Search result for

*ce*

(971 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ce, -ce-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
scenesscene (ซีน) n. ฉาก, เวที, ภาพ, เหตุการณ์, สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง, เรื่องราว, อุปกรณ์ประกอบฉาก, สิ่งแวดล้อม, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes อยู่เบื้องหลัง)

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน
Hypersomnolence (n ) การนอนหลับมากเกินไป
hypocalcemia (n ) ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ หมายถึง ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ (ค่าปกติประมาณ 8.5 - 10.5 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร.) เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก อาจพบได้ทั้งในทารกและผู้ใหญ่
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cerrado[cer-ra-do] It is the vast tropic savana ecoregion of Brazil
cesspoolA filthy, disgusting, or morally corrupt place.
descend onarrive in hordes
FreeRiceThe world's only vocabulary game that feeds the hungry! in association with World Food Programme at www.wfp.org Play, learn and donate rice with every right answer! at www.freerice.com Give free rice to hungry people by playing a simple game that increases your knowledge.
See also: R. freerice.com
grocer's store (n ) grocery store (grocer's store is incorrect)
UNICEF[unicef.org] (Abbreviation) The United Nations Children's Fund - UNICEF - works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cocerned[To all concerned] (n modal verb ) To all concerned
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)

English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
lance corporal(n) สิบตรี
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
reception(n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
space(n) (คณิต.) ปริภูมิ
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.
surface tension(n) แรงตึงผิว
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,
evidence(n) หลักฐาน
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace[N] (คะเเนนในการเล่นไพ่) หนึ่งแต้ม
ace[N] การตีลูกโฮลอินวัน (กีฬากอล์ฟ), Syn. hole in one
ace[N] การเสิร์ฟลูกได้คะแนน (โดยที่คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสสัมผัสลูกบอลสำหรับกีฬาวอลเล่ย์บอลหรือเทนนิส)
ace[VT] ชนะด้วยลูกเสิร์ฟ
ace[N] ตัวเอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้ที่มีความสามารถมาก
ace[VT] ตีลูกกอล์ฟลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ), See also: ตีโฮลอินวัน
ace[N] นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป, Syn. fighter pilot, veteran, combat pilot
ace[N] เพื่อนสนิทที่สุด (คำสแลง)
ace[ADJ] ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
ace[VT] เอาชนะได้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
ace[SL] ยอดเยี่ยม (มักใช้โดยเด็กๆ), See also: ดีเลิศ, สุดยอด
cep[N] เห็ดกินได้ชนิดหนึ่ง
ice[N] ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม, Syn. ice cube
ice[N] น้ำแข็ง
ice[VT] โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง, Syn. coat, glaze, trim
ice[N] ลานน้ำแข็ง, See also: ลานเสก็ตน้ำแข็ง, พื้นน้ำแข็ง
ice[VT] ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม
ice[N] ไอศรีม, See also: ไอติม
ance[SUF] การกระทำหรือภาวะ
cede[VT] ยกให้, Syn. surrender, yield
cell[N] เซลล์, See also: หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, Syn. cellule, corpuscle
cell[N] เซลล์ไฟฟ้า, Syn. electric cell
cell[N] โพรงหรือช่องเล็กๆ
cell[N] หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง
cell[N] ห้องเล็กๆ, Syn. cubicle, vault, hold
cell[VI] อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ
cent[N] 1/100 ของหน่วยเงินตราในหลายประเทศ, See also: เหรียญที่มีค่าหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินตรา, Syn. penny
cert[N] สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (คำสแลง), Syn. certainty
dice[VT] ตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า, See also: หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ, Syn. mince, shred
dice[N] ลูกเต๋า, Syn. cubes, counters, craps
dice[VT] เล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า, See also: โยนลูกเต๋า, เล่นไฮโล, Syn. bet, stake, throw
dice[VI] เล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า, See also: โยนลูกเต๋า, เล่นไฮโล, Syn. bet, stake, throw
esce[SUF] กลายเป็น, See also: เริ่มต้น
face[N] ใบหน้า, See also: ใบหน้า, หน้าตา
face[N] สีหน้า, Syn. expression, countenance
face[N] พื้นผิว, See also: ผิวสัมผัส, ด้านหน้า
face[N] รูปลักษณ์, See also: ลักษณะภายนอก, Syn. outward appearance
face[N] ชื่อเสียง, Syn. reputation
face[VT] เผชิญหน้า, See also: เผชิญ, พบ, เจอ, Syn. confront
face[VI] หันหน้าออกไปทาง, See also: หันหน้าไปทาง
face[VT] มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด
iced[ADJ] เคลือบหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
iced[ADJ] ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, See also: เคลือบด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen, icy
lace[VT] เฆี่ยนให้เป็นแนว (คำไม่เป็นทางการ), See also: เฆี่ยน, Syn. lash, beat, thrash
lace[VT] เจือแอลกอฮอล์หรือสารอื่นๆ, See also: ผสมแอลกอฮอล์
lace[N] เชือกร้อย (รองเท้า), See also: เชือกถักรองเท้า, Syn. cord, string
lace[N] ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: ดิ้น, Syn. ornamental braid
lace[VT] ประดับด้วยลายลูกไม้, See also: ขลิบด้วยลูกไม้, Syn. decorate, trim, adorn
lace[VT] ปัก, See also: ถัก, ร้อย, ถักลูกไม้, ถักเชือก, ปักลูกไม้, Syn. fasten, tie
lace[VI] ผูกเชือกรองเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abduce(แอบดูส) vt. ลักพา, นำหนี (abduct)
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abscess(แอบ' เซส) n. ฝีหนอง
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absence without leaveดู A. W. O. L.
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acaulescent(เอคอเลส' เซนทฺ) ไร้ก้าน, มีก้านสั้น, Syn. acauline, acaulose, acaulous
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
accelerant(แอคเซล' เลอเรินทฺ) n. ตัวเร่ง
accelerate(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n., Syn. hasten, spur)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
acceptee(แอคเซพ' ที) ผู้ที่ได้รับการรับเข้า
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
aceabbr. angiotensin converting enzyme

