่ะ อิสเบลล่า ซานโคน่า เป็นคนเดียวที่เราจะติดต่อได้ The Jackal (1997)
- And I only want you to confirm it.-และฉันแค่ต้องการให้คุณยืนยัน The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confirmCan you please confirm the receipt of this note?
confirmConfirm the order.
confirmConfirm your reservation in advance.
confirmDo I need to reconfirm?
confirmDon't forget to confirm your reservation in advance.
confirmFirst, try to confirm the timing by oscilloscope.
confirmFlight reconfirmation, please.
confirmHe confirmed that something was wrong with his car.
confirmHello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.
confirmI'd like to confirm my reservation for the 30th.
confirmI'd like to confirm our reservations.
confirmI'd like to confirm the departure time.
confirmI'd like to reconfirm my flight.
confirmI'd like to reconfirm my reservation.
confirmI have a confirmed reservation.
confirmI will confirm my plane reservation.
confirmI would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.
confirmPlease cancel my order and send confirmation that this has been done.
confirmPlease confirm.
confirmPlease confirm the cancellation by e-mail.
confirmPlease let me know the confirmation number you were told when you reserved the room.
confirmPlease re-confirm the reservation by March 10.
confirmPlease tell the reservation clerk, Mr Ichiro Takahashi, your credit card number to confirm your reservation.
confirmShe is a confirmed gossip.
confirmThe confirmation hearings turned into a free-for-all.
confirmThe experiment confirmed his theory.
confirmThe identity of the lost child was confirmed by its clothes.
confirmThe new regulations were confirmed by the full committee.
confirmThe news confirmed my suspicions.
confirmThe report has not been confirmed yet.
confirmThe report has yet to be confirmed.
confirmThe result confirmed my hypotheses.
confirmThere was no way to confirm that he is alive.
confirmThe spokesman confirmed that the report was true.
confirmThe words confirmed him in his suspicions.
confirmThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.
confirmThis agreement was confirmed by three companies.
confirmThis is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.
confirmThis report confirms his betrayal.
confirmWe confirmed the reservations at the hotel be telephone.
confirmWe'd like to confirm our reservations.
confirmWe'll take care of reconfirmation of your reservation.
confirmWe should confirm his intentions once more.
confirmWe will confirm your order as follows.
confirmYou are confirmed.
confirmYou don't necessarily have to go to the airport to reconfirm your plane reservation.
confirmYour reservation is reconfirmed.
confirmYou will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่ะ[END] word used at the end, See also: to confirm the exact place, Example: คุณแม่คอยอยู่ข้างในแน่ะ, Thai definition: คำลงท้ายเพื่อแสดงการบอก
การพิสูจน์[N] proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai definition: การแสดงให้เห็นจริง
สัตยาบัน[N] confirmation, Syn. คำรับรอง, Example: สภายังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้, Thai definition: การรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, Notes: (กฎหมาย)
สัตยาบัน[N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)
ข้อยืนยัน[N] proof, See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation, Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์, Example: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
คำยืนยัน[N] confirmation, See also: insistence, corroboration, affirmation, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล, Thai definition: คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น
ยัน[V] insist, See also: verify, confirm, attest, Syn. ยืนยัน, Example: เมื่อต่างฝ่ายต่างยันกันด้วยหลักฐานเช่นนี้ ทำให้การตัดสินคดีเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน
งอมแงม[ADV] inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai definition: เลิกได้ยาก
ยืนยัน[V] assure, See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly, Example: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี, Thai definition: พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การยืนยัน[n.] (kān yeūnyan) EN: confirmation   FR: confirmation [f]
คำรับรอง[n.] (kham raprøng) EN: confirmation ; warranty   
คอนเฟิร์ม[n.] (khønfoēm) EN: confirm   FR: confirmer
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm   FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
สัตยาบัน[n.] (sattayāban) EN: ratification ; confirmation   FR: ratification [f]
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage   FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ตอบรับใบสั่งซื้อ[v. exp.] (tøprap baisang seū) EN: confirm an order   
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure   
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest   FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester
ยืนยันว่าจริง[v. exp.] (yeūnyan wā jing) FR: confirmer ; affirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFIRM    K AH0 N F ER1 M
CONFIRMS    K AH0 N F ER1 M Z
RECONFIRM    R IY2 K AH0 N F ER1 M
CONFIRMED    K AH0 N F ER1 M D
CONFIRMING    K AH0 N F ER1 M IH0 NG
