Search result for

*cautionary*

(49 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cautionary, -cautionary-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cautionary[ADJ] ที่ให้คำแนะนำหรือคำเตือน

English-Thai: Nontri Dictionary
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cautionary Statementข้อความเตือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For cautionary measure.ป้องกันไว้ก่อนน่ะ The Bank Job (2008)
We're not out to alarm the American public, but it's important that we take precautionary measures.แม้เราไม่ได้ประกาศเตือนประชาชน แต่ว่าเราได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
For each generation to pass on their cautionary tales to the next.ที่จะบอกเล่าคำเตือนไปสู่รุ่นถัดไป Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
it was precautionary. It's not helping patients at the hospital.มันไม่ได้ช่วยผู้ป่วยที่โรงพยาบาล Amplification (2009)
I'm a cautionary tale.ฉันเคยผ่านมาแล้ว Ballad (2009)
This is a cautionary tale.นี่คืออุทาหรณ์สอนใจ Repo Men (2010)
It's just precautionary.แค่กระตุ้นคนเท่านั้นแหละ Shanghai (2010)
Then allow me to serve as a precautionary tale.ถ้างั้นขอผมทำ ในสิ่งที่เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อน White Tulip (2010)
Think of it as precautionary.คิดว่ามันปลอดภัยไว้ก่อนสิ Senate Murders (2010)
And on that cautionary note, welcome to 15.และนั่นคือคำแนะนำ ยินดีต้อนรับสู่หน่วย 15 Fresh Paint (2010)
I thought she was lost to the past, a cautionary lesson from our history.ฉันคิดว่าเธอสูยเสียให้กับอดีตที่ผ่านมา และมันเป็นบทเรียนเตือนเรา จากประวัติศาสตร์ของเราเอง Cold Grey Light of Dawn (2011)
Extreme discretion and cautionary measures must be taken.ระมัดระวังอย่างยิ่งยวด และมารตรการเตือนต้องถูกนำมาใช้ World Leader Pretend (2011)
It was a precautionary radiation sweep by an ops team. I'm a covert officer for the Central Intelligence Agency.ทีมปฎิบัติการมากำจัดสารกัมมันตรังสี World Leader Pretend (2011)
I brought it as a cautionary measure, because this cabin is within walking distance of the local insane asylum.ผมซื้อมันไว้เป็นหลักประกันความปลอดภัย เพราะกระท่อมนี้อยู่ไม่ไกลจาก โรงพยาบาลบ้าท้องถิ่นเท่าไหร่นัก Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
I don't know. Maybe we should just write him off and let him be a cautionary tale for the other two.ไม่รู้สิ บางทีเราไม่สนใจเขา ปล่อยให้เขามีหางเตือนลูกอีกสองคน The Test (2011)
Thank you. It's just a precautionary measure. Nothing to worry about.ขอบคุณครับ มันเป็นมาตราการป้องกันไว้ก่อน ไม่ต้องเป็นห่วงน่ะครับ Source Code (2011)
So which is it? Security breach or precautionary measure?ตกลงยังไงกันแน่ มีใครฝ่าฝืนหรือป้องกันไว้ก่อนน่ะ Source Code (2011)
I can take him off. - I will turn him into a cautionary tale.ผมจะเปลี่ยนให้เขาเป็นนิทานเตือนใจ Pilot (2012)
They're cautionary tales passed down to Wesen children, warning them against the worst of the worst.เป็นการสั่งสอนที่เล่าสู่เวนเซ็นเด็ก เตือนพวกเขา กับสิ่งที่เลวร้ายของเลวร้ายที่สุด The Hour of Death (2012)
Nice cautionary tale.เรื่องเล่าเตือนภัยน่าสนใจมาก We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
Don't want to be a high-school cautionary taleอย่ากลายเป็นคติสอนใจของเด็กมัธยม O Come, All Ye Faithful (2012)
No, I'm more of a cautionary tale.ไม่ได้หรอก ผมออกแนวชอบอุทาหรณ์สอนใจมากกว่า Guadalajara Dog (2013)
And that should be a cautionary tale for both of us.และนั่นควรจะเป็นเรื่องที่คอยเตือนเราทั้งคู่ Dodger (2013)
I'd always just assumed you made her up as a cautionary tale about what happens when sisters fight. No, she's very real.คนงานบอกว่าที่นี่ไม่มีอะไร เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่มันถูกสร้างขึ้น Pilot (2013)
- Precautionary measures.- ก็แค่ป้องกันไว้ก่อน Illumination (2013)
I will turn him into a cautionary tale.จะให้มันเป็นไก่ ไว้เชือดให้ลิงดู Arrow: Year One (2013)
Which is why, as a precautionary measure,ควบคุมไม่ได้ถึงอันตราย จึงต้องมีมาตรการป้องกัน Stonehearst Asylum (2014)
I would like to underline that these are just precautionary measures.ฉันต้องการที่จะขีดเส้นใต้ว่า เหล่านี้เป็นเพียงมาตรการ Dante's Peak (1997)
We may have a cautionary situation here, so we'll take a short break.มีเหตุที่ต้องระวัง ขอพักสักครู่ก่อนนะครับ Pilot (2007)
Heroes Chapter 9 "Cautionary Tales"ตอนที่ 9 .. เรื่องเตือนสติ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
I'm a legend. They call me the Cautionary Whale.ฉันเป็นตำนานเลยล่ะ พวกเค้าเรียกฉันว่า แม่วาฬยักษ์ Juno (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cautionaryThis drama is missing something. All it is is a simple cautionary tale with no real depth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตือนภัย[ADJ] cautionary, See also: caution, Example: เครื่องบินทุกลำจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย, Thai definition: เกี่ยวกับการแจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตือนภัย[adv.] (teūoen phai) EN: cautionary   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAUTIONARY    K AO1 SH AH0 N EH2 R IY0
PRECAUTIONARY    P R IH0 K AO1 SH AH0 N EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cautionary    (j) (k oo1 sh @ n r ii)
precautionary    (j) (p r i2 k oo1 sh @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsichtsmaßnahme {f}; Vorsichtsmaßregel {f}precautionary measure [Add to Longdo]
vorbeugend; vorsorglichprecautionary [Add to Longdo]
Vorsichts...; Warnungs...precautionary [Add to Longdo]
warnendcautionary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P) [Add to Longdo]
予防策[よぼうさく, yobousaku] (n) precautionary measures [Add to Longdo]
予防法[よぼうほう, yobouhou] (n) precautionary measures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cautionary \Cau"tion*a*ry\, a.
   1. Conveying a caution, or warning to avoid danger; as,
    cautionary signals.
    [1913 Webster]
 
   2. Given as a pledge or as security.
    [1913 Webster]
 
       He hated Barnevelt, for his getting the cautionary
       towns out of his hands.        --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. Wary; cautious. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top