Search result for

*commerce*

(219 entries)
(0.0946 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: commerce, -commerce-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commerce[N] การค้าขายสินค้า, See also: ธุรกิจการค้า, Syn. business, trade
commerce[N] การติดต่อสัมพันธ์ในสังคม
chamber of commerce[N] กลุ่มผู้ทำธุรกิจที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าขาย, See also: หอการค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commerce(คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า,การพาณิชย์,การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ความรู้หรืออื่น ๆ) ,การร่วมประเวณี

English-Thai: Nontri Dictionary
commerce(n) การค้าขาย,การค้า,การพาณิชย์,วงการค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commerce, chamber of; chamber of commerceหอการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commerce, interstateการค้าระหว่างมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commerce, intrastateการค้าภายในมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamber of commerce; commerce, chamber ofหอการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamber of commerceหอการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
e-commerce (electronic commerce)อีคอมเมิร์ซ (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
e-commerce (electronic commerce)อีคอมเมิร์ซ (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic commerce (e-commerce)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic commerce (e-commerce)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interstate commerceการค้าระหว่างมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intrastate commerceการค้าภายในมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
thing outside of commerceทรัพย์นอกพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chamber of commerceหอการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Interstate commerceการพาณิชย์ระหว่างรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Commerceการค้า [TU Subject Heading]
Distributors (Commerce)ผู้จัดจำหน่าย [TU Subject Heading]
Electronic commerceการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Mobile commerceการพาณิชย์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
ASEAN Chambers of Commerce and Industryสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างหอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการประชุมประจำปี ๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงประมาณเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยหารือเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนในอาเซียนและความร่วมมือ กับภาคเอกชนนอกภูมิภาค [การทูต]
ASEAN Electronic Commerce Cooperationความร่วมมือด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน [การทูต]
ASEAN Initiative on Electronic Commerce Cooperationความริเริ่มด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน " เป็นแผนงานหลักในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน ประกอบด้วย (1) การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม (2) การกำหนดนโยบายและกฎหมายที่อำนวยความสะดวกการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3) การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการ จัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) การ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ " [การทูต]
electronic commerceการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ [การทูต]
Commerceพาณิชย์ [การแพทย์]
electronic commerce (e-commerce)พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การทำธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ecommerce (n ) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
social commerce (n ) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I smell change. I smell commerce.ฉันได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลง ฉันได้กลิ่นพาณิชย์ The Russia House (1990)
Still, progress through commerce is logic.Still, progress through commerce is logic. Anna and the King (1999)
With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people.With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people. Anna and the King (1999)
