Search result for

*confirm*

(256 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: confirm, -confirm-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confirm[VT] ทำให้มั่นคง, See also: ทำให้แข็งแรง, Syn. make firm, strengthen
confirm[VT] ยืนยัน, See also: พิสูจน์ว่าจริง
confirmed[ADJ] ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, Syn. habitual, regular
confirmed[ADJ] ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed[ADJ] เรื้อรัง (โรค)
confirm in[PHRV] ยืนยันในเรื่อง
confirm in[PHRV] ทำให้มั่นใจในเรื่อง
confirmation[N] การยืนยัน, Syn. proving, ratification
confirmatory[ADJ] ที่มีหลักฐานยืนยัน, See also: ที่เป็นจริง, Syn. confirming, affirmative, agreeing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท,ผู้ได้รับการยืนยัน
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmatory(คันเฟอร์'มะโทรี) adj. ซึ่งยืนยัน,เกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท, Syn. confirmative
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green

English-Thai: Nontri Dictionary
confirm(vt) ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confirmationการยืนยัน, การให้สัตยาบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confirmation listรายชื่อผู้ปฏิญาณตนเข้าถือศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confirmation of the judgmentการพิพากษายืน (คำพิพากษาศาลล่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank confirmationหนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร [การบัญชี]
Confirmationการยืนยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Confirmยืนยัน,การส่งเสริม [การแพทย์]
Confirmationการยืนยัน,ยืนยัน [การแพทย์]
Confirmation Testการตรวจสอบเพื่อยืนยัน,การตรวจวิเคราะห์ขั้นยืนยัน [การแพทย์]
Confirming Testวิธีการยืนยัน [การแพทย์]
Evidences, Confirmingหลักฐานที่ยืนยัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Confirmed.- 5% Contact (1997)
Has not been able to confirm himself.แต่ว่าคุณไม่ได้รับการยืนยันจากเขานี่? New Haven Can Wait (2008)
Ironically, we need to do a colonoscopy to confirm.ฐาตเหล็กมากไปเราต้องทำ colonoscopy เพื่อยืนยัน Not Cancer (2008)
The CT confirmed gallstones.CT ยืนยันก้อนนิ่ว Birthmarks (2008)
Blood test confirms low potassium levels, explains the numbness in her hip.ผลเลือดยืนยัน ระดับโปตัสเซียมต่ำ อธิบายถึงnumbness ในสะโพกเธอ Lucky Thirteen (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
Chem panel confirms kidney failure, end stage.ผลทางเคมีต่างๆยืนยันว่า ไตวาย ขั้นสุดท้าย Joy (2008)
Biopsy a lesion, confirm that she's dying, then load her up with arsenic.ตัดชิ้นเนื้อรอยแผลในสมอง ยืนยันว่าเธูอกำลังจะตาย แล้วก็เอาอาร์เซนิคใส่กลับไปให้เธอ Emancipation (2008)
Biopsy confirmed APL.การตัดชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นลูคีเมียเฉียบพลัน Emancipation (2008)
And confirm cushing's syndrome.เพื่อยืนยันโรคคุชชิ่ง Last Resort (2008)
Test confirmed melioidosis.ผลการทดสอบยืนยัน melioidosis Last Resort (2008)
Tests confirmed Dr. House's diagnosis.ผลการทดสอบยืนยันการวินิจฉันของหมอเฮ้าส์ Dying Changes Everything (2008)
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.หน่วยข่าวกรองของเรามั่นใจว่า สายลับของกรีวัสได้ลอบดักฟังการสื่อสารของเรา Downfall of a Droid (2008)
Can anyone confirm that?มีใครยืนยันได้รึเปล่า And How Does That Make You Kill? (2008)
All we need is DNA confirmation; this is our murder weapon.ที่เราต้องการคือผลยืนยันดีเอ็นเอ ว่านี่คืออาวุธที่ใช้ฆ่า And How Does That Make You Kill? (2008)
They confirmed that Eddie had chartered a fishing boat at 9:00 p. m. last night and didn't return until 8:00 this morning.พวกเขายืนยันว่าเอ็ดดี้เช่าเหมาเรือไปสามทุ่มเมื่อคืน แล้วก็ไม่ได้กลับมาจนกระทั่งแปดโมงเช้า And How Does That Make You Kill? (2008)