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abscess(n) หนอง,ฝี
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
accelerator(n) คันเร่ง
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
accent(vt) เน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง
accept(vt) ยอมรับ,รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
adolescent(n) หนุ่มสาว
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
affiance(vt) สัญญา,หมั้น
affianced(adj) ซึ่งรับหมั้นไว้,ซึ่งหมั้นหมายกันไว้
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private nuisanceเหตุรำคาญส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal surface๑. ด้าน(ฟัน)ประชิด๒. พื้นผิว(ฟัน)ประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
particeps criminis (L.)ผู้มีส่วนทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary reinsurance clauseข้อกำหนดความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perspectivity, centralภาวะมีศูนย์กลางร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perpetual insuranceการประกันภัยแบบตลอดไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro hac vice, appointmentการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
producerผู้หาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
product of conceptionผลจากการปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoicterus; pseudojaundiceอาการเสมือนดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudojaundice; pseudoicterusอาการเสมือนดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panacea; panchrestยาแก้สรรพโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; membrane, cellเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; cell membrane; plasmalemmaเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
PCV (volume, packed-cell)พีซีวี (ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal abscess; abscess, peridentalฝีปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal abscessฝีปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability of separation from the labour forceโอกาสที่จะออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probable evidenceพยานหลักฐานที่น่ารับฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pustulo-ulcerating-แผลเปื่อยตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustulocrustaceous-ตุ่มหนองมีสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processed resultผลการประมวลผล, ผลการจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล, การจัดกระบวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processing programmeโปรแกรมประมวลผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
processor interruptการขัดจังหวะตัวประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
period, grace๑. ระยะผ่อนผัน๒. ระยะปลอดดอกเบี้ย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-weld upset forceแรงยู่หลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pedicelก้านดอกย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pedicellate; pedicellated; pedicled; pediculate; pedunculate; pedunculatedมีก้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedicellateมีก้านดอกย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pupils in attendanceนักเรียนที่มาเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Pneumoencephalogramภาพรังสีโพรงสมองมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumoencephalographyการถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneocentesisการเจาะช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscope; celioscope; laparoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
point of presence (POP)จุดเข้าระบบ (พ็อป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palsy, cerebralอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proconceptive๑. -ช่วยให้มีลูก๒. ยาช่วยให้มีลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace, justice of theผู้พิพากษาศาลแขวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceable possessionการครอบครองโดยสงบ [ดู quiet possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful habitationการอยู่อาศัยโดยปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cross referenceรายการโยง,

รายการโยง

[เทคโนโลยีการศึกษา]
Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accessการเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession numberเลขทะเบียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Prefaceคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resourceแหล่งสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Access pointจุดเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstracting and indexing serviceบริการสาระสังเขปและดัชนี

บริการสาระสังเขปและดัชนี เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

สาระสังเขปและดัชนี หมายถึง การย่อเนื้อหาหรือสาระสำคัญของเอกสารในรูปแบบที่สั้นและมีความถูกต้อง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ และได้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารฉบับนั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องไปอ่านเอกสารต้นฉบับนั้นอย่างละเอียดอีกครั้ง

ดัชนี (Index) หมายถึง คำ วลี ข้อความ หรือคำศัพท์ที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสารสนเทศ เป็นเครื่องมือชี้นำผู้ใช้ไปยังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ (Abstract) คือ เนื้อเรื่องย่อหรือสาระสำคัญที่เป็นตัวแทนของเอกสาร โดยมีรูปแบบที่สั้น กะทัดรัด และมีความถูกต้อง แม่นยำ สาระสังเขปจะมุ่งเน้นถึงสาระสำคัญตามลำดับเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทความจากเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการศึกษาวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญและเข้าถึงได้ยาก สาระสังเขปจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง และให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับได้

ลักษณะของสาระสังเขปที่ดี คือ มีความสั้น กะทัดรัด กระชับ มีความถูกต้องแม่นยำ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ในตัวเอง และมีการยึดถือข้อเท็จจริง โดยไม่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวหรือประเมินคุณค่าในการทำสาระสังเขป ผู้เขียนต้องคัดเลือกหรือเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามเอกสารต้นฉบับ

สาระสังเขปที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนอ้างอิง ส่วนเนื้อหา และส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป

ความสำคัญของสาระสังเขป คือ การช่วยเสริมให้ดัชนีและบรรณานุกรมมีคุณค่ามากขึ้น โดยการจัดทำสาระสังเขปไว้ที่ท้ายรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมในแต่ละรายการ เป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องย่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

สมาคมวิชาชีพที่จัดทำสาระสังเขปและดัชนี เช่น National Federation of Abstracting and Information Services (NFAIS), USA เป็นองค์กรรวมหน่วยงานที่ให้บริการจัดทำสาระสังเขปและดัชนี

ตัวอย่างสารสนเทศ ที่จัดอยู่ในบริการสาระสังเขปและดัชนี เช่น

1. วารสารสาระสังเขปทางเคมี : Chemical Abstract (CA) จัดทำโดย American Chemical Society (ACS), USA

2. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : EI : Compendex (Engineering Index) จัดทำโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA

3. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ : Index Medicus จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM), USA

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ : Information analysis หน่วยที่ 12-15. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Accessการเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Access pointจุดเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accession bookสมุดทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accession numberเลขทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference bookหนังสืออ้างอิง

Referen<b>ce</b> book

หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือที่มุ่งเสนอเรื่องราวความรู้พื้นฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ ในหลายสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง แต่กระทัดรัด ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มแต่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยเป็นหนังสือที่เขียนและรวบรวมขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ขณะที่รูปเล่มส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และหนากว่าหนังสือทั่วๆ ไป รวมถึงมีการพิมพ์ออกมาเป็นชุดๆ พร้อมทั้งมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้อ่าน เช่น การเรียงตามลำดับอักษร เหตุการณ์ เขตภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษเพื่อความสะดวกในการค้นหาเนื้อหา เช่น อักษรนำเล่ม คำนำนาง ดัชนีหัวแม่มือ สารบัญ ดัชนี ส่วนโยง

ประเภทของหนังสืออ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ เนื้อหาวิชา และ หน้าที่

1. เนื้อหาวิชา คือ หนังสืออ้างอิงทั่วไป ที่ให้ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดสาขาวิชา ซึ่งตรงข้ามกับหนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา ที่ให้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. หน้าที่ คือ หนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงภายในเล่ม และ หนังสืออ้างอิงที่เป็นเครื่องชี้โยงไปหาข้อเท็จจริงในเล่มอื่น เช่น ดัชนีวารสารและบรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549.