It was Paul Hawkins book The Ecology of Commerce and I began to read The Ecology of Commerce, really desperate for inspiration and very quickly into that bookหนังสือของ พอล ฮอคินส์ ชื่อ นิเวศวิทยาของการค้า ผมเริ่มอ่าน เพราะกำลังควานหาแรงบันดาลใจอยู่พอดี The Corporation (2003)
I give you a businessman, philanthropist, a very dear friend, and the Portland Chamber of Commerceสุภาพบุรุษนักบุญ เพื่อนที่แสนดี และเจ้าของรางวัลนักธุรกิจแห่งปี ของหอการค้าเมืองพอร์ตแลนด์ Mr. Brooks (2007)
Commerce.พาณิชย์ Eagle Eye (2008)
Your warehouse burning down is a casualty of commerce.คลังสินค้านายโดนเผาวอด เป็นความเสียหายของการค้า Fun Town (2008)
What is it, Andrew? I hope you're free for lunch on the 12th, 'cause the chamber of commerceอะไรจ๊ะ แอนดรูว์/Nหวังว่าแม่มีเวลาว่างตอนเที่ยงวันที่ 12 นะครับ Back in Business (2008)
The chamber of commerce just called.ทางสามคมการค้าพึ่งจะโทรมา ... Back in Business (2008)
Why did the chamr of commerce call?สมาคมการค้าโทรหาคุณเรื่องอะไร Back in Business (2008)
Well, the chamber of commerce just called.อืมมม หอการค้าเพิ่งจะโทรมา In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Soon, the world of the ices it will be opened for the navigation, opened to the commerce.อีกไม่นาน โลกน้ำแข็งแห่งนี้ จะมีคนมาเยือน เปิดประตูสู่การค้า Oceans (2009)
A progressive, global city of commerce, culture and style.เมืองระดับโลก ก้าวหน้าทางการค้า วัฒนธรรม และสไตล์ Sex and the City 2 (2010)
This is Audrey Bishop with the Magnolia Chamber of Commerce.ฉันชื่ออองเรย์ บิช็อพ จากหอการค้าแมคโนเลีย Bad Blood (2010)
Remind me never to mess with the Magnolia Chamber of Commerce.ผมคงไม่สร้างปัญหาอะไร ให้กับหอการค้าแมคโนเลียนะครับ Bad Blood (2010)
A late model red sedan headed towards Commerce.รถเก๋งซีดานสีแดง มุ่งหน้าเข้าไปในย่านธุรกิจ Bainne (2010)
All units converge on Commerce entrance.เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย มุ่งหน้าไปยังย่านธุรกิจ Bainne (2010)
And may I say, you are the living embodiment of all the promises made by our lovely town's Chamber of Commerce.และฉันจะพุดได้ไหมว่า คุณเป็นศูนย์รวมที่มีชีวิตของ ทุกสัญญาโดยหอการค้าของเมือง อันเป็นที่รักของเรา The Bozeman Reaction (2010)
The commerce high school kids are always fighting the manufacturing high school kids.เด็กเมืองก็ต้องสู้กับเด็กบ้านนอก Episode #1.6 (2010)
I must offer my gratitude for the generosity and the open-mindedness of the Bon Temps Chamber of Commerce, led by the redoubtable Miss Portia Bellefleur.ผมต้องขอซาบซึ้งในความกรุณาและการเปิดใจ ของสมาคมการค้าของบองทอม โดยการนำของคุณพอร์เทีย เบลเฟลอร์ที่น่าเกรงขาม She's Not There (2011)
No respect for the rules of commerce, shameful!ทุเรศจริง ๆ ฉันไม่อยากสุงสิงกับคนประเภทนี้เลย Ernest & Celestine (2012)
Commerce dictates, my boy.คืองี้น่ะลูก มันเป็นธุรกิจ Ernest & Celestine (2012)
Well, I guess the union of commerce and culture is not always so unified.ผมว่าสหภาพการค้า กับวัฒนธรรม - บางทีก็ไปกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Worth (2012)
And so Irving and I began our partnership in love and commerce.และ ดังนั้นเออร์วิงและฉันก็เป็นหุ้นส่วนกัน หุ้นส่วนความรักและหุ้นส่วนธุรกิจ American Hustle (2013)
I wanted to give the folks in the future a real snapshot, one that isn't in their stupid chamber of commerce booklets.ผมอยากให้คนในอนาคต ได้รับรุ้เรื่องจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่เห็นจากหนังสือของหอการค้า บ้าๆนั่น Pay It Forward (2013)
Commerce in this place requires bold moves.ธุรกิจการค้าในสถานที่แห่งนี้ จะต้องดำเนินการอย่างกล้าหาญ IV. (2014)
The fort controls the bay. The bay controls commerce.ป้อมปราการควบคุมอ่าว อ่าวควบคุมการค้าขายสินค้า VIII. (2014)
Yeah, Lena's on a short list for a position in the commerce department in D.C., so we're celebrating.ใช่ ลีน่ามีชื่อผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งในกระทรวงพาณิชย์ที่ดีซี เลยว่าจะฉลองกันหน่อย The Greybar Hotel (2014)
This was a gift from the Gotham Chamber of Commerce for years of service.นี่เป็นของขวัญ จากหอการค้าเมืองก็อตแธม The Balloonman (2014)
