Search result for

*cleanly*

(47 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cleanly, -cleanly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleanly[ADV] สะอาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleanly(คลีน'ลี) adj.,adv. สะอาด,รักสะอาด,อย่างสะอาด,อย่างเรียบร้อย., See also: cleanliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cleanly(adv) อย่างสะอาด,อย่างหมดจด,อย่างเรียบร้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it doesn't become yours even after all of that hardship, then you have to give up on it cleanly.หลังจากผ่านขึ้นตอนที่ยุ่งยากเหล่านั้น มันก็จะให้สิ่งที่ดี Episode #1.9 (2009)
...where the artiforg is expertly and cleanly inserted with minimal invasion and scarring.อวัยวะเทียมจะถูกใส่ ด้วยความชำนาญ อย่างเรียบร้อย โดยมีรอยแผลเป็นน้อยที่สุด Repo Men (2010)
If Park Gae In had ended it cleanly with Han Chang Ryul from the beginning, this would have never happened.ถ้าปาร์กเกอินไปกันได้กับฮันชางรยอลตั้งแต่แรก เรื่องเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้น Personal Taste (2010)
She just falls completely cleanly through the horizon, feeling no pain, no bump.มันเป็นเพียงเมื่อเธอเข้า ใกล้การตกแต่งภายใน เมื่อเธอเริ่มที่จะรู้สึกอึดอัด The Riddle of Black Holes (2010)
The strike team took out hasan and his men cleanly.ทีมบุกจัดการฮาเซ็นกับสมุนเรียบร้อย The Guardian (2010)
Of course we didn't break up cleanly, but it wasn't ardent enough to leave any feelings.แน่ล่ะ เราจบกันแบบไม่ค่อยดี แต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดไม่มีอนาคต Episode #1.5 (2010)
It was taken care of much more cleanly than I expected.มันได้รับการดูแลอย่างเรียบร้อย เหินกว่าที่ฉันคาดหวังไว้ Episode #1.9 (2010)
We ended cleanly, after all.เราจบกันด้วยดีไม่ใช่เหรอ? Episode #1.13 (2010)
I should have cleanly gotten rid of you like your parents twenty years ago!แกช่างเหมือนพ่อแม่ของแก เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว... ที่ควรกำจัดออกไป Episode #1.17 (2010)
I should have cleanly gotten rid of you like your parents twenty years ago!ฉันน่าจะกำจัดแกไปแบบพ่อแม่แกเมื่อ 20 ปีก่อน Episode #1.17 (2010)
Saying that there's a lack of evidence, cleanly finish it up.บอกว่ามันขาดหลักฐานแล้วจบมันอย่างสะอาดซะ Ojakgyo Brothers (2011)
GO AND LIVE QUIETLY SOMEWHERE. NOT MANY FIELD AGENTS GET TO LEAVE THIS CLEANLY.มีสายลับไม่กี่คนหรอก ที่ถอนตัวได้อย่างแนนเนียนอย่างนี้ Skyfall (2012)
Because Bo has been feeding cleanly and safely for two years.- นายหลงรักเขาเหรอ SubterrFaenean (2013)
I hope it lays out as cleanly as it does in my dreams.หวังว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมนึกฝัน Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
This katana would've sliced through his shirt cleanly.คาตานะนี่จะสไลด์ผ่านเสื้อเชิ้ตที่แสนสะอาดของเขา Truth: Part 1 (2013)
I wanna this done cleanly.ฉันจะทำให้เสร็จแบบสมบรูณ์ Æon Flux (2005)
Lou Boudreau fielded the ball cleanly.Lou Boudreau fielded the ball cleanly65 Million Years Off (2007)
According to the ME, the aorta was... cleanly severed in one penetration.ว่าตามการชันสูตรศพ เส้นเลือดใหญ่หัวใจ.. เสียหายรุนแรงจากการแทงเพียงครั้งเดียว Our Father (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cleanlyI resolved to break up with her cleanly.
cleanlyThe casting came cleanly out of its mold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดจด[ADV] cleanly, See also: purely, clearly, Syn. สะอาด, บริสุทธิ์, ใสสะอาด, Ant. สกปรก, เปรอะเปื้อน, Example: ถ้าจะดูว่าบ้านใดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจดแล้ว ให้ดูครัวเป็นสำคัญ, Thai definition: สะอาด, ไม่มีตำหนิ
แนบเนียน[ADV] soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
เกลี้ยง[ADV] completely, See also: cleanly, entirely, wholly, totally, Syn. หมดเกลี้ยง, หมด, เรียบ, Example: บัตรภาพยนต์ขายเกลี้ยงชั่วระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง, Thai definition: หมดไม่มีเหลือ, ไม่มีอะไรติดอยู่
เอี่ยมอ่อง[ADJ] cleanly, See also: spotlessly, Syn. สะอาด, สดใส, Example: ห้องน้ำสาธารณะนั้นไม่สะอาดเอี่ยมอ่อง เจริญตาเจริญใจเท่าใดนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอี่ยมอ่อง[adv.] (īem-ǿng) EN: cleanly ; spotlessly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEANLY    K L IY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cleanly    (j) (k l e1 n l ii)
cleanly    (a) (k l ii1 n l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reinlich; sauber {adj} | reinlicher; sauberer | am reinlichsten; am sauberstencleanly | more cleanly | most cleanly [Add to Longdo]
rückstandsfrei {adv}cleanly [Add to Longdo]
sauber {adv}cleanly [Add to Longdo]
unrein; unreinlich {adj} | unreiner; unreinlicher | am unreinsten; am unreinlichstenunclean | more unclean | most uncleanly [Add to Longdo]
unrein; unreinlich {adv}uncleanly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すっぱ[, suppa] (adv,adv-to) (See すっぱり) do something completely; cut cleanly [Add to Longdo]
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
スカスカ;すかすか[, sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleanly \Clean"ly\, adv.
   1. In a clean manner; neatly.
    [1913 Webster]
 
       He was very cleanly dressed.     --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. Innocently; without stain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Adroitly; dexterously. --Middleton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleanly \Clean"ly\, a. [Compar. {Cleanlier}; superl.
   {Cleanliest}.] [From {Clean}.]
   1. Habitually clean; pure; innocent. "Cleanly joys."
    --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
       Some plain but cleanly country maid. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Displays her cleanly platter on the board.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. Cleansing; fitted to remove moisture; dirt, etc. [Obs.]
    "With cleanly powder dry their hair." --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Adroit; skillful; dexterous; artful. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Through his fine handling and his cleanly play.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top