Search result for

*clack*

(76 entries)
(0.0915 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clack, -clack-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clack[VI] เกิดเสียงแหลม
clack[VT] ทำให้เกิดเสียงแหลมขึ้นทันที
clack[VI] พูดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clack(แคลคฺ) {clacked,clacking,clacks} n.,v. (ทำ) เสียงแกร๊ก ๆ ,เสียงกระทบกัน,สิ่งที่กระทบกันแล้วเกิดเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should. (Typewriter clacking) (Bell tinkles)ดีค่ะ สวัสดีครับเอเลียนอร์ Love Actually (2003)
( keyboard clacking )(เสียงคียฺบอร์ด) Pilot (2004)
She doesn't know it yet... [typewriter clacking]ฉันแค่ล้อเล่นน่ะคาร์ล ประเด็นคือนางเอกน่ะกลัว จนต้องเบือนหน้าหนี King Kong (2005)
And the clackers just worship her.พวกแคล็กเกอร์สนับถือหล่อนตูดโด่ง The Devil Wears Prada (2006)
- They call them "clackers."- พวกเขาเรียกกันว่าแคล็กเกอร์ส The Devil Wears Prada (2006)
[pool balls clack, music playing]Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
[ keys clacking ] [ laughter ] That's wh-- he's a friend of mine, too. I'm reedy.- ห้องนี้เจ๋งมาก Harold (2008)
[ Clacking ][Clacking] City of Ember (2008)
And make with the clickety-clack on the keyboard.แล้วก้อทำงานคลิ๊กๆ อยู่กับคีย์บอร์ด Shut Down (2008)
(keyboard clacking)......... Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
[keyboard clacking] [computer beeps][คีย์ฺบอร์ดดัง] [คอมพ์พิวเตอร์ร้องบี๊บ] A New Day in the Old Town (2009)
[ball rumbles down lane] [pins clatter] [keys clacking][เสียง โยนลูกบอล] [เสียง พิณล้ม] [เสียงพิมพ์ดีด] Night of Desirable Objects (2009)
[clacking][เสียง เครื่องพิมพ์ทำงาน] Night of Desirable Objects (2009)
[ keys clacking ] Where is joe tucker now?ตอนนี้ โจ ทัคเกอร์ อยู่ที่ไหน Static (2010)
[ keys clacking ] [ indistinct voice over p.A. ] It won't happen again.มันจะไม่เกิดขึ้นอีก Static (2010)
And you could hear them clackity-clacking and clicking around.คุณจะได้ยินเสียงก้ามปูดังกลิ้ก-กลั้กอยู่รอบๆตัว Peleliu Landing (2010)
Ah, yes, that the sound of the abacus clacking?เสียงลูกคิดกระทบกันใช่ไหม Two Minutes to Midnight (2010)
[ keys clacking ][ keys clacking ] The Hot Potato Job (2011)
Okay. [ keys clacking ][ keys clacking ] The Hot Potato Job (2011)
[ keys clacking ] and...และ... The Hot Potato Job (2011)
[ keys clacking ][ keys clacking ] The Hot Potato Job (2011)
[ keys clacking ] [ cellphone rings, beeps ][ keys clacking ] [ cellphone rings, beeps ] The Hot Potato Job (2011)
[ key clacks, beeping ][ key clacks, beeping ] The Hot Potato Job (2011)
[ keys clacking ][ keys clacking ] The Hot Potato Job (2011)
[ Keys clacking ]On the Fence (2011)
[ Keys clacking ]On the Fence (2011)
[Keys clacking]Foe (2011)
[Keys clacking]Foe (2011)
[Key clacks, phone dialing rapidly]Foe (2011)
(CLACKING KEYS)(CLACKING KEYS) Source Code (2011)
(CLACKING KEYS)(CLACKING KEYS) Source Code (2011)
( Machine clacks ) Hey, there, it's Ezra.( Machine clacks ) เฮ้ นี่เอซร่า A Hot Piece of A (2012)
Stay put. [Car door clacks shut]รออยู่ตรงนี้ Blue Code (2012)
[Door clacks shut]Blue Code (2012)
I had to destroy that file. [Car door clacks shut]ฉันจำเป็นต้องทำลายไฟล์นั้น Blue Code (2012)
[Keys clacking][เสียงกุญแข] Break Point (2012)
[ Keyboard clacking ]Judgment Day (2012)
(metallic creak, clacking).... Pilot (2012)
- He won't. - Wh... (Lights clack, dog barking in distance) Where are you going?-ไม่หรอก อะ.. คุณจะไปไหน? Christmas Help (2012)
It slipped out of my hand and swam away, and the cook came up, and he punched me on the side of my head, and my teeth clacked and I saw stars,มันลื่นหลุดมือผมและว่ายหนีไป และพ่อครัวก็มา เขาต่อยผมเข้าที่ขมับผม ฟังของผมร้าวและผมเห็นดาวลอยไปหมด Life of Pi (2012)
(KEYBOARD CLACKING)KEYBOARD clacking) One Chance (2013)
- I suggested one of those clackin' swingin' ball things.- ฉันแนะนำพวก ลูกตุ้มเหวี่ยงที่ส่งเสียงเวลากระทบกันแทน Amuse-Bouche (2013)
(clacking)(clacking) Eye to Eye (2013)
(clacking)(clacking) Eye to Eye (2013)
(CLACKING)clacking) Scary Movie 5 (2013)
[ Keyboard clacking ](เสียงกดคีย์บอร์ด) Red X (2014)
[ Keyboard clacking ](เสียงคีย์บอร์ด) The Grey Hat (2014)
[ Sighs ] [ Keyboard clacking ](ถอนหายใจ) (เสียงกดปุ่ม) The Grey Hat (2014)
[ Keyboard clacking ](เสียงกดปุ่ม) The Grey Hat (2014)
[ Keyboard clacking ] ...are leaders of an anti-nuclear terrorist organization known as the NSR.(เสียงกดคีย์บอร์ด) ...คือผู้นำขององค์กร ก่อการร้ายต่อต้านนิวเคลียร์ รู้จักกันในชื่อ เอ็นเอสอาร์ The Grey Hat (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLACK    K L AE1 K
CLACKAMAS    K L AE1 K AH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clack    (v) (k l a1 k)
clacks    (v) (k l a1 k s)
clacked    (v) (k l a1 k t)
clacking    (v) (k l a1 k i ng)
Clackmannon    (n) (k l a1 k m a1 n @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klappe {f}clack [Add to Longdo]
Knaller {m}clacker [Add to Longdo]
klappern | klappernd | geklappert | klappert | klapperteto clack | clacking | clacked | clacks | clacked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
かちり[, kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack) [Add to Longdo]
かちん[, kachin] (adv-to,n) (on-mim) clink; clack [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
鹿威し[ししおどし, shishiodoshi] (n) (See 添水) water-filled bamboo tube which clacks against a stone when emptied; device for scaring birds from gardens [Add to Longdo]
添水[そうず, souzu] (n) water-filled bamboo tube in Japanese garden which clacks against a stone when emptied [Add to Longdo]
発止(ateji)[はっし, hasshi] (adv-to) (uk) (arch) with a loud clack [Add to Longdo]
戛戛;戛々;戞戞;戞々[かつかつ;カツカツ, katsukatsu ; katsukatsu] (adv-to) (uk) clicking; clopping; clacking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clack \Clack\, v. t.
   1. To cause to make a sudden, sharp noise, or succession of
    noises; to click.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter rapidly and inconsiderately. --Feltham.
    [1913 Webster]
 
