Search result for

*city*

(713 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: city, -city-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม

English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
city[N] พลเมืองทั้งหมด
city[N] เมือง, Syn. town, municipality, capital
acity[SUF] คุณสมบัติ, See also: ลักษณะ
opacity[N] สภาพที่คลุมเครือ, See also: สภาพที่ไม่ชัดเจน, Syn. opaqueness, Ant. transparency
opacity[N] ความทึบ, See also: การขุ่นมัว, Syn. cloudness, darkness
opacity[N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่ชัดเจน, Syn. obscurity
paucity[N] จำนวนเล็กน้อย
paucity[N] ความขัดสน, Syn. lack, scantness, meagerness
capacity[N] ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ, Syn. ability, aptitude, capability
capacity[N] ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้, Syn. limit, contents
fat city[SL] ความอ้วน
felicity[N] การมีความสุขอย่างมาก, See also: ความปลื้มปิติ, ความรู้สึกยินดี, Syn. happiness, joyfulness, ecstasy, Ant. unhappiness, misery
ferocity[N] ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, ความป่าเถื่อน, ความดุร้าย, Syn. brutality, fierceness, savagery, Ant. humaneness, mercy
rapacity[N] ความโลภ, Syn. avarice, covetousness
sagacity[N] ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี, See also: ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, การมีไหวพริบ
salacity[N] ความลามก, See also: การอนาจาร
scarcity[N] ความขาดแคลน, See also: ความไม่เพียงพอ, Syn. deficiency, inadequacy, rarity, insufficiency
tenacity[N] ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perseverance, stubbornness
toxicity[N] ความเป็นพิษ, See also: ฤทธิ์เป็นพิษ
velocity[N] ความเร็ว, See also: ความรวดเร็ว, Syn. rapidity, speed, swiftness, quickness, rapidity
velocity[N] อัตราความเร็ว
veracity[N] ความสัตย์จริง, See also: ความซื่อตรง, ความถูกต้อง, การพูดความจริง, Syn. accuracy, truthfulness, Ant. deception, falsehood
vivacity[N] ความมีชีวิตชีวา, See also: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน, Syn. liviness, spirit, vigor, Ant. spiritlessness, languor
voracity[N] ความโลภ, ความตะกละ, Syn. greediness
city hall[N] สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น
cityscape[N] ภาพทิวทัศน์ของเมือง
duplicity[N] การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ, Syn. falseness, infedelity, treachery, Ant. fidelity, faithfulness
ethnicity[N] ลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกัน
intercity[ADJ] ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นระหว่างเมืองสองเมืองขึ้นไป
loquacity[N] การพูดมาก, See also: การช่างพูด
lubricity[N] ความลื่น, See also: ความสามารถหล่อลื่น, ความไม่มั่นคง, ความแพศยา, ความมักมากในกาม
mendacity[N] การโกหก, Syn. lying, falsification
mendacity[N] การโกหก, Syn. lying, falsification, deceitfulness
publicity[N] การเผยแพร่, Syn. promotion
pugnacity[N] ความก้าวร้าว, See also: การชอบทะเลาะวิวาท, Syn. aggression, fight
complicity[N] การเป็นผู้ร่วมทำผิด, Syn. conspiracy, confederacy
elasticity[N] ความยืดหยุ่น, See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้, Syn. flexibility, resilience, springiness
incapacity[N] การไร้ความสามารถ, See also: การสูญเสียอำนาจ, ความพิการ, Syn. disability, inability, Ant. ability, capacity
infelicity[N] ความไม่เป็นสุข, See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม, Syn. inappropriateness, bungling, sorrow
inner city[N] บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรมและมีคนจนมาก, Syn. slum, ghetto, Ant. suburban
simplicity[N] ความเรียบง่าย, See also: ความถ่อมตัว, Syn. modesty, plainness, Ant. extravagance, ostentation
symplicity[N] ความเรียบง่าย, See also: ความถ่อมตน, Syn. plainness, unpretentiousness, Ant. extravagance, pretension
catholicity[N] ความเป็นคาธอลิก
cement city[SL] ป่าช้า, See also: สุสาน
domesticity[N] ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว
ecumenicity[N] ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, Syn. ecumenism
electricity[N] กระแสไฟฟ้า, See also: ไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, Syn. current, power
electricity[N] อารมณ์ตื่นเต้น, See also: อารมณ์ตึงเครียด
Marble City[SL] ป่าช้า, See also: สุสาน
periodicity[N] ภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว, See also: ภาวะการเกิดขึ้นสม่ำเสมอ; ความสม่ำเสมอ, Syn. regualarity, punctuality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
atomicity(แอททัมมิส'ซิที) n. จำนวนอะตอมในหนึ่งโมเลกุลของแก๊ส. =valence
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size,power,position
celestial cityn. กรุงเยรูซาเล็ม,เมืองสวรรค์
city(ซิท'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม)
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
city counciln. สภาเทศบาลเมือง
city halln. ศาลากลางจังหวัด
city managern. เทศมนตรี,ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
city roomn. ห้องข่าวท้องถิ่น,คณะบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง
city-bredadj. เติบโตในเมือง
city-staten. นครรัฐ
cityscapen. ทิวทัศน์ของเมือง
citywardadj.ไปทางเมือง
complicity(คอมพลิส'ซิที) n. การเป็นผู้ร่วมงาน,การเป็นผู้สมคบ,ความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิด
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน
duplicity(ดิวพลิส'ซิที) n. การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง,การมีลักษณะคู่,การซ้ำกัน, Syn. double, See also: dealing
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
edacityn. ความตะกละ,ความอยากอาหาร
elasticity(อิแลสทิส'ซิที) n. ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
ellipticityn. องศาการเบี่ยงเบนของรูปกลมไข่จากวงกลม
febricityn. ภาวะที่มีไข้
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข,แหล่งของความสุข,ความสามารถ,ความเชี่ยวชาญ,โชคดี
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย,ความทารุณ,ความโหดร้าย, Syn. cruelty
heavenly cityดูNew Jerusalem
high capacityความจุสูงใช้เรียกจานบันทึกที่มีความหนาแน่นสูง (high density) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด ที่มีความหนาแน่นสูง จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู high density ประกอบ
holy cityนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา,สวรรค์,กรุงเยรูซาเลม
incapacity(อินคะแพส' ซิที) n. การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ, Syn. incapability)
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune
loquacity(โลควอส'ซิที) n. การพูดมาก,การช่างพูด, Syn. talkativeness,
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
magnetoelectricity(แมกนิโทอีเลคทริส'ซิที) n. แม่เหล็กไฟฟ้า
mendacity(เมนแดส'ซิที) n. ความมุสา,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่บริสุทธิใจ,ความเท็จ, Syn. untruthfulness
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย,ความหลากหลาย,ความทับทวีคูณ,ความซับซ้อน
opacity(โอแพส'ซิที) n. ความทึบ,ความขุ่นมัว,สิ่งทึบแสงหรือขุ่นมัว,ความเข้าใจยาก,ความมีปัญญาทึบ, Syn. density
pathogenicityn. ความสามารถในการทำให้เกิดโรคของเชื้อจุลินทรีย์
paucity(พอ'ซิที่) n. จำนวนเล็กน้อย,ความขัดสน
periodicity(เพียริอะซิส'ที) n. ภาวะการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นครั้งเป็นคราว,ภาวะการเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
perspicacity(เพอสพิแคส'ซิที) n. การมีสายตาแหลม,ความเฉียบแหลมของปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. discernment
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy
precocity(พรีคอส'ซิที) n. ความแก่แดด,ความแก่เกินวัย,การเจริญเติบโตเกินวัย,ความฉลาดเกินวัย
publicity(พับลิส'ซิที) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์,ชื่อเสียง
rapacity(ระแพส'ซิที) n. ความ (โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม)

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
city(n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
perspicacity(n) ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,การมีปัญญาแหลม
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว
precocity(n) ความแก่เกินอายุ,ความแก่แดด
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์
pugnacity(n) ความชอบชกต่อย,ความเป็นนักเลงโต
rapacity(n) ความงก,ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ
reciprocity(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การค้าระหว่างประเทศ
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน
simplicity(n) ความเรียบ,ความง่าย,ความชัดเจน,ความจริงใจ
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด
velocity(n) อัตราความเร็ว,ความรวดเร็ว,ฝีเท้า
veracity(n) ความจริง,ความมีวาจาสัตย์,ความซื่อตรง