Yeah, Lena's on a short list for a position in the Commerce Department in D.C., so we're celebrating.ใช่ ลีน่า อยู่ในรายชื่อด้วย สำหรับตำแหน่ง ในกระทรวงพาณิชย์ ที่ดีซี เรากำลังฉลองกันอยู่ Green Light (2015)
I'm meeting with the chair of the energy and commerce committee in an hour.ฉันกำลังจะไปพบกับ ประธานคณะกรรมการ กระทรวงพลังงานและการคลัง ในไม่กี่ชั่วโมงนี้ Green Light (2015)
They put testicle-sized chunks in a fryer, call it commerce.ใส่ลูกกะเป๋งอันเบ้อเริ่ม ทอดในกระทะแล้วเรียกมันว่าธุรกิจ Brown Shag Carpet (2015)
Lena's on a short list for a position in the Commerce department in D.C.ลีน่ามีชื่อผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งในกระทรวงพาณิชย์ที่ดีซี Copper Bullet (2015)
Uh, as I mentioned, I'd very much like to speak to Congressman Blatt about the nomination of Lena Abbott to the commerce post.อย่างที่ผมบอกนะครับ ผมจะยินดีมากกว่า ถ้าได้คุยกับท่าน สส.แบล็ท โดยตรง เรื่องผู้ถูกเสนอในตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลีน่า แอ็บบ็อตต์ Copper Bullet (2015)
Well, since that's settled, I think I am going to dance with the next undersecretary of the department of commerce.เอาล่ะ ตั้งแต่วางมือมานาน ผมว่าผมน่าจะออกไปเต้นรำ กับปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ซะหน่อย Copper Bullet (2015)
Please welcome distinguished businessman, visionary scientist, acclaimed philanthropist and new chairman of development at the Gotham Chamber of Commerce, Mr. Theo Galavan.ขอต้อนรับ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ, นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีวิสัยทัศน์, นักบุญที่ได้รับรางวัล และประธานคนใหม่ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
Commerce has returned to the markets.ตลาดกลับสู่ภาวะการค้า Battle of the Bastards (2016)
OK, so the Trade Hall's got two schools.Zum Hotel du Commerce gibt es zwei Wege: Body of My Enemy (1976)
Commerce Street's become an enormous window display, over flowing, eating up the street...Die Rue du Commerce ist unter einer riesigen Auslage begraben. Body of My Enemy (1976)
416 Commerce Street.Commerce Street 416. Let's Steele a Plot (1984)
One hundred million in wire transfers from the Commerce Bank International.100 Millionen als Überweisungen von der International Commerce Bank. True Lies (1994)
Irvine, Santa Ana, Anaheim, Fullerton and Commerce.Irvine, Santa Ana, Anaheim und CommerceNick of Time (1995)
He runs an auto shop on Commerce Street in Red Hook.Er betreibt eine Autowerkstatt in Commerce Street in Red Hook. The Siege (1998)
Commerce Street.Commerce Street. The Siege (1998)
896 Commerce Street.896 Commerce Street. The Siege (1998)
120 Commerce Avenue.120 Commerce Avenue. Payback (1999)
Advanced digital business to business e-commerce networking solutions. so I looked it up.E-Commerce-Network-Lösungen. Du wolltest wissen, was die tun. Net Prophets (1999)
They, they make advanced commerce...something! Whatever it is, it's good.Die machen advanced Commerce-Dingsbums, was ganz Tolles. Net Prophets (1999)
networking solution technology.Nachdem die hochmodernen Digitalsystem- und E-Commerce-Network-Programme... von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurden. Net Prophets (1999)
My husband's painting a house on Commerce Street. He'll be all right.Mein Mann streicht ein Haus irgendwo in der Commerce Street... lhm passiert schon nichts. Where the Heart Is (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commerceAlong with Tokyo, Osaka is a center of commerce.
commerceCommerce led to the development of cities.
commerceElectronic commerce began to spread rapidly.
commerceEnglish is useful in commerce.
commerceHe made his fortune from commerce.
commerceLegal changes threaten online sales in digital commerce.
commerceOsaka is the center of commerce in Japan.
commerceThe Commerce Department reports retail sales rose seven-tenths of 1 percent last month mainly thanks to strong auto sales.
commerceThe soul of commerce is upright dealing.
commerceWe carry on commerce with the States.