He will confirm that knight Valiant is using magic.เขาจะมายืนยันว่า วาเลียนท์ ใช้เวทย์มนต์ Valiant (2008)
Have you confirmed it?เจ้าเคยรับรองมันไหม? Excalibur (2008)
You've got until 4pm to confirm that we have a deal.คุณมีเวลาถึง 4 โมงเย็น ที่จะจัดการตามข้อตกลง The Bank Job (2008)
First, we must confirm the identities of all the scholars in the examination hall today.ขั้นแรก, พวกเราจะต้องหาหลักฐานที่จะยืนยันจากเหล่าบัณฑิตที่เข้าสอบในวันนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
NSA has just confirmed the threat.์NSA เพิ่งยืนยันเรื่องการคุกคาม Vantage Point (2008)
Have you been able to confirm that the accident was human error?คุณสามารถยืนยันได้รึยังว่า อุบัติเหตุนั่นเกิดจากความผิดพลาดของคน Passengers (2008)
After confirmation of a break-in, they'll dispatch additional vehicles to seal off any and all exits from the property.หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุก มันจะตรวจรถทุกคัน/Nและปิดตายทางเข้าออกทั้งหมด ฉันไม่รู้นะ ไมเคิล Breaking and Entering (2008)
Visual confirmed.ยืนยันภาพ Body of Lies (2008)
Officials have confirmed the target of the blast to be the U.S. Air Base at Incirlik, Turkey.ทางการยืนยันว่าเป้าหมายเป็นค่ายทหารสหรัฐฯ ที่อินเซอร์ลิค ตุรกี ระเบิดได้ทำลายสำนักงานทหารสัญญาบัตร Body of Lies (2008)
His identity has been confirmed by the best minds in the field of child identification, people who know what they're doing;เรามั่นใจว่านั่นคือลูกชายของคุณ จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้ตัวเด็ก คนที่รู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ Changeling (2008)
I have letters from his teachers and his doctors all confirming that he is not my son;ฉันมีจดหมายจากครูและหมอของเขา ทุกคนรับรองว่า เขาไม่ใช่ลูกชายฉัน Changeling (2008)
We also have confirmation from your chemical and bio-sensors in the greater Philadelphia area that they are showing the presence of some of these compounds.เรายังมีคำยืนยัน จากอุปกรณ์ตรวจ เคมีและชีวะภาพ ของคุณในพื้นที่ฟิลาเดลเฟีย ว่ามีส่วนผสมของสารเคมีพวกนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
Predator target confirmed.พรีเดเตอร์ ยืนยันเป้าหมาย WarGames: The Dead Code (2008)
Confirm codes?* โปรดยืนยันรหัส * WarGames: The Dead Code (2008)
Sir, I need to confirm if someone's hurt.คุณครับ เราอยากได้รับการยืนยันว่ามีใครบาดเจ็บมั้ย The Echo (2008)
Okay. We've just confirmed his Identity.ตอนนี้เราได้รับการยืนยันมาแล้วครับ. Cyborg Girl (2008)
Autopsies on the first victims confirm the toxin is a natural compound.การชันสูตรศพแรกยืนยันว่า สารพิษนี้เป็นการผสมตามธรรมชาติ The Happening (2008)
All right, target acquired and confirmed, sir.โอเค ยืนยันเป้าหมาย ล็อคตำแหน่งไว้เรียบร้อย The Day the Earth Stood Still (2008)
This is just a confirmation that everyone's still alive.แค่เป็นการยืนยันว่าทุกคนปลอดภัย The Art of the Deal (2008)
FEMALE VOICE: Confirmed.ยืนยัน Eagles and Angels (2008)
Today we got confirmationวันนี้เราได้รับการยืนยันว่า Safe and Sound (2008)
We have no way of confirming if he successfully completed his operation.เราไม่รู้ว่า เขาทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่า Greatness Achieved (2008)
He's confirmed nothing!เขาไม่ได้ยืนยันอะไรสักอย่าง ! Boxed In (2008)
Just waiting a facial confirmation via fax21 หน้า ที่ตรงกับความเป็นจริง Fast & Furious (2009)
We got a confirmation primary suspect is wearing gray suitเราได้ข้อมูลแล้ว ผู้ต้องสงสัยใส่ Fast & Furious (2009)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
Authorities are still not confirming reports that an aircraft came down last night in rural Arkansas...ดิ่งลงอย่างรวดเร็วจากท้องฟ้า... โทรหาตำรวจ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
- Code confirmed, sir.จัดการ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
