หรือคุณหมายถึง %ceß%?
Search result for

*cess*

(763 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cess, -cess-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cesspoolA filthy, disgusting, or morally corrupt place.

English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
access[N] การระเบิดอารมณ์, See also: การปะทุของอารมณ์
access[VT] เข้า, See also: เข้าไป, Syn. get at, enter
access[VT] ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
access[N] ทางเข้า, Syn. entrance, passage, way
access[N] สิทธิ์ในการเข้าพบ
access[N] สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
excess[N] จำนวนที่มากเกินไป, See also: จำนวนที่เกิน, จำนวนที่เกินควร, ส่วนเกิน, ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา, ความเกินพอดี, ส่วนเกิน, Syn. surplus
excess[ADJ] ซึ่งมากเกินไป, See also: ซึ่งมากเกินความจำเป็น, ซึ่งมากเกินความต้องการ
excess[VT] ปลด (คนงาน) ออกจากงาน (เนื่องจากการเลิกจ้างงาน), Syn. dismiss
excess[N] พฤติกรรมที่เกินขอบเขต
recess[N] การหยุดพักผ่อน, See also: ช่วงหยุดพัก, Syn. rest, pause, interlude
recess[VT] หยุดพักผ่อน
recess[VI] ให้หยุดพักผ่อน
abscess[VI] เป็นฝี
abscess[N] ฝี
cession[N] การยกให้, Syn. ceding
cession[N] สิ่งที่ยกให้
cesspit[N] บ่อพักน้ำเสีย, Syn. cesspool, sink, sump
process[N] แนวทางปฏิบัติ, See also: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน, Syn. means, rule, method
process[N] การพัฒนาต่อเนื่อง, See also: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
process[N] ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)
process[VT] ดำเนินการ, See also: ลงมือปฏิบัติ
success[N] ความสำเร็จ, See also: การประสบผลสำเร็จ, Syn. achievement, prosperity, triumph
success[N] ผู้ประสบผลสำเร็จ, See also: ผู้ได้รับความสำเร็จ, Syn. celebrity, star, winner, Ant. failure, loser
cesspool[N] บ่อพักน้ำเสีย, Syn. cesspit, sink, sump
princess[N] เจ้าหญิง, See also: เจ้าฟ้าหญิง, ท่านหญิง, Syn. monarch, dauphiness
accessory[N] เครื่องประดับตามสมัยนิยม, See also:
accessory[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม, See also: , Syn. additional, extra
accessory[ADJ] ซึ่งสมรู้ร่วมคิด, See also:
accessory[N] ผู้สมรู้ร่วมคิด, See also:
accessory[N] ส่วนประกอบเพิ่มเติม, See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม, Syn. accomplice, assistant
cessation[N] การชะงัก, See also: การหยุดชะงัก, Syn. discontinuance
cessation[N] การหยุด, Syn. pause
excessive[ADJ] ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้, See also: ซึ่งมากเกินความจำเป็น, ซึ่งมากเกินพอ, Syn. immoderate, inordinate
incessant[ADJ] เรื่อยๆ, See also: ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง, ต่อไป, Syn. ceaseless, continuous, Ant. sporadic, inconstant, intermittent
necessary[ADJ] จำเป็น, See also: ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งเป็นที่ต้องการ, สำคัญ, Syn. essential, needful, Ant. unimportant, undeniable
necessary[N] ปัจจัย, See also: สิ่งจำเป็น
necessity[N] สิ่งจำเป็น, See also: สิ่งที่ขาดไม่ได้, Syn. essential, requirement
necessity[N] ความต้องการ, See also: ความจำเป็น
processor[N] ผู้ดำเนินการ
processor[N] หน่วยประมวลผลกลาง
processor[N] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ
recession[N] การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
recessive[ADJ] ซึ่งถอยกลับ, See also: ซึ่งถดถอย, Syn. receding, regressive
secession[N] การแยกตัวออก, See also: การถอนตัวออกอย่างเป็นทางการ, Syn. dissent, withdrawal, schism, breakaway, separation
successor[N] ผู้สืบตำแหน่ง, See also: ผู้รับช่วงต่อ, Syn. heir, follower, replacement
accessible[ADJ] ที่สามารถเข้าได้, Syn. approachable
concession[N] การยอมให้, Syn. yielding, granting
concessive[ADJ] ที่ยอมให้, See also: ที่อ่อนข้อให้, Syn. conceding
precession[N] การอยู่ข้างหน้า, See also: การนำหน้า, การมีอยู่ก่อน, Syn. precedence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscess(แอบ' เซส) n. ฝีหนอง
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
antecessor(แอนทิเซส' เซอะ) n. บรรพบุรุษ
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
cessn. ภาษี,การประเมิน,โชค,ดวง -vt. เก็บภาษี,ประเมิน
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
cessionn. การยกให้,สิ่งที่ยกให้
cessionaryn. ผู้รับมอบ,ผู้ได้รับการยกให้
cesspitn. หลุมเก็บน้ำเสีย,หลุมอุจราระ
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
concessionaire(คันเซส'เชินแนร์') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้รับโอน,ผู้ได้รับการยกให้., Syn. concessioner
concessionary(คันเซส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการยกหรือโอนให้,เกี่ยวกับสัมปทาน. n. ผู้รับโอน,ผู้รับสัมปทาน
concessive(คันเซส'ซิฟว) adj. มักยินยอม,ซึ่งยอมอ่อนข้อให้
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
direct access storage devอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเข้าถึงโดยตรงใช้ตัวย่อว่า DASD (อ่านว่าแดสดี) หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ ณ ส่วนใด เช่น จานบันทึก ดู direct access ประกอบ
electronic data processinการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า EDP (อ่านว่า อีดีพี) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง
excess(อิคเซส') adj.,n. (ความ) มากเกินพอ,มากเกินความจำเป็น, Syn. surplus
excessive(อิคเซส'ซิฟว) adj. มากเกินปกติ,มากเกินความจำเป็น., See also: excessiveness n. ดูexcess excessively adv. ดูexcess, Syn. extreme
file processingการประมวลผลแฟ้มข้อมูลหมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาประมวลผล โดยปกติหมายถึงการเขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำให้ เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
inaccessible(อินอัคเซส' ซะเบิล) adj. เข้าไม่ถึง, เข้าไปไม่ได้, เข้าได้ยาก., See also: inaccessibility, inaccessibleness n. inaccessibly adv., Syn. inapproachable)
incessant(อินเซส' เซินทฺ) adj. ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง, ติดต่อกัน., See also: incessantly adv.
indexed sequential accessวิธีการเข้าถึงลำดับดรรชนีใช้ตัวย่อว่า ISAM (อ่านว่า ไอแซม) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเรียกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ใช้ในโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์หมายถึง แผ่นวงจรพิเศษหรืออาจเป็นชิปที่สร้างไว้เพื่อให้ทำหน้าที่เฉพาะในการคำนวณ เพื่อช่วยเสริมหน่วยประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง ซอฟต์แวร์บางตัวจะมีคำสั่งเรียกเอาตัวประมวลคณิตนี้มาใช้โดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ถ้านำโปรแกรมนั้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวประมวลชนิดนี้ ก็อาจจะมีปัญหาได้
microprocessor(ไมโครโพร'เซสเซอร์) n. ,ไมโครโปรเซสเซอร์, ตัวประมวลผลจุลภาค, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชิป (chip) ที่มักจะเป็นวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่หรือวีแอลเอสไอ (VLSI) มีหน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ และตรรกะที่รวมอยู่ในชิป (chip) อันเดียวนำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
necessarily(เนสซิแซ'ระลี) adv. โดยความจำเป็น,แน่แท้,ไม่มีทางอื่น
necessary(เนส'ซิเซอรี) adj. จำเป็น,ไม่มีทางอื่น,สำคัญ n. สิ่ง จำเป็น,ความจำเป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
abscess(n) หนอง,ฝี
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
cess(n) ภาษี,จังกอบ,ดวง,โชค
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
cesspool(n) บ่อขันน้ำจากท่อ,ถังส้วมซึม,ที่เก็บขยะ
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
excess(adj) ที่เพิ่มขึ้น,ที่เกินมา,มากเกินพอ
excess(n) ส่วนเกิน,ความเหลือเฟือ,ความมากเกินไป
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
inaccessible(adj) ซึ่งเข้าไม่ถึง
incessant(adj) ไม่หยุดหย่อน,ต่อเนื่อง
intercession(n) การขอร้อง,การร้องขอความกรุณา
intercessor(n) ผู้ขอร้อง
necessarily(adv) โดยความจำเป็น,อย่างเลี่ยงไม่ได้,แน่แท้
necessary(adj) จำเป็น,ไม่มีทางเลี่ยง,สำคัญ,แน่แท้
necessitate(vt) ทำให้จำเป็น,บังคับ,ทำให้เลี่ยงไม่ได้
necessity(n) ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความแน่แท้,เครื่องบังคับ
predecessor(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,สิ่งที่มีอยู่ก่อน
princess(n) เจ้าหญิง,หม่อม,ชายา
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี
procession(n) ขบวน,แถว,ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน
recess(n) ซอก,ที่ซ่อนเร้น,อ่าว,เวิ้ง,โพรง,ตอนใน,การปิดภาคเรียน
recession(n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา
recessive(n) ซึ่งถอยลง,ซึ่งซบเซา,ซึ่งตกต่ำลง
retrocession(n) การคืนให้,การถอยหลัง,การปลดเกษียณ,การออกจากวงการ
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน,การปลีกตัวออก,การแยกตัวออก
success(n) ชัยชนะ,ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ
succession(n) อันดับ,การสืบต่อ,ทายาท,การรับช่วง,ผู้สืบสันดาน
successive(adj) ตามหลัง,ตามลำดับ,ต่อเนื่อง
successor(n) ทายาท,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง,ผู้สืบตระกูล
unnecessary(adj) ไม่จำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodontal abscess; abscess, peridentalฝีปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal abscessฝีปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processed resultผลการประมวลผล, ผลการจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล, การจัดกระบวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processing programmeโปรแกรมประมวลผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
processor interruptการขัดจังหวะตัวประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pulp abscess; abscess, pulpal๑. ฝีโพรงฟัน๒. ตะมอย [มีความหมายเหมือนกับ felon; whitlow] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, succenturiate; placenta, accessoryรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public service, concession ofสัมปทานบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallel processingการประมวลผลแบบขนาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pterygoid fovea; fove of condyloid processแอ่งเทอริกอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
peritonsillar abscess; quinsyฝีรอบทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic abscessฝีอุ้งเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predecessorบุพการี, ผู้ดำรงตำแหน่งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
predecessorตัวนำหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
predecessor nodeบัพก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
probability of accession to the labour forceโอกาสที่จะเข้าสู่กำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
photochemical processกระบวนการโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
placenta, accessory; placenta, succenturiateรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical necessityความจำเป็นที่ต้องกระทำเพราะถูกบังคับทางกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peridental abscess; abscess, periodontalฝีปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmonous abscessฝีไฟลามทุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulpal abscess; abscess, pulp๑. ฝีโพรงฟัน๒. ตะมอย [มีความหมายเหมือนกับ felon; whitlow] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parametrial abscessฝีปีกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protest not necessaryไม่จำต้องมีคำคัดค้าน [ดู no protest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power, excess ofการใช้อำนาจเกินส่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
philosophy, processปรัชญากระบวนการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary abscessฝีต้น, ฝีปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process๑. ส่วนยื่น, ปุ่ม๒. กระบวนการ, กรรมวิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palatine process of maxillaขากรรไกรบนส่วนเพดานปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, conversionกระบวนการแปลงผัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, coracoidจะงอยบ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, coronoidส่วนยื่นคอโรนอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, dueกระบวนการทางกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, ensiform; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, judicialกระบวนการทางศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, judicialกระบวนการทางศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, mastoidปุ่มกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accessการเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession numberเลขทะเบียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Access pointจุดเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accessการเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Access pointจุดเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accession bookสมุดทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accession numberเลขทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล

Remote access เป็นความสามารถในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายจากระยะทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Remote Access Server (RAS) ซึ่งติดตั้งไว้สำหรับดูแลการเข้าเครือข่ายทางไกลของผู้ใช้ และเป็นส่วนหนึ่งของ VPN

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (Wide Area Network : WAN) กับระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง มีระบบเข้ารหัส ป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดกลุ่มหมายเลข IP Address เป็นเครือข่ายเดียวกัน และพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน สามารถ Login เข้ามาใช้เครือข่ายภายในองค์กรได้

Remote access VPN ทำการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ที่องค์กรหรือบริษัท เข้ากับ Server โดยผ่านทาง ISP (Internet Services Provider) Remote access VPN อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับตัวองค์กรหรือบริษัทได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อผ่านทาง ISP ที่รองรับเทคโนโลยี VPN เมื่อ VPN Devices ของ ISP ยอมรับการ Login ของผู้ใช้แล้ว ทำการสร้างอุโมงค์ข้อมูล (Tunnel) เชื่อมต่อกันระหว่างต้นทางกับปลายทาง ทำให้เสมือนว่าเป็นระบบเน็ตเวิร์คเดียวกัน จากการสร้างระบบเน็ตเวิร์คจำลอง ข้อมูลที่ส่งผ่านมีความปลอดภัยสูง ใกล้เคียงกับการเช่าสายสัญญาณ (Leased line) แต่ค่าใช้จ่ายในการทำ VPN นั้นต่ำกว่าการเช่าสายสัญาณ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Accession dateวันลงทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online Public Access Catalog รายการเข้าถึงแบบออนไลน์

คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นและชี้แหล่งรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการหรือไม่ หากมีก็จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนตัดสินใจคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ และจะไปหาตัวเล่มบนชั้นต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลครั้งเดียวแต่ได้ข้อมูลหลากประเภทในเวลาเดียวกัน เช่น หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร เป็นต้น จากช่องทางการสืบค้น ต่างๆ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการสืบค้นด้วยบัตรรายการ แต่มีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถสั่งพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือ export รายการที่สืบค้นได้ เพื่อส่งผ่านทางอีเมลต่อไป รวมถึงทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจากเมื่อห้องสมุดได้รับทรัพยากรใหม่ๆ เข้ามาในห้องสมุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บรรณารักษ์ก็จะทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่เสมอ

ตัวอย่างหน้าแรกของ Online Public Access Catalog ของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OPAC

ตัวอย่างหน้า Online Public Access Catalog ซึ่งแสดงรายระเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมเลขเรียกหนังสือ สถานภาพ และสถานที่จัดเก็บ

OPAC

แหล่งข้อมูล

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Processing (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Optical data processingการประมวลผลด้วยแสง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Real-time data processingการประมวลผลแบบทันที [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Processed foodsอาหารแปรรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Image processingการประมวลผลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural language processingการประมวลผลภาษาธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemsระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
signal processingการประมวลผลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science processing skillsทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Language processing technologyเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processing documentationเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer sound processingการประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food processing plantโรงงานแปรรูปอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Processed foodอาหารแปรรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manufacturing processesกรรมวิธีการผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Morkov processesกระบวนการมาร์คอฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stochastic processesกระบวนการสโตแคสติค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Extrusion processกระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Central Processing Platform แท่นผลิตกลาง
ที่รวบรวมก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว โดยก๊าซจะถูกส่งเข้าท่อส่งก๊าซ และก๊าซธรรมชาติเหลว ส่งไปกักเก็บไว้ที่เรือกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว [ปิโตรเลี่ยม]
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Processing Platform แท่นผลิต
แท่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น ระบบแยกสถานะ (gas/liquid separator) ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ (gas compression) ระบบดูดความชื้น (dehydration) มาตรวัด (metering) เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Remote Processing Platformแท่นผลิตย่อย , แท่นผลิตย่อย
แท่นสำหรับนำก๊าซจากแท่นหลุมผลิตมาเข้าขบวนการแยกก๊าซ คอนเดนเสท และน้ำ ในขั้นต้น เพื่อทำการส่งต่อไปยังแท่นผลิตกลาง [ปิโตรเลี่ยม]
Third Party Accessการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม [ปิโตรเลี่ยม]
Adjustment processกระบวนการปรับแก้ [เศรษฐศาสตร์]
Excess profits taxภาษีกำไรเกินปรกติ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Accessoire {n} | Accessoires {pl}[แอคเซสซรี่] (n) ตกแต่ง
accessory (n) เครื่องประดับ
cesspoolแหล่งเสื่อมโทรม
equal access share buy backสิทธิ์ในการซื้อหุ้นคืนในราคาที่เท่ากัน
mineral mine concession certificateประทานบัตรทำเหมืองแร่
Musical Band for Procession (n) วงโยธวาทิต
process[โพรเซส] (computer) งานที่กำลังถูกประมวลผลอยู่
process (n ) หมายเรียก
processing of personal data (phrase ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
service of process (n ) กระบวนการส่งหมายศาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's necessary.มันจำเป็น Joy (2008)
I hope you become a success at whatever it is you choose, after you finish school.พ่อหวังว่าวันนึงลูกจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกรัก หลังจากที่ลูกเรียนจบแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Most people don't know their popes in succession. Oh.คนส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องการสืบทอดของ Pope น่ะ/โอ้ New Haven Can Wait (2008)
But careful, princess. it's gonna take moreแต่ระวังหน่อยนะ เจ้าหญิง เพราะอาจจะต้องเสีย Pret-a-Poor-J (2008)
Well, I almost lost a finger in the process,เยี่ยม ระหว่างนั้นนิ้วฉันเกือบจะหายไป Pret-a-Poor-J (2008)
So i-i'd say this was a success.เอ่อ งั้นฉันคงต้องพูดว่านี่มันเคยเป็นความสำเร็จ Pret-a-Poor-J (2008)
Um, I think that you are officially a successful artist.ฉันคิดว่าเธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จนะ Pret-a-Poor-J (2008)
"success is nothing without someone to share it with."การประสบความสำเร็จจะไม่มีอะไรถ้าปราศจากคนที่ร่วมแสดงความยินดีด้วย Pret-a-Poor-J (2008)
That sounds like a fast track to success.ฟังดูจะประสบผลสำเร็จเร็วมาก Pret-a-Poor-J (2008)
The prince goes off with the wrong princess...เจ้าชายเลือกเจ้าหญิงผิดคน Pret-a-Poor-J (2008)
Emma? Come here, my little princess.เอ็มม่า มานี่สิ เจ้าหญิงน้อย ๆ ของฉัน There Might be Blood (2008)
That success, people praising you, it goes away.ที่พอประสบความสำเร็จ มีคนเยินยอ แล้วก็จะออกห่างจากกัน There Might be Blood (2008)
My access is unrestricted.ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ Odyssey (2008)
Either way, I'm saving you both a lot of unnecessary pain.คนอกหักก็เหมือนร่างไร้วิญญาณ Committed (2008)
I'd say that the party was a rousing success.โลอีส, รู้มั๊ยว่าคืนนั้นจบอย่างไร, Committed (2008)
I want access to Lex's phone records from the day he made the call.ฉันต้องการดูข้อมูลการโทรของเล็กซ์ ตั้งแ่ต่ที่เขาใช้โทรศัพท์ Odyssey (2008)
It could just be excess magnetic feedback from the planet crack.อาจจะเป็นสัญญาณตอบกลับ จากรอยแยกของดาวก็เป็นได้ Dead Space: Downfall (2008)
Access denied.เชื่อมต่อไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
Access denied.เชื่อมต่อไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
What's the access code?รหัสผ่านคืออะไร Dead Space: Downfall (2008)
How could i? I had no access.ทำยังไงละ ผมเข้าไปไม่ได้ Not Cancer (2008)
The computer will then process it And give us a picture of where to cut.คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่นี้ และจะบันทึกรูปและกำหนดที่ผ่า Not Cancer (2008)
Were in the way of processing visual information correctly.ในกระบวนการของการรับภาพอย่างถูกต้อง Not Cancer (2008)
Because some people sometimes consider my thought processes complicated.เพราะคนบางคนบางทีคิดว่า\ ความคิดฉันซับซ้อน Adverse Events (2008)
We believe it's necessary,เราเชื่อว่ามันจำเป็น Adverse Events (2008)
Must be easier to be different when you're a success.มันง่ายและแตกต่างออกไปเวลาคุณประสบความสำเร็จ Birthmarks (2008)
A single super-sized cyst ruled out a diffuse process like scleroderma or lupus.มีซีสขนาดใหญ่มากปกคลุมกระจายไปทั่วเหมือนsclerodermaหรือลูปัส Birthmarks (2008)
Rule out diffuse processes, you're stuck with a single process affecting just the pancreas.ปกคลุมไปทั่ว คุณทำsingle process affecting เฉพาะที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)
So I threw a bottle into the mirror, which successfully conveyed my message.ผมเลยกว้างขวดไปที่กระจกเงา Birthmarks (2008)
When you sleep with the same person over and over, that's when you need accessories.คุณนอนกับคนเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า นั่นเมื่อจำเป็น Lucky Thirteen (2008)
Not necessarily.ไม่จำเป็น Lucky Thirteen (2008)
Her kidneys don't filter acid out of the blood, excess acid drives down potassium, causes kidney calcifications.ไตเธอไม่กรองกรดออกจากเลือด กรดทำให้โปแตสเซี่ยมต่ำ เพราะไตบกพร่อง Lucky Thirteen (2008)
You should know that being bummed isn't necessarily a pathology.คุณก็รู้ว่าสิ่งเล่านี้ทำให้พวกเขาล้มเหลว มันไม่จำเป็นต้องเป็นพยาธิวิทยา Joy (2008)
We need access.เราต้องการเข้าไป The Itch (2008)