สารานุกรม เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการ, 2548-

หนังสือรายปี เช่น สยามออลมาแนค : สารนิเทศและปูมปฎิทินการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และข้อมูลสำคัญ. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ, 2527-

อักขรานุกรมชีวประวัติ เช่น คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสม เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2534.

นามานุกรม เช่น สีดา สอนศรี. นามานุกรมหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528-

หนังสืออ้างอิงภูมิศาสตร์ เช่น Britannica Altas. Chicago : Encyclopedia Britannica, 1987.

หนังสือคู่มือ เช่น ทวี แก้วมณี, ธนญา ตรึงตราจิตกุล, ชัยยา ศรีอำไพ. หนังสือคู่มือมาตรฐานและการทดสอบเครื่องเรือน. กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2549.

ดัชนีวารสาร เช่น ธำรงค์ ชูทัพ, สุดาวรรณ เครือพานิช. ดัชนีวารสารการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.

บรรณานุกรม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. บรรณานุกรม ดร.ป๋วย. [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. หนังสืออ้างอิง. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/index.html (สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Reference librarian หมายถึง บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหาคำตอบที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ และช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุด

คุณสมบัติของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ

ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้

- มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด

- มีมนุษยสัมพันธ์อันดี

- มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

- มีความอดทน พากเพียร

- มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจากแหล่งใด

- มีความจำดี

- มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว

- ช่างสังเกต รอบคอบ

- ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม

- รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้

- กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ

การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบคำถามแล้ว ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์ โดยทางอี-เมล์ หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของบริการตอบคำถามในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ Google และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามอาจไม่ต้องตอบคำถามหรือเก็บข้อมูลมากเหมือนในอดีต แต่ควรเน้นที่การให้คำแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือช่วยแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference serviceบริการตอบคำถาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล

Remote access เป็นความสามารถในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายจากระยะทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Remote Access Server (RAS) ซึ่งติดตั้งไว้สำหรับดูแลการเข้าเครือข่ายทางไกลของผู้ใช้ และเป็นส่วนหนึ่งของ VPN

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (Wide Area Network : WAN) กับระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง มีระบบเข้ารหัส ป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดกลุ่มหมายเลข IP Address เป็นเครือข่ายเดียวกัน และพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน สามารถ Login เข้ามาใช้เครือข่ายภายในองค์กรได้

Remote access VPN ทำการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ที่องค์กรหรือบริษัท เข้ากับ Server โดยผ่านทาง ISP (Internet Services Provider) Remote access VPN อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับตัวองค์กรหรือบริษัทได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อผ่านทาง ISP ที่รองรับเทคโนโลยี VPN เมื่อ VPN Devices ของ ISP ยอมรับการ Login ของผู้ใช้แล้ว ทำการสร้างอุโมงค์ข้อมูล (Tunnel) เชื่อมต่อกันระหว่างต้นทางกับปลายทาง ทำให้เสมือนว่าเป็นระบบเน็ตเวิร์คเดียวกัน จากการสร้างระบบเน็ตเวิร์คจำลอง ข้อมูลที่ส่งผ่านมีความปลอดภัยสูง ใกล้เคียงกับการเช่าสายสัญญาณ (Leased line) แต่ค่าใช้จ่ายในการทำ VPN นั้นต่ำกว่าการเช่าสายสัญาณ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accession dateวันลงทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic serviceบริการจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด
ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Circulation serviceบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Communication in information scienceการสื่อสารทางสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Conference paperเอกสารการประชุมทางวิชาการ

เอกสารการประชุมทางวิชาการ คือ เอกสารหรือบทความที่นำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม โดยต้องส่งเอกสารหรือบทความ หรือสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ของเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมล่วงหน้า ในช่วงที่ประกาศรับการเสนอบทความ (Call for papers) และงานต้องมีคุณภาพมากเพียงพอที่กรรมการพิจารณาบทความจะยอมรับให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนั้น

ตัวอย่างการประชุมทางวิชาการ เช่น IFLA Conference (International Federation of Library Associations and Institutions : สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด) ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Cross referenceรายการโยง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Current awareness serviceบริการข่าวสารทันสมัย

บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ตามความสนใจของผู้ใช้ทันทีที่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศหรือทราบว่ามีสารสนเทศนั้นผลิตและเผยแพร่ขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถติดตามสารสนเทศในเรื่องที่ตนสนใจได้ทันท่วงที ดังนั้นหน้าที่ของผู้ให้บริการจะต้องติดตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ เพื่อหาแนวทางเสนอสารสนเทศใหม่ให้ผู้ใช้รับทราบและเลือกใช้ตามความต้องการ

รูปแบบการให้บริการสารสนเทศทันสมัยแต่เดิมจะเป็นการจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ บริการเวียนเอกสารรายชื่อบทความจาก วารสารหรือสารบัญวารสารใหม่ การจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ และบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information Service : SDI) ที่จัดบริการแก่ผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดได้จัดบริการข่าวสารทันสมัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้จากระบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุด การจัดทำรายการทรัพยากร สารสนเทศใหม่ การเชื่อมโยงรายการวารสารกรณีที่ห้องสมุดจัดหาแบบออนไลน์ รวมทั้งอาจให้บริการ RSS แจ้งข่าวสารปัจจุบันทันเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการข่าวสารทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีพพยาบาล

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Date receivedวันที่ได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Frontispieceหน้ารูปภาพพิเศษ
อยู่ก่อนหน้าปกใน เป็นหน้าที่มีภาพสำคัญในเล่ม
ตัวอย่างหน้ารูปภาพพิเศษ
หน้ารูปภาพพิเศษ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information centerศูนย์สารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
independence[ independence] (n vt ) independence
show-cause notice (n ) หนังสือชี้แจงข้อมูล
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
100ce[วันฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ one hundrice
10ce[เท็นซฺ] (adv ) คําย่อของ tence
1ce[วันซฺ] (adv ) คําย่อของ once
200ce[ทุฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ two hundrice
20ce[เซเคิน'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ secontice
20ce[ทเวน'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ twentice
2ce[ทไวซฺ] (adv ) คําย่อของ twice
300ce[ฑริฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ three hundrice
30ce[เธอ'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ thirtice
30ce[ธเรน'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ threntice
3ce[ไธรซฺ] (adv ) คําย่อของ thrice
400ce[ฟอฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ four hundrice
40ce[ฟอไทซฺ] (adv ) คําย่อของ fortice
4ce[โฟซ] (adv ) คําย่อของ fource
50ce (adv ) คําย่อของ iftice
50ce (adv ) คําย่อของ fiftice
50ce[ฟิฟไทซฺ] (adv ) คําย่อของ ftice
5ce[ฟิฟซฺ] (adv ) คําย่อของ fifce
600ce[ซิคซฺฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ six hundrice
60ce[ซิคซฺ'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ sixtice
6ce[ซิคซฺ'ซฺ] (adv ) คําย่อของ sixce
6ce[ซิคซฺ'ซฺ] (adv ) คําย่อของ sixce
700ce[เซฟเวินฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ seven hundrice
70ce[เซฟเวินไทซฺ] (adv ) คําย่อของ seventice
7ce[เซฟเวินซฺ] (adv ) คําย่อของ sevence
800ce[เอทฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ eight hundrice
80ce[เอไทซฺ] (adv ) คําย่อของ eightice
8ce[เอทซฺ] (adv ) คําย่อของ eightce
900ce[ไนนฺฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ nine hundrice
90ce[ไนนฺไทซฺ] (adv ) คําย่อของ ninetice
9ce[ไนนฺซฺ] (adv ) คําย่อของ nince
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อตา บังคับให้เกิดการชำเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
accentสำเนียง
accept mortgageรับจำนอง
accepting pledgeรับจำนำ
Accessoire {n} | Accessoires {pl}[แอคเซสซรี่] (n) ตกแต่ง
accessory (n) เครื่องประดับ
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
air force baseฐานทัพอากา
air force baseฐานทัพอากาศ
all over the placeสับสน (confused)
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n ) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)
antecedent (n ) ตัวแปรอิสระ , ตัวแปนต้นเหตุ
Anthropocene[อันโธรพะซีน] (adv ) เกี่ยวกับหรือหมายถึงยุคสมัยในทางธรณีวิทยาที่ซึ่งการกระทำของมนุษย์มีอิทธิพลมากที่สุดต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
at a glance (phrase ) ปรายตา, ชำเลืองมอง, มองผ่าน ๆ ก็เข้าใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cedar Rapids, Tulsa or Chi-Town?Cedar Rapids, Tulsa oder Chitown? Family Remains (2009)
All right, one last time.Also gut. Deine letzte ChanceFamily Remains (2009)
-Now, while you still have a chance.- solange ihr noch eine Chance habt. Family Remains (2009)
Finish your drink, Vance.Trink' aus, VanceCriss Angel Is a Douche Bag (2009)
- For God's sake, Vance.-Herrgott, VanceCriss Angel Is a Douche Bag (2009)
Show's in an hour, Vance.Die Show ist in einer Stunde, VanceCriss Angel Is a Douche Bag (2009)
Vance had plenty of enemies.Vance hatte eine Menge Feinde. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Did you find anything weird in Vance's stuff?Haben Sie irgendwas merkwürdiges in Vance Sachen gefunden? Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I'm guessing this didn't belong to Vance.Ich schätze, das hat Vance nicht gehört. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Looking into the death of Patrick Vance.Ich wollte mich wegen des Todes von Patrick Vance erkundigen. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
We're chilling at the international magicians convention, which is a dope chance to tip my hat to the wicked cats who came before me.Wir hängen hier bei der internationalen Magier Versammlung ab, was eine tolle Chance ist meinen Hut vor den irren Katzen zu ziehen, die vor mir gekommen sind. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Did he have a problem with Vance?Hatte er ein Problem mit VanceCriss Angel Is a Douche Bag (2009)
Matter of fact, Vance crossed him about a year ago.Eigentlich ist ihm Vance vor einem Jahr das letzte Mal begegnet. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Uh, Vance?Äh, VanceCriss Angel Is a Douche Bag (2009)
Apparently, Vance was heckling Jay at the bar the day he was killed.Anscheinend hat Vance Jay in der Bar aufgezogen, an dem Tag,an dem er getötet wurde. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Okay, so Jay sneaks a card into Vance's pocket, Does the Table of Death...Okay, also Jay steckt Vance heimlich die Karte in seine Hosentasche, macht "den Tisch des Todes"... Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
And Vance takes 10 swords to the chest.Und Vance kriegt 10 Schwerter in die Brust. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
And then there was the way that...Und dann war da noch die Art, die ---auf die Vance gestorben ist. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
This is your shot.Das ist deine ChanceCriss Angel Is a Douche Bag (2009)
It's our shot.Das ist unsere ChanceCriss Angel Is a Douche Bag (2009)
First it was Vance, then it was Jeb Dexter.Als erstes Vance, dann Jet. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You killed Vance and Jeb Dexter.Du hast Vance und Jeb Dexter getötet. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
39 North Central Avenue.39 North Central Avenue. After School Special (2009)
I'm just sorry you didn't get a chance to see that.Tut mir leid, dass du nicht die Chance hattest, das zu erkennen. After School Special (2009)
[DANCE MUSIC PLAYS](DANCE ERTÖNT) Sex and Violence (2009)
So we gotta juice one of the O.J.'s in jail.Hätten wir 'ne Chance, wenn wir das Blut der Infizierten analysieren? Sex and Violence (2009)
But when that guy shot me and I didn't bleed a drop I just knew the Lord was giving me a second chance.Aber als er auf mich schoss und ich nicht blutete, da wusste ich einfach, dass der Herr mir eine zweite Chance gibt. Death Takes a Holiday (2009)
Honestly, if I had a nickel for every time I heard a girl say that....Wenn ich jedes Mal, wenn ein Mädchen das sagt, 5 Cents kriegen würde, dann... Death Takes a Holiday (2009)
And someone upstairs still decided to give me a second chance.Jemand da oben hat dennoch den Entschluss gefasst, mir eine zweite Chance zu geben. Death Takes a Holiday (2009)
A second chance.Eine zweite ChanceDeath Takes a Holiday (2009)
You got one chance.Ich gebe dir eine ChanceOn the Head of a Pin (2009)
The only decent place, really, because the Ghostfacers know how to solve it.Bei uns wird Ihnen geholfen, denn die Ghostfacers wissen, wie es zu lösen ist. It's a Terrible Life (2009)
-Right, we'd be like the Ghostfacers.- Ja, so wie die Ghostfacers. It's a Terrible Life (2009)
-This is an opportunity.- Das ist eine Chance für uns. The Monster at the End of This Book (2009)
