Search result for

*comma*

(508 entries)
(4.0637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: comma, -comma-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comma[N] การหยุดพักชั่วคราว, Syn. slight pause
comma[N] เครื่องหมายคอมม่า, See also: เครื่องหมายที่ใช้เพื่อแยกส่วนของประโยค
comma[N] เครื่องหมายจุลภาค ใช้คั่นประโยคหรือคำ, See also: เครื่องหมายลูกน้ำ
commas[N] เครื่องหมายคอมมา
command[N] การออกคำสั่ง, See also: การบัญชาการ, Syn. direction, dictation, rule, charge, regulation, bidding, exaction, domination, dominion, coercion, compulsion, constraint, hold, supervision, government
command[N] คนในบังคับบัญชา, Syn. unit, squad, group, company, battalion, regiment, army, division, post, garrison, brigade, platoon, corps, battery, sector, vanguard
command[VI] ควบคุม, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern
command[VT] ควบคุม, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern, restrain, check
command[N] ความรู้อย่างแตกฉานทางภาษา, Syn. mastery, expertise, facility, grasp, ability
command[N] คำสั่ง, Syn. order, demand, decree, injunction, direction, directive, ultimatum, prohibition, interdict, interdiction, summons, mandate, behest, edict, instruction, dictate, commandment, writ, imperative, ordinance, law, fiat, bidding, prescription, Ant. countermand, revocation, retraction
command[N] ตำแหน่งบัญชาการ, Syn. suzerainty, ascendance, ascendancy, lead, post, rulership, superintendence, directorship, presidency, administration, mastery
command[VI] สั่งการ, See also: บัญชาการ, ออกคำสั่ง, บังคับบัญชา, Syn. order, demand, decree, direct, dictate, prescribe, bid, tell, govern
command[VT] สั่งการ, See also: บัญชาการ, ออกคำสั่ง, บังคับบัญชา, Syn. order, demand, decree, direct, dictate, prescribe, bid, tell, govern, instruct, enjoin, summon, exact, appoint, compel
command[N] อำนาจบังคับบัญชา, See also: อำนาจบัญชาการ, อำนาจสั่งการ, Syn. authority, control, leadership, mastery, sway, domination, dominion, sovereignty, prerogative, authorisation, authorization, supremacy, primacy, suzerainty, jurisdiction
commando[N] สมาชิกของหน่วยจู่โจม, See also: สมาชิกของหน่วยรบเฉพาะกิจ, สมาชิกหน่วนคอมมานโด, Syn. paratrooper, raider, soldier
commando[N] หน่วยจู่โจม, See also: หน่วยรบเฉพาะกิจ, หน่วยคอมมานโด, Syn. army
commander[N] นาวิกโยธิน, See also: ทหารเรือฝ่ายบก, Syn. officer
commander[N] ผู้บังคับบัญชา, See also: หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้ออกคำสั่ง, Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
commandant[N] ผู้บัญชาการ
commandeer[VT] เกณฑ์คนเพื่อเข้ารบ
commanding[ADJ] ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ, See also: ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา, ซึ่งเป็นผู้สั่งการ, ซึ่งมีอำนาจเหนือ, Syn. sizable, dominant
air command[N] กองบัญชาการกองทัพอากาศ
commandment[N] คำสั่ง, Syn. command, order
high command[N] กองบัญชาการสูงสุด
self-command[N] ความสามารถควบคุมการแสดงออกได้ดี, See also: การคุมสติ, การสามารถควบคุมอารมณ์, Syn. self-control, self-restraint, unexcitability
army commander[N] จอมทัพ
wing commander[N] นาวาอากาศโท
chain of command[N] การปกครองแบบระดับขั้นลดหลั่นลงมา
field of command[N] คำสั่ง, Syn. command
commander in chief[N] ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, See also: แม่ทัพ, Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
lieutenant commander[N] นาวาตรี
have a good command of[IDM] เชี่ยวชาญในบางสิ่ง, See also: มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับบางสิ่งเป็นอย่างดี
put words in inverted commas[IDM] ใส่เครื่องหมายเน้น, See also: เน้นให้รู้ว่าสำคัญ, Syn. place in, set in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
comma(คอม'มะ) n. เครื่องหมาย (,) ที่ใช้ขั้นประโยค,การหยุดพักชั่วคราว -Conf. coma
command(คะมานดฺ') {commanded,commanding,commands} v. บัญชา,สั่ง,สั่งการ,ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,ควรได้รับ -n. การออกคำสั่ง,คำสั่ง,อำนาจสั่ง,ตำแหน่งบัญชาการ,คนในบังคับบัญชา,อักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน, Syn. order
command keyเป็นแป้นพิมพ์พิเศษแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระของเครื่องแมคอินทอช ซึ่งมีสัญลักษณ์ เป็นรูปแอปเปิลแหว่งอยู่บนแป้น หากใช้พร้อมกับแป้นอื่นสามารถใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ เช่น ถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับแป้น X แปลว่าสั่งให้ cut ถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับ แป้น C แปลว่าสั่งให้ copy และถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับแป้น V ก็เป็นการ สั่ง paste (ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT ของเครื่องพีซี)
command lineบรรทัดคำสั่งหมายถึงข้อความที่พิมพ์ลงบนจอภาพ เพื่อเป็นคำสั่งให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน โดยปกติใช้หมายถึงคำสั่งที่อยู่พิมพ์หลัง A> B> หรือ C> เช่น A>COPY C:garuda.pm4
command performancen. การแสดงตามคำสั่ง
command postn. กองบัญชาการ
command.comคอมมานด์จุดคอม (ชื่อแฟ้มระบบ) เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่งในระบบดอส ซึ่งบรรจุคำสั่งระบบต่าง ๆ เช่น dir, copy, del จานบันทึกที่นำมาจัดรูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยคำสั่ง format A:/s แล้ว จะมีแฟ้มข้อมูลนี้อยู่ในแผ่น A: แฟ้มข้อมูลนี้ จะนำมาใช้เป็นแผ่นเริ่มต้นเปิดเครื่อง (boot) ได้ ถ้าใช้คำสั่ง Format ในระบบวินโดว์ ต้องกากบาทที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำ system disk ด้วย จึงจะมีแฟ้มข้อมูลนี้ (จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลนี้ ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลได้อย่างเดียว จะนำมาสั่งให้เริ่มเครื่อง (boot) ไม่ได้)
commandant(คอม'มันดานทฺ,-แดนทฺ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
commandeer(คอมมันเดียร์') {commandeered,commandeering,commandeers} vt. เกณฑ์พลเรือนเข้าทำการรบหรือทำงานให้กับหน่วยทหาร,ยึดทรัพย์สินเอกชนเพื่อประโยชน์ทางทหารหรือเพื่อสาธารณประโยชน์, Syn. draft,conscript,impress