Crohn's causing an abscess.ฝีหนองที่มีสาเหตุมากจากโรค โครน The Itch (2008)
You treated her based on empathetic orphan syndrome, and almost killed her in the process.คุณรักษาเธอโดยมีพื้นฐาน จาก"อาการโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าต่างชาติ" และเกือบฆ่าเธอ ระหว่างกระบวนการ Emancipation (2008)
You're processing.วิธีการนาย Emancipation (2008)
"Huh" means processing.อื่อ แปลว่าวิธีการ Emancipation (2008)
Means there was no emotional to process.หมายความว่า ไม่มีอารมณ์ในขั้นตอน Emancipation (2008)
That it was medically necessary.มันเป็นความจำเป็นทางการแพทย์ Last Resort (2008)
Only he's not killing anyone in the process.แต่ไม่มีใครตายในระหว่างนั้น Dying Changes Everything (2008)
Whenever anyone does anything out of the norm, you have to tell them what screwed-up process is really at work in their head.เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนทำอะไรที่ผิดแผกออกไป คุณต้องบอกเค้าว่าระบบความคิดในหัวเค้ามันป่วน Dying Changes Everything (2008)
Nords crew up with the Mayans... gives 'em numbers, access to guns.พวกนอร์ดเป็นลูกน้องให้กับพวกมายัน ให้พวกมัน มีส่วนร่วมเรื่องปืน Pilot (2008)
Everyone's here to pray for school success?พวกเธอมาขอให้สอบผ่านเหรอ? Akai ito (2008)
The Fortune Telling Hall was a huge success.ที่ได้เปิดทำนายดวงก็ได้รับความสำเร็จอย่างมาก Akai ito (2008)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
That is not necessary, my friend.นั่นไม่จำเป็นเลย เพื่อนรัก Ambush (2008)
Have you had any success in finding General Grievous' secret weapon?ท่านค้นพบอาวุธลับของนายพลกรีฟเวียสแล้วหรือยัง? Rising Malevolence (2008)
Another successful test, wouldn't you say Count?เป็นการทดสอบที่งดงาม จริงมั๊ยท่านเคาท์? Rising Malevolence (2008)
I assure you, that is unnecessary.ข้าขอบอกเลยว่า ไม่จำเป็น Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cessA big title does not necessarily mean a high position.
cessAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
cessA bridge gives access to the island.
cessA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
cessAccess only.
cessAccessories were laid out on the shelf for sale.
cessAccess to A is available from B
cessAccess to a suspected underground nuclear facility.
cessAccess to the mountaintop is difficult.
cessAccess to the resort is quite easy.
cessAccess to worldwide communication industry resources.
cessAccumulate the necessary facts.
cessA child should not get more spending money than is necessary.
cessA computer is an absolute necessity now.
cessAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
cessAfter a succession of warm days, the weather became cold.
cessA great scholar is not necessarily a good teacher.
cessA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
cessAll his endeavors proved unsuccessful.
cessAll in all, the international conference was a success.
cessAll in all the novel was a success.
cessAll inventions grow out of necessity.
cessAll members have access to these books.
cessAll of us aim at success.
cessAll students have access to the library.
cessAll the citizens of the city have access to the city library.
cessAll the orchestra were pleased with their success.
cessAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
cessAll the students of the university have access to the university library.
cessA lot of funds are necessary to travel.
cessAltogether, it was a success.
cessA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
cessAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
cessA nation need not necessarily be powerful to be great.
cessA new model isn't necessarily any better than the older one.
cessAn expensive watch is not necessarily a good one.
cessAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
cessAny orders you place with us will be processed promptly.
cessAny student with an I.D. card has access to the library.
cessA recession is bound to come next year.
cessArt is not a luxury, but a necessity.
cessAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
cessAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
cessAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
cessA successful business is built on careful financial management.
cessA successful local boy is coming home.
cessA successful presentation of a play.
cessAt any rate, the program was a success.
cessAt first the success to be beyond the reach of his hand.
cessA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณีจำเป็น[N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
ตัวตายตัวแทน[N] successor, Syn. ตัวแทน, Example: ลูกชายคนโตสามารถเป็นตัวตายตัวแทนของคุณพ่อในการบริหารกิจการได้, Thai definition: บุคคลที่มาสืบช่วงภารกิจของผู้ที่ตายไป
ผู้สืบต่อ[N] successor, Syn. ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบต่อ, คนสืบทอด, Example: สำหรับป่าแล้วเสือโคร่งเปรียบได้กับผู้กำจัด ผู้สร้างและผู้สืบต่อ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำต่อเนื่องไปจากที่ทำไว้แล้ว
พระบรมวงศ์เธอ[N] prince/princess, See also: grandson/granddaughter of the king, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, Count unit: พระองค์
ลิบลิ่ว[ADJ] exorbitant, See also: excessive, unreasonable, immoderate, Syn. ลิบ, Example: ผู้ที่จะซื้อรถยุโรปราคาแพงลิบลิ่วได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและมีหน้ามีตาในสังคม, Thai definition: ที่สูงมากหรือมีปริมาณมาก
แรม[N] Random Access Memory, See also: RAM, Syn. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
เครื่องประมวลผล[N] processor, Example: โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ มักจะเป็นโต๊ะที่มีหน้าที่วางอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องประมวลผล และจอภาพเท่านั้น
สิ่งจำเป็น[N] necessities
กระบวนการเรียนรู้[N] learning process, Example: ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทางหูทางตาจากวีดิทัศน์, Count unit: กระบวนการ, Thai definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ ที่เป็นผลของการฝึกอบรมหรือประสบการณ์
เกินความจำเป็น[ADV] more than is necessary, See also: redundantly, unnecessarily, Syn. เกินจำเป็น, Example: กรมสามัญศึกษาตั้งงบประมาณไว้สูงเกินความจำเป็น จึงเห็นควรให้ปรับลดลง, Thai definition: มากเกินความต้องการ
สำเร็จผล[V] succeed, See also: be a success, accomplish, Syn. บรรลุผล, เป็นผล, สัมฤทธิ์ผล
การประมวลผล[N] data processing, Example: มนุษย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแล้ว, Thai definition: การรวบรวมผลที่ได้ให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่
ขบวนรถ[N] procession of vehicles, Example: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ, Thai definition: รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ประมวลผลข้อมูล[V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ผู้เกี่ยวข้อง[N] accessory, See also: accomplice, confederate, Ant. บุคคลภายนอก, Example: สื่อมวลชนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะมัดผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทึ้ง งบประมาณของชาติจำนวนหมื่นล้านบาท, Thai definition: ผู้ที่มีส่วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ประสบผลสำเร็จ[V] succeed, See also: meet with success, make the grade, make it, be successful, prosper, thrive, flourish, make, Syn. ประสบความสำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: การลงทุนในบ้านและที่ดินเป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงเกือบ 100%, Thai definition: ได้ผลตามที่ต้องการ หรือตามที่หวังไว้
ภาวะถดถอย[N] recession, Example: เงินยูโรถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในระดับที่ย่ำแย่ที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา, Thai definition: สภาพที่แย่ลงกว่าเดิม
ผู้สืบสายโลหิต[N] heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count unit: คน
ผู้สมคบ[N] accomplice, See also: accessory, Syn. ผู้สมรู้ร่วมคิด, Example: เขาเป็นผู้สบคบกับขบวนการวางแผนลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศมานานแล้ว, Thai definition: ผู้ที่ร่วมคบคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่หยุดหย่อน[ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
เลยเถิด[ADV] inordinately, See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively, Syn. เกินเลย, Example: เราอย่าเพิ่งทำเลยเถิดจนเกินไป รอดูเหตุการณ์ก่อนดีกว่า, Thai definition: อย่างเกินความพอดีไปมาก
ลักษณะด้อย[ADJ] recessive, Ant. ลักษณะเด่น, Example: ยีนลักษณะด้อยจะแฝงอยู่ในบิดามารดาซึ่งดูลักษณะเป็นปกติทุกประการ
