Search result for

*combe*

(112 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: combe, -combe-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncombed[ADJ] กระเซิง, See also: ไม่ได้หว, ยุ่งเหยิง, รุงรัง, Syn. uncombable, unkempt, Ant. combed
beachcomber[N] คนเก็บของตามชายหาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buncombe(บัง'คัม) n. คำพูดที่ไร้สาระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scomberomorusปลาอินทรี [TU Subject Heading]
Scomberomrus guttatusปลาอินทรีจุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That stuff's been combed over a million times.เรื่องนั่นถูกตรึงแน่นหนา เป็นล้านๆหน Frost/Nixon (2008)
Have you've combed your hair today?คุณเคยได้หวีผมของคุณในวันนี้หรือป่าว Dogtooth (2009)
Binding us to a life of combed hair andผูกเรากับชีวิตในแบบที่ ผมต้องเรียบแปร้... Chapter Two 'Ink' (2009)
Come on now, when's the last time you combed through this hair?มานี่สิ เธอหวีผมครั้งสุดท้ายเมื่อไรกัน Frankie & Alice (2010)
I'm here at The Beachcomber.ผมอยู่ที่เดอะบีชคอมเบอร์ No Más (2010)
The lovely Mariana Belcombe is to be married to Charles Lawton.มาเรียน่า เบลคอมบี้ ผู้น่ารัก จะสมรสกับคุณชาร์ลส ลอว์ตัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
SETI has combed the cosmic radio dial for 50 years.นั่นคือรังสีซินโครจาก กาแล็กซีทางช้างเผือก Are We Alone? (2010)
I combed that rubble for a long time, but they were gone.ฉันค้นหาพวกเขา ตามเศษซากบ้านอยู่นาน แต่ก็หาไม่เจอ What Hides Beneath (2011)
One time she told me the sky is blue because we live inside the eye of a blue-eyed giant named Macomber.ครั้งหนึ่งนางเล่าให้ข้าฟังว่า ท้องฟ้าเป็นสีนี่เพราะ เราอาศัยอยู่ในตาของ ยักษ์ตาสีฟ้า ชื่อมาคอมเบอร์ Lord Snow (2011)
I dated, I combed through all the losers, and I finally found a guy, someone who was smart and made me laugh.ฉันเคยเดท ฉันหนีพวกขี้แพ้ และสุดท้ายฉันก็เจอชายหนุ่ม ที่ทั้งฉลาด และทำให้ฉันหัวเราะ The Art of Making Art (2011)
I combed the entire area.ผมตรวจดูทั้งพื้นที่แล้ว Now You See Me (2011)
I combed through the shards of data that were left.ฉันตรวจพบข้อมูล ส่วนที่ยังพอจะเหลืออยู่ Now You See Me (2011)
Combed his hair,หวีผมให้พ่อ Deadfall (2012)
Don't you think the police already combed through this place?ไม่คิดหรอว่าตำรวจจะเคยเข้ามาค้นที่นี่แล้ว 1912 (2012)
But I've combed through this book a thousand times.แต่ฉันเคยดูอย่างละเอียด หนังสือเล่มนี้ เป็นพันครั้งแล้ว Fire/Ice (2012)
Well, the police combed the place.ตำรวจตรวจสถานที่อย่างละเอียด Of Grave Importance (2012)
We combed the crap out of this place.เราค้นทุกซอกทุกมุมของบ้านแล้ว Of Grave Importance (2012)
I just combed through airline waybills from the past year.ผมตรวจสอบจากสายการบินในปีที่ผ่านมา The Limey (2012)
I combed my hair.หนูหวีผมมา Q&A (2012)
So I combed the area for weeks, until I found some discolored vegetation.ดังนั้นฉันเลยค้นหาในพื้นที่อย่างละเอียด เป็นอาทิตย์ จนฉันพบพันธุ์ไม้มีสีไม่เสมอกันบางชนิด The Future in the Past (2012)
Speaking of Vaughn, I combed through his files.พูดถึงวอห์น ผมค้นไฟล์ของเขา The High Road (2012)
The cops combed this place.ตำรวจตรวจที่นี่ไปเเล้ว. Bear Essentials (2012)
Summer Edgecombe.ซัมเมอร์ เอ็ดจ์คอมบ์ Panama Red (2012)
