Search result for

*complacent*

(39 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: complacent, -complacent-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complacent[ADJ] ที่พึงพอใจ, Syn. satisfied, contented
self-complacent[ADJ] พอใจตนเอง, See also: พึงพอใจตัวเอง, Syn. self-satisfied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complacent(คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มอกอิ่มใจ,พึงพอใจ., Syn. satisfied,contented
self-complacent(เซลฟฺ'คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มเอิบใจ,พึงพอใจตัวเอง., See also: self-complacence n. self-complacency n., Syn. self-satisfied

English-Thai: Nontri Dictionary
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
SELF-self-complacent(adj) อิ่มเอมใจ,พอใจในตนเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The kids have gotten really complacent.เด็กๆ ชะล่าใจกันมาก Vitamin D (2009)
You guys have become complacent. You were great at the invitational,พวกเธอกลายเป็นที่ชื่นชอบ และโชว์ได้เยี่ยม Vitamin D (2009)
Mr. Shuester's right, you guys. We can't get complacent.คุณชูสเตอร์พูดถูก พวกเราจะชะล่าใจไม่ได้นะ Vitamin D (2009)
I have grown complacent, Gaius.ข้ายิ่งมั่นใจในเรื่องนี้ทีเดียว, ไกอัส The Curse of Cornelius Sigan (2009)
I assumed that you wanted candid truth-telling from your employees, but I realize now, you want the mindless nattering of complacent yes-men.ฉันนึกว่านายอยากให้ พนักงานพูดตรงไปตรงมากับนายได้ แต่ตอนนี้รู้ละ นายอยากให้อิ่มใจกับ The Bus Pants Utilization (2011)
With the very first dose, it starts to work on their DNA, slowing their metabolism, causing weight gain, and dampening their emotional range, which makes them perfectly complacent.ด้วยส่วนผสมของยาในครั้งแรก มันจะเริ่มทำงานกับดีเอ็นเอของพวกเขา ชะลอการเผาผลาญอาหาร เป็นเหตุให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น และทำให้ช่วง อารมณ์หดหู่ของพวกเขาลดลง How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
With the very first dose, it starts to work on their DNA, slowing their metabolism, causing weight gain, and dampening their emotional range, which makes them perfectly complacent.ด้วยยาชุดแรก มันจะเริ่มทำงานกับดีเอ็นเอ ลดระบบการเผาผลาญ ทำการเพิ่มน้ำหนัก และลด ภาวะทางอารมณ์ The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Looks like you're too complacent. You give up, just like that?เธอจะไม่ทำอะไรเลยรึไงเวลามีคนมาละเมิดสิทธิ์ของเธอน่ะ Episode #1.7 (2012)
People used to do this {\all the time}before we got complacent with cloned beef and prepackaged dinners.คนเราก็ทำอย่างนี้ทุกครั้ง ก่อนจะเอร็ดอร่อยกับ cloned beef และเตรียมเก็บเป็นอาหารเย็น. The Fourth Man in the Fire (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะล่า[V] be complacent, See also: be careless, be negligent, be unattentive, Syn. เหิมใจ, ได้ใจ, กำเริบ
ชะล่าใจ[V] be careless, See also: be complacent, be overconfident, Syn. ประมาท, Example: ในการขับรถหากใครชะล่าใจหรือประมาทก็อาจจะได้รับอุบัติเหตุ
ครึ้ม[V] be complacent, See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment, Syn. อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม, กระหยิ่ม, ครึ้มอกครึ้มใจ, Example: เมื่อได้อ่านข้อความนั้นทำให้เขากลับครึ้มขึ้นมาทันที รู้สึกอารมณ์ที่บูดบึ้งนั้นหายไปหมดสิ้น, Thai definition: มีอารมณ์ดีอย่างกระหยิ่มใจ
ครึ้มอกครึ้มใจ[V] be complacent, See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment, Syn. ครึ้มใจ, อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม, กระหยิ่มใจ, Thai definition: มีอารมณ์ดีอย่างกระหยิ่มใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ตายใจ[v.] (tāijai) EN: trust completely ; be complacent ; be convinced   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLACENT    K AH0 M P L EY1 S AH0 N T
COMPLACENTLY    K AH0 M P L EY1 S AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complacent    (j) (k @1 m p l ei1 s @ n t)
complacently    (a) (k @1 m p l ei1 s @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
selbstgefällig; selbstzufrieden {adj}complacent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
にんまり[, ninmari] (n,vs,adv) complacent smile [Add to Longdo]
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
脂下がる[やにさがる, yanisagaru] (v5r,vi) to be complacent; to look self-satisfied [Add to Longdo]
独り善がり;一人善がり;独りよがり;一人よがり[ひとりよがり, hitoriyogari] (adj-na,n,adj-no) complacent; self-satisfied; self-important; conceited [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得意[dé yì, ㄉㄜˊ ㄧˋ, ] proud of oneself; pleased with oneself; complacent, #5,649 [Add to Longdo]
松懈[sōng xiè, ㄙㄨㄥ ㄒㄧㄝˋ, / ] to relax; to relax efforts; complacent, #17,514 [Add to Longdo]
自满[zì mǎn, ㄗˋ ㄇㄢˇ, / 滿] complacent; self-satisfied, #30,277 [Add to Longdo]
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, / 滿] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent, #36,578 [Add to Longdo]
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, / ] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent, #41,414 [Add to Longdo]
洋洋得意[yáng yáng dé yì, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ, ] immensely pleased with oneself (成语 saw); proud; complacent, #50,860 [Add to Longdo]
洋洋自得[yáng yáng zì dé, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄗˋ ㄉㄜˊ, ] immensely please with oneself (成语 saw); proud; complacent, #72,480 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complacent \Com*pla"cent\, a. [L. complacens very pleasing, p.
   pr. of complacere; com- + placere to please: cf. F.
   complaisant. See {Please} and cf. {Complaisant}.]
   Self-satisfied; contented; kindly; as, a complacent temper; a
   complacent smile.
   [1913 Webster]
 
      They look up with a sort of complacent awe . . . to
      kings.                  --Burke.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top