commander(คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท, See also: commandership n., Syn. chief,leader
commander in chief(-อินชีฟ) n. ผู้บัญชาการทหารสุงสุด,จอมทัพ,แม่ทัพ,ประธานาธิบดี -pl. (commanders in chief)
commandery(คะมาน'เดอรี) n. ตำแหน่งผู้บัญชาการ,เขตอำนาจของผู้บัญชาการ
commanding(คะมาน'ดิง) adj. n. เกี่ยวกับการบัญชาการ,เด่น,ครอบงำ,สูงคลุม
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)
commandment(คะมาน'เมินทฺ) n. อำนาจ,คำสั่ง,การออกคำสั่ง,บัญญัติ,หนึ่งในบัญญัติ10ประการ (Ten Commandments)
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes
high commandกองบัญชาการสูงสุด,คำสั่งหรืออำนาจสูงสุด
lieutenant commandern. นาวาตรี
self-commandn. การบังคับใจตัวเอง,การควบคุมอารมณ์,การคุมสติ
wing commandern. นาวาอากาศโท

English-Thai: Nontri Dictionary
comma(n) จุลภาค,เครื่องหมายลูกน้ำ
command(n) คำสั่ง,คำบัญชา,การบังคับ,การบัญชาการ
command(vt) สั่ง,สั่งการ,บังคับ,บัญชา,บัญชาการ
commandant(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท
commandment(n) ศีล,ข้อบัญญัติ,กุศลกรรมบถ
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royal commandพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Supreme Commanderผู้บัญชาการทหารสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Commander-in-Chief (C-in-C)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chain of command; command, chain ofสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countersign the Royal Commandลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
C-in-C (Commander-in-Chief)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commandคำสั่งงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
commandคำสั่งงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
command interpreterโปรแกรมแปลคำสั่งงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
command, chain of; chain of commandสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
command, royalพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
command, unity ofเอกภาพในการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
command-line interfaceส่วนต่อประสานรายคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embedded commandคำสั่งฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unity of commandเอกภาพในการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comman coldหวัด [TU Subject Heading]
Command of troops ; Military leadershipความเป็นผู้นำทางการทหาร [TU Subject Heading]
Comma Shareคล้ายจุดลูกน้ำ [การแพทย์]
Command-Voiding Technicการสั่งถ่ายปัสสาวะ [การแพทย์]
command moduleยานบังคับการ, ส่วนหนึ่งของยานอวกาศ  ซึ่งเป็นห้องโดยสารที่พานักบินอวกาศออกนอกโลกและกลับมายังพื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chain of command (n) สายงานบังคับบัญชา
High Commander (n ) แม่ทัพใหญ่
High​ Commandกองบัญชาการใหญ่
RTA Commander-in-Chief (n ) ผู้บัญชาการทหารบก
second-in-commandรองผู้บังคับหน่วย, ตำแหน่งรอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Commander.Commander. Chimera (2007)
Commander Schultz!ผบ.ซูลทซ์ The Great Dictator (1940)
First in command.หัวหน้าหน่วย The Great Dictator (1940)
Second in command.รองหัวหน้าหน่วย The Great Dictator (1940)
Hear that? He's arrested Commander Schultz.เขาพูดอะไร ผบ.ชูลท์ซ ถูกจับ The Great Dictator (1940)
- A Jew corrupted our commander.- ผบ.ช่วยเหลือยิว The Great Dictator (1940)
Commander Schultz escaped.ผบ. The Great Dictator (1940)
Commander Schultz, I apologize for my friend.ผบ.ชูลท์ซ ให้อภัยกับความเขลาของเพื่อนผมด้วย The Great Dictator (1940)
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ. The Great Dictator (1940)
Where's the Commander?แล้ว ผบ. ล่ะ The Great Dictator (1940)
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า The Great Dictator (1940)
Tell the Commander.ไปบอก ผบ. The Great Dictator (1940)
At the top, the Commandant, who oversees the camp routine.สุดยอดแล้วก็คือ ผู้บัญชาการ ผู้ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างในแคมป์ Night and Fog (1956)
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง Night and Fog (1956)
But as long as I'm commandant I won't permit any such trickery!แต่ตราบใดที่ฉันเป็นผู้บัญชาการ ฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Just as long as you're the commandant.ตราบใดที่ท่านเป็นผู้บัญชาการ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We had one young John Thomas ostensibly commanding.เรามีหนึ่งหนุ่มจอห์นโทมัส ประหนึ่งว่าผู้บังคับบัญชา How I Won the War (1967)
On the command, move.ย้าย. How I Won the War (1967)
(Goodbody) I'll never forget the moment I was appointed to my first command.ฉันจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ ฉันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ บัญชาการครั้งแรกของฉัน ไม่ How I Won the War (1967)
I haven't been able to command respect since before the war.ตั้งแต่ก่อนสงคราม How I Won the War (1967)
- Commando?คอมมานโด? ไม่ How I Won the War (1967)
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน How I Won the War (1967)
And when I get back, I want that man in there out of there... where I command from, with all his clothes on.ฉันต้องการคนที่อยู่ในนั้นออก จากที่นั่น ที่ฉันสั่งจาก กับเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดใน How I Won the War (1967)
You, the commanding officer!คุณที่อยู่ตรงนั้น. คุณผู้ บัญชาการทหาร! How I Won the War (1967)
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ How I Won the War (1967)
Command, forward!คำสั่งส่ง! How I Won the War (1967)
And I want to take this opportunity of letting you know how proud I have been to have commanded such a fine body of men.และฉันต้องการที่จะใช้โอกาส นี้ แจ้งให้คุณทราบว่าภูมิใจที่ฉัน ได้รับ ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวมีร่างกาย ที่ดีของคน How I Won the War (1967)
Nowhere Man, the world is at your commandผู้ชายไม่มีที่ไหนในโลกที่คำสั่งของ คุณ Yellow Submarine (1968)