Chuck, you're the only shot that I've got left.Chuck, Sie sind die einzige Chance, die mir noch bleibt. The Monster at the End of This Book (2009)
But with Adam, he's still got a chance, man.Aber Adam? Er hat noch 'ne Chance, Mann. Jump the Shark (2009)
- Cindy McCellen, R.N.- Cindy McCellen, Krankenschwester. Lucifer Rising (2009)
My name is Cindy McCellen.Mein Name ist Cindy McCellen. Lucifer Rising (2009)
And we like our chances.Und unsere Chancen gefallen uns. Lucifer Rising (2009)
Just want to be strong for Grace is everything. That's what I'm doing.Ich will für Grace da sein, und das werde ich. The Greatest (2009)
Come here... Come here...Grace, komm her! The Greatest (2009)
Peanut butter and bananas was that of Grace, right? Right.Bei Grace war es Erdnussbutter und Bananen. The Greatest (2009)
Grace loves the beach house.Grace liebt das Strandhaus. The Greatest (2009)
It was not always Grace.Es geht nicht immer nur um GraceThe Greatest (2009)
Please, Grace, disconnect it.Bitte, Grace, mach das aus! The Greatest (2009)
Hi, Grace.Hi, GraceThe Greatest (2009)
Thank you, officer. This is Rose.Danke, Officer. The Greatest (2009)
What happened? Where is Grace?Was ist passiert, wo ist GraceThe Greatest (2009)
Do not do it... Do not do it...Grace, tu das nicht! The Greatest (2009)
Grace, love only you, and no one else understands me?Grace, ich liebe dich und sonst niemanden, verstehst du? The Greatest (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ce2001 is the year when the 21st century begins.
ce500 policemen were put on strict alert.
ce5 dollars and 65 cents an hour.
ce5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
ce82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
ceA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
ceA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
ceA bad cold caused the singer to lose his voice.
ceA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
ceA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
ceA balance of mind and body.
ceA ballet theater is a place in which I can study motion well.
ceA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
ceA balloon ascending into the sky.
ceA bicycle race was held in Nagoya last year.
ceA big crowd gathered at the scene of the fire.
ceA big title does not necessarily mean a high position.
ceA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
ceA blush came over her face.
ceA bonus was received.
ceA book not worth reading is not worth buying in the first place.
ceA book worth reading is worth reading twice.
ceAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
ceAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
ceAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
ceAbout face!
ceAbout one third of the earth's surface is land.
ceAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
ceAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
ceAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
ceAbout two days in an icebox.
ceA bowl of rice.
ceA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
ceA bridge gives access to the island.
ceAbsence makes the heart grow fonder. [Proverb]
ceAbsence of rain caused the plants to die.
ceA budget deficit must be financed somehow.
ceA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
ceA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
ceA bullet pierced the helmet.
ceA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
ceA burning meteoroid produces a meteor.
ceA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
ceA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
ceA cafeteria is a self-service style restaurant.
ceA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
ceA capital letter is used at the beginning of a sentence.
ceA car drew up at the entrance.
ceA careful observation will show you the difference.
ceA careful reader would have noticed the mistake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทคโนโลยีสมัยใหม่[N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
สาขาสำนักงาน[N] branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count unit: สาขา, Thai definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
กรณีจำเป็น[N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
อี-คอมเมิร์ช[N] E-Commerce, Syn. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, Example: อี-คอมเมิร์ชจะช่วยให้บริษัทเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าแต่ละรายได้ดีขึ้น โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่หรืออุปกรณ์ใดๆ
รัฐศาสตร์[N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความใกล้ชิด[N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความเข้มแข็ง[N] strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความสำคัญ[N] importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความเหลื่อมล้ำ[N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ภาษีบำรุงท้องที่[N] local maintenance tax, Example: เจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี, Thai definition: ภาษีซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน มีหน้าที่ต้องเสียเป็นรายปีจากราคาปานกลางของที่ดินตามที่ทางราชการได้ประกาศกำหนดไว้, Notes: (กฎหมาย)
ภิญโญภาพ[N] higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูเขาน้ำแข็ง[N] iceberg, Example: ไททานิคเป็นชื่อเรือที่อับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็ง กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ, Count unit: ลูก, ก้อน, Thai definition: ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แตกจากธารน้ำแข็งแถบขั้วโลกล่องลอยไปในทะเล
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
คำลามก[N] obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
งานมงคล[N] auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
งามสง่า[ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
จากนี้[ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
ช่วงใดช่วงหนึ่ง[N] certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ชักจูงใจ[V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ชาติมหาอำนาจ[N] powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
ด้อยโอกาส[V] have no chance, Example: การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบทอันเป็นชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมหรือเสียเปรียบสังคม, Thai definition: ไม่มีโอกาส
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ตัวตายตัวแทน[N] successor, Syn. ตัวแทน, Example: ลูกชายคนโตสามารถเป็นตัวตายตัวแทนของคุณพ่อในการบริหารกิจการได้, Thai definition: บุคคลที่มาสืบช่วงภารกิจของผู้ที่ตายไป
ตัวถ่วง[N] hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
ตีค่า[V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
ทรัสต์[N] trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
ทางลง[N] route of descent, See also: way down, Ant. ทางขึ้น, Example: เด็กๆ แอบตรงมุมตึกใกล้บันไดทางลงคอยส่งเสียงแกล้งทำให้คนเดินผ่านตกใจ
ที่ผ่านมา[ADV] preceding, See also: last, Example: นี่ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำหมีขาวในรอบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่ลับตา[N] unseen place, See also: blind spot, Example: นักศึกษาแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai definition: ที่ที่มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา
น้ำแข็งเปล่า[N] ice water, See also: plain ice water, Syn. น้ำแข็ง, Example: ลูกค้าสั่งน้ำแข็งเปล่าแก้วกับเป๊บซี่หนึ่งขวด