New contact, bearing 214 and possible hostile confirmed for Project Beat Six drop-point.ขอแจ้ง, ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ สอง หนึ่ง สี่ อาจเป็นข้าศึก มันอยู่พิกัดเดียวกับ จุดทิ้งโปรเจ็ค บีท ซิค Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- And no confirmed DSRVs on sight?- ไม่มียานดำน้ำลึกเข้าไปแถวนั้นเลยใช่ไหม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
NORAD confirmed project came from beyond our atmosphere inbound at 30,000 knot.NORAD ยืนยัน ว่าเจ้านี่ พุ่งมาจากนอกชั้นบรรยากาศ ยิงเข้ามาด้วยความเร็ว 30,000น็อต Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We need an assist in confirming visuals now.ขอความร่วมมือเรื่องภาพเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด่วน. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I have confirmation the white house is a target of a terrorist attack.ผมได้รับการยืนยันแล้วว่า ทำเีนียบขาว เป็นเป้าหมายการโจมตี ของผู้ก่อการร้าย Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Confirming secret service retreat in western quadrant.ยืนยัน หน่วยลับถอนกำลังในพื้นที่ฝั่งตะวันตก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confirmCan you please confirm the receipt of this note?
confirmConfirm the order.
confirmConfirm your reservation in advance.
confirmDo I need to reconfirm?
confirmDon't forget to confirm your reservation in advance.
confirmFirst, try to confirm the timing by oscilloscope.
confirmFlight reconfirmation, please.
confirmHe confirmed that something was wrong with his car.
confirmHello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.
confirmI'd like to confirm my reservation for the 30th.
confirmI'd like to confirm our reservations.
confirmI'd like to confirm the departure time.
confirmI'd like to reconfirm my flight.
confirmI'd like to reconfirm my reservation.
confirmI have a confirmed reservation.
confirmI will confirm my plane reservation.
confirmI would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.
confirmPlease cancel my order and send confirmation that this has been done.
confirmPlease confirm.
confirmPlease confirm the cancellation by e-mail.
confirmPlease let me know the confirmation number you were told when you reserved the room.
confirmPlease re-confirm the reservation by March 10.
confirmPlease tell the reservation clerk, Mr Ichiro Takahashi, your credit card number to confirm your reservation.
confirmShe is a confirmed gossip.
confirmThe confirmation hearings turned into a free-for-all.
confirmThe experiment confirmed his theory.
confirmThe identity of the lost child was confirmed by its clothes.
confirmThe new regulations were confirmed by the full committee.
confirmThe news confirmed my suspicions.
confirmThe report has not been confirmed yet.
confirmThe report has yet to be confirmed.
confirmThe result confirmed my hypotheses.
confirmThere was no way to confirm that he is alive.
confirmThe spokesman confirmed that the report was true.
confirmThe words confirmed him in his suspicions.
confirmThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.
confirmThis agreement was confirmed by three companies.
confirmThis is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.
confirmThis report confirms his betrayal.
confirmWe confirmed the reservations at the hotel be telephone.
confirmWe'd like to confirm our reservations.
confirmWe'll take care of reconfirmation of your reservation.
confirmWe should confirm his intentions once more.
confirmWe will confirm your order as follows.
confirmYou are confirmed.
confirmYou don't necessarily have to go to the airport to reconfirm your plane reservation.
confirmYour reservation is reconfirmed.