Nowhere Man, the world is at your commandผู้ชายไม่มีที่ไหนในโลกที่คำสั่งของ คุณ Yellow Submarine (1968)
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด Beneath the Planet of the Apes (1970)
We are happy to carry out your every commandเรามีความสุขที่จะถือ out your ทุกคำสั่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It saddens and hurts me... that the two young men whom I raised... to believe in the Ten Commandments... have returned to me as two thieves... with filthy mouths and bad attitudes.มันทำให้ฉันเสียใจและทำให้ฉันเจ็บปวด เพราะชายหนุ่มสองคนที่ฉันเฝ้าเลี้ยงดู ความเชื่อ 10 ข้อ The Blues Brothers (1980)
Commander advises will contact Chicago precincts... for a local intercept.นาวิกโยธินแนะนำการติดต่อสื่อสารเขต ชิคาโก สำหรับท้องถิ่น The Blues Brothers (1980)
The chest the Hebrews carried the Ten Commandments in.หีบของฮิบรู ที่บรรจุบัญญติ 10 ประการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- The Ten Commandments?- บัญญติ 10 ประการ? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- The actual Commandments.- บัญญติ 10 ประการ ดั้งเดิม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years.ผมคัดเลือกเขา ผมการฝึกฝนเขา ผมคำสั่งเขาในเวียดนาม 3 ปี First Blood (1982)
Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands.มหาตมะ คานธี ไม่ใช่ผู้บัญชาการกองทัพ หรือผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่ Gandhi (1982)
As you command.แล้วแต่จะสั่ง Gandhi (1982)
I am at your command.พร้อมแล้วครับ Gandhi (1982)
Everything under control. Take over command.ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม รับคำสั่ง Idemo dalje (1982)
Without rotation, they'll be in full gravity before they get to the command module.กับการหมุนนั้น พวกเขาจะอยู่ในแรงโน้มถ่วง เต็ม ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการ โมดูลคำสั่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We're on the command module.เราอยู่บนโมดูลคำสั่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
So as the function of the command crew, Bowman and Poole, was to get Discovery to its destination, it was decided that they should not be informed.โบว์แมนและพูลคือการ ได้รับดิสคัเฟอรี ไปยังปลายทาง มันก็ตัดสินใจที่พวกเขาไม่ควร ได้รับการแจ้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm in command now, and I'm telling you... that you work with what you got.ตอนนี้ผมบัญชาการ และผมขอสั่ง ให้คุณทำไปเท่าที่มี Day of the Dead (1985)
And anybody fucks with my command, they get court-martialed, they get executed.ถ้าใครหน้าไหนขัดคำสั่งผม จะต้องได้รับโทษ ประหารชีวิต Day of the Dead (1985)
no one outside this command center has that information, gentlemen.คนข้างนอกศูนย์สั่งการนี้ ไม่มีใครรู้ Spies Like Us (1985)
sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว Spies Like Us (1985)
we can divert it. it's made to respond to in-flight commands.เราเบี่ยงเบนเป้าหมายมันได้ โดยการโปรแกรมการบินมันใหม่ Spies Like Us (1985)
I am Capt. Felix Maxwell, night security commander.ฉันคือหมวด เฟลิกซ์ แมกซ์เวลล์ หัวหน้าร.ป.ภ. กะดึก Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commaHe has a perfect command of English.
commaShe has a good command of English though she was brought up in Japan.
commaThe tower commands a fine view of the lake.
commaThe commanding officer marched, with soldiers following behind.
commaHe commanded us to work hard.
commaThe hill commands the panorama of the city.
commaMatsushita commands respect from its competitors.
commaThe hill on which my house stands commands a full view of the city.
commaThe commander exposed his men to gunfire.
commaThe command of communication skills in multiple languages is essential to any company providing goods and services on the world market.
commaThis hill commands a very fine view.
commaThis tower commands a full view of the city.
commaHe commanded me to shut the gate.
commaThey had a good command of French.
commaHe is commander of our troops.
commaHe is second to none in his command of French.
commaHe commanded me to leave the room immediately.
commaIt is essential to have good command of English nowadays.
commaMy secretary has good command of English.
commaThe captain commanded the men to march on.
commaHe commanded me to do it.
commaHe raised his hand as if to command silence.
commaThe commanding officer led his army into enemy territory.
commaHe has a good command of English.
commaThe balcony commands a splendid view.
commaSituated on a hill, his house commands a five view.
commaHis house stands on the hill-side and commands a splendid view.
commaHe gave me all the money at his command.
commaThe general commanded them to move on.
commaStanding as it does on the hill, this hotel commands a fine view.
commaThis room commands a fine view of the city.
commaShe is second to none in her command of French.
commaHowever, when I finally reached the castle I was thrown into this prison by the commander of the imperial guard.
commaStanding as it does on a hill, the church commands a fine view.
commaShe has a good command of French.
commaThe hill commands a fine view.
commaStanding as it does on a hill, the hotel commands a fine view of the bay.
commaSome soldiers were reluctant to obey the commands.
commaThe commander was roaring at his soldiers.
commaHe has two languages at his command besides English.
commaSituated on a hill, his house commands a fine view.
commaIn another paragraph he put in a comma.
commaThey commanded a majority in the Diet.
commaThe launch, which had been scheduled for this morning, was postponed because of the illness of shuttle Commander John Creighton.
commaHe has a good command of French.
commaDon't run on your sentences with commas.
commaThe troops refused to obey the command.
commaThis hill commands a fine view of the bay.
commaOur house commands a beautiful view.