vivacity(n) ความร่าเริง,ความมีชีวิตชีวา,ความสนุกสนาน,ความเบิกบาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phototoxicityภาวะพิษเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicityการปรากฏเป็นระยะ, การปรากฏเป็นคาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicityความเป็นช่วงเวลา, การมาเป็นระยะ, การมาตามคาบ, ภาวะเป็นคาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodicityภาวะเป็นคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial incapacityการขาดความสามารถบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathogenicityความสามารถก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pandemicityภาวะระบาดทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population carrying capacityจำนวนประชากรที่สามารถรับได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physical incapacityความไร้สมรรถภาพทางกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phytotoxicityอาการพืชได้รับพิษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plasticityสภาพพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plasticity index (PI)ดรรชนีพลาสติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plan, city-manager; plan, council-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, council-manager; plan, city-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planning, cityการวางผังเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publicityโฆษณาการ, การเผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publicityโฆษณาการ, การประกาศโฆษณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precocityความเจริญก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
point of analyticityจุดวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reserve capacityความจุสำรอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocityภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ, ภาวะตอบสนองกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhythmicityความเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rated capacityวิสัยสามารถประเมิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
radio-opacity; radiopacityความทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiopacity; radio-opacityความทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reciprocityการตอบแทนกันและกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocity๑. ภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ภาวะตอบสนองกัน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respiratory capacityสมรรถภาพจับแก๊สของเลือด, สมรรถภาพทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residual capacityความจุอากาศค้าง (ในปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refrigerating capacityวิสัยสามารถทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite cityเมืองบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specificity๑. ความจำเพาะ๒. สภาพจำเพาะ๓. ฤทธิ์จำเพาะ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
storage mass heat capacityความจุความร้อนของมวลสะสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
spasticityภาวะหดเกร็ง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
storage capacityความจุหน่วยเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
state, cityนครรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphericityภาวะทรงกลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
single-chamber capacityความจุห้องเดี่ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
simplicityภาวะเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
open cityเมืองเปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opacity๑. ภาวะทึบแสง๒. จุดทึบแสง, บริเวณทึบแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opacityสภาพทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxygen capacityความจุออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital eccentricityความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
analyticity, point ofจุดวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
apparent velocityความเร็วปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ampere-hour capacityความจุแอมแปร์-ชั่วโมง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomicityภาวะครบหน่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automaticityการทำงานได้เอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
average velocityความเร็วเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elasticityความยืดหยุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasticityสภาพพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transients (Eletricity)สัญญาณไฟกระโชก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electricity gridโครงข่ายไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Absorptive capacityวิสัยสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Export capacityวิสัยสามารถในการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Debt servicing capacityวิสัยสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด [เศรษฐศาสตร์]
Circular velocity of moneyอัตราความเร็วในการหมุนเวียนของเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Production capacityวิสัยสามารถในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Elasticityความยืดหยุ่น [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of demandความยืดหยุ่นของอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of supplyความยืดหยุ่นของอุปทาน [เศรษฐศาสตร์]
Technological capacityวิสัยสามารถทางเทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Electricityไฟฟ้า
ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เลื่อนไหลในวงจรไฟฟ้าต่อหน่วยวินาที เรียกว่า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหล แอมแปร์ คือประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดในเวลา 1 วินาที และหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thermoelectricityเทอร์โมอิเล็กทริซิตี้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Work capacity evaluation การประเมินสมรรถภาพของร่างกายในการทำงาน [TU Subject Heading]
Central city planningผังเมืองรวม
แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมทั่วไป ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง [สิ่งแวดล้อม]
Toxicityความเป็นพิษ
ความสามารถของสารในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต สารซึ่งมีความเป็นพิษสูงจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อได้รับเข้าไปในปริมาณน้อย ส่วนสารที่มีความเป็นพิษต่ำ จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย นอกเสียจากว่าจะได้รับเข้าไปในปริมาณมาก [สิ่งแวดล้อม]
Airport capacityขีดความสามารถของท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Angkor (Extinct city)เมืองพระนคร (เมืองโบราณ) [TU Subject Heading]
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ballasts (Electricity)บัลลาสต์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Carcinogenicity testingการทดสอบสารก่อมะเร็ง [TU Subject Heading]
Circular velocity of moneyอัตราการหมุนเวียนเงินตรา [TU Subject Heading]
City and town lifeชีวิตในเมือง [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเขต [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเทศบาล [TU Subject Heading]
City councilsสภาเขต [TU Subject Heading]
City councilsสภาเทศบาล [TU Subject Heading]
City dwellersประชากรในเมือง [TU Subject Heading]
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
City planningผังเมือง [TU Subject Heading]
City planning and redevelopment lawกฎหมายผังเมือง [TU Subject Heading]
City trafficจราจรในเมือง [TU Subject Heading]
City wallsกำแพงเมือง [TU Subject Heading]
Communication in city planningการสื่อสารทางผังเมือง [TU Subject Heading]
Elasticityความยืดหยุ่น [TU Subject Heading]
Elasticity (Economics)ความยืดหยุ่น (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Electricityไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Ethnicityความเป็นชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]
Forbidden City (Beijing, China)พระราชวังต้องห้าม [TU Subject Heading]
Government publicityการประชาสัมพันธ์ของรัฐ [TU Subject Heading]
Heteroscedasticityความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ [TU Subject Heading]
Industrial capacityขีดความสามารถในการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial publicityการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Internet in publicityอินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ [TU Subject Heading]
Mass media and publicityสื่อมวลชนกับการเผยแพร่ข่าว [TU Subject Heading]
Municipal government by city managerการบริหารงานเทศบาลโดยระบบผู้จัดการ [TU Subject Heading]
