Search result for

*casket*

(101 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: casket, -casket-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casket[N] ตลับ, See also: กล่องเล็กๆ
casket[VT] บรรจุ, See also: ใส่ลงในหีบหรือตลับ
casket[N] หีบศพ, Syn. coffin, funerary box

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casket(คาส'คิท) {casketted,casketting.caskets| n. โลงศพ,กล่องเล็ก ๆ ,ตลับ vt. ใส่โลงศพ,ใส่ในกล่อง ใส่ในตลับ, Syn. coffin

English-Thai: Nontri Dictionary
casket(n) หีบ,หีบศพ,โลงศพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I been hidin' in a casket playin' like a stiff.ฉันซ่อนอยู่ในถุงเก็บศพตลอด Phantasm (1979)
Whoever shot him didn't care for open caskets.ใครก็ตามที่ยิงเขาไม่ได้ดูแลโลงศพที่เปิดอยู่ Showtime (2002)
You bury your dad in a closed casket.คุณกำลังฝังพ่อคุณ ในหีบศพแคบๆ Red Eye (2005)
Closed casket.แทบจะเกาะโลงไปเลย Pilot (2006)
It's not about a body or a casket.มันไม่เกี่ยวกับศพ เออ หรือว่าโลงศพ Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
If you're up to it, I can walk you through the various casket options we have.ถ้าเธอพร้อมฉันะให้ดูว่ามีโลงแบบไหน Dead Silence (2007)
Only once. We didn't really talk about casket choices.แค่ครั้งเดียว แต่เราไม่ได้คุยว่าจะเลือกโลงแบบไหน Dead Silence (2007)
You'll shovel in just enough earth to cover me. Tomorrow, a casket is lowered onto me.เอาดินกลบศพฉันให้แค่พอมิด วันพรุ่งนี้ เอาโลงศพมาฝังเหนือฉันอีกที Mr. Brooks (2007)
The De Noir took the casket then we must have the key...ฝ่ายเดอนัวร์ ครอบครองกล่องเล็กๆ ที่เราต้องมีกุญแจไข The Secret of Moonacre (2008)
Now for the casket...สำหรับกล่องใบนั้น The Secret of Moonacre (2008)
The pearls casket!กล่องเก็บไข่มุก The Secret of Moonacre (2008)
Watching his casketมองเขาอยู่ในโลงศพ Time (2009)
We are required To open the casket And perform a screening. Do you understand, mr. Shephard?เราจำเป็นต้องเปิดโลงเพื่อตรวจสอบ คุณคงเข้าใจนะครับ คุณเชฟเพิร์ด Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Who, from all appearances, then burrowed his way out of his casket.แล้วใครกัน จากบรรดาพวกที่หายตัวไป ขุดโพรงออกจาก หีบศพของทารก Night of Desirable Objects (2009)
I buried an empty casket. Your body rained down lumps of flesh splashing into the sea eaten by sharks.ฉันฝังหีบเปล่าๆ ศพของคุณมันก็แค่เลือด มีแต่หนอนเน่า Shutter Island (2010)
The casket's nice. You didn't have to.โลงศพสวยจัง เธอไม่ต้องทำถึงขนาดนี้นะ It Hurts Me Too (2010)
It's a casket.มันคือหีบศพ Chuck Versus First Class (2010)
- [Brennan] Well, I've been considering- in what kind of casket was the president buried?มะฮอกกานี นั่นเป็นหีบศพชั้นดี The Proof in the Pudding (2010)
- Mahogany. - That's a good casket.โครงกระดูกของเขา ยังสมบูรณ์แบบนี้ได้ยังไง The Proof in the Pudding (2010)
If the casket was compromised and allowed in oxygen and moisture... skeletonization could have occurred.โครงกระดูกอาจเป็นอย่างที่เห็นได้ มันเป็นเรื่องเหนือจินตนาการของเรา ที่กระดูกของเคนเนดี้ถูกนำเข้ามาอยู่ที่นี่จริงๆ The Proof in the Pudding (2010)
But, chuck, i saw evelyn's bod in the casketแต่ว่า ชัค ลุงน่ะ เห็นศพของเอมิลี่ อยู่ในหีบ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
I chose an oak casket. I hope that's all right.ฉันเลือกโลกไม้โอ๊คนะ คิดว่าน่าจะดี My Bad (2010)
