Search result for

*cocked*

(29 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cocked, -cocked-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we walk into the police with a half-cocked story, they're gonna laugh us out of the station.ถ้าเราเดินไปหาตำรวจ แล้วเล่าเรื่องที่เดาเอาซะครึ่งนึง พวกเขาคงจะไล่เรา ออกจากสถานีตำรวจเอาน่ะสิ Everybody Says Don't (2009)
head cocked to the left.ชกเข้าที่กกหูซ้าย Sherlock Holmes (2009)
Hyung Tack, Sang Gon take front entrance, Jung Ho and Sang Min cover the stairway. Yup. If this guy is cocked up, he can be a real threat so stay close to each other.Sang Gon เข้าทางด้านหน้า Jung Ho กับ Sang Min เฝ้าที่บันได ไป! The Man from Nowhere (2010)
You cannot walk off like that, all half-cocked.เธอจะอยุ่ๆก็ไปไม่ได้นะ Days Gone Bye (2010)
Gentlemen, we are cocked, locked and ready to rock.สุภาพบุรุษ เตรียมยิง สวมแว่นและไปร็อคกัน The Quarry (2010)
Cocked and locked. Ready to go.เตรียมและล็อค พร้อมที่จะไป Super 8 (2011)
♪ I'm cocked and I'm ready to go ♪~ผมกำลังตื่นตัว และพร้อมที่จะไป~ This Is a Dark Ride (2012)
Well, if you go charging in at George half-cocked, you'll be dead before you can even do her any good.ถ้านายบุกเข้าไปหาจอร์จตรงๆ โดยไม่มีการวางแผน นายได้ตายก่อนจะช่วยเหลืออะไรเธอแน่ Triggerman (2012)
"take a deep breath" situations when you can't be going off half, full, or any other degree of cocked.สิ่งที่นายต้องทำคือ "หยุด" "หายใจลึกๆ" กับสถานการณ์แบบนี้ เมื่อนายไม่สามารถจะออกไปแบบขาดๆเกินๆ Face Off (2013)
If you go off half-cocked after an empowered Rumplestiltskin, do you know what'll happen?ถ้าเจ้าผลุนผลันไปมีเรื่อง กับ รัมเพิลสติลท์สกินที่มีพลังล้นมือ รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น? The Cricket Game (2013)
You go over there half-cocked on some macho revenge mission, then you will lose and you will die.คุณไปที่นั่น เพื่อเหนี่ยวไกทำภารกิจการแก้แค้น แล้วคุณจะแพ้ และจะตายนะ Fuck the Pain Away (2013)
Vincent went after half-cocked almost got him killed, remember?เข้ามาเลย ทำตัวตามสบายให้เหมือนบ้านนายเลยก็แล้วกัน เจที แคทรีนถูกพวกบีสต์ทำร้ายนะ Reunion (2013)
You've been running around half-cocked since your mother passed away.เธอทำตัวแปลกๆ ตั้งแต่แม่เธอไม่อยู่ The Cobbler (2014)
I cocked it all up but I figured it out.ฉันเคยคิดไม่ออก แต่ฉันก็รู้จนได้ Start to Finish (2015)
Fahrcocked!FahrcockedBlazing Saddles (1974)
It's been 200 years since an Indian cocked a snook at the British Empire and got away with it.200 ปีแล้วที่เคยมีคนอินเดียเยาะเย้ย สหราชอาณาจักรและรอดอยู่ได้ Gandhi (1982)
- Locked and cocked and ready to rock.-จัสติน Event Horizon (1997)
Cocked your head to the side and said I'm angry!Cocked your head to the side and said I'm angry! ! 10 Things I Hate About You (1999)
You burst in there half-Cocked and look what happened!เธอบุกเข้าไปตอนยังไม่เตรียมพร้อม แล้วดูผลของมันสิ The Magnificent Seven (2007)
You keep going off half-cocked. How am I supposed to trust you?ถ้าเธอเอาแต่หลุดแบบนี้ ฉันจะเชื่อใจเธอได้ไง? About Last Night (2008)
Cocked the hammer, I'm thinkin' my last thoughts- Cocked the hammer, l"m thinkin"my last thoughts The Marine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cockedShe cocked an eye at him.

CMU English Pronouncing Dictionary
COCKED    K AA1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocked    (v) (k o1 k t)
spatchcocked    (v) (s p a1 ch k o k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entspannen | entspannend | entspannt | entspannt | entspannteto uncock | uncocking | uncocked | uncocks | uncocked [Add to Longdo]
richtete aufcocked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\ (k[o^]k), v. t. [imp. & p. p. {Cocked} (k[o^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Cocking}.] [Cf. Gael. coc to cock.]
   1. To set erect; to turn up.
    [1913 Webster]
 
       Our Lightfoot barks, and cocks his ears. --Gay.
    [1913 Webster]
 
       Dick would cock his nose in scorn.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To shape, as a hat, by turning up the brim.
    [1913 Webster]
 
   3. To set on one side in a pert or jaunty manner.
    [1913 Webster]
 
       They cocked their hats in each other's faces.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To turn (the eye) obliquely and partially close its lid,
    as an expression of derision or insinuation.
    [1913 Webster]
 
   {Cocked hat}.
    (a) A hat with large, stiff flaps turned up to a peaked
      crown, thus making its form triangular; -- called also
      {three-cornered hat}.
    (b) A game similar to ninepins, except that only three
      pins are used, which are set up at the angles of a
      triangle.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top