commaWe are under his command.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บัญชา[N] chief, See also: commander-in-chief, Syn. คนบัญชา, Example: นายพลเนวินเป็นผู้บัญชาให้นายพลยาโดซึ่งเป็นชาวพม่าแท้ จัดตั้งกองกำลังใหม่ทั้งหมด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สั่งการตามอำนาจหน้าที่
ผู้ออกคำสั่ง[N] commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count unit: คน
อุโบสถ[N] ubosot (the eight commandments), Thai definition: เรียกการรักษาศีล 8 ของคฤหัสถ์ว่า การรักษาอุโบสถ
ถือศีลกินเจ[V] observe religious precepts or rite, See also: observe the commandments, Syn. ถือศีลกินเพล, Example: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ, Thai definition: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
ผู้การ[N] commander in chief, See also: commanding officer, Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ, Example: ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, Thai definition: เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ, Notes: (ปาก)
ผบ.[N] commander in chief, Syn. ผู้บัญชาการ
ผบ.[N] commander, See also: Comdr., Cmdr., Cdr., Syn. ผู้บังคับการ
ผบ.ทบ.[N] Commander-in-Chief of the Army, Syn. ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร.[N] Commander-in-Chief of the Navy, Syn. ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ.[N] Commander-in-Chief of the Air Force, Syn. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ศูนย์บัญชาการ[N] commanding center
จุลภาค[N] comma, Syn. จุดลูกน้ำ, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ,
พระราชอัธยาศัย[N] royal command, Example: การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย, Thai definition: พระราชประสงค์หรือความต้องการของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ เป็นการทั่วไป
สั่งงาน[V] command, See also: order, give an order to
พระบรมราชโองการ[N] Royal Command, Example: ประธานรัฐสภาจะต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี, Thai definition: คำสั่งราชการของพระราชา
นาวาตรี[N] lieutenant commander, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารเรือ สูงกว่านายเรือเอก ต่ำกว่านาวาโท
นาวาโท[N] commander, Example: พระองค์หญิงสมรสกับนาวาโท ม.จ. อุทัย เฉลิมลาภวุฒิชัย, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารเรือ สูงกว่านาวาตรี ต่ำกว่านาวาเอก
นาวาอากาศโท[N] wing commander, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารอากาศ สูงกว่านาวาอากาศตรี ต่ำกว่านาวาอากาศเอก
ผู้บังคับการ[N] commandant, See also: commander, commanding officer, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Example: ผู้บังคับการเรือสั่งให้หยั่งดูความลึกของน้ำ, Thai definition: ผู้ที่อำนาจรับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
ล่ะ[END] particle used at the end of a question, command or entreaty, Syn. เล่า, Example: หญิงสาวคนไหนเมื่อตกลงปลงใจแต่งงานกับชายหนุ่มคนใดแล้วอยากจะหย่าบ้างล่ะ, Thai definition: เพี้ยนเสียงมาจาก เล่า
ศีล[N] religious precept, See also: commandment, religious rule, moral precept, sacrament, sacred precept, Syn. ข้อบัญญัติ, ข้อปฏิบัติ, Example: หากผู้แทนของกองทัพไทยวางตัวเป็นผู้ที่มีศีลมีสัตย์ ย่อมทำให้ชื่อเสียงของบ้านเมืองดี และเป็นที่นับถือ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อบัญญัติที่กำหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศีลแปด[N] eight commandments, See also: eight precepts, Syn. อัฏฐศีล, Example: ศีลมีจำแนกไว้เป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 หรืออื่นๆ อีก เป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยและปราศจากโทษ, Thai definition: ข้อบัญญัติในพระพุทธศาสนา คือ ศีลห้า และเพิ่มอีก 3 ข้อ
ศีลห้า[N] five commandments, See also: five precepts, Syn. เบญจศีล, Example: ศีลห้าจะบอกถึงหน้าที่ที่บุคคลพึงเว้น และพึงปฏิบัติ, Thai definition: บัญญัติห้าประการทางศาสนาพุทธสำหรับคฤหัสถ์ ประกอบด้วย ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามล่วงประเวณี ห้ามพูดเท็จ ห้ามดื่มสุราเมรัย
เสนาบดี[N] general, See also: commander-in-chief, Syn. แม่ทัพ, Notes: (โบราณ)
อาณัติ[N] mandate, See also: regulation, order, command, injunction, ordinance, Syn. ข้อบังคับ, คำสั่ง, กฎ, Example: เขามีความเป็นอยู่ง่ายๆ จึงไม่ชอบอยู่ในอาณัติหรือข้อบังคับวินัยของใครได้นานๆ, Notes: (บาลี)
สั่งการ[V] command, See also: order, bid, charge, direct, Syn. สั่ง, ออกคำสั่ง, Example: ท่านยังไม่มีอำนาจจะพูดจาหรือสั่งการอะไร
แม่ทัพ[N] commander-in-chief, See also: army leader, general, Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ, Example: ขุนแผนได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพนำทหารขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าของกองทัพ
เผด็จการ[V] dictate, See also: order, command, Example: เขาเผด็จการกับลูกน้องจะตายแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะกลัวอำนาจของเขา, Thai definition: ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ขุนพล[N] warlord, See also: military commander, army commander, military leader, Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ, Example: ปราสาทหลังใหญ่นี้เป็นที่พักผ่อนของขุนพลท่านหนึ่ง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร
ขับพล[V] march an army, See also: move a troop, command army, Syn. ยกทัพ, ยกพล, Example: แม่ทัพเร่งขับพลขึ้นฝั่งเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัว, Thai definition: เคลื่อนกองทัพเข้าโจมตีข้าศึก
คำสั่ง[N] command, See also: order, word of command, Syn. คำบัญชา, Example: อธิบดีกรมตำรวจมีคำสั่งให้โยกย้ายนายตำรวจทั่วประเทศ, Count unit: คำสั่ง, เรื่อง
คำบัญชา[N] command, See also: order, injunction, mandate, requisition, charge, Syn. คำสั่ง, คำประกาศิต, Example: เขารีบเดินไปตามคำบัญชาของเสียงนั้นโดยเร็ว
คอมมานโด[N] commando, Syn. หน่วยรบเฉพาะกิจ, Example: พลเรือนที่ถูกสังหารไปเมื่อเดือนที่แล้ว สงสัยว่าเป็นฝีมือของคอมมานโดอินเดีย, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยกล้าตายที่ได้คัดเลือกเป็นพิเศษ เพื่อฝึกการต่อสู้ประชิดตัว การโจมตีโฉบฉวย จู่โจม และยุทธวิธีข่มขวัญ, Notes: (อังกฤษ)
ผู้บังคับบัญชา[N] commander, See also: chief, director, head, manger, Syn. หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้สั่งการ, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Example: ทหารต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
ผู้บัญชาการ[N] commander in chief, See also: commanding officer, commander, superior, Syn. ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Example: ผู้บัญชาการทหารบกมีคำสั่งให้ตรึงจุดชายแดนไทย-เขมรไว้, Count unit: นาย, Thai definition: ผู้สั่งการงานตามอำนาจหน้าที่