ประดับยนต์[N] car accessory, See also: minor fitting, of a car, car attachment, Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์, Example: พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หาซื้อได้ที่ร้านประดับยนต์, Thai definition: เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ร้านประดับยนต์
ฝันค้าง[V] dream on, See also: be unsuccessful in obtaining a desired end, Example: รัฐบาลปล่อยให้ข้าราชการฝันค้างเรื่องการให้เงินโบนัส, Thai definition: ไม่ได้อย่างที่ปรารถนา แม้ว่าจะมีท่าทีส่อว่าจะได้
รอด[V] succeed, See also: triumph, be successful, accomplish, be victorious, Syn. พ้น, ผ่านพ้น, สำเร็จ, Example: ถ้าคนไทยร่วมกันทำธุรกิจนั้นจะไปรอดยาก เพราะไม่เข้าใจในการร่วมกันทำงาน, Thai definition: ถึงจุดหมายปลายทาง
ล้างรูป[V] process photographs, Syn. ล้างฟิล์ม, Example: ร้านถ่ายรูปนี้ล้างรูปให้ผมเป็นประจำ
ได้เรื่องได้ราว[V] make it, See also: improve, make good, become successful, Example: ลูกชายเธอได้เรื่องได้ราวขึ้นมาบ้างหรือเปล่า หลังจากที่ไปเรียนกวดวิชามา, Thai definition: เป็นหลักเป็นฐานหรือดีขึ้น, มีแก่นสาระมากขึ้น
ผับ[ADV] rapidly in succession, See also: staccato, in staccato, Example: เด็กชายวิ่งผับๆ มาขอเงินแม่ไปซื้อขนม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น (ใช้ในลักษณะรวดเร็วทันทีทันใด)
เกินขนาด[ADV] too much, See also: over, excessively, Example: หมอสันนิษฐานว่าสาเหตุที่เขาปวดท้อง เพราะทานอาหารเกินขนาด, Thai definition: เกินกำหนด, ใหญ่เกินไป
คว้าน้ำเหลว[V] fail, See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful, Syn. ล้มเหลว, ผิดหวัง, Ant. สำเร็จ, สมหวัง, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเขาไปถึงนิวยอร์ก แต่ก็คว้าน้ำเหลวอีกตามเคย, Thai definition: ไม่ได้ผลตามต้องการ, Notes: (สำนวน)
เติบ[ADV] excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai definition: มากเกินสมควร
เถียงคำไม่ตกฟาก[V] argue incessantly, See also: dispute every word, Syn. เถียงคอเป็นเอ็น, Example: เด็กคนนี้เถียงคำไม่ตกฟาก เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลย, Thai definition: เถียงไม่หยุด
ทยอย[ADV] one by one, See also: in succession, one after another, Example: นักเก็งกำไรเกิดรู้สึกกลัวเมื่อเห็นดัชนีหุ้นลดลงจึงเริ่มทยอยขายหุ้นตามตลาดหุ้น
เทวี[N] queen, See also: princess, Syn. นางพญา, นางกษัตริย์, พระเทวี, Example: พระมเหสีได้ยินมดดำตัวหนึ่งบ่นว่าชานอ้อยของพระเทวียังมีน้ำหวานเหลืออยู่บ้าง ไม่เหมือนของพระราชา, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปวดปัสสาวะ[V] be impelled to urinate, See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate, Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่, Example: คนไข้กินน้ำมากไปจึงทำให้ปวดปัสสาวะบ่อย
ผู้สมรู้ร่วมคิด[N] accessory, See also: accomplice, Example: การโจรกรรมครั้งนี้มีผู้สมรู้ร่วมคิดกันประมาณ 20 คน, Thai definition: ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกัน
สัมปทาน[N] concession, See also: franchise, Example: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท, Thai definition: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
องค์[N] numerative noun for kings, princes, princesses, priests, images of Buddha, gods, palaces, pagodas, Example: พ่อแกรู้จักนับถือพระชั้นผู้ใหญ่ในวัดบวรฯ หลายองค์, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาอื่น และสิ่งที่เคารพบูชาในทางศาสนาบางอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รุ่งโรจน์[V] prosper, See also: flourish, succeed, shine, thrive, become a success, Syn. รุ่งเรือง, Ant. ตกต่ำ, ถดถอย, Example: ชีวิตราชการของท่านเคยรุ่งโรจน์เกือบถึงขั้นสูงสุด
เรื่องฉุกเฉิน[N] emergency, See also: necessity, scrape, difficulty, predicament, Syn. เรื่องเร่งด่วน, Example: เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องฉุกเฉิน, Count unit: เรื่อง
เรื่องด่วน[N] urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count unit: เรื่อง
ไร้ผล[V] be fruitless, See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless, Syn. ไม่เกิดผล, Ant. เกิดผล, Example: แผนนี้ไร้ผล ส่งผลให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันเขี่ยเธอให้ตกกระป๋อง
วันหยุด[N] holiday, See also: vacation, recess, time off, break, leave, Example: โรงแรมนี้คนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และปลายเดือน, Thai definition: วันที่ไม่ต้องทำงานเพื่อหารายได้หรือวันที่ไม่ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือ
วิถีทาง[N] way, See also: means, method, process, mode, Syn. แนวทาง, วิธี, วิธีการ, ทาง, Example: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด, Thai definition: วิธีปฏิบัติที่วางไว้
วิธี[N] means, See also: way, method, process, mode, Syn. แบบ, ทาง, แนว, Example: การหาเงินทำนุบำรุงโบราณสถานในช่วงดังกล่าวใช้วิธีลงโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก, Count unit: วิธี, Thai definition: ทางหรือหนทางที่จะทำ
สมคบคิด[V] conspire with, See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with, Syn. คบคิด, Example: กลุ่มโจรสมคบคิดที่จะปล้นธนาคาร, Thai definition: ร่วมคบคิดกันกระทำไม่ดี
สิทธิประโยชน์[N] privilege, See also: right, advantage, concession, prerogative, Example: ประธานได้พิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ของโฮปเวลล์ในระยะถัดมา
แห่[N] parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count unit: ขบวน, Thai definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
ขบวนแห่[N] procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน
ความมีชัย[N] victory, See also: conquest, win, triumph, success, Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ, Ant. ความพ่ายแพ้, Example: ความมีชัยของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ฝ่ายค้านต้องพลาดการเป็นรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
บอกผ่าน[v.] (bøkphān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price   
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[X] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; succès [m]
ใช้ง่าย[adj.] (chai-ngāi) EN: accessible   FR: accessible
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
ชิป[n.] (chip) EN: chip   FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
ช่วงพัก[n. exp.] (chūang phak) EN: recess   FR: repos [m]
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[v. exp.] (dāi dip dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully   
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsamret) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful   
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective   
ได้เรื่องได้ราว[v. exp.] (dāi reūang dāi rāo) EN: make it ; improve ; make good ; become successful   
ดำรงตำแหน่งต่อ[n. exp.] (damrong tamnaeng tø) EN: successor   
ดั้ง[n.] (dang) EN: boat used in procession   
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success   FR: être ambitieux
ฝากหน้าที่[v. exp.] (fāk nāthī) EN: appoint one's successor   
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end   
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up   FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre
ฝี[n.] (fī) EN: abscess ; boil ; pock ; pustule ; furuncle   FR: abcès [m] ; pustule [f] ; furoncle [m] ; anthrax [m]
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: excessive ; extravagant   FR: excessif ; extravagant
ฟ้องศาล[v. exp.] (føng sān) EN: sue ; take a legal action ; process   FR: intenter un procès
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing)   
อิทธิ[n.] (itthi) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress   FR: succès [m]
อิทธิบาท[n.] (itthibāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success   FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
จำเป็น[v.] (jampen) EN: be necessary ; have to ; must ; need to   FR: être nécessaire ; être obligatoire ; devoir
จำเป็น[adj.] (jampen) EN: essential ; indispensable ; necessary   FR: indispensable ; essentiel ; nécessaire
จำเป็นต้อง[v.] (jampen tǿng) EN: must ; have to ; need   FR: être nécessaire de ; devoir
จำเริญ[v.] (jamroēn) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful   FR: prospérer ; croître ; se développer
เจ้าฟ้าหญิง[n.] (jaofāying) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank   FR: princesse royale [f] ; altesse royale [f]
เจ้าหญิง[n.] (jaoying) EN: princess   FR: princesse [f]
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively   FR: extrêmement ; très
จัดการข้อมูล[v. exp.] (jatkān khømūn) EN: process data   
จตุปัจจัย[n.] (jatupatjai) EN: the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine   
จ๋อย[adv.] (jǿi) EN: excessively   
จง[v.] (jong) EN: must ; have to ; should   FR: devoir ; falloir ; être nécessaire
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever

CMU English Pronouncing Dictionary
CESSNA    S EH1 S N AH0
ACCESS    AE1 K S EH2 S
RECESS    R IY1 S EH0 S
RECESS    R AH0 S EH1 S
EXCESS    EH1 K S EH2 S
EXCESS    IH0 K S EH1 S
CESSNA    S EH1 Z N AH0
SUCCESS    S AH0 K S EH1 S
PROCESS    P R AA1 S EH2 S
ABSCESS    AE1 B S EH2 S
CESSNA'S    S EH1 Z N AH0 Z
PRINCESS    P R IH1 N S EH0 S
RECESSED    R AH0 S EH1 S T
RECESSED    R IY1 S EH1 S T
CESSPOOL    S EH1 S P UW2 L
RECESSES    R IY1 S EH0 S AH0 Z
EXCESSES    EH2 K S EH1 S AH0 Z
CESSNA'S    S EH1 S N AH0 Z
EXCESSES    IH0 K S EH1 S AH0 Z
ACCESSED    AE1 K S EH2 S T
MARCESSA    M AA0 R S EH1 S AH0
INCESSANT    IH2 N S EH1 S AH0 N T
PROCESSOR    P R AA1 S EH2 S ER0
RECESSION    R AH0 S EH1 SH AH0 N
NECESSARY    N EH1 S AH0 S EH2 R IY0
RECESSIVE    R AH0 S EH1 S IH0 V
REPROCESS    R IY0 P R AO1 S EH0 S
SUCCESSES    S AH0 K S EH1 S AH0 Z
NECESSITY    N AH0 S EH1 S AH0 T IY0
PROCESSES    P R AA1 S EH0 S AH0 Z
SUCCESSOR    S AH0 K S EH1 S ER0
ACCESSORY    AE0 K S EH1 S ER0 IY0
CESSATION    S EH2 S EY1 SH AH0 N
ACCESSION    AH0 K S EH1 SH AH0 N
RECESSION    R IY2 S EH1 SH AH0 N
RECESSING    R IY2 S EH1 S IH0 NG
PROCESSED    P R AA1 S EH0 S T
EXCESSIVE    IH0 K S EH1 S IH0 V
SECESSION    S AH0 S EH1 SH AH0 N
ACCESSING    AE1 K S EH2 S IH0 NG
MARCESSA'S    M AA0 R S EH1 S AH0 Z
PRECESSION    P R IY0 S EH1 SH AH0 N
PROCESSION    P R AH0 S EH1 SH AH0 N
PROCESSING    P R AA1 S EH0 S IH0 NG
PROCESSION    P R OW0 S EH1 SH AH0 N
CONCESSION    K AH0 N S EH1 SH AH0 N
RECESSIONS    R AH0 S EH1 SH AH0 N Z
PROCESSORS    P R AA1 S EH2 S ER0 Z
ACCESSIBLE    AE0 K S EH1 S AH0 B AH0 L
PRINCESSES    P R IH1 N S EH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
access    (n) (a1 k s e s)
excess    (j) (e1 k s e s)
excess    (n) (i1 k s e1 s)
recess    (v) (r i1 s e1 s)
abscess    (n) (a1 b s e s)
cession    (n) (s e1 sh @ n)
cesspit    (n) (s e1 s p i t)
process    (v) (p r ou1 s e s)
process    (v) (p r @1 s e1 s)
success    (n) (s @1 k s e1 s)
cessions    (n) (s e1 sh @ n z)
cesspits    (n) (s e1 s p i t s)
cesspool    (n) (s e1 s p uu l)
excesses    (n) (i1 k s e1 s i z)
princess    (n) (p r i1 n s e1 s)
recessed    (v) (r i1 s e1 s t)
recesses    (v) (r i1 s e1 s i z)
abscesses    (n) (a1 b s e s i z)
accessary    (n) (@1 k s e1 s @ r ii)
accession    (n) (a1 k s e1 sh @ n)
accessory    (n) (@1 k s e1 s @ r ii)
cessation    (n) (s e1 s ei1 sh @ n)
cesspools    (n) (s e1 s p uu l z)
excessive    (j) (i1 k s e1 s i v)
incessant    (j) (i1 n s e1 s n t)
necessary    (n) (n e1 s @ s @ r ii)
necessity    (n) (n i1 s e1 s i t ii)
processed    (v) (p r ou1 s e s t)
processed    (v) (p r @1 s e1 s t)
processes    (v) (p r ou1 s e s i z)
processes    (v) (p r @1 s e1 s i z)
processor    (n) (p r ou1 s e s @ r)
recessing    (v) (r i1 s e1 s i ng)
recession    (n) (r i1 s e1 sh @ n)
recessive    (j) (r i1 s e1 s i v)
secession    (n) (s i1 s e1 sh @ n)
successes    (n) (s @1 k s e1 s i z)
successor    (n) (s @1 k s e1 s @ r)
accessible    (j) (@1 k s e1 s @ b l)
accessions    (n) (a1 k s e1 sh @ n z)
concession    (n) (k @1 n s e1 sh @ n)
concessive    (j) (k @1 n s e1 s i v)
precession    (n) (p r i1 s e1 sh @ n)
princesses    (n) (p r i1 n s e1 s i z)
processing    (v) (p r ou1 s e s i ng)
processing    (v) (p r @1 s e1 s i ng)
procession    (n) (p r @1 s e1 sh @ n)
processors    (n) (p r ou1 s e s @ z)
recessions    (n) (r i1 s e1 sh @ n z)
secessions    (n) (s i1 s e1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
過不足[かふそく, kafusoku] Thai: ขาดหรือเกิน มักใช้ในรูปปฏิเสธ ไม่ขาดไม่เกิน พอดี English: excess or deficiency
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession
勝利[しょうり, shouri] Thai: ความสำเร็จ English: success
アクセス[あくせす, akusesu] Thai: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย) English: access
小物入れ[こものいれ, komonoire] Thai: ถุงหรือกล่องที่ใช้สำหรับใส่ของจุกจิกเช่นเครื่องสำอาง กิ๊ฟ เป็นต้น English: an accessory case
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: ความจำเป็น English: necessity (an)
処理[しょり, shori] Thai: ดำเนินการไป English: process
小物[こもの, komono] Thai: ของจำพวกเครื่องประดับ English: accessories
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ต่อจากนี้ไปอีก English: in succession