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ปลื้มปิติ[V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
ผู้ชักชวน[N] persuader, See also: inducer, Syn. คนชักชวน, Example: ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้ทรงอิทธิพล[N] influential person, See also: person who influences, Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Example: รัฐมนตรีคลังเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีชุดนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีลูกสมุนมาก มักประพฤตินอกกฎหมาย
ผู้ประมูล[N] bidder, See also: price proposer, Syn. คนประมูล, Example: การประมูลสร้างอาคารครั้งนี้มีผู้ประมูลมากกว่าครั้งอื่นๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แข่งขันเสนอราคาในการซื้อหรือขาย
ผู้รักษาการ[N] one acting temporarily in place of, Syn. คนรักษาการ, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
ผู้รับ[N] receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count unit: คน
ผู้ลงรับเลือกตั้ง[N] (politicate) candidate, See also: office-seeker, Syn. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ลงสมัคร, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, Ant. ผู้เลือกตั้ง, Example: จนถึงวันนี้ มีผู้ลงรับเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 11 คน, Count unit: คน
ผู้ล่วงลับ[N] the deceased, See also: dead person, Syn. ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต, Example: การกรวดน้ำเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ, Count unit: คน
ผู้สืบต่อ[N] successor, Syn. ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบต่อ, คนสืบทอด, Example: สำหรับป่าแล้วเสือโคร่งเปรียบได้กับผู้กำจัด ผู้สร้างและผู้สืบต่อ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำต่อเนื่องไปจากที่ทำไว้แล้ว
พระบรมราโชวาท[N] royal guidance/tutelage, Example: ..ความสงบความรู้ความเข้าใจคือหลักใหญ่ในการพัฒนา” คือ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count unit: องค์, Thai definition: ถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์แนะนำตักเตือนหรือสั่งสอน มักกล่าวแก่ที่ประชุม
พลีชีพ[V] sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai definition: ยอมตาย
พุ่งพรวด[V] soar (e.g. prices), See also: rise abruptly, increase rapidly, Example: พรรคกรีนมีคะแนนสูงพุ่งพรวดจากร้อยละ 5.6 ในปี 1986 เป็น 8.3 ในปี 1987, Thai definition: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung-samretrūp) EN: convenience food   
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal   FR: ce repas
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อาหารสะดวกซื้อ[n. exp.] (āhān sadūak seū) EN: convenience food   
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
ไอซ์เบิร์ก[n.] (aiboēk) EN: iceberg ; Iceberg Lettuce   
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อ้ายนั่น[n. exp.] (āi nan) FR: ce machin [m] ; ce truc [m]
ไอศกรีม [n.] (aisakrīm) EN: ice cream   FR: glace [f]
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wānillā) FR: glace à la vanille [f]
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream   FR: glace [f]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: space ; room   
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACE    EY1 S
ICE    AY1 S
CEL    S IY1 IY1 EH1 L
CEL    S EH1 L
CEA    S IY1 AH0
CEP    S EH1 P
CEA    S IY1 IY1 EY1
ARCE    AA1 R S
CELL    S EH1 L
ACEY    EY1 S IY0
CETA    S IY1 IY1 T IY1 EY1
ICED    AY1 S T
CETA    S EH1 T AH0
CELO    S IY1 IY1 EH1 L OW1
CELO    S IY1 L OW0
CELA    S EH1 L AH0
LUCE    L UW1 S
INCE    IH1 N S
ICES    AY1 S AH0 Z
DACE    D EY1 S
CECO    S IY1 K OW0
CERF    S ER1 F
CECI    S EH1 S IY0
CELE    S IY1 L
CELO    S EH1 L OW0
CEBU    S IY0 B UW1
DICE    D AY1 S
DUCE    D UW1 S
BICE    B AY1 S
LICE    L AY1 S
ACES    EY1 S AH0 Z
HCES    EY1 CH S IY1 IY1 EH1 S
HICE    HH AY1 S
CECH    S EH1 K
CELS    S EH1 L Z
CEJA    S EY1 Y AH0
CERN    S ER1 N
CENT    S EH1 N T
CERA    S EH1 R AH0
CELT    K EH1 L T
CELT    S EH1 L T
LACE    L EY1 S
CECE    S IY1 S
CEDE    S IY1 D
FACE    F EY1 S
ACED    EY1 S T
ACER    EY1 S ER0
CEMP    S EH1 M P
DYCE    D AY1 S
CEES    S IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ace    (n) (ei1 s)
ice    (v) (ai1 s)
Celt    (n) (k e1 l t)
Duce    (n) (d uu1 ch ei)
Nice    (n) (n ii1 s)
aces    (n) (ei1 s i z)
cede    (v) (s ii1 d)
cell    (n) (s e1 l)
cent    (n) (s e1 n t)
cert    (n) (s @@1 t)
dace    (n) (d ei1 s)
dice    (v) (d ai1 s)
face    (v) (f ei1 s)
iced    (v) (ai1 s t)
ices    (v) (ai1 s i z)
lace    (v) (l ei1 s)
lice    (n) (l ai1 s)
mace    (n) (m ei1 s)
mice    (n) (m ai1 s)
nice    (j) (n ai1 s)
once    (a) (w uh1 n s)
pace    (v) (p ei1 s)
puce    (n) (p y uu1 s)
race    (v) (r ei1 s)
rice    (n) (r ai1 s)
vice    (n) (v ai s)
Unice    (n) (y uu1 n i s)
Cesar    (n) (s ii1 s @ r)
Alice    (n) (a1 l i s)
Bruce    (n) (b r uu1 s)
Cecil    (n) (s e1 s l)
Celia    (n) (s ii1 l i@)
Celts    (n) (k e1 l t s)
Joyce    (n) (jh oi1 s)
Vince    (n) (v i1 n s)
apace    (a) (@1 p ei1 s)
brace    (v) (b r ei1 s)
cease    (v) (s ii1 s)
cedar    (n) (s ii1 d @ r)
ceded    (v) (s ii1 d i d)
cedes    (v) (s ii1 d z)
cello    (n) (ch e1 l ou)
cells    (n) (s e1 l z)
cents    (n) (s e1 n t s)
certs    (n) (s @@1 t s)
dance    (v) (d aa1 n s)
deuce    (n) (d y uu1 s)
diced    (v) (d ai1 s t)
dices    (v) (d ai1 s i z)
dicey    (j) (d ai1 s ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแรง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: ขัด English: to intercept
確かめる[たしかめる, tashikameru] Thai: ทำให้แน่ใจ English: to ascertain
科学[かがく, kagaku] Thai: วิทยาศาสตร์ English: science
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
覆う[おうう, ouu] Thai: ซ่อน English: to conceal
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
止める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Thai: กระทรวงการคลัง English: finance ministry
出所[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
過不足[かふそく, kafusoku] Thai: ขาดหรือเกิน มักใช้ในรูปปฏิเสธ ไม่ขาดไม่เกิน พอดี English: excess or deficiency
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
[ま, ma] Thai: ช่องว่าง English: space
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: ลอยขึ้นมา English: to rise to surface
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent
刺す[さす, sasu] Thai: แทง English: to pierce
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
上回る[うわまわる, uwamawaru] Thai: มากกว่า, เหนือกว่า English: to exceed
新米[しんまい, shinmai] Thai: ข้าวสารใหม่ English: new rice
[かい, kai] Thai: ครั้ง English: counter for occurrences
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
勝利[しょうり, shouri] Thai: ความสำเร็จ English: success
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
判例[はんれい, hanrei] Thai: คดีตัวอย่าง English: (judicial) precedent
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
アクセス[あくせす, akusesu] Thai: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย) English: access
やり直す[やりなおす, yarinaosu] Thai: แก้ตัวใหม่ English: to recommence
刻む[きざむ, kizamu] Thai: สับ English: to mince
余る[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
固まる[かたまる, katamaru] Thai: กำหนดแน่นอน English: to become certain
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently
小物入れ[こものいれ, komonoire] Thai: ถุงหรือกล่องที่ใช้สำหรับใส่ของจุกจิกเช่นเครื่องสำอาง กิ๊ฟ เป็นต้น English: an accessory case
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity
向く[むく, muku] Thai: หัน English: to face
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)