commerceWe must promote commerce with neighboring countries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อี-คอมเมิร์ช[N] E-Commerce, Syn. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, Example: อี-คอมเมิร์ชจะช่วยให้บริษัทเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าแต่ละรายได้ดีขึ้น โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่หรืออุปกรณ์ใดๆ
พณ[N] Ministry of Commerce, Syn. กระทรวงพาณิชย์
พณ.บ.[N] Bachelor of Commerce, Syn. พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พาณิชยกรรม[N] commerce, See also: trade, business, dealing, Example: บทบาทของสาขาปัญญาประดิษฐ์ในวงการคอมพิวเตอร์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีไม่น้อย, Thai definition: การค้าและบริหารที่เกี่ยวกับการค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก การธนาคาร และการประกันภัย
การพาณิชย์[N] business, See also: trade, commerce, dealing, Syn. การค้าขาย, Example: ธนาคารปล่อยสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ค้าขาย[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, Syn. ค้า, ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ทำการค้า, Example: คนจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้านสมอเรียงเพื่อค้าขายและซื้อไม้มะค่าบรรทุกกลับกรุงเทพฯ, Thai definition: ทำมาหากินในทางซื้อขาย
ค้า[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, traffic in, t, Syn. ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ค้าขาย, ทำการค้า, Example: เมื่อฝรั่งชาติอื่นเห็นพ่อค้าชาวอังกฤษร่ำรวยเพราะการค้าฝิ่นก็หันมาค้าด้วย
ทำการค้า[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, Syn. ค้าขาย, Example: สวนจตุจักรเปิดให้ประชาชนจับจองพื้นที่ของตลาดนัดเพื่อทำการค้าแล้ว, Thai definition: ดำเนินกิจการการค้าขาย
พณิชย์[N] trade, See also: commerce, business, Syn. การค้าขาย, การค้า, การแลกเปลี่ยน, การซื้อขาย, Example: คนจีนที่มีกิจการของตนเองส่วนมากชอบให้ลูกหลานเรียนรู้ด้านพณิชย์เพื่อให้สืบทอดกิจการ, Thai definition: การค้าขาย, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พาณิชย์[N] commerce, See also: trade, business, commercial affair, sales, Syn. การค้า, การแลกเปลี่ยน, การค้าขาย, การซื้อขาย, การขาย, Example: ปัจจุบันตลาดพระเครื่องได้กลายเป็นธุรกิจในเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่
พาณิชย์[N] Ministry of Commerce, Syn. กระทรวงพาณิชย์, Example: เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศทุกชนิด, Thai definition: ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ และกิจการทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพาณิชย์รวมตลอดทั้งการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้า การควบคุมและส่งเสริมเกี่ยวกับกิจการค้าและการประกันภัย
พาณิชยการ[N] commerce, Syn. การค้าขาย, การพาณิชย์, Example: หลักสูตรใหม่ต้องมีวิสามัญศึกษา สอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการด้วย
พาณิชยศาสตร์[N] commerce, Example: เขามีความรู้ทางพาณิชยศาสตร์เป็นอย่างดี คงจะแก้ไขปัญหาได้อยู่หรอก, Thai definition: วิชาว่าด้วยการพาณิชย์ การค้าขาย
วณิชย์[N] business, See also: trade, commerce, Syn. วณิชยา, การพาณิชย์, การซื้อขาย, การค้าขาย, การค้า, การขาย, Notes: (สันสกฤต)
วาณิชย์[N] trade, See also: commerce, business, Syn. การค้า, การขาย, การพาณิชย์, การซื้อขาย, การค้าขาย, Notes: (สันสกฤต)
ทรัพย์นอกพาณิชย์[N] things outside commerce, See also: public treasures, public property, Syn. สาธารณสมบัติ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
กระทรวงพาณิชย์[N] Ministry of Commerce, Count unit: กระทรวง
กิจการค้า[N] commerce, See also: trade, business, dealings, Syn. การค้า, การค้าขาย, กิจการ, ธุรกิจ, ธุรกิจการค้า, Example: กิจการค้าของเขากำลังทรุด
การสมาคม[N] association, See also: contact, commerce, Syn. การติดต่อ, การคบ, การคบหา, การคบค้า, Example: การสมาคมกับผู้อื่นทำให้โลกทัศน์เขากว้างขึ้น, Thai definition: การติดต่อพบปะกัน
การค้า[N] business, See also: trade, commerce, dealings, Syn. กิจการค้า, การค้าขาย, Example: ลูกคนจีนส่วนใหญ่จะหันมาทำการค้าโดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆ, Thai definition: การซื้อขายแลกเปลี่ยน
การค้าขาย[N] trade, See also: commerce, business, Syn. การค้า, การขาย, Example: นักธุรกิจเมืองไทยมีชื่อในการค้าขายสินค้าการเกษตร