Muscle spasticityภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ampacity (n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย
atomicity (n ) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
caducity[/kəˈd(y)o͞ositē/] (n ) ความชราภาพ ความบกพร่องของวัยชรา
See also: S. senility, the infirmity of old age,
capacity[เคอะแพ้เซอะทิ] (n ) วิสัย (อ้างอิง: พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 1082)
capacity[เขอะแพ้เสอะถิ] (n ) พิสัย
developmental toxicity (n ) อันตรายต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
escape velocity (n) ความเร็วหลุดพ้น
modulus of elasticity (n ) อตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับแรงบีบหรือดึง
publicity agentผู้แทนโฆษณา
Siam City Bank (org ) ธนาคารนครหลวงไทย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
New York City is in decay.New York City befindet sich im Verfall. Love Among the Ruins (2009)
¶ so I left a good job in the city¶ so I left a good job in the city ¶ Wheels (2009)
In my position, to marry a foreigner is bad publicity.In meiner Position eine Ausländerin zu heiraten ist schlechte PublicityWhere the Sidewalk Ends (2009)
Did you tell them it's a stadium in the middle of New York City?Hast du ihnen gesagt, dass es sich um ein Stadion mitten in New York City handelt? Love Among the Ruins (2009)
She was so pissed at me, She took off with a couple of her girlfriends To atlantic city.Sie war so sauer auf mich, sie ist mit ein paar Freundinnen nach Atlantic City abgehauen. Slow Happy Boys (2009)
Looks like New York City or something.Sie aus wie in New York City oder so. New World in My View (2009)
¶ left a good job in the city ¶ ¶ down in the city¶ left a good job in the city ¶ ¶ down in the city ¶ Wheels (2009)
Servicing Madison Square Garden will require an account man, at least two copywriters, two artists, an ombudsman for City Hall, all against 200,000 in billings.Für die Betreuung benötigten wir einen Kundenbetreuer,... mindestens zwei Werbetexter, zwei Grafiker,... einen Vertrauensmann für die City Hall, all das ergibt Rechnungen über 200.000. Love Among the Ruins (2009)
- Do you live in Oklahoma City?- Wohnst du in Oklahoma CityPopcorn (2009)
- Listed to a warehouse in Midwest City.- Sie gehört zu einem Lagerhaus in Midwest CityThat Was No First Kiss (2009)
We're just passing over Ilchester, then Ellicott City on our descent into Baltimore-Washington.Wir überqueren soeben Ilchester und als Nächstes Ellicott City in unserem Landeanflug auf Baltimore-Washington. Sympathy for the Devil (2009)
Oh, well, I'm glad I have the number for city harvest.Ich bin froh, dass ich die Nummer von City Harvest habe. Reversals of Fortune (2009)
Mexico City,...Mexico City,... The Beantown Bailout Job (2009)
I stabbed her 14 times and buried her out past Ponca City.Ich stach 14-mal auf sie ein und begrub sie außerhalb von Pacona CityPopcorn (2009)
- How many Mary Joneses live in Oklahoma City?- Wie viele Mary Jones leben in Oklahoma CityPopcorn (2009)
Oklahoma City Police.Polizei von Oklahoma CityPopcorn (2009)
Last time he and I went under together - - City of industry.Bei unserem letzten Einsatz in "City of Industry". Pilot (2009)
That's why they need the publicity.Aus diesem Grund brauchen sie die PublicityBig Beasts (2009)
Contact the Bureau Field Office in Salt Lake City and get them running this down.Kontaktieren Sie die Außenstelle in Salt Lake City und lasst die das untersuchen. White to Play (2009)
New York City is not a domestic destination like, say, Dallas.New York City ist nicht so ein inner- amerikanisches Ziel wie, sagen wir, Dallas. Wee Small Hours (2009)
I can tell looking around none of you are from New York City. - Actually, I'm from...Wenn ich mich so umsehe, erkenne ich, dass niemand aus New York City kommt. The Freshmen (2009)
And I left out St. Louis and Kansas City, also growing.Und ich habe St. Louis und Kansas City ausgelassen, auch im Wachstum begriffen. The Fog (2009)
Kansas city.Kansas CityThe End (2009)
Your Salt Lake City Field Office practically sent an army.Ihre Außenstelle in Salt Lake City hat eine Armee geschickt. White to Play (2009)
Our whole relationship was strictly for publicity.Unsere ganze Beziehung war ausschließlich PublicityHow to Succeed in Bassness (2009)
An old mate of mine, harry sloane from n.Y.C.Ein alter Freund von mir, Harry Sloane aus New York CityGrievous Bodily Harm (2009)
Hold that thought, Felicity.Behalte diesen Gedanken, FelicityCan We Get That Drink Now? (2009)
I can get K.C. the publicity bump she's looking for If you're just willing to walk the red carpet with him,Ich kann K.C. den Publicity-Schub geben, den sie will, wenn du nur bereit bist, mit ihm über den Roten Teppich zu gehen. How to Succeed in Bassness (2009)
We're 183 on Travelocity, Right behind the Holiday Inn LaGuardia.Wir sind auf Platz 183 auf Travelocity (Homepage für Reisen), direkt hinter dem Holiday Inn Laguardia. How to Succeed in Bassness (2009)
Before we return to the race for the mayor of new york city, We first want to take you to the congressional election, Which really couldn't be any closer.Bevor wir auf das Rennen um die Bürgermeisterschaft von New York City zurück kommen, wollen wir Sie zunächst zu den Kongresswahlen mitnehmen, die wirklich nicht knapper sein könnten. The Grandfather: Part II (2009)
Harry sloane from new york city?Harry Sloane aus New York CityGrievous Bodily Harm (2009)
Memorial services are being held tonight at Saint Anthony's Church in Jersey City for Reggie Warren, the 22-year-old National Guardsman... (HELICOPTER WHIRRING)Heute Abend wird eine Gedenkfeier in der St. Anthony's Kirche in Jersey City für Reggie Suarez gehalten. Der 22-jährige Nationalgardist aus Hoboken wurde letzte Woche von einer Straßenbombe getötet bloß außerhalb... Can We Get That Drink Now? (2009)
This Warden's a publicity stunt?Die Aufseherin ist nur PublicityEpisode #1.1 (2009)
Kim's IslandVERSCHOLLEN IN DER CITY Castaway on the Moon (2009)
A century ago, the founders of Metro City, seeing our world was changing, took Mount Sofia and lifted it out of the Earth and into the sky to be an oasis, a floating paradise.Vor 100 Jahren sahen die Gründer von Metro City, wie sich die Welt änderte. Da nahmen sie den Berg Sofia und hoben ihn in den Himmel. Er wurde zu einer Oase, einem schwebenden Paradies. Astro Boy (2009)
-Vice City from Liam.- GTA Vice City, von Liam. Del 2 (2009)
He wants him back at the final table, but without the bad publicity.Er möchte ihn zurück am Finaltisch haben, aber ohne die schlechte PublicityFold Equity (2009)
Properly harnessed, this small sphere could transform not only Metro City, but life for those on the Surface, as well.Richtig genutzt könnte diese kleine Kugel nicht nur Metro City verwandeln, sondern auch das Leben der Menschen auf der Oberfläche. Astro Boy (2009)
Oh, Max's Kansas City where Louie and the Velvet Underground played with Niko;Ich glaube Max Kansas City. Da spielte Looui mit und früher auch mal Niko.  ()
I'm from Metro City.- Aus Metro CityAstro Boy (2009)
Metro City!Metro CityAstro Boy (2009)
Can you believe it, guys? He's from Metro City, - and he's actually talking to me.Unglaublich, er ist aus Metro City und er spricht mit mir! Astro Boy (2009)
You don't like people from Metro City.Du magst Metro City nicht. Astro Boy (2009)
Metro City. Robots waiting on you hand and foot.Metro City, wo Roboter alles für dich tun. Astro Boy (2009)
Mr. Metro City's first day and he's already an expert.- Mr Metro City ist schon Experte? Astro Boy (2009)
I know, some of those more advanced ones from Metro City are programmed to smile and laugh just like us.Ja, einige der modernen Modelle aus Metro City sind darauf programmiert zu lachen, so wie wir. Astro Boy (2009)
Rehab was for publicity.Der Entzug war nur für PublicityNow You Lift Your Eyes to the Sun (2009)
Sex and the City, yikes.Sex And The City. Pfui! The Pirate Solution (2009)
That's a robot from Metro City.Das ist ein Roboter... aus Metro CityAstro Boy (2009)
This is what we've all been waiting for, a fight between the Surface and Metro City.Darauf haben wir alle gewartet: ein Kampf zwischen der Oberfläche und Metro CityAstro Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cityIf that city was a color, it would be a color with a quiet sort of dignity ... wine red, say.