Not a bruise on it; little fella could've had an open-casket.ไม่มีรอยฟกช้ำเลย เพื่อนตัวน้อยคงคลาน ออกมาจากเปลตอนที่เปิดค้างอยู่ Dream Hoarders (2010)
And when you're done, I'll need a hand with the casket.กินเสร็จแล้ว, มาช่วยพ่อจัดโลงศพ. The Rite (2011)
I'm decorating Pavarotti's casket.ฉันประดับโลงให้พาวาโรตี Original Song (2011)
The casket was bigger, but yes.โลงศพใหญ่ไป แต่ใช่ Original Song (2011)
Let's just say he got a closed-casket funeral.แค่ให้มันพูด จะได้ิฝังศพ Setup (2011)
♪ Why'd I die young and leave a pretty face in the casket? ♪♪ Why'd I die young and leave a pretty face in the casketSetup (2011)
Well, I've been in a casket for 19 years.ฉันถูกเก็บใส่โลงตั้ง 19 ปีนะ Smells Like Teen Spirit (2011)
Your family. You mean, the people you cart around in caskets?ครอบครัวของนาย นายหมายถึง พวกที่นายเก็บไว้ในโลง? Homecoming (2011)
There was no casket in the back.ไม่มีโลงศพอยู่ด้านหลัง Mea Makamae (2011)
Robert Murphy's casket.ในโลงศพโรเบิร์ต เมอร์ฟี่ Mea Makamae (2011)
So we find that casket, we find our killer.ถ้า้้เจอเราโลงศพ เราก็จะเจอฆาตกร Mea Makamae (2011)
Right, 'cause not often you find a casket at the bottom of the ocean.ใช่ เพราะไม่บ่อยนัก ที่จะเจอโลงศพอยู่ก้นทะเล Mea Makamae (2011)
Tell me, Dr. Harmon, did you buy a casket for Violet, too?บอกมา ดร.ฮาร์มอน คุณซื้อโลงไว้ให้ไวโอเล็ตแล้วใช่ไหม Afterbirth (2011)
Because of you and what you did, we'll have to forego an open casket.เพราะว่าคุณและก็สิ่งที่คุณทำ เราต้องไปเอาโลง Open House (2011)
The Destroyer did its work, the Casket is safe, and all is well.เดสทรอยเยอร์ได้ทำงานของมันแล้ว หีบปลอดภัยทุกอย่างเรียบร้อย Thor (2011)
My father fought his way into Jotunheim, defeated their armies and took their Casket.พ่อของข้าฟันฝ่าไปถึง โยธันไฮม์ พิชิตกองทัพพวกมัน และชิงเอาหีบศักสิทธิ์มา Thor (2011)
The Casket wasn't the only thing you took from Jotunheim that day, was it?หีบนั้นไม่ใช่สิ่งเดียว ที่ท่านนำมาจากโยธันไฮม์ ในวันนั้น ใช่มั้ย Thor (2011)
Once Odin is dead, I will return the Casket to you and you can return Jotunheim to all its...เมื่อโอดินตายไป ข้าจะคืนหีบศักดิ์สิทธิ์แก่ท่าน แล้วท่านจะได้ทำให้โยทันไฮม์ คืนสู่... Thor (2011)
You mean, the people you cart around in caskets.ครอบครัวของนาย หมายถึง พวกที่อยู่ในโลงศพ ที่นายคอยลากไปไหนมาไหนด้วยน่ะเหรอ The New Deal (2012)
You mean, the people you cart around in caskets.You mean, the people you cart around in caskets. Dangerous Liaisons (2012)
So that's why only Bonnie and her mother could open up the casket.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีแค่บอนนี่กับแม่ของเธอ ที่สามารถเปิดโลงได้ Dangerous Liaisons (2012)
Finn was finally freed from that casket your rageaholic brother Klaus carted him around in.ฟินได้เป็นอิสระจากโลงแล้ว พี่ชายเคล้าส์ของคุณเข็นโลงเขาไปซะรอบเลย Break on Through (2012)
I heard Finn was finally free from that casket your brother carted him around in.ฉันได้ยินมาว่า ฟินเป็นอิสระจากโลงแล้ว พี่ชายของคุณเที่ยวเข็นโลงเขาไปซะรอบเลย The Murder of One (2012)
A keepsake in her casket?เป็นของที่ระลึกไว้ใน โลงศพของเธอน่ะ Blood Is the New Black (2012)
It's the other earring Aria put in Ali's casket.ตุ้มหูอีกข้าง ที่อาเรียวางไว้ในหีบศพของอาลี่ The Lady Killer (2012)
Sometimes they come to us in more than one piece, and we need to perform some...reassembly for an open casket funeral.บางทีพวกเขาก็มาในสภาพ มากกว่าหนึ่งชิ้นส่วน และเราต้องทำการ... ประกอบร่างใหม่ God Complex (2012)