ธุรกิจ[N] business, See also: trade, commerce, traffic, Example: พอเขาหันมาทำธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก ก็ร่ำรวยกว่าเดิมอีกมาก, Thai definition: การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอการค้า[n. exp.] (hø kānkhā) EN: chamber of commerce   FR: chambre de commerce [f]
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)   FR: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ; Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
การอำนวยความสะดวกทางการค้า[n. exp.] (kān amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: trade facilitation ; trade concessions   FR: facilitation du commerce [f]
การค้า[n.] (kānkhā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings   FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
การค้าขาย[n.] (kān khākhāi) EN: trade ; commerce ; business   FR: commerce [m] ; affaires [fpl]
การค้าของโลก[n. exp.] (kānkhā khøng lōk) EN: world trade   FR: commerce mondial [m]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kānkhā khøng theūoen) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business   FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
การค้ายาเสพติด[n. exp.] (kānkhā yāsēptit) EN: drug trade   FR: commerce de la drogue [f]
การพาณิชย์[n. exp.] (kān phānit) EN: commerce ; trade   
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in   FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer ; faire des affaires
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with   FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[org] (Khøtoklong Thūapai Wādūay Phikat Attrā Phāsī Sunlakākøn Lae Kānkhā) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)   FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
กิจการค้า[n. exp.] (kitjakān khā) EN: commerce ; trade ; business ; dealings   FR: commerce [m] ; business [m]
กระทรวงพาณิชย์[org.] (Krasūang Phānit) EN: Ministry of Commerce   FR: ministère du Commerce [m]
องค์การการค้าโลก[org.] (Ongkān Kānkhā Lōk) EN: World Trade Organization (WTO)   FR: Organisation mondiale du commerce (OMC)
ปริมาณการค้าของโลก[n. exp.] (parimān kānkhā khøng lōk) EN: world trade volume   FR: volume du commerce mondial [m]
พาณิชย์[n.] (phānit) EN: commerce ; trade ; business ; commercial affair ; sales   FR: commerce [m] ; affaire [f]
พาณิชย์[n.] (phānit) EN: Ministry of Commerce   
พาณิชยกรรม[n.] (phānitchayakam) EN: trade ; commerce ; commercial affairs   FR: commerce [m]
พาณิชยการ[n.] (phānitchayakān) EN: commerce ; business ; trade   FR: commerce [m]
พาณิชยศาสตร์[n.] (phānitchayasāt) EN: commerce ; business economics ; business administration ; industrial management   FR: commerce [m]
พาณิชยศาสตร์บัณฑิต[n. exp.] (phānitchayasātbandit) EN: Bachelor of Commerce   
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (phānit ilekthrønik) EN: e-commerce ; electronic commerce   FR: commerce électronique [m]
ผูกขาดการค้า[v. exp.] (phūkkhāt kānkhā) EN: monopolize trade   FR: monopoliser le commerce
โรงเรียนพาณิชย์[n. exp.] (rōngrīen phānit) EN: commercial school ; business school   FR: école de commerce [f]
สภาการค้าระหว่างประเทศ[org] (Saphā Kānkhā Rawāng Prathēt) EN: International Chamber of Commerce (ICC)   
ทรัพย์นอกพาณิชย์[n.] (sapnøkphānit) EN: things outside commerce ; public treasures ; public property   
ซื้อขาย[v.] (seūkhāi) EN: trade ; buy and sell ; merchandise ; deal in   FR: commercer
ทะเบียนการค้า[n. exp.] (thabīen kānkhā) EN: business registration ; excerpt from the commercial register   FR: registre de commerce [m]
ทำการค้า[v. exp.] (thamkānkhā) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer
ธุรกิจ[n.] (thurakit) EN: affairs ; business ; trade   FR: affaires [fpl] ; business [m] (fam.) ; commerce [m]
ยี่ห้อ[n.] (yīhø) EN: brand name ; trademark ; marque ; brand   FR: marque déposée [f] ; marque de fabrique [f] ; marque de commerce [f]
ยี่ห้อการค้า[n. exp.] (yīhø kānkhā) FR: marque de commerce [f] ; marque commerciale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMERCE    K AA1 M ER0 S
COMMERCE'S    K AA1 M ER0 S AH0 Z
COMMERCEBANCORP    K AA2 M ER0 S B AE1 N K AO2 R P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commerce    (n) (k o1 m @@ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
