Search result for

*ceasing*

(45 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ceasing, -ceasing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unceasing[ADJ] ไม่หยุดยั้ง, See also: ไม่รู้จบ, ไม่ขาดสาย, ต่อเนื่อง, Syn. continuous, eternal, incessant, unending, Ant. sporadic, inconstant
unceasingly[ADV] ซึ่งต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จบ, ไม่ขาดสาย, Syn. continuously, Ant. discontinuously, noncontinuously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceasing(ซีส'ซิง) n. การหยุด,การยุติ
unceasing(อันซีส'ซิง) adj. ไม่หยุดยั้ง,ไม่รู้จบ, Syn. ceaseless

English-Thai: Nontri Dictionary
unceasing(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่รู้จักจบ,ตลอดไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ceasing ageอายุสิ้นเกณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like the sands of time I am unceasing and relentless.เหมือน นาฬิกาทราย ที่ไม่เคยหยุด ไม่ต้องพักผ่อน Superhero Movie (2008)
I will hunt my father like a dog, and I will tear him apart slowly... piece by piece... until he knows some semblance of the profound and unceasing pain...เพื่อออกไล่ล่าพ่อ จับมาฉีกร่างช้าๆ ตัดทิ้งทีละส่วน จนกว่าเขาจะรู้ซึ้ง ความเจ็บปวด แสนสาหัสไร้สิ้นสุด Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I had an unceasing impulse to find life.พ่อมาดมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะค้นหาชีวิต Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceasingShe cried for hours without ceasing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่ำพูด[V] be garrulous, See also: talk unceasingly, Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ, Ant. เงียบ, ปิดปากเงียบ, Example: ผู้เฒ่าปล่อยให้ชายฉกรรจ์พร่ำพูดอยู่คนเดียวจนเหนื่อยหมดแรง, Thai definition: พูดเหมือนกันและติดๆ กัน
ไม่หยุดหย่อน[ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
ตาปีตาชาติ[ADV] forever, See also: unceasingly, endlessly, all the year round, eternity, year in year out, ceaselessly, inces, Syn. เสมอไป, เรื่อยไป, Example: เขาขี้เกียจอยู่อย่างนี้ทั้งตาปีตาชาติ, Thai definition: ระยะเวลาต่อเนื่องเรื่อยไป
ต่อเนื่อง[ADV] continually, See also: continuously, constantly, unceasingly, Syn. สม่ำเสมอ, Example: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
ติดพัน[ADV] continuously, See also: continually, unceasingly, constantly, Example: ความมั่นคงของชาติถูกขัดขวางด้วยการรบอย่างติดพันของชนกลุ่มน้อย, Thai definition: อย่างเกี่ยวเนื่องต่อๆ กันเรื่อยมา

CMU English Pronouncing Dictionary
CEASING    S IY1 S IH0 NG
UNCEASING    AH0 N S IY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceasing    (v) (s ii1 s i ng)
deceasing    (v) (d i1 s ii1 s i ng)
unceasing    (j) (uh1 n s ii1 s i ng)
unceasingly    (a) (uh1 n s ii1 s i ng l ii)
predeceasing    (v) (p r ii2 d i s ii1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ablassen | ablassendto surcease | surceasing [Add to Longdo]
aufhören; enden; beenden | aufhörend; endend; beendend | aufgehört; geendet; beendet | hört auf; endetto cease | ceasing | ceased | ceases [Add to Longdo]
endendceasing [Add to Longdo]
sterbenddeceasing [Add to Longdo]
unaufhörlichunceasing [Add to Longdo]
unaufhörlich {adv}unceasingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
営営;営々[えいえい, eiei] (adj-na,adv,n) hard; unceasing [Add to Longdo]
下げ止まり[さげどまり, sagedomari] (n,vs) bottoming out; reaching a floor; ceasing to fall; edging lower [Add to Longdo]
後を絶たず[あとをたたず, atowotatazu] (exp) never ceasing; never ending [Add to Longdo]
後を絶たない;跡を絶たない[あとをたたない, atowotatanai] (exp) never ceasing; never ending; endless [Add to Longdo]
止し[よし, yoshi] (n) quitting; ceasing; giving up [Add to Longdo]
是生滅法[ぜしょうめっぽう, zeshoumeppou] (exp) {Buddh} the law of arising and ceasing; the law of creation and destruction [Add to Longdo]
絶えることなく[たえることなく, taerukotonaku] (adv) unceasing; relentless [Add to Longdo]
絶筆[ぜっぴつ, zeppitsu] (n) one's last writing; ceasing to write [Add to Longdo]
断筆[だんぴつ, danpitsu] (n,vs) ceasing to write; putting down one's pen [Add to Longdo]
弛み無い;弛みない[たゆみない, tayuminai] (adj-i) (uk) unslacking; unceasing [Add to Longdo]
廃刊[はいかん, haikan] (n,vs) ceasing to publish; discontinuance of publication [Add to Longdo]
不生不滅[ふしょうふめつ, fushoufumetsu] (n) {Buddh} (See 生滅) neither arising nor ceasing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不断[bù duàn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] unceasing; uninterrupted; continuous; constant [Add to Longdo]
滔滔不绝[tāo tāo bù jué, ㄊㄠ ㄊㄠ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unceasing torrent (成语 saw); talking non-stopping; gabbling forty to the dozen [Add to Longdo]
连续不断[lián xù bù duàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] continuous; unceasing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cease \Cease\ (s[=e]s), v. i. [imp. & p. p. {Ceased} (s[=e]st);
   p. pr. & vb. n. {Ceasing}.] [OE. cessen, cesen, F. cesser,
   fr. L. cessare, v. intensive fr. cedere to withdraw. See
   {Cede}, and cf. {Cessation}.]
   1. To come to an end; to stop; to leave off or give over; to
    desist; as, the noise ceased. "To cease from strife."
    --Prov. xx. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To be wanting; to fail; to pass away.
    [1913 Webster]
 
       The poor shall never cease out of the land. --Deut.
                          xv. 11.
 
   Syn: To intermit; desist; stop; abstain; quit; discontinue;
     refrain; leave off; pause; end.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top