I want to know what Summer Edgecombe was doing there.ฉันอยากรู้ว่าซัมเมอร์ เอ็ดจ์คอมบ์ ไปทำอะไรที่นั่น Panama Red (2012)
Uh, Summer Edgecombe--อ้า ซัมเมอร์ เอ็ดจ์คอมบ์ Panama Red (2012)
Wasn't Summer Edgecombe a former C.I. herself?ซัมเมอร์ เอ็ดจ์คอมบ์ เคยเป็นสายตำรวจไม่ใช่เหรอ Panama Red (2012)
Talk to me about Newcombe.พูดคุยกับผมเกี่ยวกับ NewcombeOldboy (2013)
We make ads for Daniel Newcombe.เราทำโฆษณาสำหรับแดเนียล NewcombeOldboy (2013)
All in a Daniel Newcombe fine motor vehicle.ทุกคนในแดเนียล Newcombe ยนต์ปรับ ยานพาหนะ. Oldboy (2013)
Are you Daniel Newcombe?คุณแดเนียล NewcombeOldboy (2013)
Okay, Daniel Newcombe.เอาล่ะ Newcombe แดเนียล Oldboy (2013)
Probably gonna be a lot of Daniel Newcombes.อาจจะเป็นจำนวนมาก แดเนียล Newcombes. Oldboy (2013)
Daniel Newcombe Fine Motor Cars.แดเนียล Newcombe วิจิตรมอเตอร์รถยนต์. Oldboy (2013)
Is Louis' family still at 4848 Newcombe?บ้านของลูอิส ยังอยู่บ้านเลขที่ 4848 นิวคัมบ์รึเปล่า Granite State (2013)
Son, your friend, Louis Corbett, does his family still live in that same place up on Newcombe?ลูก เพื่อนของลูก ลูอิส คอร์เบ็ท ครอบครัวของเขา ยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่า ที่นิวคัมบ์ Granite State (2013)
Look at you; you combed your hair.แหม วันนี้หวีผมซะหล่อเลย Eye to Eye (2013)
- Honeycombed me.หลอกล่อผม. The Interview (2014)
He combed through translations in several different languages, hoping to decipher coded instructions from God.เขาหวีผ่านการแปลใน ภาษาที่แตกต่างกัน หวังที่จะถอดรหัสคำ แนะนำรหัสจากพระเจ้า When Knowledge Conquered Fear (2014)
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน Rebecca (1940)
The woman that was washed up at Edgecombe, the woman that is now buried in the family crypt,ผู้หญิงที่ถูกพัดขึ้นมาเกยที่เอดจ์คอมบ์ คนที่ตอนนี้ถูกฝังอยู่ในสุสานของตระกูล Rebecca (1940)
That the day you went to Edgecombe, you were ill, you didn't know what you were doing.เมื่อวันที่คุณไปเอดจ์คอมบ์นั้นคุณป่วยอยู่ คุณไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ Rebecca (1940)
Possession of firearms, Balcombe Street, December 6, 1975.ครอบครองอาวุธปืน Balcombe Street, 6 ธันวาคม 1975 In the Name of the Father (1993)
We combed this entire planet looking for someone heavy enough to pull this off and we found a star.โทษครับ ดีขึ้นเยอะ คราวนี้ดูเจ๋งมาก Rock Star (2001)
Dewey Newcombe?ดิวอี้ นิวคอมบ์ใช่มั้ย Legally Blonde (2001)
I've sat with 'em as they've combed through their assets, figured out which kid gets the painting over the fireplace, which one gets the antique spoon collection.คุยกับเค้า เรื่องการแบ่งสมบัติ คิดว่าเด็กคนไหน จะได้รูปปั้นเหนือเตาผิง คนไหนจะได้ชุดสะสมช้อนโบราณ Shall We Dance (2004)
Oh, thank you, Mr. Holcombe. Bye.ขอบคุณค่ะ คุณโฮลคอมบ์ บายค่ะ Raise Your Voice (2004)
You combed your hair?คุณหวีผมหรือ? Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Yeah, you were hailing a cab on Melcombe Street about, what, 5:00.ใช่ คุณวิ่งฝ่าสายฝนที่ถนนเมลคอมบ์ สักประมาณ 5 โมงเย็น Match Point (2005)
- Where's Melcombe Street?-แถวถนนเมลคอมบ์มั้ง Match Point (2005)
- Where is Melcombe Street?-ถนนเมลคอมบ์อยู่ตรงไหน Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combeHe combed back his hair.
combeShe combed her hair and bound it with a ribbon.