ผู้บัญชาการทหารบก[N] Commander-in-Chief, See also: RTA, Syn. ผบ.ทบ., Example: ผู้บัญชาการทหารบกไปเยี่ยมปลอบขวัญทหารบาดเจ็บ, Count unit: คน, ท่าน
ผู้ใหญ่[N] leader, See also: chief, commander, superior, principal, ruler, head, Syn. ผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ, หัวหน้า, เจ้านาย, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, ผู้น้อย, Example: การจะตัดสินใจสิ่งใดต้องฟังคำสั่งจากผู้ใหญ่ในกรม, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นหัวหน้าในการงาน, บุคคลชั้นผู้บังคับบัญชา
ผู้อาวุโส[N] leader, See also: chief, commander, superior, principal, ruler, head, Syn. ผู้ใหญ่, Ant. ผู้น้อย, Example: งานบางอย่างเช่นงานราชการผู้อาวุโสส่วนมากจะอยู่ในตำแหน่งสูงๆ มีความรับผิดชอบมาก, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: ผู้ที่เก่ากว่าหรือแก่กว่าในหน้าที่การงานเป็นต้น
ลูกน้ำ[N] comma, Syn. จุลภาค, จุดลูกน้ำ, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายคั่นวรรคตอนรูปดังนี้ ,
อาเทศ[N] command, See also: order, Syn. คำสั่ง
เสาวนีย์[N] command of a queen, Syn. พระราชเสาวนีย์, Example: จังหวัดสกลนครได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาดำเนินการโครงการตามพระราชดำริโครงการศิลปาชีพ, Thai definition: คำสั่งของพระราชินี, Notes: (ราชา)
ตระหง่าน[ADV] loftily, See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously, Syn. สูงเด่น, Example: พระราชวังพระรามมนัสจรรยงค์ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี, Thai definition: อย่างสูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
ถวัลย์[V] reign, See also: govern, regulate by authority, exercise the right to command, Syn. ทรง, ครอง, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325, Thai definition: ครอง (ราชสมบัติ)
ถือพล[V] command troops, Syn. คุมกำลังพล, คุมกำลังทัพ
ถือศีล[V] observe religious precepts/rite, See also: observe the commandments, Syn. รักษาศีล, ถือศีลกินเพล, Example: คนแก่ถือศีลที่วัดในวันพระ
นาย[N] superior, See also: master, boss, chief, leader, commander, Syn. เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, Ant. ลูกน้อง, Example: วันนี้นายใจดีพาลูกน้องไปเลี้ยงเหล้าตั้งแต่ยังไม่เลิกงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า
บงการ[V] command, See also: order, direct, dictate, Syn. สั่ง, ออกคำสั่ง, Example: ตำรวจเชื่อว่าเขาเป็นคนบงการสั่งฆ่าเจ้าพ่อคนนี้, Thai definition: ระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด
บังคับ[V] force, See also: give an order, command, direct, compel, Syn. บัญชา, สั่ง, บงการ, Example: เขาเป็นคนชอบบังคับขู่เข็ญคนอื่น แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วย, Thai definition: ใช้อำนาจสั่งให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
บังคับการ[V] command, See also: direct, control, govern, Syn. ควบคุม, กำกับ, สั่งงาน, สั่งการ, Example: ผู้การกองพันบังคับการทหารให้ออกปฏิบัติงาน, Thai definition: รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
บังคับบัญชา[V] command, See also: direct, order, control, govern, Syn. สั่ง, ควบคุม, บังคับการ, Example: ท่านนายพลบังคับบัญชานายทหารว่าให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons   FR: commande [f]
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhān) EN: chit   FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead   FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับบัญชา[v.] (bangkhapbanchā) EN: command   FR: commander
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern   FR: commander
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices   
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate   FR: dicter ; imposer
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge   FR: confier ; recommander
หอบังคับการ[n. exp.] (hø bangkhapkān) EN: commanding room ; control room   FR: salle de commandes [f]
หัวหน้าทัพ[n. exp.] (hūanā thap) EN: commander-in-chief   
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command]   FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
จดหมายลงทะเบียน[n. exp.] (jotmāi longthabīen) EN: registered letter   FR: lettre recommandée [f] ; envoi recommandé [m]
จุลภาค[n.] (junlaphāk) EN: comma   FR: virgule [f]
จุดลูกน้ำ[n.] (jutlūknám) EN: comma   
การบัญชาการ[n.] (kān banchākān) EN: command   
การออกคำสั่ง[n. exp.] (kān øk khamsang) EN: command   
คำบัญชา[n.] (kham banchā) EN: command ; order   
คำแนะนำ[n.] (khamnaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip   FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำประกาศิต[n.] (khamprakāsit) EN: command   
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat   FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คอมมานโด[n.] (khømmāndō) EN: commando   FR: commando [m]
ข้อแนะนำ[n.] (khønaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction   FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ของที่สั่งซื้อ[n. exp.] (khøng thī sangseū) EN: order   FR: commande [f]
ข้อเสนอแนะ[n.] (khøsanōenae) EN: suggestion ; counsel ; recommandation   FR: suggestion [f] ; conseil [m]
เครื่องหมายจุลภาค[n. exp.] (khreūangmāi junlaphāk) EN: « , » ; comma   FR: « , » ; virgule [f]
ควร[v.] (khūan) EN: should ; ought to   FR: devoir ; falloir ; il faudrait ; il est recommandé
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge   FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
ควบคุม[v.] (khwāpkhum) EN: control ; command ; govern ; limit   FR: contrôler ; commander
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køngbanchākan thahān sūngsut) EN: the Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander   FR: grand quartier général [m]
กระแสรับสั่ง[n.] (krasaērapsang) EN: order of king ; remarks of a king ; royal command; instruction of king   
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt thahān) EN: wield military power ; have command of the armed forces   FR: exercer le pouvoir militaire
...ล่ะ[X] (... la) EN: what about ... ? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty]   FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ?
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general   FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
น่ะ[X] (na) EN: [ending particle to make a command softer]   FR: [particule finale d'impératif atténué] ; c'est compris ?