German-Thai: Longdo Dictionary
Chance(n) |die, pl. Chancen| โอกาส
Chancen, See also: Chance
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
chancenlos(adj) ไม่มีโอกาส

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ninetice (adv ) เก้าสิบครั้ง
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,
prince (n vi vt modal ver) เจ้าชาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hetzteraced [Add to Longdo]
Plage {f}menace [Add to Longdo]
Betonung {f}accent [Add to Longdo]
Lancier {m}lancer [Add to Longdo]
Reis {m}rice [Add to Longdo]
Azeton {n} [chem.]acetone [Add to Longdo]
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling [Add to Longdo]
Abbrechen {n}abort; abortion; cancellation [Add to Longdo]
Abbruch {m}severance [Add to Longdo]
Abc-Schütze {m}abecedarian [Add to Longdo]
Abdeckung {f} | Abdeckungen {pl}access cover; blanking cover | access covers; blanking covers [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abendvorstellung {f}evening performance [Add to Longdo]
Aberwitz {m}(a piece of) lunacy [Add to Longdo]
Abfangen {n}; Abhören {n}; Abwehr {f}interception [Add to Longdo]
Abfangjäger {m} [mil.]interceptor; fighter interceptor [Add to Longdo]
Abfangventil {n}intercept valve [Add to Longdo]
Abfangwasser {n}intercepted water [Add to Longdo]
Abfertigung {f} (Zoll)clearing; processing [Add to Longdo]
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge [Add to Longdo]
Abfertigungsstelle {f}dispatch office [Add to Longdo]
Abfindung {f} (bei Entlassung)severance pay [Add to Longdo]
Abfluss {m}; Ablauf {m} | beschleunigter Abflussflowing off; discharge; drain; flow | accelerated flow [Add to Longdo]
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device [Add to Longdo]
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abgleich {m}adjustment; balance; alignment [Add to Longdo]
Abgleichpunkt {m}balance point [Add to Longdo]
Abgleichschalter {m}balance switch [Add to Longdo]
Abgrenzungskonzept {n}segregation concept [Add to Longdo]
Abgrund {m} | Abgründe {pl}precipice | precipices [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von) | Abhängigkeiten {pl}dependence (on) | dependences [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)reliance (on) [Add to Longdo]
Abhängigkeitsverhältnis {n}; gegenseitige Abhängigkeit {f}interdependence; interdependency [Add to Longdo]
Abhaltung {f}disincentive [Add to Longdo]
Abhebesicherung {f}; Absturzsicherung {f}anti-derail device [Add to Longdo]
Abholservice {m}pick-up service [Add to Longdo]
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection [Add to Longdo]
Abhörgerät {n}; Wanze {f}bugging device [Add to Longdo]
Abhörplatz {m}listening place [Add to Longdo]
Abirrung {f}aberrance [Add to Longdo]
Abiturzeugnis {n}"Abitur" certificate; GCE A-levels [Br.]; graduation diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abkömmling {m}descendant; descendent [Add to Longdo]
Ablauf {m}; Verlauf {m} | der Ablauf von Ereignissen | die Abfolge der Ereignisse | für einen glatten Ablauf sorgenorder of events | the course of events; the sequence of events | the sequence of events | to make sure things run smoothly [Add to Longdo]
Ablauf {m}; Reihenfolge {f}; Aufeinanderfolge {f}; Sequenz {f} | Abläufe {pl}; Sequenzen {pl}; Folgen {pl} | in rascher Abfolgesequence | sequences | in quick succession [Add to Longdo]
Ablass {m}indulgence [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
France(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
cent(numéro) หนึ่งร้อย, 100
cent mille(numéro) หนึ่งแสน, 100000, ร้อยพัน
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, See also: S. la monnaie,-s,
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
à la place deแทนที่ของ เช่น Est-ce que je peux avoir des légumes verts à la place des frites?
excellent,e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, See also: S. très bon,
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, See also: S. parvenir, atteindre,
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง
céder(vt) ยอมแพ้ Je cède, Tu cèdes, Il cède, Nous cédons, Vous cédez, Ils cèdent
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม
glace(n) |f| ไอศกรีม เช่น glace au chocolat ไอศกรีมรสช็อกโกแลต
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส
lettre de menaces(n) |f| จดหมายขมขู่
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: R. démesuré, énorme, extrême,
maléfice(n) |m| คำสาป เช่น Avant longtemps, les cinéphiles seront lassés par ce long métrage qui tente, sans succès, d'expliquer les causes du terrible maléfice.
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ
replace (n vt)

