Search result for

*clergy*

(61 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clergy, -clergy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clergy[N] ผู้ที่ทำเกี่ยวกับศาสนา
clergyman[N] ผู้ที่เป็นสมาชิกองค์กรทางศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clergy(เคลอ'จี) n. พวกพระ
clergyman(เคลอ'จิเมิน) n. พระ,สมาชิกพวกพระ,หมอสอนศาสนา -pl. clergymen

English-Thai: Nontri Dictionary
clergy(n) คณะพระคริสต์,คณะสงฆ์
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clergyนักบวช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's the serial killer, murdering the clergymen.เขาเป็นฆาตกรฆ่ามาแล้วหลายศพ เขาฆ่านักสอนศาสนาด้วย Death Note: L Change the World (2008)
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน... Na Triobloidi (2009)
And the candidate need only be an ordained member of the clergy, present in the Sistine Chapel at the moment of his election.บางคน! พระราชาคณะ Bagg? พระราชาคณะ Bagg! Angels & Demons (2009)
There's a new program at the Vatican designed to reteach the clergy the rite of exorcism.นี่เป็นหลักสูตรใหม่ของวาติกัน ซึ่งถูกออกแบบมา เพื่ออบรมพระให้ทำพิธีไล่ผี The Rite (2011)
Clergyman.นักบวช Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
And fearing the power of the weapon they created ... the ruling clergy ordered the priests disbanded.The Church เกรงกลัวพลังที่นำมาซึ่งชัยชนะ นั่นคืออาวุธที่พวกเขาสร้างขึ้น ผู้คุมกฏสูงสุดมีมติให้ยุติบทบาทของเหล่า พรีสท์ Priest (2011)
Questioning the authority of the clergy is absolutely forbidden.คำถามเกี่ยวกับอำนาจของเราคือสิ่งต้องห้าม Priest (2011)
Authenticated by the clergy themselves... - Purchase this holy water and...ลงอักขระโดยอาจารย์หนู เอ้ย เหล่าผู้นำสูงสุดจาก The Church Priest (2011)
Your clergy took away a boy... and returned an old man.แคลร์พาเด็กผู้ชายจากไป ก่อนกลับมากลายเป็นชายหนุ่ม Priest (2011)
Most people out there know that the clergy thinks of us as a bunch of godless heathens.พวกคนที่อยู่ในเมืองรวมถึงผู้นำทางศาสนาคิดว่าเราเป็นพวกไร้พระเจ้า Priest (2011)
- What are you doing here? - The Clergy sent me. Ordered me to bring you back.เธอมาทำอะไรที่นี่ /N ประมุขส่งชั้นมา สั่งให้เอาตัวคุณกลับไป Priest (2011)
I was a young girl when the Clergy found me.ฉันยังเป็นแค่เด็กตอนที่พวกนั้นเจอฉัน Priest (2011)
His talents developed later. He was nearly you're age when the Clergy came for him.พรสวรรค์ของเจาเพิ่งพัฒนาทีหลัง เขาอายุเท่าเธอตอนที่พวกนั้นพาตัวเขามา Priest (2011)
With or without the Clergy, we're still priests.แม้จะมีหรือไม่มีพระสงฆ์ พวกเราก็ยังเป็นนักบุญ Priest (2011)
- She was just a baby when the Clergy took me. - You're lying. I knew Owen.- เธอเป็นแค่ทารกตอนที่ศาสนจักรพาตัวฉันไป อย่าโกหกผมโอเว่น Priest (2011)
Meanwhile, I have the mayor, city council, half the city's judges and clergy hiding indoors screaming at the commissioner to find the guy.มีทั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ผู้พิพากษากว่าครึ่ง และพวกพระที่หลบอยู่หลังประตู โห่ร้องที่คณะกรรมาธิการ The Balloonman (2014)
-You're a clergyman? -Yes.คุณเป็นพระหรือ Gandhi (1982)
Couldn't I be let in with the prisoner? I am a clergyman.ขอเข้าไปคุยข้างในได้มั้ย ผมเป็นพระ Gandhi (1982)
That English clergyman sent a number of telegrams yesterday.นักบวชอังกฤษคนนั้นส่ง โทรเลขหลายฉบับเมื่อบ่ายวานนี้ Gandhi (1982)
On the local scene, police are at a loss to explain... the outbreak of violent crime among the city's clergy.รายงานท้องถิ่นแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดการติดต่อ ระหว่างการรายงานเหตุการณ์จลาจล ของกลุ่มประท้วงที่เกิดกลางเมือง In the Mouth of Madness (1994)
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่ Episode #1.5 (1995)
I always feel that a clergyman cannot be too careful.ฉันรู้สึกเสมอว่านักบวช ไม่สามารถที่จะระมัดระวังได้ดีพอ Episode #1.5 (1995)
I do not think it incompatible with the office of a clergyman.ผมไม่คิดว่ามันผิดกับ การเป็นบาทหลวงนะครับ Pride & Prejudice (2005)
Firstly, that it is the duty of a clergyman to set the example of matrimony in his parish.อย่างแรก เพราะมันเป็นภาระของบาทหลวง ที่ต้องทำเป็นตัวอย่าง ให้แก่ลูกวัดของเขา Pride & Prejudice (2005)
It instructed the clergy on how to locate, torture and kill..คำแนะนำในการค้นหา จับกุม ทรมาณ The Da Vinci Code (2006)
No, the clergy is really too coarse and too mealy.ไม่ล่ะ พวกนักบวชหยาบกระด้าง น่าจะเป็นอาหารจานหลัก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
My nephew, Miss Austen, condescends far indeed in offering to the daughter of an obscure and impecunious clergyman.มิสออสติน หลานชายฉันต้องลดตัวลงมา... คบหากับลูกสาวบาทหลวงธรรมดาๆ ที่แสนจะอัตคัต Becoming Jane (2007)