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide   FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
แนะนำ[adj.] (naenam) EN: recommended   FR: recommandé
แนะนำว่าดี[v. exp.] (naenam wā dī) EN: recommend   FR: recommander
หนังสือรับรอง[n. exp.] (nangseū raprøng) EN: certificate ; letter of recommendation   FR: lettre de recommandation [f] ; certificat [m]
นกเปล้าขาเหลือง [n. exp.] (nok plao khā leūang) EN: Yellow-footed Green Pigeon   FR: Colombar commandeur [m]
ออกคำสั่ง[v. exp.] (øk khamsang) EN: issue an order ; order ; give a command   
โองการ[n.] (ōngkān) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree   FR: ordre du roi [m]
เผด็จการ[v.] (phadetkān) EN: dictate ; order ; command ; be a dictator ; rule as a dictator   FR: dicter sa loi ; se comporter en dictateur
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūapkhum) EN: control panel ; console   FR: pupitre de commande [m] ; console [f]
ภายใต้บังคับบัญชา[X] (phāitai bangkhapbanchā) EN: under the command of   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMA    K AA1 M AH0
,COMMA    K AA1 M AH0
COMMAS    K AA1 M AH0 Z
COMMACK    K AA1 M AH0 K
COMMAND    K AH0 M AE1 N D
COMMANDO    K AH0 M AE1 N D OW2
COMMANDS    K AH0 M AE1 N D Z
COMMANDER    K AH0 M AE1 N D ER0
COMMANDOS    K AH0 M AE1 N D OW2 Z
COMMANDED    K AH0 M AE1 N D AH0 D
COMMAND'S    K AH0 M AE1 N D Z
COMMANDING    K AH0 M AE1 N D IH0 NG
COMMANDERS    K AH0 M AE1 N D ER0 Z
COMMANDANT    K AA2 M AH0 N D AA1 N T
COMMANDEER    K AA2 M AH0 N D IH1 R
COMMANDER'S    K AH0 M AE1 N D ER0 Z
COMMANDMENT    K AH0 M AE1 N D M AH0 N T
COMMANDEERED    K AA2 M AH0 N D IH1 R D
COMMANDMENTS    K AH0 M AE1 N D M AH0 N T S
SUBCOMMANDER    S AH1 B K AH0 M AE2 N D ER0
SUBCOMMANDERS    S AH1 B K AH0 M AE2 N D ER0 Z
SUBCOMMANDER'S    S AH1 B K AH0 M AE2 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comma    (n) (k o1 m @)
commas    (n) (k o1 m @ z)
command    (v) (k @1 m aa1 n d)
commando    (n) (k @1 m aa1 n d ou)
commands    (v) (k @1 m aa1 n d z)
commanded    (v) (k @1 m aa1 n d i d)
commander    (n) (k @1 m aa1 n d @ r)
commandos    (n) (k @1 m aa1 n d ou z)
commandant    (n) (k o2 m @ n d a1 n t)
commandeer    (v) (k o2 m @ n d i@1 r)
commanders    (n) (k @1 m aa1 n d @ z)
commanding    (v) (k @1 m aa1 n d i ng)
commandoes    (n) (k @1 m aa1 n d ou z)
commandants    (n) (k o2 m @ n d a1 n t s)
commandeers    (v) (k o2 m @ n d i@1 z)
commandment    (n) (k @1 m aa1 n d m @ n t)
commandeered    (v) (k o2 m @ n d i@1 d)
commandments    (n) (k @1 m aa1 n d m @ n t s)
self-command    (n) - (s e1 l f - k @ m aa1 n d)
commandeering    (v) (k o2 m @ n d i@1 r i ng)
wing-commander    (n) - (w i1 ng - k @ m aa2 n d @ r)
wing-commanders    (n) - (w i1 ng - k @ m aa2 n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Administrationsbefehl {m}administration command [Add to Longdo]
Anführungszeichen {n}; Anführungsstrich {m} | Anführungszeichen unten | Anführungszeichen obenquotation mark; inverted comma [Br.]; quote | quote | unquote [Add to Longdo]
Befehl {m}; Gebot {n}; Kommando {n} | Befehle {pl}command | commands [Add to Longdo]
Befehlshaber {m}commander [Add to Longdo]
Befehlskette {f}chain of commands [Add to Longdo]
Feldherr {m}commander [Add to Longdo]
Fernsteuern {n}telecommand [Add to Longdo]
Führungsgröße {f} (Regeltechnik)command variable [Add to Longdo]
Gänsefüßchen {pl}quotations marks; inverted commas [Add to Longdo]
Gebot {n} | Gebote {pl}commandment | commandments [Add to Longdo]
Heeresführer {m}army commander [Add to Longdo]
Hochkomma {n}; Apostroph {m}inverted comma [Add to Longdo]
Komma {n}; Beistrich {m} | Kommata {pl}; Kommas {pl}; Beistriche {pl}comma | commas [Add to Longdo]
Kommandant {m}commandant [Add to Longdo]
Kommando {n}command; order [Add to Longdo]
Kommandosprache {f}command language [Add to Longdo]
Kommandotruppe {f} | Kommandotruppen {pl}commando | commandos [Add to Longdo]
Kommandozustand {m}command mode [Add to Longdo]
Kompaniechef {m}; Kompanieführer {m} [mil.]company commander [Add to Longdo]
Oberbefehl {m}supreme command [Add to Longdo]
Respektsperson {f}person who commads respect; don [Add to Longdo]
Sprachkenntnisse {pl}; Sprachbeherrschung {f}command of language [Add to Longdo]
Tastaturkommando {n} [comp.] | abgekürztes Tastaturkommandokeyboard command | abbreviated keyboard command [Add to Longdo]
Vorschrift {f}commandment [Add to Longdo]
Wehrbereichskommando {n}military sub district command [Add to Longdo]
befahl; kommandiertecommanded [Add to Longdo]
befehlen; kommandieren | befehlend; kommandierend | befohlen; kommandiertto command | commanding | commanded [Add to Longdo]
über eine Armee befehlen; eine Armee befehligento have command of an army; to be in command of an army [Add to Longdo]
erweiterter Befehladvanced command [Add to Longdo]
fehlerhafter Befehlbad command error [Add to Longdo]
fernsteuernto telecommand [Add to Longdo]
herrschend {adv}commandingly [Add to Longdo]
requirieren | requirierend | requiriert | requirierteto commandeer | commandeering | commandeers | commandeered [Add to Longdo]
residentes Kommandoresident command [Add to Longdo]
nicht residentes Kommandotransient command [Add to Longdo]
stattliche Erscheinung {f}commanding figure [Add to Longdo]
ungültiger Befehl [comp.]unknown command [Add to Longdo]
durch Komma getrennte WerteCSV : comma separated values [Add to Longdo]
Oberbefehlshaber {m}C.-in-C., C in C : commander in chief [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ぜ(P);ぞ(P)[, ze (P); zo (P)] (prt) (male) (sentence end) adds force; indicates command; (P) [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
どう[, dou] (int) (See どうどう) whoa (command used to stop a horse, etc.) [Add to Longdo]
どうどう[, doudou] (int) (See どう) whoa, whoa (command used to stop or quiet down a horse, etc.) [Add to Longdo]
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
エーティーコマンド[, e-tei-komando] (n) {comp} AT command [Add to Longdo]