cityNew York city has long been unusual because of its sheer size.
cityNow the Little House only saw the sun at noon, and didn't see the moon stars at night at all because light of the city were too bright.
cityOsaka is the second largest city of Japan.
cityIt was named after Frankfurt, a German city.
cityWe can see the whole city from here.
cityAll my relatives live in this city.
cityThe present state of the city's finances is not good.
cityCountry life is healthier than city life.
cityThe economic strength of a country lies not alone in its ability to produce but also in its capacity to consume.
cityThe city supplied the earthquake victims with food and blankets.
cityThe city government once thought of doing away with that rule.
cityI'd like a city map.
cityThe discovery of electricity changed our history.
cityCrows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs and bright at night.
cityThis city has a big TV station.
cityHis story was simplicity itself.
cityNagoya is a city which is famous for its castle.
cityAll the industries in the city are booming.
cityThis book is within the capacity of children.
cityHis college boasts the finest view in the city.
cityHe works in a big city hospital.
cityOur city is free from air pollution.
cityCan you imagine what our life would be like without electricity?
cityThe population of London is much greater than that of any other British city.
cityThere is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally.
cityLondon was a city built for the horse.
cityThis book is within the capacity of young readers.
cityNo city in Japan is as large as Tokyo.
cityTurning to the right, you will find the city hall in front of you.
cityA new museum is being built at the center of the city.
cityHis house is on the skirts of the city.
cityA curfew was imposed on the city.
cityThe power plant supplies the remote country with electricity.
cityAbandon a city to a conqueror.
cityThanks to the amusement park built last year, the city has become popular.
cityThe enemy troops closed in on the city.
cityThat was why the city was named Rome.
cityTo the astonishment of the whole city, the mayor was arrested.
citySydney is the largest city in Australia.
cityOur school is in the south of the city.
cityArtificial light is produced by means of electricity.
cityYou will soon be used to living in a big city.
cityThe number of cars running in the city has increased.
cityHe doesn't have the capacity to be president.
citySapporo is fifth largest city in Japan.
cityThe transition from farm life to city life is often difficult.
cityThese machines are all worked by electricity.
cityA bus transported us from the airport to the city.
cityIt seems likely that people in the city will move to the country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเรียบง่าย[N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ค่าไฟฟ้า[N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
กฟน.[N] The Metropolitan Electricity Authority, See also: MEA, Syn. การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ.[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.[N] Provincial Electricity Authority, See also: PEA, Syn. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ศาลากลางจังหวัด[N] city hall, Syn. ศาลาการ, Example: สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารสำหรับเป็นที่ว่าราชการของจังหวัด
เทศบาลนคร[N] city municipal, Example: เทศบาลที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครต้องมีประชากรอยู่รวมกันมากกว่า 50,000 คน ขึ้นไป และมีสมาชิกสภาเทศบาล 24 คน, Count unit: แห่ง, Thai definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง ใช้สำหรับท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่
เมือง[N] city, See also: town, metropolis, downtown, Syn. มณฑล, ประเทศ, Example: ทิวทัศน์ของเมืองนี้สวยงามมีมนต์ขลัง น่าหลงใหลมากทีเดียว, Count unit: เมือง, Thai definition: อาณาเขตหรือดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่รวมกันหลายๆ เขตหรืออำเภอ
ศาลากลาง[N] town hall, See also: city hall, Example: ฉันเคยพาชาวบ้าน 5 คนเข้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลาง ตอนช่วงหลังการปฏิวัติแล้ว, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการจังหวัด
สื่อไฟฟ้า[N] conductor of electricity, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยสิ่งไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น เชือก
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
สมรรถนะ[N] capacity, See also: capability, ability, aptitude, Syn. ความสามารถ, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงขึ้นทุกวัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหลือกำลัง[ADV] beyond one's capacity, See also: beyond one's strength, Syn. เหลือสติกำลัง, เกินกำลัง, Example: ถ้างานนี้หนักเหลือกำลังก็หาผู้ช่วยเสีย, Thai definition: พ้นความสามารถ, เกินความสามารถ
กระแสไฟ[N] electric current, See also: electricity, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: เขื่อนสิริกิติ์สามารถผลิตกระแสไฟได้ 375 เมกะวัตต์
คราวเคราะห์[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวซวย, คราวร้าย, Ant. คราวดี, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
คราวร้าย[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
ความป่าเถื่อน[N] brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
ฝีตีน[N] speed, See also: pace, step, velocity, Syn. ฝีเท้า, Example: เขาเร่งฝีตีนให้เร็วขึ้นเพราะอยากไปให้พ้นๆ ป่าช้านี้เสียที, Thai definition: ความเร็วในการวิ่ง, ความเร็วในการก้าวหรือเดิน
ไฟฟ้า[N] electricity, See also: electric current, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: คอมพิวเตอร์มือถือสะดวกที่ใช้แบตเตอรี่แทนไฟฟ้าได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเวลาไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า, Thai definition: พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่น ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง
ข้าวยากหมากแพง[N] dearth, See also: deficiency, famine, lack, insufficient, scarcity, shortage of food, Syn. ทุพภิกขภัย, Example: เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นก็มักจะเกิดข้าวยากหมากแพงตามมา, Thai definition: ภาวะหรือสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนอาหาร
ขีดความสามารถ[N] capability, See also: ability, capacity, Syn. ความสามารถ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, Example: ทางการแพทย์ยอมรับแล้วว่าผู้หญิงมีขีดความสามารถในการอดทนต่อความเจ็บปวดมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: เกณฑ์กำหนดของความสามารถที่จะทำได้ถึง
คนกรุง[N] city people, Syn. คนเมืองกรุง, คนกรุง, Example: การชมภาพยนตร์ถือเป็นการพักผ่อนอย่างประหยัดของคนกรุง, Thai definition: คนที่เกิดหรือใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง
ความโหดร้าย[N] ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้
สัจจะ[N] truth, See also: fact, reality, veracity, truthfulness, genuineness, Syn. สัตย์, ความจริงแท้, Example: แถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์อีกหลายๆ บท, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรง ไม่กลับเป็นอย่างอื่น