CONFIRMABLE    K AH0 N F ER1 M AH0 B AH0 L
RECONFIRMED    R IY2 K AH0 N F ER1 M D
UNCONFIRMED    AH2 N K AH0 N F ER1 M D
CONFIRMATORY    K AH0 N F ER1 M AH0 T AO2 R IY0
CONFIRMATION    K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N
CONFIRMATIONS    K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N Z
RECONFIRMATION    R IY2 K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confirm    (v) (k @1 n f @@1 m)
confirms    (v) (k @1 n f @@1 m z)
confirmed    (v) (k @1 n f @@1 m d)
confirming    (v) (k @1 n f @@1 m i ng)
unconfirmed    (j) (uh2 n k @ n f @@1 m d)
confirmation    (n) (k o2 n f @ m ei1 sh @ n)
confirmations    (n) (k o2 n f @ m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmeldebestätigung {f}registration confirmation [Add to Longdo]
Anrufbestätigung {f}call confirmation [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}confirmation of order [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}order confirmation; confirmation of order [Add to Longdo]
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report [Add to Longdo]
Bestätigung {f}; Zusage {f}; Zusicherung {f} | Bestätigungen {pl}; Zusagen {pl}; Zusicherungen {pl} | Bestätigung des Zahlungseingangsconfirmation | confirmations | confirmation of receipt of payment [Add to Longdo]
Bestellung {f} | Bestellungen {pl} | Bestellung bestätigen | Bestellung vormerken | Bestellung vormerken | laut Ihrer Bestellung | laut Ihrer Bestellung | folgende Bestellungenorder; ordering; mail-order | orders; orderings | to confirm an order | to enter an order | to book an order | as per your order | in accordance with your order | follow-up orders [Add to Longdo]
Junggeselle {m} | Junggesellen {pl} | eingefleischter Junggesellebachelor | bachelors | confirmed bachelor [Add to Longdo]
Konfirmand {m} | Konfirmanden {pl}confirmee | confirmees [Add to Longdo]
Konfirmation {f} [relig.]confirmation [Add to Longdo]
Schulungsnachweis {m}confirmation of course attendance [Add to Longdo]
Vertrag {m} | Verträge {pl} | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]
Wiederbestätigung {f}reconfirmation [Add to Longdo]
bekräftigend {adj}confirmatory [Add to Longdo]
bestätigen; zusagen; bekräftigen | bestätigend; zusagend; bekräftigend | bestätigt; zugesagt; bekräftigt | bestätigte die Nachrichtto confirm | confirming | confirmed | confirmed the news [Add to Longdo]
bestätigend {adv}confirmatively [Add to Longdo]
bestätigtconfirmative [Add to Longdo]
eingeschworen {adj}confirmed [Add to Longdo]
freibleibend anbietento offer subject to confirmation [Add to Longdo]
unbestätigtunconfirmed [Add to Longdo]
unbestätigt {adv}unconfirmedly [Add to Longdo]
unverbürgt {adj}unconfirmed; unvouched [Add to Longdo]
etw. verbindlich reservierento make a confirmed reservation for sth. [Add to Longdo]
verbriefento confirm by documents [Add to Longdo]
verbriefendconfirming by documents [Add to Longdo]
verbrieftconfirms by documents [Add to Longdo]
verbriefteconfirmed by documents [Add to Longdo]
vorbehaltlich {adj} | vorbehaltlich einer Bestätigungsubject to | subject to confirmation [Add to Longdo]
wieder bestätigen | wieder bestätigend | bestätigte wiederto reconfirm | reconfirming | reconfirmed [Add to Longdo]
zu bestätigenconfirmable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location) [Add to Longdo]
リコンファーム[, rikonfa-mu] (n,vs) reconfirm [Add to Longdo]
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
応答確認[おうとうかくにん, outoukakunin] (n) {comp} response confirmation [Add to Longdo]
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment [Add to Longdo]
確言[かくげん, kakugen] (n,vs) assertion; confirmation [Add to Longdo]
確証バイアス[かくしょうバイアス, kakushou baiasu] (n) confirmation bias; confirmatory bias [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P) [Add to Longdo]
確認者[かくにんしゃ, kakuninsha] (n) verifier; identifier; confirmor; confirming party [Add to Longdo]
確認証[かくにんしょう, kakuninshou] (n) (proof of) confirmation [Add to Longdo]
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data [Add to Longdo]
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question [Add to Longdo]
軍配通り[ぐんばいどおり, gunbaidoori] (n) confirmation the referee's decision of the bout outcome (sumo) [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) [Add to Longdo]
堅信;堅振[けんしん, kenshin] (n) (Christian rite of) confirmation [Add to Longdo]
堅信礼[けんしんれい, kenshinrei] (n) (the Christian sacrament of) confirmation [Add to Longdo]
建築確認[けんちくかくにん, kenchikukakunin] (n) building certification; building confirmation [Add to Longdo]
拳万[げんまん, genman] (n) (See 指切り) linking little fingers to confirm a promise [Add to Longdo]
見定める[みさだめる, misadameru] (v1,vt) to make sure of; to ascertain; to confirm; to grasp [Add to Longdo]
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation [Add to Longdo]
指切り[ゆびきり, yubikiri] (n,vs) linking little fingers to confirm a promise; (P) [Add to Longdo]
視認[しにん, shinin] (n,vs) confirm by sight; sighting; eyeballing [Add to Longdo]
人定[じんてい, jintei] (n) confirmation of somebody's identity [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
追認[ついにん, tsuinin] (n,vs) ratification; confirmation [Add to Longdo]
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P) [Add to Longdo]