商品[しょうひん, shouhin] Thai: สินค้า English: article of commerce

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
E-Commerce; elektronischer Geschäftsverkehre-commerce [Add to Longdo]
Handel {m}commerce [Add to Longdo]
Handel {m}; Umgang {m}; Verkehr {m}commerce [Add to Longdo]
Handelskammer {f} | Handelskammern {pl}chamber of commerce | chambers of commerce [Add to Longdo]
Handelsregister {n}commercial register; register of commerce; companies' register [Add to Longdo]
Wirtschaft {f}; Ökonomie {f} | moderne Wirtschaft {f} | expandierende Wirtschaft {f} | freie Wirtschaft {f} | gelenkte Wirtschaft {f} | heimische Wirtschaft {f} | Modell der freien Wirtschaft | in der Wirtschafteconomy | modern economy | expanding economy | private enterprise | controlled economy; directed economy | home industry; domestic industry; national industry | model of competitive economy | in commerce [Add to Longdo]
handelsüblich {adj}customary in the trade; customary in commerce [Add to Longdo]
handelsüblich {adj}usual in the trade; usual in commerce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
エレクトリックコマース[, erekutorikkukoma-su] (n) {comp} electric commerce [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[, erekutoronikkukoma-su] (n) {comp} electronic commerce [Add to Longdo]
コマース[, koma-su] (n) {comp} commerce [Add to Longdo]
コマースサーバー[, koma-susa-ba-] (n) {comp} commerce server [Add to Longdo]
稼業[かぎょう, kagyou] (n) trade; business; commerce; occupation; (P) [Add to Longdo]
恵比寿(P);恵比須;戎;夷;蛭子[えびす(P);ゑびす(恵比寿;恵比須);えべす(恵比須);ひるこ(蛭子), ebisu (P); ebisu ( ebisu ; ebisu ); ebesu ( ebisu ); hiruko ( ebisu )] (n) (See 七福神) Ebisu (god of fishing and commerce); (P) [Add to Longdo]
互市[ごし, goshi] (n) trade; commerce [Add to Longdo]
交易[こうえき, koueki] (n,vs) trade; commerce; (P) [Add to Longdo]
州際通商委員会[しゅうさいつうしょういいんかい, shuusaitsuushouiinkai] (n) Interstate Commerce Commission [Add to Longdo]
商科[しょうか, shouka] (n) commerce (field of study); department of commerce (at a university) [Add to Longdo]
商学部[しょうがくぶ, shougakubu] (n) business school (in a university); faculty of commerce [Add to Longdo]
商業[しょうぎょう, shougyou] (n,adj-no) commerce; trade; business; (P) [Add to Longdo]
商業史[しょうぎょうし, shougyoushi] (n) history of commerce [Add to Longdo]
商経[しょうけい, shoukei] (n) commerce and economics [Add to Longdo]
商工[しょうこう, shoukou] (n) commerce and industry; (P) [Add to Longdo]
商工会議所[しょうこうかいぎしょ, shoukoukaigisho] (n) Chamber of Commerce and Industry; (P) [Add to Longdo]
商工業[しょうこうぎょう, shoukougyou] (n) commerce and industry [Add to Longdo]
商売[しょうばい, shoubai] (n,vs) trade; business; commerce; transaction; occupation; (P) [Add to Longdo]
商品[しょうひん, shouhin] (n) commodity; article of commerce; goods; stock; merchandise; (P) [Add to Longdo]
商法[しょうほう, shouhou] (n) trade; business; commerce; commercial law; (P) [Add to Longdo]
商務省[しょうむしょう, shoumushou] (n) Department of Commerce [Add to Longdo]
商連[しょうれん, shouren] (n,n-suf) (abbr) (from 商工団体連合会, etc.) commerce and industry association [Add to Longdo]
通商[つうしょう, tsuushou] (n,vs) commerce; trade; (P) [Add to Longdo]
通商航海条約[つうしょうこうかいじょうやく, tsuushoukoukaijouyaku] (n) treaty of commerce and navigation [Add to Longdo]
通商条約[つうしょうじょうやく, tsuushoujouyaku] (n) treaty of commerce [Add to Longdo]
電子商取引[でんししょうとりひき, denshishoutorihiki] (n) e-commerce; electronic commerce [Add to Longdo]
日商[にっしょう, nisshou] (n) (abbr) (See 日本商工会議所) The Japan Chamber of Commerce and Industry; JCCI [Add to Longdo]
日清通商航海条約[にっしんつうしょうこうかいじょうやく, nisshintsuushoukoukaijouyaku] (n) Sino-Japanese Treaty of Commerce and Navigation (1896) [Add to Longdo]
日本商工会議所[にっぽんしょうこうかいぎしょ, nipponshoukoukaigisho] (n) The Japan Chamber of Commerce and Industry; JCCI [Add to Longdo]
農商務省[のうしょうむしょう, noushoumushou] (n) Ministry of Agriculture and Commerce (Meiji-Taisho) [Add to Longdo]
貿易品[ぼうえきひん, bouekihin] (n) articles of commerce [Add to Longdo]
友好通商航海[ゆうこうつうしょうこうかい, yuukoutsuushoukoukai] (n) (treaty of) friendship, commerce and navigation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交割[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, ] delivery (commerce) [Add to Longdo]