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abdeckung {f} | Abdeckungen {pl}access cover; blanking cover | access covers; blanking covers [Add to Longdo]
Abfertigung {f} (Zoll)clearing; processing [Add to Longdo]
Ablauf {m}; Reihenfolge {f}; Aufeinanderfolge {f}; Sequenz {f} | Abläufe {pl}; Sequenzen {pl}; Folgen {pl} | in rascher Abfolgesequence | sequences | in quick succession [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization [Add to Longdo]
Ablaufschaltwerk {n}sequence processor [Add to Longdo]
Abstech- und Einstechmeißel {m}parting-off and recessing tool [Add to Longdo]
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Abtretung {f} | Abtretungen {pl}cession | cessions [Add to Longdo]
Abtrünnige {m,f}; Abtrünniger | Abtrünnigen {pl}; Abtrünnigesecessionist | secessionists [Add to Longdo]
Abwicklung {f} (eines Vorganges)processing [Add to Longdo]
Accessoire {n} | Accessoires {pl}accessory | accessories [Add to Longdo]
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing [Add to Longdo]
Akzession {f}accession [Add to Longdo]
Akzessionsjournal {n}accession book [Add to Longdo]
Alphaverarbeitung {f}; Buchstabenverarbeitung {f}alpha processing [Add to Longdo]
Amtsüberschreitung {f}official excess [Add to Longdo]
Amtsvorgänger {m}predecessor in office [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analogsignalverarbeitung {f}analog signal processing [Add to Longdo]
Anbaugerät {n}accessory equipment [Add to Longdo]
Anbindung {f}accessibility; binding [Add to Longdo]
Anfangserfolg {m}initial success [Add to Longdo]
Anlage {f}processor [Add to Longdo]
Anpassungsprozess {m}adjustment process [Add to Longdo]
Anschlussleitung {f}access line; flex [Add to Longdo]
Antragsbearbeitung {f}processing of the applications [Add to Longdo]
Anwendungserfolg {m}success in application [Add to Longdo]
Anwendungsverarbeitung {f}application processing [Add to Longdo]
Arbeitskräfteüberangebot {n}excess supply of labour [Add to Longdo]
Arbeitseinstellung {f}cessation of work; attitude to work [Add to Longdo]
Arbeitsgang {m}process [Add to Longdo]
Arbeitsmaschine {f}processing machine; work machine [Add to Longdo]
Arbeitsprozess {m} | automatisierter Arbeitsprozessoperating process; work process | automated operating procedure [Add to Longdo]
Arithmetik-Prozessor {m}; Co-Prozessor {m}arithmetic processing unit [Add to Longdo]
Asynchronbetrieb {m} [techn.]asynchronous processing; asynchronous working [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge {f}successiveness [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge {f}; Folge {f}; Abfolge {f} | in kurzer Aufeinanderfolgesuccession | in close succession [Add to Longdo]
Auffahrtsrampe {f}access ramp [Add to Longdo]
Aufmarsch {m}procession; parade [Add to Longdo]
Auftragsabwicklung {f}processing of orders; order procedure; order processing; order transaction [Add to Longdo]
Auftragsbearbeitung {f}purchase order processing [Add to Longdo]
Auftragsvergabe {f}contract award process [Add to Longdo]
Aufzug {m}; Umzug {m}procession; parade [Add to Longdo]
Ausrüstteile {pl}accessories [Add to Longdo]
Ausschalter {m}access standby switch [Add to Longdo]
Aussparung {f}recess [Add to Longdo]
Auswuchs {m}; Extreme {pl}excesses [Add to Longdo]
Autobahnanbindung {f}motorway access; freeway access [Add to Longdo]
Autobahnauffahrt {f}motorway access [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: R. démesuré, énorme, extrême,