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1割(P);一割[いちわり, ichiwari] (n) ten percent; (P) [Add to Longdo]
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
AOCE[エーオーシーイー, e-o-shi-i-] (n) {comp} AOCE [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell [Add to Longdo]
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, ] in a short while; all at once; all of a sudden [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一但[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] if; in case; in a short time; once [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一侧化[yī cè huà, ㄧ ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] lateralization [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一分钱[yī fēn qián, ㄧ ㄈㄣ ㄑㄧㄢˊ, / ] cent; penny [Add to Longdo]
一去无影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ˊ ˇ ㄗㄨㄥ, / ] gone without a trace [Add to Longdo]
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, ] a line of verse; a sentence [Add to Longdo]
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài er, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙, / ] together; in the same place [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一多对应[yī duō duì yìng, ㄧ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-many correspondence [Add to Longdo]
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一层[yī céng, ㄧ ㄘㄥˊ, / ] layer [Add to Longdo]
一席话[yī xí huà, ㄧ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] what is said during a conversation; an utterance [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一度[yī dù, ㄧ ㄉㄨˋ, ] for a time; at one time; one time; once [Add to Longdo]
一律[yī lǜ, ㄧ ㄌㄩˋ, ] same; uniformly; all; without exception [Add to Longdo]
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, ] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [Add to Longdo]
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process [Add to Longdo]
一概[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, ] all; without any exceptions; categorically [Add to Longdo]
一次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, ] first; first time; once; (math.) linear (of degree one) [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一片[yī piàn, ㄧ ㄆㄧㄢˋ, ] piece; slice [Add to Longdo]
一目了然[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, / ] obvious at a glance (成语 saw) [Add to Longdo]
一直以来[yī zhí yǐ lái, ㄧ ㄓˊ ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since always; until now [Add to Longdo]
一瞥[yī piē, ㄧ ㄆㄧㄝ, ] glance; glimpse [Add to Longdo]
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly [Add to Longdo]
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place [Add to Longdo]
一致资源定址器[yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì, ㄧ ㄓˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓˇ ㄑㄧˋ, / ] uniform resource locator (URL) [Add to Longdo]
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] general trade (i.e. importing and export without processing) [Add to Longdo]
一言既出,驷马难追[yī yán jì chū, ㄧ ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ, si4 ma3 nan2 zhui1, / ] lit. once said, a team of horses cannot unsay it (成语 saw); a promise must be kept [Add to Longdo]
一连[yī lián, ㄧ ㄌㄧㄢˊ, / ] in a row; in succession; running [Add to Longdo]
一遍[yī biàn, ㄧ ㄅㄧㄢˋ, ] one time (all the way through); once through [Add to Longdo]
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, / ] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces [Add to Longdo]
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity [Add to Longdo]
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution [Add to Longdo]
丁字步[dīng zì bù, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄅㄨˋ, ] T-step (basic dance position, with the feet forming a T shape) [Add to Longdo]
丁青[Dīng qīng, ㄉㄧㄥ ㄑㄧㄥ, ] (N) Dingqing (place in Tibet) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU [Add to Longdo]
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method [Add to Longdo]
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
広告[こうこく, koukoku] Anzeige, Inserat, Annonce [Add to Longdo]
摂氏20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] 20 o Celsius [Add to Longdo]
機会[きかい, kikai] Gelegenheit, Chance [Add to Longdo]
相棒[あいぼう, aibou] -Partner, Komplice [Add to Longdo]
食器[しょっき, shokki] Essgeschirr, Geschirr, Besteck, Service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ce \Ce\ n.
   the chemical symbol for {cerium}, the most abundant element
   of the rare-earth group.
 
   Syn: cerium.
     [WordNet 1.5]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CE
     Communaute / Comunique Europeenne (Europe)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CE
     Compact Edition (MS, Windows)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CE
     Communications-Electronics, "C-E"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CE
     Connection Endpoint (UNI)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ce [sə]
   that; thatoverthere; those
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top