confirmYou will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่ะ[END] word used at the end, See also: to confirm the exact place, Example: คุณแม่คอยอยู่ข้างในแน่ะ, Thai definition: คำลงท้ายเพื่อแสดงการบอก
การพิสูจน์[N] proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai definition: การแสดงให้เห็นจริง
สัตยาบัน[N] confirmation, Syn. คำรับรอง, Example: สภายังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้, Thai definition: การรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, Notes: (กฎหมาย)
สัตยาบัน[N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)
ข้อยืนยัน[N] proof, See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation, Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์, Example: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
คำยืนยัน[N] confirmation, See also: insistence, corroboration, affirmation, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล, Thai definition: คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น
ยัน[V] insist, See also: verify, confirm, attest, Syn. ยืนยัน, Example: เมื่อต่างฝ่ายต่างยันกันด้วยหลักฐานเช่นนี้ ทำให้การตัดสินคดีเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน
งอมแงม[ADV] inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai definition: เลิกได้ยาก
ยืนยัน[V] assure, See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly, Example: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี, Thai definition: พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การยืนยัน[n.] (kān yeūnyan) EN: confirmation   FR: confirmation [f]
คำรับรอง[n.] (kham raprøng) EN: confirmation ; warranty   
คอนเฟิร์ม[n.] (khønfoēm) EN: confirm   FR: confirmer
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm   FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
สัตยาบัน[n.] (sattayāban) EN: ratification ; confirmation   FR: ratification [f]
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage   FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ตอบรับใบสั่งซื้อ[v. exp.] (tøprap baisang seū) EN: confirm an order   
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure   
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest   FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester
ยืนยันว่าจริง[v. exp.] (yeūnyan wā jing) FR: confirmer ; affirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFIRM    K AH0 N F ER1 M
CONFIRMS    K AH0 N F ER1 M Z
RECONFIRM    R IY2 K AH0 N F ER1 M
CONFIRMED    K AH0 N F ER1 M D
CONFIRMING    K AH0 N F ER1 M IH0 NG
CONFIRMABLE    K AH0 N F ER1 M AH0 B AH0 L
RECONFIRMED    R IY2 K AH0 N F ER1 M D
UNCONFIRMED    AH2 N K AH0 N F ER1 M D
CONFIRMATORY    K AH0 N F ER1 M AH0 T AO2 R IY0
CONFIRMATION    K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N
CONFIRMATIONS    K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N Z
RECONFIRMATION    R IY2 K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confirm    (v) (k @1 n f @@1 m)
confirms    (v) (k @1 n f @@1 m z)
confirmed    (v) (k @1 n f @@1 m d)
confirming    (v) (k @1 n f @@1 m i ng)
unconfirmed    (j) (uh2 n k @ n f @@1 m d)
confirmation    (n) (k o2 n f @ m ei1 sh @ n)
confirmations    (n) (k o2 n f @ m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmeldebestätigung {f}registration confirmation [Add to Longdo]
Anrufbestätigung {f}call confirmation [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}confirmation of order [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}order confirmation; confirmation of order [Add to Longdo]
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report [Add to Longdo]
Bestätigung {f}; Zusage {f}; Zusicherung {f} | Bestätigungen {pl}; Zusagen {pl}; Zusicherungen {pl} | Bestätigung des Zahlungseingangsconfirmation | confirmations | confirmation of receipt of payment [Add to Longdo]
Bestellung {f} | Bestellungen {pl} | Bestellung bestätigen | Bestellung vormerken | Bestellung vormerken | laut Ihrer Bestellung | laut Ihrer Bestellung | folgende Bestellungenorder; ordering; mail-order | orders; orderings | to confirm an order | to enter an order | to book an order | as per your order | in accordance with your order | follow-up orders [Add to Longdo]
Junggeselle {m} | Junggesellen {pl} | eingefleischter Junggesellebachelor | bachelors | confirmed bachelor [Add to Longdo]
Konfirmand {m} | Konfirmanden {pl}confirmee | confirmees [Add to Longdo]