combeShe sang a sweet song as she combed her hair on the rock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเซิง[ADJ] unkempt, See also: disheveled, uncombed, untidy, messy, Syn. รก, ยุ่งเหยิง, รุงรัง, ไม่เป็นระเบียบ, Example: ผมกระเซิงของคนขอทานยาวลงมาปกคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit   FR: se soumettre ; succomber
ล้มลง[v. exp.] (lom long) FR: succomber
พ่าย[v.] (phāi) EN: lose ; fail   FR: être vaincu ; succomber
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout   FR: être vaincu ; succomber
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last   FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
ยอมจำนน[v.] (yømjamnon) EN: surrender   FR: céder à ; se plier ; se soumettre ; capituler ; succomber

CMU English Pronouncing Dictionary
COMBE    K OW1 M
COMBES    K OW1 M Z
COMBED    K OW1 M D
COMBEE    K AA1 M B IY2
COMBER    K OW1 M ER0
MCOMBER    M AH0 K AA1 M B ER0
COMBEST    K OW1 M AH0 S T
LACOMBE    L AA0 K OW1 M B IY0
MCCOMBER    M AH0 K OW1 M B ER0
MACOMBER    M AH0 K AA1 M B ER0
NEWCOMBE    N UW1 K AH0 M
LUSCOMBE    L UW0 S K OW1 M B IY0
HOLCOMBE    HH OW1 L K AH0 M
DUNCOMBE    D AH1 NG K AH0 M
MCCOMBER    M AH0 K OW1 M ER0
EDGECOMBE    EH1 JH K OW0 M
BEACHCOMBER    B IY1 CH K OW2 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combed    (v) (k ou1 m d)
Wycombe    (n) (w i1 k @ m)
Melcombe    (n) (m e1 l k @ m)
Ilfracombe    (n) (i1 l f r @ k uu m)
beachcomber    (n) (b ii1 ch k ou m @ r)
honeycombed    (v) (h uh1 n i k ou m d)
High Wycombe    (n) - (h ai2 - w i1 k @ m)
beachcombers    (n) (b ii1 ch k ou m @ z)
Melcombe Regis    (n) - (m e2 l k @ m - r ii1 jh i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strandguträuber {m}beachcomber [Add to Longdo]
kämmen | kämmend | gekämmt | kämmt | kämmte | sich die Haare kämmento comb | combing | combed | combs | combed | to comb one's hair [Add to Longdo]
ungekämmtuncombed [Add to Longdo]
Schwarzschwanzbarsch {m} [zool.]Blacktail comber [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタコンベ[, katakonbe] (n) catacombe (dut [Add to Longdo]
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head) [Add to Longdo]
ペーシュ・カショーロ;ペーシュカショーロ[, pe-shu . kasho-ro ; pe-shukasho-ro] (n) payara (Hydrolycus scomberoides); dog tooth characin; vampire fish [Add to Longdo]
丸鯖[まるさば;マルサバ, marusaba ; marusaba] (n) (uk) (obsc) (See 胡麻鯖) blue mackerel (Scomber australasicus) [Add to Longdo]
寄せ波;寄波[よせなみ, yosenami] (n) (See 引き波・1) incoming wave; surf; swash; comber; beachcomber [Add to Longdo]
逆毛[さかげ, sakage] (n) hair which is combed back or puffed up or teased [Add to Longdo]
胡麻鯖[ごまさば;ゴマサバ, gomasaba ; gomasaba] (n) (uk) blue mackerel (Scomber australasicus) [Add to Longdo]
[さば;サバ, saba ; saba] (n) (uk) mackerel (esp. the chub mackerel, Scomber japonicus) [Add to Longdo]
真鯖[まさば;マサバ, masaba ; masaba] (n) (uk) chub mackerel (Scomber japonicus) [Add to Longdo]
青鯖[あおさば, aosaba] (n) (arch) (See 鯖) mackerel (esp. the chub mackerel, Scomber japonicus) [Add to Longdo]
本鯖[ほんさば, honsaba] (n) (See 真鯖) chub mackerel (Scomber japonicus) [Add to Longdo]
梳毛[そもう, somou] (n) combed wool (yarn) [Add to Longdo]
[さわら;サワラ, sawara ; sawara] (n) (uk) Japanese Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chún, ㄔㄨㄣˊ, ] Scomberomorus sinensis [Add to Longdo]
[chūn, ㄔㄨㄣ, ] Scomberomorus sinensis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comb \Comb\, Combe \Combe\ (? or ?), n. [AS. comb, prob. of
   Celtic origin; cf. W. cwm a dale, valley.]
   That unwatered portion of a valley which forms its
   continuation beyond and above the most elevated spring that
   issues into it. [Written also {coombe}.] --Buckland.
   [1913 Webster]
 
      A gradual rise the shelving combe
      Displayed.                --Southey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combe \Combe\ (? or ?), n.
   See {Comb}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top