[shāng, ㄕㄤ, ] commerce; to consult; quotient [Add to Longdo]
商务[shāng wù, ㄕㄤ ˋ, / ] commercial affairs; commercial; commerce; business [Add to Longdo]
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ˋ ㄅㄨˋ, / ] Department of Trade; Department of Commerce [Add to Longdo]
商学[shāng xué, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ, / ] business studies; commerce as an academic subject [Add to Longdo]
商会[shāng huì, ㄕㄤ ㄏㄨㄟˋ, / ] chamber of commerce [Add to Longdo]
商业[shāng yè, ㄕㄤ ㄧㄝˋ, / ] business; trade; commerce [Add to Longdo]
商业中心[shāng yè zhōng xīn, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] business center; commerce center [Add to Longdo]
商贸[shāng mào, ㄕㄤ ㄇㄠˋ, / 貿] trade and commerce [Add to Longdo]
国际商会[Guó jì Shāng huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤ ㄏㄨㄟˋ, / ] International Chamber of Commerce (ICC) [Add to Longdo]
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, ] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing) [Add to Longdo]
工商[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] industry and commerce [Add to Longdo]
脱手[tuō shǒu, ㄊㄨㄛ ㄕㄡˇ, / ] (not of regular commerce) to sell or dispose of (goods etc) [Add to Longdo]
薄熙来[Bó Xī lái, ㄅㄛˊ ㄒㄧ ㄌㄞˊ, / ] Bo Xilai (1949-), PRC politician, Minister of Commerce from 2004, Politburo member from 2007 [Add to Longdo]
[shāng, ㄕㄤ, ] to consult; to deliberate; commerce [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, / 貿] commerce; trade [Add to Longdo]
软库[Ruǎn kù, ㄖㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, / ] Softbank corporation, Japanese e-commerce firm [Add to Longdo]
阿里巴巴[Ā lǐ bā bā, ㄚ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] Alibaba, name of character in the Arabian Nights; name of PRC e-commerce company [Add to Longdo]
电子商务[diàn zǐ shāng wù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄕㄤ ˋ, / ] e-commerce [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
コマース[こまーす, koma-su] commerce [Add to Longdo]
電子商取引[でんししょうとりひき, denshishoutorihiki] electronic commerce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commerce \Com*merce"\ (? or ?), v. i. [imp. & p. p. {Commerced};
   p. pr. & vb. n. {Commercing}.] [Cf. F. commercer, fr. LL.
   commerciare.]
   1. To carry on trade; to traffic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Beware you commerce not with bankrupts. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold intercourse; to commune. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Commercing with himself.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Musicians . . . taught the people in angelic
       harmonies to commerce with heaven.  --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commerce \Com"merce\, n.
 
   Note: (Formerly accented on the second syllable.) [F.
      commerce, L. commercium; com- + merx, mercis,
      merchandise. See {Merchant}.]
   1. The exchange or buying and selling of commodities; esp.
    the exchange of merchandise, on a large scale, between
    different places or communities; extended trade or
    traffic.
    [1913 Webster]
 
       The public becomes powerful in proportion to the
       opulence and extensive commerce of private men.
                          --Hume.
    [1913 Webster]
 
   2. Social intercourse; the dealings of one person or class in
    society with another; familiarity.
    [1913 Webster]
 
       Fifteen years of thought, observation, and commerce
       with the world had made him [Bunyan] wiser.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Sexual intercourse. --W. Montagu.
    [1913 Webster]
 
   4. A round game at cards, in which the cards are subject to
    exchange, barter, or trade. --Hoyle.
    [1913 Webster]
 
   {Chamber of commerce}. See {Chamber}.
 
   Syn: Trade; traffic; dealings; intercourse; interchange;
     communion; communication.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 commerce [kɔmɛrs]
   business; commerce; trade
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top