Search result for

*checkup*

(60 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: checkup, -checkup-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
checkup[N] การตรวจร่างกาย, Syn. examination, physical examination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A routine checkup can wait. What else you got?การตรวจประจำวันรอได้ คุณต้องการอะไร Last Resort (2008)
- Like bring you to an animal doctor for a checkup, right?- อย่างการขับรถมาส่งคุณที่นี่ เพื่อตรวจร่างกายนิน่ะ? Polly Wants a Crack at Her (2010)
But I'm sure we'll see some changes in you come the March health checkups.แต่ครูแน่ใจว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ในการตรวจสุขภาพช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ Confessions (2010)
And I just had my 6-month checkup,และฉันแค่มีนัดตรวจหกเดือน Dr. Estrangeloved (2010)
You're getting older. You gotta have checkups. I get them.คุณเริ่มแก่แล้วนะ คุณต้องไปตรวจ ฉันรู้จักพวกเขา The Diaper Incident (2010)
Of course she needs a checkup.แล้วเธอจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ยังไง? Episode #1.11 (2010)
But she still needs a checkup.ถึงยังไง,เธอก็ควรจะไปตรวจอยู่ดี Episode #1.11 (2010)
Aren't you the doctor I took Fattie to for a checkup?ครั้งที่แล้ว คนที่เป็นคนดูแลดุงจาของพวกเรา คือ หมอดงจูนี่เอง Episode #1.11 (2010)
Okay, well, I'll see you at your next checkup.โอเค งั้นเจอกันในการตรวจครั้งหน้า Moments in the Woods (2011)
It's time for your annual checkup.เวลาสำหรับตรวจร่างกายมาถึงแล้ว Beauty and the Feast (2011)
Dong Joo, let's go inside for some simple checkup.ดงจู,เข้าไปข้างในกัน/ไปตรวจบ้างอย่างก่อน Can You Hear My Heart? (2011)
Here's hoping it's for a checkup and not that she's being checked in.หวังว่าคงแค่ไปตรวจสุขภาพนะ และหวังว่าคงไม่ต้องนอนอยู่ที่นั่นด้วย Cross Rhodes (2012)
The heart attack is what, you know, made me get checkups twice a year.โรคหัวใจเป็นอะไรที่ ลูกก็รู้ พ่อไปตรวจเช็คสองครั้งต่อปีอยู่แล้ว Glee, Actually (2012)
She went in for her monthly checkup before starting a sales tour.เธอไปตรวจร่างกายเป็นประจำเดือน ก่อนที่จะไปการทั่วขายสินค้า The Method in the Madness (2012)
Just promise me you'll get a checkup, all right?ตกลงมั้ย? Potentia Noctis (2013)
I would need to do a little checkupผมจะต้องทำการตรวจสอบน้อย The Expendables 3 (2014)
When did you last checkup?เมื่อคุณตรวจสอบสุดท้าย The Expendables 3 (2014)
When was your last checkup with Dr. Kettler?เมื่อตรวจสอบครั้งสุดท้ายของคุณ กับดร เคทเลอ? Arrival (2016)
He's finishing a checkup with Morganพึ่งตรวจเสร็จหมาดๆ เลย Saving Face (2004)
The patient has come in for a standard checkup... by which we are able to monitor the rate at which his condition is declining.คนไข้เข้ามารับการตรวจสุขภาพ เราจึงเริ่มตรวจสอบ และเฝ้าติดตามผล ของสถานะการเสื่อมถอยของเขาได้ Saw (2004)
Good thing you're a doctor. I've been needing a checkup.โชคดีจังเลยนะครับ ผมอยากตรวจสุขภาพอยู่พอดี Everybody Has a Little Secret (2004)
I'm supposed to take Jack to the doctor tomorrow morning for a checkup, but I'm organising a party for him, even though his birthday's not until next week.ฉันต้องพาแจ๊ค ไปหาหมอตรวจร่างกายพรุ่งนี้เช้า แต่ฉันกะว่าจะจัดงานวันเกิดให้เขา ถึงแม้วันเกิดเขาจะเป็นอาทิตย์หน้า. Transporter 2 (2005)
I have to give Lincoln a weekly checkup now.ฉันต้องไปตรวจร่างกายประจำสัปดาห์ให้ลินคอล์น Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Get ready for a checkup and rest some.เตรียมตัวตรวจร่างกาย แล้วพักผ่อนซะ Yeolliji (2006)
Here for a checkup, right?พร้อมตรวจแล้วใช่มั้ยฮะ Yeolliji (2006)
Thorough checkup today said everything's normal.ตรวจเสร็จวันนี้ เห็นว่าทุกอย่างปกติ Fly, Daddy, Fly (2006)
Sure. I'm just here for a checkup.ได้ค่ะ ก็แค่ตรวจร่างกาย Now You Know (2007)
I'M JUST HERE FOR MY 5,000-MILE CHECKUP.ฉันแค่มาเช็คตามอายุการใช้งาน 5,000 ไมล์เท่านั้นเอง If There's Anything I Can't Stand (2007)
Women get regular checkups.พวกผู้หญิงได้ตรวจร่างกายเป็นประจำ Ending Happy (2007)
And what are we here for this afternoon? You know, just a checkup. Okay, let's take a quick look at the blood pressure.แกจะทำอะไร ฉันกำลังฉี่นะ ไอ้บ้า ฉันไม่อยากมีอะไรกับแกบนในนี้หรอกนะ Harold (2008)
Mean while, you're gonna be examined now. Why?Mein Checkup war doch gerade erst. Small Time Crooks (2000)
Your father missed his checkup this morning and April was nice enough to take off her lunch hour to make a house call.Dein Vater hat den Checkup heute morgen verpasst, und April war so nett ihre Mittagspause zu opfern um einen Hausbesuch zu machen. The Day Before (2007)
He had his checkup.Er hatte sein CheckupAblution (2012)
They called. They said that you missed your last checkup, too.Sie haben gesagt, dass du auch deinen letzten Checkup versäumt hast. Mad Love (2013)
We should do a full-body checkup to be safe.Wir sollten einen Ganz-Körper-Checkup durchführen, um sicher zu sein. Ghost in the Shell Arise: Border 1 - Ghost Pain (2013)
My body, my organs...Ein Checkup aller Organe, des Korpers... L'esprit de famille (2014)
During a check-up they found out my sight was impaired.Es gab einen medizinischen Checkup, und meine Sehkraft hat total abgenommen. Männerhort (2014)
"Sorry I'm late, fellas. I had to get checked for the clap.""Entschuldigt die Verspätung, ich war zum Tripper-Checkup." The Raconteur of the Funeral Circuit (2015)
Secondsearch,tankispressurized.ZweiterCheckup , Raumtank ist hermetisiert. Journey to the Far Side of the Sun (1969)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checkupHave you had a thorough medical checkup within the last year?
checkupI had a physical checkup.
checkupI recommend a thorough checkup for your husband.