ปิดไฟ[V] turn off the light, See also: switch off the electricity, Ant. เปิดไฟ, Example: ในระหว่างน้ำท่วม เราควรปิดไฟทั้งหมด, Thai definition: กดสวิตช์เพื่อดับไฟฟ้า
ปั่นไฟ[V] generate electricity, Example: กังหันลมในฮอลแลนด์เหล่านี้แต่เดิมใช้ปั่นไฟ วิดน้ำ บดธัญพืช แล้วยังใช้ในการสื่อสารส่งสัญญาณกันได้ด้วย, Thai definition: ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ฝีจักร[N] velocity, See also: speed, engine power, Example: กัปตันเร่งความเร็วเรือเต็มฝีจักรเพื่อหนีให้พ้นพายุ, Thai definition: กำลังจักรที่หมุน
พระนคร[N] capital, See also: metropolis, capital city, Syn. เมืองหลวง, นครหลวง, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายพระนครมาตั้งที่กรุงเทพมหานคร, Count unit: เมือง, แห่ง
พารา[N] town, See also: city, Syn. เมือง, ภารา, มณฑล, นคร, Example: เจ้าอย่าได้ผ่านเข้ามาในพาราแห่งนี้อีกเลย
พิษ[N] poison, See also: toxicity, toxicant, venom, toxin, Example: พิษของงูเห่าทำอันตรายต่อระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยซึม และหายใจลำบาก, Thai definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตราย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ตาย เจ็บปวด หรือพิการได้
พิษร้าย[N] toxicity, See also: toxic, Example: ประชากรโลกกว่า 2,500 ล้านคน กำลังเสี่ยงอยู่กับพิษร้ายของสารดีดีที, Thai definition: ความร้ายแห่งพิษ
พิษสง[N] power, See also: harmful effect, capacity to do harm, Example: กำปั้นของเขาไม่มีพิษสงอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัว, Thai definition: ความเก่งกล้า, ความร้ายกาจ, Notes: (ปาก)
ไฟฟ้ากระแส[N] electric current, See also: electricity, electrodynamics, Thai definition: ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และเคลื่อนที่เป็นกระแส
ไฟฟ้าสถิต[N] static electricity, See also: electrostatic, Example: ในการตั้งคอมพิวเตอร์ควรหลีกเลี่ยงห้องที่ปูด้วยพรม เพราะจะมีไฟฟ้าสถิต, Thai definition: ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนหรือโปรตอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และไม่เคลื่อนที่เป็นกระแส
ภารา[N] town, See also: city, Syn. พารา, เมือง, ธานี, นคร
มาตุภูมิ[N] motherland, See also: maternal city, Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่, Ant. ปิตุภูมิ, Example: ร่างของทหารถูกนำกลับสู่มาตุภูมิในที่สุด, Thai definition: ประเทศที่เกิด
แปลงเมือง[V] found a city, See also: make the city, Syn. สร้างเมือง, Example: ผู้นำในสมัยก่อนนิยมแปลงเมืองเป็นของตนเองเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่
ผังเมือง[N] city plan, See also: town plan, Example: กทม. กำลังวางแผนที่จะปรับปรุงผังเมืองของกรุงเทพ, Count unit: แบบ, ผัง, Thai definition: แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมือง ในด้านสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ผังเมืองรวม[N] principle city plan
มาตุภูมิ[N] motherland, See also: maternal city, Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่, Ant. ปิตุภูมิ, Example: ร่างของทหารถูกนำกลับสู่มาตุภูมิในที่สุด, Thai definition: ประเทศที่เกิด
ลับแล[N] legendary town which can be found by chance, See also: hidden city, Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล, Example: หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดราวกับเป็นเมืองลับแล, Thai definition: ชื่อเมืองที่เร้นลับ ถือกันว่าจะพบได้ก็แต่โดยบังเอิญ ถ้าตั้งใจไปไม่พบ
เลียบเมือง[V] go in procession around the city, See also: skirt a city, follow a city wall, Thai definition: เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระนครภายหลังบรมราชาภิเษกแล้ว
แล่ง[N] ancient Thai measure of capacity, Thai definition: ชื่อมาตราตวง 2 แล่งเป็น 1 ทะนาน
เวียง[N] walled city, See also: city, town, Syn. เมือง, Thai definition: เมืองที่มีกำแพงล้อม
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง[N] shrine of the city-god, Example: วันขึ้นปีใหม่ของทุกปี บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะมีผู้ไปกราบไว้กันมากมาย, Count unit: ศาล, Thai definition: อาคารสำหรับเทพารักษ์ประจำเมืองสิงสถิตอยู่
สภาจังหวัด[N] City Council, See also: Provincial Council, Example: สภาจังหวัดไม่ต้องวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
อัดแจ[N] name of Javanese city, Syn. เมืองอะแจว, อะจีน
เสาไฟฟ้า[N] electricity post, Syn. เสาไฟ, Example: ถ้าลมแรงจริงๆ ลมอาจจะพัดให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้มได้, Count unit: เสา, ต้น, Thai definition: ไม้ที่ใช้ตั้งเป็นหลักให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน
ตัวเมือง[N] city, See also: town, down town, busy part of the town, Syn. เมือง, Ant. นอกเมือง, Example: เขาเป็นคนโคราช บ้านของเขาอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 20 กิโลเมตร, Thai definition: ย่านใจกลางเมือง
ตามฐานะ[ADV] according to one's economic capacity, See also: according to one's status, Ant. เกินฐานะ, Example: คนเราควรดำรงชีวิตตามฐานะ คือมีความพอดี, Thai definition: มีความเหมาะสมเพียงพอตามกำลังของตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บุรี[n.] (burī) EN: city ; town   FR: ville [f] ; cité [f]
-บุรี[X] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)   FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ไฟฟ้า [n.] (faifā) EN: electricity ; electric current   FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้าโรง[n. exp.] (faifā rōng) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main   
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifā sathit) EN: static electricity   FR: électricité statique [f]
ฝีจักร[n.] (fījak) EN: velocity ; speed ; engine power   FR: vitesse [f]
ฝีตีน[n.] (fītīn) EN: speed ; pace ; step ; velocity   
โฮจิมินห์ซิตี[n. prop.] (Hōjimin Sitī) EN: Ho Chi Minh City   
จุ[v.] (ju) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate   FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de
กำลังการผลิต[n. exp.] (kamlang kān phalit) EN: production capacity ; capacity   FR: capacité de production [f]
กำลังการผลิตสูงสุด[n. exp.] (kamlang kān phalit sūngsut) EN: peak capacity   
กำลังผลิต[n. exp.] (kamlang phalit) EN: capacity   FR: capacité de production [f]
กำเนิดไฟฟ้า [v. exp.] (kamnoēt faifā) EN: produce electricity   FR: produire de l'électricité
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng meūang) EN: city wall ; wall surrounding a city   FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m]
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
การควบคุมความสามารถ[n. exp.] (kān khūapkhum khwāmsāmāt) EN: capacity control   
การผลิตส่วนเกิน[n. exp.] (kān phalit suankoēn) EN: overcapacity   FR: surcapacité [f]
การผลิตเต็มกำลัง[n. exp.] (kān phalit tem kamlang) EN: full capacity   
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
เกซอนซิตี้[n. prop.] (Kēsøn Sitī ) EN: Quezon City   FR: Quezon City
ค่าโฆษณา[n. exp.] (khā khōtsanā = khā khōsanā) EN: advertising expenses ; publicity expenses   FR: dépenses publicitaires [fpl]
ค่าน้ำค่าไฟ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: water and electricity ; cost of utilities   FR: factures d'eau et d'électricité [fpl]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]
คณะเทศมนตรี[n. exp.] (khana thētsamontrī = khana thēsamontrī) EN: municipal council ; town council ; city council   FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m]