Konfirmation {f} [relig.]confirmation [Add to Longdo]
Schulungsnachweis {m}confirmation of course attendance [Add to Longdo]
Vertrag {m} | Verträge {pl} | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]
Wiederbestätigung {f}reconfirmation [Add to Longdo]
bekräftigend {adj}confirmatory [Add to Longdo]
bestätigen; zusagen; bekräftigen | bestätigend; zusagend; bekräftigend | bestätigt; zugesagt; bekräftigt | bestätigte die Nachrichtto confirm | confirming | confirmed | confirmed the news [Add to Longdo]
bestätigend {adv}confirmatively [Add to Longdo]
bestätigtconfirmative [Add to Longdo]
eingeschworen {adj}confirmed [Add to Longdo]
freibleibend anbietento offer subject to confirmation [Add to Longdo]
unbestätigtunconfirmed [Add to Longdo]
unbestätigt {adv}unconfirmedly [Add to Longdo]
unverbürgt {adj}unconfirmed; unvouched [Add to Longdo]
etw. verbindlich reservierento make a confirmed reservation for sth. [Add to Longdo]
verbriefento confirm by documents [Add to Longdo]
verbriefendconfirming by documents [Add to Longdo]
verbrieftconfirms by documents [Add to Longdo]
verbriefteconfirmed by documents [Add to Longdo]
vorbehaltlich {adj} | vorbehaltlich einer Bestätigungsubject to | subject to confirmation [Add to Longdo]
wieder bestätigen | wieder bestätigend | bestätigte wiederto reconfirm | reconfirming | reconfirmed [Add to Longdo]
zu bestätigenconfirmable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location) [Add to Longdo]
リコンファーム[, rikonfa-mu] (n,vs) reconfirm [Add to Longdo]
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
応答確認[おうとうかくにん, outoukakunin] (n) {comp} response confirmation [Add to Longdo]
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment [Add to Longdo]
確言[かくげん, kakugen] (n,vs) assertion; confirmation [Add to Longdo]
確証バイアス[かくしょうバイアス, kakushou baiasu] (n) confirmation bias; confirmatory bias [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P) [Add to Longdo]
確認者[かくにんしゃ, kakuninsha] (n) verifier; identifier; confirmor; confirming party [Add to Longdo]
確認証[かくにんしょう, kakuninshou] (n) (proof of) confirmation [Add to Longdo]
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data [Add to Longdo]
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question [Add to Longdo]
軍配通り[ぐんばいどおり, gunbaidoori] (n) confirmation the referee's decision of the bout outcome (sumo) [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) [Add to Longdo]
堅信;堅振[けんしん, kenshin] (n) (Christian rite of) confirmation [Add to Longdo]
堅信礼[けんしんれい, kenshinrei] (n) (the Christian sacrament of) confirmation [Add to Longdo]
建築確認[けんちくかくにん, kenchikukakunin] (n) building certification; building confirmation [Add to Longdo]
拳万[げんまん, genman] (n) (See 指切り) linking little fingers to confirm a promise [Add to Longdo]
見定める[みさだめる, misadameru] (v1,vt) to make sure of; to ascertain; to confirm; to grasp [Add to Longdo]
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation [Add to Longdo]
指切り[ゆびきり, yubikiri] (n,vs) linking little fingers to confirm a promise; (P) [Add to Longdo]
視認[しにん, shinin] (n,vs) confirm by sight; sighting; eyeballing [Add to Longdo]
人定[じんてい, jintei] (n) confirmation of somebody's identity [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
追認[ついにん, tsuinin] (n,vs) ratification; confirmation [Add to Longdo]
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P) [Add to Longdo]
納経帳[のうきょうちょう, noukyouchou] (n) book of stamps (each confirming donation to a temple on a pilgrimage) [Add to Longdo]
売渡確認書[うりわたしかくにんしょ, uriwatashikakuninsho] (n) sale confirmation [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n,vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) [Add to Longdo]
聞き糺す[ききただす, kikitadasu] (v5s) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of [Add to Longdo]
未確認[みかくにん, mikakunin] (n,adj-f) (See 未確認情報,未確認飛行物体) unconfirmed; unidentified [Add to Longdo]
未確認情報[みかくにんじょうほう, mikakuninjouhou] (n) unconfirmed information [Add to Longdo]
未確認生物[みかくにんせいぶつ, mikakuninseibutsu] (n) (See UMA・ユーマ,未確認飛行物体) mysterious and unconfirmed animals (e.g. chupacabra, etc.) [Add to Longdo]
予約番号[よやくばんごう, yoyakubangou] (n) confirmation number [Add to Longdo]
要確認[ようかくにん, youkakunin] (n) confirmation required [Add to Longdo]