Japanese-English: EDICT Dictionary
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
ぞろぞろ[, zorozoro] (adv,n) (on-mim) in groups; in succession; (P) [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
つつある[, tsutsuaru] (suf) (See つつ・1) (with masu stem) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
とは限らない[とはかぎらない, tohakagiranai] (exp) not necessarily so; is not always true [Add to Longdo]
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
どか食い[どかぐい, dokagui] (n,vs) eating a lot; excessive eating [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やり過ぎる;遣り過ぎる[やりすぎる, yarisugiru] (v1) to overdo; to go too far; to go to excess [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [Add to Longdo]
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] general trade (i.e. importing and export without processing) [Add to Longdo]
一连[yī lián, ㄧ ㄌㄧㄢˊ, / ] in a row; in succession; running [Add to Longdo]
上来[shàng lái, ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] to come up; to approach; (verb complement indicating success) [Add to Longdo]
不一定[bù yī dìng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] not necessarily; maybe [Add to Longdo]
不停[bù tíng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, ] incessant [Add to Longdo]
不可或缺[bù kě huò quē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄝ, ] necessary; must have [Add to Longdo]
不已[bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] endlessly; incessantly [Add to Longdo]
不必要[bù bì yào, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] needless; unnecessary [Add to Longdo]
不成功[bù chéng gōng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] unsuccessful [Add to Longdo]
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] depression; recession; slump [Add to Longdo]
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to [Add to Longdo]
不见得[bù jiàn de, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, / ] not necessarily; not likely [Add to Longdo]
不辍[bù chuò, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] incessant; relentless [Add to Longdo]
不迭[bù dié, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄝˊ, ] cannot cope; find it too much; incessantly [Add to Longdo]
世袭[shì xí, ㄕˋ ㄒㄧˊ, / ] succession; inheritance; hereditary [Add to Longdo]
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, / ] succession struggle; dispute over inheritance [Add to Longdo]
中央处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, / ] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
中标[zhòng biāo, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄠ, / ] to win a tender; successful bidder [Add to Longdo]
中奖[zhòng jiǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] to win a prize; a successful gamble [Add to Longdo]
串处理[chuàn chǔ lǐ, ㄔㄨㄢˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] string processing (computing) [Add to Longdo]
久攻不下[jiǔ gōng bù xià, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, ] to attack for a long time without success [Add to Longdo]
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, ] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear) [Add to Longdo]
介质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 访 / ] Medium Access Control; MAC [Add to Longdo]
休惜[xiū xī, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ, ] recess [Add to Longdo]
伽罗瓦[Jiā luó wà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄚˋ, / ] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist [Add to Longdo]
伽罗华[Jiā luó huà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist; also written 伽羅瓦|伽罗瓦 [Add to Longdo]
佩带[pèi dài, ㄆㄟˋ ㄉㄞˋ, / ] to wear (as accessories); carry at the waist [Add to Longdo]
佩戴[pèi dài, ㄆㄟˋ ㄉㄞˋ, ] to wear (as accessories) [Add to Longdo]
依次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, ] in order; in succession [Add to Longdo]
信号处理[xìn hào chù lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] signal processing [Add to Longdo]
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan [Add to Longdo]
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] necessary and sufficient condition [Add to Longdo]
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another [Add to Longdo]
入场式[rù chǎng shì, ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ ㄕˋ, / ] ceremonial entry; opening procession [Add to Longdo]
内存[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage [Add to Longdo]
全活[quán huó, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄛˊ, ] to save life; to rescue; the whole business with all its processes [Add to Longdo]
公主[gōng zhǔ, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ, ] princess [Add to Longdo]
兵连祸结[bīng lián huò jié, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] ravaged by successive wars; war-torn; war-ridden [Add to Longdo]
冗员[rǒng yuán, ㄖㄨㄥˇ ㄩㄢˊ, / ] excess personnel [Add to Longdo]
出丧[chū sāng, ㄔㄨ ㄙㄤ, / ] to hold a funeral procession [Add to Longdo]
出榜[chū bǎng, ㄔㄨ ㄅㄤˇ, ] to publish class list of successful exam candidates [Add to Longdo]
出殡[chū bìn, ㄔㄨ ㄅㄧㄣˋ, / ] funeral; funeral procession [Add to Longdo]
分析处理[fēn xī chǔ lǐ, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] to parse; analysis processing; to analyze and treat [Add to Longdo]
分色镜头[fēn sè jìng tóu, ㄈㄣ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] process lens (working by color separation) [Add to Longdo]
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, ] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU [Add to Longdo]
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method [Add to Longdo]
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM) [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
システムプロセス[しすてむぷろせす, shisutemupurosesu] system process [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cess \Cess\, n. [For sess, conts. from {Assess}.]
   1. A rate or tax. [Obs. or Prof. Eng. & Scot.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Bound; measure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The poor jade is wrung in the withers out of all
       cess.                 --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cess \Cess\, v. t. [imp. & p. p. {Cessed}; p. pr. & vb. n.
   {Cessing}.]
   To rate; to tax; to assess. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cess \Cess\, v. i. [F. cesser. See {Cease}.]
   To cease; to neglect. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top