カンマ表示[カンマひょうじ, kanma hyouji] (n) {comp} comma format [Add to Longdo]
コマンド[, komando] (n) (1) {comp} (computer) command; (2) commando; (P) [Add to Longdo]
コマンドPDU[コマンドピーディーユー, komandopi-dei-yu-] (n) {comp} command PDU [Add to Longdo]
コマンドインタープリター;コマンドインタープリタ[, komandointa-purita-; komandointa-purita] (n) {comp} command interpretor [Add to Longdo]
コマンドウィンドウ[, komandouindou] (n) {comp} command window [Add to Longdo]
コマンドキー[, komandoki-] (n) {comp} command key [Add to Longdo]
コマンドコム[, komandokomu] (n) {comp} COMMAND.COM [Add to Longdo]
コマンドシーケンス[, komandoshi-kensu] (n) {comp} command sequence [Add to Longdo]
コマンドシンタックス[, komandoshintakkusu] (n) {comp} command syntax [Add to Longdo]
コマンドタイムアウト[, komandotaimuauto] (n) {comp} command timeout [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[, komandoparame-ta] (n) {comp} command parameter [Add to Longdo]
コマンドフレーム[, komandofure-mu] (n) {comp} command frame [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[, komandopurosessa] (n) {comp} command processor [Add to Longdo]
コマンドプロンプト[, komandopuronputo] (n) {comp} command prompt [Add to Longdo]
コマンドプロンプトウィンドウ[, komandopuronputouindou] (n) {comp} command prompt window [Add to Longdo]
コマンドボタン[, komandobotan] (n) {comp} command button [Add to Longdo]
コマンドモード[, komandomo-do] (n) {comp} command mode [Add to Longdo]
コマンドモジュール[, komandomoju-ru] (n) command module [Add to Longdo]
コマンドライン[, komandorain] (n) {comp} command line [Add to Longdo]
コマンドラインインターフェイス[, komandorain'inta-feisu] (n) {comp} command line interface [Add to Longdo]
コマンドラインインタフェース[, komandorain'intafe-su] (n) {comp} command-line interface; CLI [Add to Longdo]
コマンドレット[, komandoretto] (n) {comp} commandlet; cmdlet [Add to Longdo]
コマンドレベル[, komandoreberu] (n) {comp} command level [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[コマンドきじゅつブロック, komando kijutsu burokku] (n) {comp} command descriptor block [Add to Longdo]
コマンド駆動型システム[コマンドくどうがたシステム, komando kudougata shisutemu] (n) {comp} command driven method; command-driven system [Add to Longdo]
コマンド検索パス[コマンドけんさくパス, komando kensaku pasu] (n) {comp} command search path [Add to Longdo]
コマンド行[コマンドぎょう, komando gyou] (n) {comp} command line [Add to Longdo]
コマンド行引数[コマンドぎょうひきすう, komando gyouhikisuu] (n) {comp} command line argument [Add to Longdo]
コマンド待ち状態[コマンドまちじょうたい, komando machijoutai] (n) {comp} command state [Add to Longdo]
コマンド入力[コマンドにゅうりょく, komando nyuuryoku] (n) {comp} command input [Add to Longdo]
コマンド入力型インタフェース[コマンドにゅうりょくがたインタフェース, komando nyuuryokugata intafe-su] (n) {comp} command-oriented user interface [Add to Longdo]
コマンド名[コマンドめい, komando mei] (n) {comp} command name [Add to Longdo]
コマンド要求[コマンドようきゅう, komando youkyuu] (n) {comp} command request [Add to Longdo]
コマンド履歴[コマンドりれき, komando rireki] (n) {comp} command history [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[, konfigyure-shonkomando] (n) {comp} configuration commands [Add to Longdo]
コンマ(P);カンマ[, konma (P); kanma] (n) comma; cedilla; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁汝昌[Dīng Rǔ chāng, ㄉㄧㄥ ㄖㄨˇ ㄔㄤ, ] Ding Ruchang (1836-1895), commander of the Qing North China Navy [Add to Longdo]
上将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] top general; commander-in-chief [Add to Longdo]
下达[xià dá, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄚˊ, / ] to transmit down (a chain of command); to pass down (to lower level) [Add to Longdo]
中校[zhōng xiào, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] middle ranking officer in Chinese army; lieutenant colonel; commander [Add to Longdo]
二把手[èr bǎ shǒu, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] deputy leader; the second-in-command [Add to Longdo]
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable [Add to Longdo]
伏罗希洛夫[Fú luó xī luò fū, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, / ] Kliment Voroshilov (1881-1969), Soviet politician and military commander [Add to Longdo]
兵家[bīng jiā, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄚ, ] military strategist in ancient China; military commander; soldier [Add to Longdo]
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, / ] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander) [Add to Longdo]
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] special detachment; commando; an armed secret agent squad [Add to Longdo]
副司令[fù sī lìng, ㄈㄨˋ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, ] second in command [Add to Longdo]
十戒[shí jiè, ㄕˊ ㄐㄧㄝˋ, ] the ten commandments (relig.) [Add to Longdo]
十诫[shí jiè, ㄕˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] ten commandments [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] variant of 率, to lead; to command; rash; hasty; frank; straightforward; generally; usually [Add to Longdo]
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, ] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry) [Add to Longdo]
句读[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, / ] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases [Add to Longdo]
句逗[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, ] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases [Add to Longdo]
司令[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, ] commanding officer [Add to Longdo]
司令员[sī lìng yuán, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] commander [Add to Longdo]
司令部[sī lìng bù, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, ] headquarters; military command center [Add to Longdo]
吩咐[fēn fù, ㄈㄣ ㄈㄨˋ, ] tell; instruct; command [Add to Longdo]
命令[mìng lìng, ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command [Add to Longdo]
[dā, ㄉㄚ, / ] (phonetic); command to a horse; clatter (of horses' hoofs) [Add to Longdo]
团长[tuán zhǎng, ㄊㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] regimental command; head of a delegation [Add to Longdo]
执行指挥官[zhí xíng zhǐ huī guān, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] executing commander [Add to Longdo]