เข่ง[n.] (kheng) EN: unit of capacity   
คนกรุง[n. exp.] (khon krung) EN: city people   
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ความเฉพาะ[n.] (khwām chaphǿ) EN: specificity   
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūarāi) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness   FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความโหดร้าย[n.] (khwām hōtrāi) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness   FR: cruauté [f[ ; atrocité [f]
ความจุ[n.] (khwām ju) EN: capacity   FR: capacité [f]
ความเป็นของแท้[n. exp.] (khwām pen khøng thaē) EN: authenticity   FR: authenticité [f]
ความเป็นพิษ[n.] (khwām pen phit) EN: poisoning ; toxicity   FR: toxicité [f]
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness   FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]
ความสามารถ[n.] (khwāmsāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity   FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f]
ความสามารถในการผลิต[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān phalit) EN: production capacity   FR: capacité de production [f]
ความสุข[n.] (khwāmsuk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment   FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūtyun) EN: flexibility ; elasticity   FR: élasticité [f]
ขวัญเมือง[n. exp.] (khwan meūang) EN: spirit of a city   
กลางใจเมือง[n. exp.] (klāngjai meūang) EN: inner city ; center of town   FR: coeur de la ville [f] ; centre-ville [m]
กระแสไฟฟ้า[n. exp.] (krasaē faifā) EN: electric current ; electricity ; current   FR: courant électrique [m] ; courant [m] ; électricité [f]
กรุง[n.] (krung) EN: capital ; city ; metropolis   FR: capitale [f] ; métropole [f] ; cité [f] ; mégalopole [f]
กรุงลอนดอน[n. prop.] (Krung Løndøn) EN: London ; London City   FR: Londres
กรุงเทพพระมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Phra Mahānakhøn) EN: God's city ; city of the gods ; city of angels ; Bangkok   
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters]   FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)

CMU English Pronouncing Dictionary
CITY    S IH1 T IY0
CITY'S    S IH1 T IY0 Z
CITYFED    S IH1 T IY0 F EH2 D
OPACITY    OW0 P AE1 S AH0 T IY0
PAUCITY    P AO1 S AH0 T IY0
FEROCITY    F ER0 AA1 S AH0 T IY0
SCARCITY    S K EH1 R S AH0 T IY0
TENACITY    T AH0 N AE1 S AH0 T IY0
VORACITY    V AO0 R AE1 S AH0 T IY0
TOXICITY    T AA0 K S IH1 S AH0 T IY0
VELOCITY    V AH0 L AA1 S AH0 T IY0
VERACITY    V ER0 AE1 S AH0 T IY0
VORACITY    V ER0 AE1 S AH0 T IY0
FELICITY    F AH0 L IH1 S AH0 T IY0
CITYSIDE    S IH1 T IY0 S AY2 D
ATROCITY    AH0 T R AA1 S AH0 T IY0
AUDACITY    AA0 D AE1 S AH0 T IY0
CAPACITY    K AH0 P AE1 S AH0 T IY0
CITYWIDE    S IH1 T IY0 W AY2 D
PUBLICITY    P AH0 B L IH1 S AH0 T IY0
CITYTRUST    S IH1 T IY0 T R AH2 S T
CITYPLACE    S IH1 T IY0 P L EY2 S
MENDACITY    M EH0 N D AE1 S AH0 T IY0
INTERCITY    IH1 N ER0 S IH2 T IY0
INTERCITY    IH1 N T ER0 S IH2 T IY0
ETHNICITY    EH0 TH N IH1 S AH0 T IY0
DUPLICITY    D UW0 P L IH1 S AH0 T IY0
INCAPACITY    IH2 N K AH0 P AE1 S AH0 T IY0
COMPLICITY    K AH0 M P L IH1 S AH0 T IY0
ELASTICITY    IY2 L AE2 S T IH1 S AH0 T IY0
SIMPLICITY    S IH2 M P L IH1 S AH0 T IY0
SPECIFICITY    S P EH2 S AH0 F IH1 S AH0 T IY0
RECIPROCITY    R EH2 S AH0 P R AA1 S AH0 T IY0
ANALYTICITY    AE2 N AH0 L AH0 T IH1 S AH0 T IY0
DOMESTICITY    D OW2 M EH2 S T IH1 S AH0 T IY0
ELECTRICITY    AH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T IY0
MULTIPLICITY    M AH2 L T AH0 P L IH1 S AH0 T IY0
AUTHENTICITY    AO2 TH AH0 N T IH1 S AH0 T IY0
ECCENTRICITY    EH2 K S AH0 N T R IH1 S AH0 T IY0
OVERCAPACITY    OW1 V ER0 K AH0 P AE1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
city    (n) (s i1 t ii)
CityFed    (n) (s i1 t ii f e1 d)
opacity    (n) (ou1 p a1 s i t ii)
paucity    (n) (p oo1 s i t ii)
Felicity    (n) (f @1 l i1 s i t ii)
atrocity    (n) (@1 t r o1 s i t ii)
audacity    (n) (oo1 d a1 s i t ii)
capacity    (n) (k @1 p a1 s i t ii)
felicity    (n) (f @1 l i1 s i t ii)
ferocity    (n) (f @1 r o1 s i t ii)
rapacity    (n) (r @1 p a1 s i t ii)
sagacity    (n) (s @1 g a1 s i t ii)
salacity    (n) (s @1 l a1 s i t ii)
scarcity    (n) (s k e@1 s i t ii)
tenacity    (n) (t i1 n a1 s i t ii)
toxicity    (n) (t o1 k s i1 s i t ii)
velocity    (n) (v @1 l o1 s i t ii)
veracity    (n) (v @1 r a1 s i t ii)
vivacity    (n) (v i1 v a1 s i t ii)
voracity    (n) (v @1 r a1 s i t ii)
duplicity    (n) (d y uu1 p l i1 s i t ii)
loquacity    (n) (l @1 k w a1 s i t ii)
mendacity    (n) (m e1 n d a1 s i t ii)
precocity    (n) (p r i1 k o1 s i t ii)
publicity    (n) (p uh1 b l i1 s i t ii)
pugnacity    (n) (p uh1 g n a1 s i t ii)
rusticity    (n) (r uh1 s t i1 s i t ii)
complicity    (n) (k @1 m p l i1 s i t ii)
elasticity    (n) (e2 l a s t i1 s i t ii)
incapacity    (n) (i2 n k @ p a1 s i t ii)
plasticity    (n) (p l a1 s t i1 s i t ii)
simplicity    (n) (s i1 m p l i1 s i t ii)
Kansas City    (n) - (k a2 n z @ s - s i1 t ii)
Kuwait City    (n) - (k u2 w ei t - s i1 t ii)
Mexico City    (n) - (m e2 k s i k ou - s i1 t ii)
catholicity    (n) (k a2 th @ l i1 s i t ii)
domesticity    (n) (d o2 m e s t i1 s i t ii)
electricity    (n) (i1 l e2 k t r i1 s i t ii)
pertinacity    (n) (p @@2 t i n a1 s i t ii)
reciprocity    (n) (r e2 s i p r o1 s i t ii)
specificity    (n) (s p e2 s i f i1 s i t ii)
authenticity    (n) (oo2 th @ n t i1 s i t ii)
eccentricity    (n) (e2 k s e n t r i1 s i t ii)
multiplicity    (n) (m uh2 l t i p l i1 s i t ii)
perspicacity    (n) (p @@2 s p i k a1 s i t ii)
Oklahoma City    (n) - (ou2 k l @ h ou2 m @ - s i1 t ii)
Guatemala City    (n) - (g w a2 t i m aa2 l @ - s i1 t ii)
muzzle-velocity    (n) - (m uh2 z l - v i l o1 s i t ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大入り[おおいり, ooiri] Thai: มีคนเข้ามาแน่นเกินพิกัด English: (theater) packed to capacity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f} | Abscheulichkeiten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]
Absolutgeschwindigkeit {f}absolute velocity [Add to Longdo]
Abwärmenutzungsanlage {f}; Kraft-Wärme-Kopplung {f}cogeneration system; cogeneration of heat and electricity [Add to Longdo]
Adressenkapazität {f}address capacity [Add to Longdo]
Adsorptionsfähigkeit {f}adsorptive capacity [Add to Longdo]
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Anfangsgeschwindigkeit {f}initial velocity [Add to Longdo]
Ankertragfähigkeit {f}; Ankertragkraft {f}anchor capacity [Add to Longdo]
Arbeitsspeicherkapazität {f}working storage capacity [Add to Longdo]
Arbeitsunfähigkeit {f}; Erwerbsnfähigkeit {f}inability to work; incapacity for work [Add to Longdo]
Armutszeugnis {n}evidence of incapacity [Add to Longdo]
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power [Add to Longdo]
Aufnahmekapazität {f}acceptance capacity [Add to Longdo]
eine Stadt mit Aufschwunga booming city [Add to Longdo]
Aufsicht führend; aufsichtführendin a supervisory capacity [Add to Longdo]
Ausbreitungsgeschwindigkeit {f}velocity of propagation [Add to Longdo]