   {To clack wool}, to cut off the sheep's mark, in order to
    make the wool weigh less and thus yield less duty. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clack \Clack\, n. [Cf. F. claque a slap or smack, MHG. klac
   crack, W. clec crack, gossip. See {Clack}, v. t.]
   1. A sharp, abrupt noise, or succession of noises, made by
    striking an object.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that causes a clacking noise, as the clapper of a
    mill, or a clack valve.
    [1913 Webster]
 
   3. Continual or importunate talk; prattle; prating.
    [1913 Webster]
 
       Whose chief intent is to vaunt his spiritual clack.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   {Clack box} (Mach.), the box or chamber in which a clack
    valve works.
 
   {Clack dish}, a dish with a movable lid, formerly carried by
    beggars, who clacked the lid to attract notice. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Clack door} (Mining), removable cover of the opening through
    which access is had to a pump valve.
 
   {Clack valve} (Mach.), a valve; esp. one hinged at one edge,
    which, when raised from its seat, falls with a clacking
    sound.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clack \Clack\, v. i. [imp. & p. p. {Clacked}; p. pr. & vb. n.
   {Clacking}.] [Prob. of imitative origin; cf. F.claquer to
   clap, crack, D. klakken, MHG. klac crack, Ir. clagaim I make
   a noise, ring. Cf. {Clack}, n., {Clatter}, {Click}.]
   1. To make a sudden, sharp noise, or a succesion of such
    noises, as by striking an object, or by collision of
    parts; to rattle; to click.
    [1913 Webster]
 
       We heard Mr.Hodson's whip clacking on the ahoulders
       of the poor little wretches.     --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter words rapidly and continually, or with
    abruptness; to let the tongue run.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top