奉诏[fèng zhào, ㄈㄥˋ ㄓㄠˋ, / ] to receive an imperial command [Add to Longdo]
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, ] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, / ] handsome; graceful; smart; commander in chief [Add to Longdo]
师长[shī zhǎng, ㄕ ㄓㄤˇ, / ] military division level commander; teacher [Add to Longdo]
征用[zhēng yòng, ㄓㄥ ㄩㄥˋ, ] expropriate; commandeer [Add to Longdo]
戒律[jiè lǜ, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, ] monastic discipline; commandment [Add to Longdo]
所属[suǒ shǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨˇ, / ] one's affiliation (i.e. the organization one is affiliated with); subordinate (i.e. those subordinate to oneself); belonging to; affiliated; under one's command [Add to Longdo]
指令[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command; instruction [Add to Longdo]
指令名字[zhǐ lìng míng zì, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ, ] command name [Add to Longdo]
指挥[zhǐ huī, ㄓˇ ㄏㄨㄟ, / ] to conduct; to command; to direct [Add to Longdo]
指挥中心[zhǐ huī zhōng xīn, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] command center [Add to Longdo]
指挥官[zhǐ huī guān, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] commander [Add to Longdo]
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, / ] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb) [Add to Longdo]
挂帅[guà shuài, ㄍㄨㄚˋ ㄕㄨㄞˋ, / ] to take command; to assume leadership (of large army); dominate [Add to Longdo]
提督[tí dū, ㄊㄧˊ ㄉㄨ, ] the local commander; provincial governor (in Qing and Ming times) [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, / ] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse [Add to Longdo]
挥师[huī shī, ㄏㄨㄟ ㄕ, / ] in command of the army [Add to Longdo]
斯当东[Sī dāng dōng, ㄙ ㄉㄤ ㄉㄨㄥ, / ] Stanton (name); Baron George Stanton, the second-in-command of the Macartney Mission of 1793 [Add to Longdo]
杯酒释兵权[bēi jiǔ shì bīng quán, ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ ㄕˋ ㄅㄧㄥ ㄑㄩㄢˊ, / ] to dismiss military hierarchy using wine cups; cf Song founding Emperor Song Taizu 宋太祖 holds a banquet in 961 and persuades his senior army commanders to go home to their provinces [Add to Longdo]
段祺瑞[Duàn Qí ruì, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ, ] Duan Qirui (1864-1936), commander of Beiyang Army under Yuan Shikai, then politician and powerful warlord [Add to Longdo]
海军中校[hǎi jūn zhōng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, / ] commander (= UK and US Navy equivalent) [Add to Longdo]
海军少校[hǎi jūn shǎo xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] lieutenant commander (= UK and US Navy equivalent) [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] to lead; to command; rash; hasty; frank; straightforward; generally; usually [Add to Longdo]
率领[shuài lǐng, ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] lead; command; head [Add to Longdo]
申令[shēn lìng, ㄕㄣ ㄌㄧㄥˋ, ] an order; a command [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カンマ[かんま, kanma] comma, cedilla, , [Add to Longdo]
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]
コマンドPDU[こまんど PDU, komando PDU] command PDU [Add to Longdo]
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor [Add to Longdo]
コマンドウィンドウ[こまんどういんどう, komandouindou] command window [Add to Longdo]
コマンドシーケンス[こまんどしーけんす, komandoshi-kensu] command sequence [Add to Longdo]
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
コマンドモード[こまんどもーど, komandomo-do] command mode [Add to Longdo]
コマンドライン[こまんどらいん, komandorain] command line [Add to Longdo]
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
コマンド行[コマンドぎょう, komando gyou] command line [Add to Longdo]
コマンド行引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument [Add to Longdo]
コマンド入力[コマンドにゅうりょく, komando nyuuryoku] command input [Add to Longdo]
コマンド名[コマンドめい, komando mei] command name [Add to Longdo]
コマンド要求[コマンドようきゅう, komando youkyuu] command request [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands [Add to Longdo]
サブコマンド[さぶこまんど, sabukomando] subcommand [Add to Longdo]
指令[しれい, shirei] directive, command [Add to Longdo]
指令言語[しれいげんご, shireigengo] command language, control language [Add to Longdo]
制御言語[せいぎょげんご, seigyogengo] command language, control language [Add to Longdo]
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
組み込みコマンド[くみこみコマンド, kumikomi komando] built-in command [Add to Longdo]
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction [Add to Longdo]
相対座標命令[そうたいざひょうめいれい, soutaizahyoumeirei] relative command, relative instruction [Add to Longdo]
単純コマンド[たんじゅんコマンド, tanjun komando] simple command [Add to Longdo]
非番号制コマンド[ひばんごうせいこまんど, hibangouseikomando] unnumbered commands [Add to Longdo]
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
複数行[ふくすうぎょう, fukusuugyou] multiline (command, e.g.) [Add to Longdo]
命令[めいれい, meirei] instruction, statement, command [Add to Longdo]
エーティーコマンド[えーていーこまんど, e-tei-komando] AT command [Add to Longdo]
コマンドコム[こまんどこむ, komandokomu] COMMAND.COM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comma \Com"ma\, n. [L. comma part of a sentence, comma, Gr. ?
   clause, fr. ? to cut off. Cf. {Capon}.]
   1. A character or point [,] marking the smallest divisions of
    a sentence, written or printed.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) A small interval (the difference between a major
    and minor half step), seldom used except by tuners.
    [1913 Webster]
 
   {Comma bacillus} (Physiol.), a variety of bacillus shaped
    like a comma, found in the intestines of patients
    suffering from cholera. It is considered by some as having
    a special relation to the disease; -- called also {cholera
    bacillus}.
 
   {Comma butterfly} (Zool.), an American butterfly ({Grapta
    comma}), having a white comma-shaped marking on the under
    side of the wings.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top