Ausdruck {m} | Ausdrücke {pl} | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
Außenbereich {m} (einer Stadt)outskirt area (of a city) [Add to Longdo]
Baumasse {f}cubic capacity [Add to Longdo]
Beizkraft {f}causticity [Add to Longdo]
Belastbarkeit {f} [techn.]loading capacity [Add to Longdo]
Betonplastizität {f}plasticity of concrete [Add to Longdo]
Biegeelastizität {f} [techn.]elasticity of bending [Add to Longdo]
Bogenelastizität {f}arc elasticity [Add to Longdo]
Brennerleistung {f}burner capacity [Add to Longdo]
Chromatizität {f}chromaticity [Add to Longdo]
Deckkraft {f}opacity [Add to Longdo]
Disqualifikation {f}incapacity [Add to Longdo]
Doppelzüngigkeit {f}duplicity [Add to Longdo]
Druckelastizität {f}elasticity of compression [Add to Longdo]
Durchfederung {f}elasticity [Add to Longdo]
Echtheit {f}; Authentizität {f}authenticity [Add to Longdo]
Einfachheit {f}simplicity [Add to Longdo]
Einfarbigkeit {f}monochromaticity [Add to Longdo]
Elastizität {f}; Dehnbarkeit {f}elasticity [Add to Longdo]
Elastizitätsmodul {n}; E-Modul {n}modulus of elasticity; elastic modulus; Young's modulus [Am.] [Add to Longdo]
Elektrizität {f} | positive Elektrizität {f}electricity | vitreous electricity [Add to Longdo]
Erwerbsminderung {f}reduction in earning capacity [Add to Longdo]
Exzentrizität {f}; Überspanntheit {f} | Exzentrizitäten {pl}eccentricity; excentricity | eccentricities [Add to Longdo]
Fallgeschwindigkeit {f}velocity of fall; rate of fall [Add to Longdo]
Fassungskraft {f}mental capacity [Add to Longdo]
Fassungsvermögen {n}; Kapazität {f}; Inhalt {m}; Volumen {n}capacity [Add to Longdo]
Federkraft {f}bounce; elastic force; elasticity [Add to Longdo]
Feldkapazität {f}field capacity [Add to Longdo]
Feldkapazität {f}water holding capacity [Add to Longdo]
Fischarmut {f}fish scarcity [Add to Longdo]
Flächengeschwindigkeit {f}area velocity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしゃま[, oshama] (n,adj-na) precocity [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
としては;としちゃ;としちゃあ[, toshiteha ; toshicha ; toshichaa] (exp) (See として・1,は・1) as (for); for; in the capacity of [Add to Longdo]
アクアポリス[, akuaporisu] (n) aqua polis; city on water [Add to Longdo]
イオン性[イオンせい, ion sei] (n) (1) ionicity; (adj-f) (2) ionic [Add to Longdo]
イラステシティ[, irasuteshitei] (n) elasticity [Add to Longdo]
インテリジェントシティー[, interijientoshitei-] (n) intelligent city [Add to Longdo]
インナーシティー;インナーシティ[, inna-shitei-; inna-shitei] (n) inner city [Add to Longdo]
エスニシティ[, esunishitei] (n) ethnicity [Add to Longdo]
エスニシティー[, esunishitei-] (n) ethnicity [Add to Longdo]
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P) [Add to Longdo]
オーセンティシティ[, o-senteishitei] (n) authenticity [Add to Longdo]
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[, o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
カノン砲[カノンほう, kanon hou] (n) (See 加農砲) cannon (esp. high-velocity artillery) [Add to Longdo]
キャパ[, kyapa] (n) (abbr) (See キャパシティー) capacity [Add to Longdo]
キャパシティ;キャパシティー[, kyapashitei ; kyapashitei-] (n) capacity [Add to Longdo]
キャパシティビルディング;キャパシティービルディング[, kyapashiteibirudeingu ; kyapashitei-birudeingu] (n) capacity building [Add to Longdo]
キャパシティプランニング[, kyapashiteipuranningu] (n) {comp} capacity planning [Add to Longdo]
キャパビル[, kyapabiru] (n) (abbr) (See キャパシティビルディング) capacity building [Add to Longdo]
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] (n) {comp} connection capacity [Add to Longdo]
システム量[システムりょう, shisutemu ryou] (n) {comp} system capacity [Add to Longdo]
シティ[, shitei] (n) city; (P) [Add to Longdo]
シティー[, shitei-] (n) city [Add to Longdo]
シティーエアターミナル[, shitei-eata-minaru] (n) city air terminal; (P) [Add to Longdo]
シティーギャル[, shitei-gyaru] (n) city gal [Add to Longdo]
シティーブルース[, shitei-buru-su] (n) city blues [Add to Longdo]
シティーホール[, shitei-ho-ru] (n) city hall [Add to Longdo]
シティーボーイ[, shitei-bo-i] (n) city boy [Add to Longdo]
シティーポップス[, shitei-poppusu] (n) city pops (musical style) [Add to Longdo]
シティガイド[, shiteigaido] (n) city guide [Add to Longdo]
シティモール[, shiteimo-ru] (n) city mall [Add to Longdo]
シムシティー[, shimushitei-] (n) {comp} SIMCITY [Add to Longdo]
シンクロニシティー[, shinkuronishitei-] (n) synchronicity [Add to Longdo]
シンプリシティー[, shinpurishitei-] (n) simplicity [Add to Longdo]
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] (n) {comp} switching capacity [Add to Longdo]
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] (n) {comp} switch(ing) capacity [Add to Longdo]
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity [Add to Longdo]
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] (n) {comp} cell switching capacity [Add to Longdo]
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei [Add to Longdo]
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] (n) {comp} disk capacity [Add to Longdo]
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay [Add to Longdo]
ニューシティー[, nyu-shitei-] (n) new city [Add to Longdo]
ハイキューブ[, haikyu-bu] (n) (abbr) high cubic capacity (used for measuring shipping containers) [Add to Longdo]
バンリュー[, banryu-] (n) outskirts of a city (fre [Add to Longdo]
パブリシティ[, paburishitei] (n) publicity [Add to Longdo]
パブリシティー[, paburishitei-] (n) publicity; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七台河[Qī tái hé, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Qitaihe (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
七台河市[Qī tái hé shì, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ, ] Qitaihe city in Heilongjiang [Add to Longdo]
三亚[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三亚市[Sān yà shì, ㄙㄢ ㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] Sanya prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三明[Sān míng, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三明市[Sān míng shì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三门峡[Sān mén xiá, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
三门峡市[Sān mén xiá shì, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals [Add to Longdo]
上杭[Shàng háng, ㄕㄤˋ ㄏㄤˊ, ] Shanghang county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]
上虞[Shàng yú, ㄕㄤˋ ㄩˊ, ] (N) Shangyu (city in Zhejiang) [Add to Longdo]
上饶[Shàng ráo, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ, / ] Shangrao prefecture level city and county in Jiangxi [Add to Longdo]
上饶市[Shàng ráo shì, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ ㄕˋ, / ] Shangrao prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
不来梅[Bù lái méi, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ, / ] Bremen (city) [Add to Longdo]
不莱梅[bù lái méi, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ, / ] Bremen (city in Germany) [Add to Longdo]
中南海[Zhōng nán hǎi, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄏㄞˇ, ] Zhongnanhai, to the West of the Forbidden City, now the Communist Party headquarters [Add to Longdo]
中和[Zhōng hé, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] Chungho (city in Taiwan) [Add to Longdo]