糺す(P);糾す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・3,聞き糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肯定[kěn dìng, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, ] to be sure; to be certain; sure; certain; definite; to confirm; to affirm; affirmative, #772 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof, #913 [Add to Longdo]
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box), #940 [Add to Longdo]
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of, #1,117 [Add to Longdo]
证实[zhèng shí, ㄓㄥˋ ㄕˊ, / ] to confirm (sth to be true); to verify, #2,484 [Add to Longdo]
确认[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, / ] confirm; verify, #2,710 [Add to Longdo]
求证[qiú zhèng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] seek proof; seek confirmation, #13,440 [Add to Longdo]
通行证[tōng xíng zhèng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] a pass (authorization through a checkpoint); a laissez-passer or safe conduct; to authenticate; to confirm name and password on a website; fig. a condition giving access to benefits (e.g. a diploma as a pass to a career), #14,417 [Add to Longdo]
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, / ] evidence; proof; to confirm; corroboration, #23,688 [Add to Longdo]
确证[què zhèng, ㄑㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, / ] to confirm; to corroborate; convincing proof, #41,474 [Add to Longdo]
确有其事[què yǒu qí shì, ㄑㄩㄝˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] (confirm to be) true; authentic, #55,626 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] prove, confirm, verify; proof, #67,324 [Add to Longdo]
借单[jiè dān, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄢ, / ] receipt for a loan; written confirmation of a debt; IOU, #214,814 [Add to Longdo]
借单儿[jiè dān r, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄢ ㄖ˙, / ] receipt for a loan; written confirmation of a debt; IOU [Add to Longdo]
坚信礼[jiān xìn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振[jiān zhèn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振礼[jiān zhèn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄌㄧˇ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
未经证实[wèi jīng zhèng shí, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄕˊ, / ] unconfirmed [Add to Longdo]
爆料[bào liào, ㄅㄠˋ ㄌㄧㄠˋ, ] to expose (in the media); to talk about sth often overlooked or non-confirmable; to scoop (esp. Taiwan media) [Add to Longdo]
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, / ] confirmed thief [Add to Longdo]
证实礼[zhèng shí lǐ, ㄓㄥˋ ㄕˊ ㄌㄧˇ, / ] confirmation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confirm \Con*firm"\, v. t. [imp. & p. p. {Confrmed}; p. pr. &
   vb. n. {Confirming}.] [OE. confermen, confirmen, OF.
   confermer, F. confirmer, fr. L. confirmare; con- + firmare to
   make firm, fr. firmus firm. See {Firm}.]
   1. To make firm or firmer; to add strength to; to establish;
    as, health is confirmed by exercise.
    [1913 Webster]
 
       Confirm the crown to me and to mine heirs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And confirmed the same unto Jacob for a law. --Ps.
                          cv. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. To strengthen in judgment or purpose.
    [1913 Webster]
 
       Confirmed, then, I resolve
       Adam shall share with me in bliss or woe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To give new assurance of the truth of; to render certain;
    to verify; to corroborate; as, to confirm a rumor.
    [1913 Webster]
 
       Your eyes shall witness and confirm my tale. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       These likelihoods confirm her flight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To render valid by formal assent; to complete by a
    necessary sanction; to ratify; as, to confirm the
    appoinment of an official; the Senate confirms a treaty.
    [1913 Webster]
 
       That treaty so prejudicial ought to have been
       remitted rather than confimed.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) To administer the rite of confirmation to. See
    {Confirmation}, 3.
    [1913 Webster]
 
       Those which are thus confirmed are thereby supposed
       to be fit for admission to the sacrament. --Hammond.
 
   Syn: To strengthen; corroborate; substantiate; establish;
     fix; ratify; settle; verify; assure.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top