納経帳[のうきょうちょう, noukyouchou] (n) book of stamps (each confirming donation to a temple on a pilgrimage) [Add to Longdo]
売渡確認書[うりわたしかくにんしょ, uriwatashikakuninsho] (n) sale confirmation [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n,vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) [Add to Longdo]
聞き糺す[ききただす, kikitadasu] (v5s) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of [Add to Longdo]
未確認[みかくにん, mikakunin] (n,adj-f) (See 未確認情報,未確認飛行物体) unconfirmed; unidentified [Add to Longdo]
未確認情報[みかくにんじょうほう, mikakuninjouhou] (n) unconfirmed information [Add to Longdo]
未確認生物[みかくにんせいぶつ, mikakuninseibutsu] (n) (See UMA・ユーマ,未確認飛行物体) mysterious and unconfirmed animals (e.g. chupacabra, etc.) [Add to Longdo]
予約番号[よやくばんごう, yoyakubangou] (n) confirmation number [Add to Longdo]
要確認[ようかくにん, youkakunin] (n) confirmation required [Add to Longdo]
糺す(P);糾す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・3,聞き糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, / ] evidence; proof; to confirm; corroboration [Add to Longdo]
借单[jiè dān, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄢ, / ] receipt for a loan; written confirmation of a debt; IOU [Add to Longdo]
借单儿[jiè dān r, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄢ ㄖ˙, / ] receipt for a loan; written confirmation of a debt; IOU [Add to Longdo]
坚信礼[jiān xìn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振[jiān zhèn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振礼[jiān zhèn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄌㄧˇ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
未经证实[wèi jīng zhèng shí, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄕˊ, / ] unconfirmed [Add to Longdo]
求证[qiú zhèng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] seek proof; seek confirmation [Add to Longdo]
爆料[bào liào, ㄅㄠˋ ㄌㄧㄠˋ, ] to expose (in the media); to talk about sth often overlooked or non-confirmable; to scoop (esp. Taiwan media) [Add to Longdo]
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box) [Add to Longdo]
确有其事[què yǒu qí shì, ㄑㄩㄝˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] (confirm to be) true; authentic [Add to Longdo]
确认[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, / ] confirm; verify [Add to Longdo]
确证[què zhèng, ㄑㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, / ] to confirm; to corroborate; convincing proof [Add to Longdo]
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, / ] confirmed thief [Add to Longdo]
肯定[kěn dìng, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, ] to be sure; to be certain; sure; certain; definite; to confirm; to affirm; affirmative [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] prove, confirm, verify; proof [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof [Add to Longdo]
证实[zhèng shí, ㄓㄥˋ ㄕˊ, / ] to confirm (sth to be true); to verify [Add to Longdo]
证实礼[zhèng shí lǐ, ㄓㄥˋ ㄕˊ ㄌㄧˇ, / ] confirmation [Add to Longdo]
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of [Add to Longdo]
通行证[tōng xíng zhèng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] a pass (authorization through a checkpoint); a laissez-passer or safe conduct; to authenticate; to confirm name and password on a website; fig. a condition giving access to benefits (e.g. a diploma as a pass to a career) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confirm \Con*firm"\, v. t. [imp. & p. p. {Confrmed}; p. pr. &
   vb. n. {Confirming}.] [OE. confermen, confirmen, OF.
   confermer, F. confirmer, fr. L. confirmare; con- + firmare to
   make firm, fr. firmus firm. See {Firm}.]
   1. To make firm or firmer; to add strength to; to establish;
    as, health is confirmed by exercise.
    [1913 Webster]
 
       Confirm the crown to me and to mine heirs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And confirmed the same unto Jacob for a law. --Ps.
                          cv. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. To strengthen in judgment or purpose.
    [1913 Webster]
 
       Confirmed, then, I resolve
       Adam shall share with me in bliss or woe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To give new assurance of the truth of; to render certain;
    to verify; to corroborate; as, to confirm a rumor.
    [1913 Webster]
 
       Your eyes shall witness and confirm my tale. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       These likelihoods confirm her flight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To render valid by formal assent; to complete by a
    necessary sanction; to ratify; as, to confirm the
    appoinment of an official; the Senate confirms a treaty.
    [1913 Webster]
 
       That treaty so prejudicial ought to have been
       remitted rather than confimed.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) To administer the rite of confirmation to. See
    {Confirmation}, 3.
    [1913 Webster]
 
       Those which are thus confirmed are thereby supposed
       to be fit for admission to the sacrament. --Hammond.
 
   Syn: To strengthen; corroborate; substantiate; establish;
     fix; ratify; settle; verify; assure.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top