...Reverend Clergy all,Reagan: ...Reverend Clergy .., Let Me In (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clergyAll the clergy are against the new law.
clergyThe clergyman has married three couples this week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณาธิการ[N] council of clergy, Example: คณาธิการจะเป็นผู้ตัดสินข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการประชุมทุกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจในคณะ, ผู้ปกครองคณะ
คณะสงฆ์[N] clergy, See also: hierarchy, Example: ความเห็นของคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์, Count unit: คณะ, Thai definition: กลุ่มพระภิกษุที่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
สมณเพศ[N] monkhood, See also: priesthood, clergy, Syn. เพศพระภิกษุ, เพศบรรพชิต, Example: ศาลตัดสินว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ ถ้าไม่สละสมณเพศจะมีโทษติดคุก 6 เดือน
นักบวช[N] priest, See also: clergyman, abbot, hermit, ascetic, friar, Syn. บรรพชิต, ผู้ถือบวช, Example: เหล่านักบวชในศาสนาต่างๆ ร่วมอวยพรในวันขึ้นปีใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงฆ์[n.] (song) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; clergyman ; Sangha   FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m] ; religieux [m] ; Sangha [m] ; communauté des moines [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLERGY    K L ER1 JH IY0
CLERGYMAN    K L ER1 JH IY0 M AH0 N
CLERGYMAN    K L ER1 JH IY0 M AE2 N
CLERGYMEN    K L ER1 JH IY0 M EH0 N
CLERGYMEN    K L ER1 JH IY0 M EH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clergy    (n) (k l @@1 jh ii)
clergyman    (n) (k l @@1 jh i m @ n)
clergymen    (n) (k l @@1 jh i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geistliche {m,f}; Geistlicherclergy [Add to Longdo]
Geistliche {m}clergyman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聖職者[せいしょくしゃ, seishokusha] (n) clergyman; churchman; clergy; (P) [Add to Longdo]
牧師[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡俗[fán sú, ㄈㄢˊ ㄙㄨˊ, ] lay (as opposed to clergy) [Add to Longdo]
教士[jiào shì, ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, ] churchman; clergy [Add to Longdo]
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, / ] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector [Add to Longdo]
神职人员[shén zhí rén yuán, ㄕㄣˊ ㄓˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] clergy; cleric [Add to Longdo]
萨德尔[Sà dé r, ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ ㄖ˙, / ] Sadr (name); Moqtada Sadr (c.1973-), Iraqi Shia clergyman and militia leader [Add to Longdo]
阿訇[Ā hōng, ㄚ ㄏㄨㄥ, ] Iman (Islamic clergyman) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clergy \Cler"gy\, n. [OE. clergie, clergi, clerge, OF. clergie,
   F. clergie (fr. clerc clerc, fr. L. clericus priest) confused
   with OF. clergi['e], F. clerg['e], fr. LL. clericatus office
   of priest, monastic life, fr. L. clericus priest, LL.
   scholar, clerc. Both the Old French words meant clergy, in
   sense 1, the former having also sense 2. See {Clerk}.]
   [1913 Webster]
   1. The body of men set apart, by due ordination, to the
    service of God, in the Christian church, in distinction
    from the laity; in England, usually restricted to the
    ministers of the Established Church. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Learning; also, a learned profession. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sophictry . . . rhetoric, and other cleargy. --Guy
                          of Warwick.
    [1913 Webster]
 
       Put their second sons to learn some clergy. --State
                          Papers (1515).
    [1913 Webster]
 
   3. The privilege or benefit of clergy.
    [1913 Webster]
 
       If convicted of a clergyable felony, he is entitled
       equally to his clergy after as before conviction.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Benefit of clergy} (Eng., Law), the exemption of the persons
    of clergymen from criminal process before a secular judge
    -- a privilege which was extended to all who could read,
    such persons being, in the eye of the law, clerici, or
    clerks. This privilege was abridged and modified by
    various statutes, and finally abolished in the reign of
    George IV. (1827).
 
   {Regular clergy}, {Secular clergy} See {Regular}, n., and
    {Secular}, a.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top