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECKUP    CH EH1 K AH2 P
CHECKUPS    CH EH1 K AH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checkup    (n) (ch e1 k uh p)
checkups    (n) (ch e1 k uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endkontrolle {f}final check; final checkup [Add to Longdo]
Kontrolle {f}; Prüfung {f}checkup [Add to Longdo]
Die Verbrecher wurden genau unter die Lupe genommen.A thorough checkup was made of the criminals. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メディカルチェック[, medeikaruchiekku] (n) medical checkup [Add to Longdo]
健康診査[けんこうしんさ, kenkoushinsa] (n) physical examination; health checkup [Add to Longdo]
検診(P);健診(P)[けんしん, kenshin] (n,vs) (abbr) (See 健康診査,健康診断) physical examination; medical examination; health checkup; health screening; (P) [Add to Longdo]
抗加齢ドック[こうかれいドック, koukarei dokku] (n) medical checkup that focuses primarily on problems that worsen with age [Add to Longdo]
歯科検診[しかけんしん, shikakenshin] (n) dental exam; dental checkup [Add to Longdo]
職務尋問[しょくむじんもん, shokumujinmon] (n,vs) ex-officio questioning; police questioning (of a suspicious person); a police checkup [Add to Longdo]
身体検査[しんたいけんさ, shintaikensa] (n,vs) (1) physical examination; medical checkup; (2) frisking; pat-down; search [Add to Longdo]
体格検査[たいかくけんさ, taikakukensa] (n) physical examination; medical examination; physical checkup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 checkup
   n 1: a thorough physical examination; includes a variety of
      tests depending on the age and sex and health of the person
      [syn: {checkup}, {medical checkup}, {medical examination},
      {medical exam}, {medical}, {health check}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top