中坜[Zhōng lì, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, / ] (N) Chungli (city in Taiwan) [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place [Add to Longdo]
中山市[Zhōng shān shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to (Dr Sun Yat-Sen's birth-place) [Add to Longdo]
中卫[Zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia [Add to Longdo]
中卫市[Zhōng wèi shì, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia [Add to Longdo]
丹东[Dān dōng, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
丹东市[Dān dōng shì, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ ㄕˋ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
丹江口[Dān jiāng kǒu, ㄉㄢ ㄐㄧㄤ ㄎㄡˇ, ] (N) Danjiangkou (city in Hubei) [Add to Longdo]
丹阳[Dān yáng, ㄉㄢ ㄧㄤˊ, / ] (N) Danyang (city in Jiangsu) [Add to Longdo]
九台[Jiǔ tái, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
九台市[Jiǔ tái shì, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ ㄕˋ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
九江[Jiǔ jiāng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄤ, ] Jiujiang prefecture level city in Jiangxi; also Jiujiang county [Add to Longdo]
九江市[Jiǔ jiāng shì, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄤ ㄕˋ, ] Jiujiang prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
乳山[Rǔ shān, ㄖㄨˇ ㄕㄢ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
乳山市[Rǔ shān shì, ㄖㄨˇ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
二连浩特[Èr lián hào tè, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, / ] Erlianhaote city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二连浩特市[Èr lián hào tè shì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ ㄕˋ, / ] Erlianhaote city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二道[Èr dào, ㄦˋ ㄉㄠˋ, ] Erdao district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin [Add to Longdo]
二道区[Èr dào qū, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄑㄩ, / ] Erdao district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin [Add to Longdo]
二道江[Èr dào jiāng, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ, ] Erdaojiang district of Tonghua city 通化市, Jilin [Add to Longdo]
二道江区[Èr dào jiāng qū, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, / ] Erdaojiang district of Tonghua city 通化市, Jilin [Add to Longdo]
于洪[Yú hóng, ㄩˊ ㄏㄨㄥˊ, ] Yuhong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
于洪区[Yú hóng qū, ㄩˊ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄩ, / ] Yuhong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
五大连池[Wǔ dà lián chí, ˇ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] (N) Wudalianchi (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
五家渠[Wǔ jiā qú, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
五家渠市[Wǔ jiā qú shì, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ ㄕˋ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
五常[Wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] Wuchang county level city in Harbin 哈爾濱|哈尔滨, Heilongjiang [Add to Longdo]
五常市[Wǔ cháng shì, ˇ ㄔㄤˊ ㄕˋ, ] Wuchang county level city in Harbin 哈爾濱|哈尔滨, Heilongjiang [Add to Longdo]
五台[Wǔ tái, ˇ ㄊㄞˊ, / ] Wutai city and county in Shanxi [Add to Longdo]
五台市[Wǔ tái shì, ˇ ㄊㄞˊ ㄕˋ, / ] Wutai city in Shanxi [Add to Longdo]
井冈山[Jǐng gāng shān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ, / ] Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi [Add to Longdo]
井冈山市[Jǐng gāng shān shì, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ ㄕˋ, / ] Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity [Add to Longdo]
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity [Add to Longdo]
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity [Add to Longdo]
メモリ容量[めもりようりょう, memoriyouryou] memory capacity [Add to Longdo]
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity [Add to Longdo]
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity [Add to Longdo]
規格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] reference capacity set [Add to Longdo]
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] storage capacity [Add to Longdo]
交換処理能力[こうかんしょりのうりょく, koukanshorinouryoku] switching capacity, switching ability [Add to Longdo]
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity [Add to Longdo]
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity [Add to Longdo]
対象体容量[たいしょうたいようりょう, taishoutaiyouryou] object capacity [Add to Longdo]
大容量[だいようりょう, daiyouryou] high capacity [Add to Longdo]
大容量データストレージ[だいようりょうデータストレージ, daiyouryou de-tasutore-ji] high capacity data storage [Add to Longdo]
超大容量[ちょうだいとうりょう, choudaitouryou] ultra high capacity [Add to Longdo]
通信路容量[つうしんろようりょう, tsuushinroyouryou] channel capacity [Add to Longdo]
低容量[ていようりょう, teiyouryou] low capacity [Add to Longdo]
等角速度[とうかくそくど, toukakusokudo] Constant Angular Velocity [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity [Add to Longdo]
容量集合[ようりょうしゅうごう, youryoushuugou] capacity set [Add to Longdo]
システム量[しすてむりょう, shisutemuryou] system capacity [Add to Longdo]
シムシティー[しむしていー, shimushitei-] SIMCITY [Add to Longdo]
ベロシティ[べろしてい, beroshitei] velocity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 City \Cit"y\, a.
   Of or pertaining to a city. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {City council}. See under {Council}.
 
   {City court}, The municipal court of a city. [U. S.]
 
   {City ward}, a watchman, or the collective watchmen, of a
    city. [Obs.] --Fairfax.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 City \Cit"y\ (s[i^]t"[y^]), n.; pl. {Cities} (s[i^]t"[i^]z).
   [OE. cite, F. cit['e], fr. L. civitas citizenship, state,
   city, fr. civis citizen; akin to Goth. heiwa (in heiwafrauja
   man of the house), AS. h[imac]wan, pl., members of a family,
   servants, h[imac]red family, G. heirath marriage, prop.,
   providing a house, E. hind a peasant.]
   1. A large town.
    [1913 Webster]
 
   2. A corporate town; in the United States, a town or
    collective body of inhabitants, incorporated and governed
    by a mayor and aldermen or a city council consisting of a
    board of aldermen and a common council; in Great Britain,
    a town corporate, which is or has been the seat of a
    bishop, or the capital of his see.
    [1913 Webster]
 
       A city is a town incorporated; which is, or has
       been, the see of a bishop; and though the bishopric
       has been dissolved, as at Westminster, it yet
       remaineth a city.           --Blackstone
    [1913 Webster]
 
       When Gorges constituted York a city, he of course
       meant it to be the seat of a bishop, for the word
       city has no other meaning in English law. --Palfrey
    [1913 Webster]
 
   3. The collective body of citizens, or inhabitants of a city.
    "What is the city but the people?" --Shak.
 
   Syn: See {Village}.
     [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 c, c
 
 1. (kıs.) about, cent, centigrade, century, city, copy, copyright.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top