Okay, uh, you'll need a casket and some silver spikes.โอเค เอ่อ นายต้องมีโลงศพ แล้วก็แท่งเงิน Southern Comfort (2012)
Oh, and the casket was open when they got here, but they closed that back up.โอ้ และพวกเขาเจอหีบศพ เปิดอยู่ตอนไปถึง แต่พวกเขาปิดไว้เหมือนเดิม Southern Comfort (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หีบ[CLAS] box, See also: casket, chest, trunk, coffer, Example: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน, Thai definition: ลักษณนามของหีบ
หีบ[N] casket, See also: box, chest, trunk, coffer, Syn. ลัง, Example: ไปหีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับขึ้นสนิมต้องออกแรงดึงเต็มที่จึงเปิดออก, Thai definition: ภาชนะใส่สิ่งของ รูปสี่เหลี่ยม มีฝา
ลัง[N] box, See also: case, casket, Example: ภายในลังนั้นเป็นหนังสือชาวกรุงล้วนๆ, Count unit: ลัง, Thai definition: ภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สำหรับบรรจุสิ่งของ
ผอบ[N] casket, Syn. ตลับ, กระปุก, โกศ, Example: ผอบใบนั้นมีลวดลายสวยงามมาก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ตลับมีเชิงมียอด
โลง[N] coffin, See also: casket, Syn. โลงศพ, หีบศพ, Example: เพื่อนของผมนอนสงบอยู่ในโลงเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆ, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
โลงศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, หีบศพ, Example: ี่โลงศพของตำรวจหนุ่มมีธงชาติอันทรงเกียรติคลุมไว้, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
กล่อง[N] box, See also: case, casket, Syn. ลัง, Example: เด็กๆ เก็บของเล่นใส่กล่องหลังจากเลิกเล่นแล้ว, Count unit: ใบ, ลูก, กล่อง, Thai definition: ภาชนะใส่สิ่งของ มีฝาปิด อาจมีรูปร่างกลมหรือสี่เหลี่ยม
กรัณฑ์[N] casket, See also: coffin, a small chest or box, Syn. กรณฑ์, ตลับ, หีบ, Count unit: ใบ
กาจับหลัก[N] wood supporter of the dead's chin in urn-shaped casket, Thai definition: ไม้แป้นวงกลม มีหลักปักอยู่ที่ริมแป้น ที่ปลายหลักมีวัตถุรูปกระจับสำหรับรับคางศพที่บรรจุโกศ
โกศ[N] mortuary urn, See also: urn-shaped casket, Syn. หีบศพ, Example: โกศตั้งอยู่ภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ที่ใส่ศพนั่งเป็นรูปกลมทรงกระบอก ฝาครอบมียอด
หีบศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, โลงศพ, Example: เจ้าภาพยังหาช่างแต่งหีบศพไม่ได้, Count unit: ใบ, ลูก, หีบ, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบ[n.] (hīp) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]   
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket   FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
หีบศพ[n.] (hīpsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: box ; case ; casket   FR: boîte [f] ; étui [m] ; coffret [m] ; boïtier [m] ; brique [f]
ลัง[n.] (lang) EN: box ; case ; casket ; crate ; chest   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; casier [m] ; cageot [m]
โลง[n.] (lōng) EN: coffin ; casket ; bier   FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลงศพ[n. exp.] (lōngsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]
โรงทึม[n.] (rōng theum) EN: pavilion for laying the casket before cremation   FR: morgue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASKET    K AE1 S K AH0 T
CASKETS    K AE1 S K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casket    (n) (k aa1 s k i t)
caskets    (n) (k aa1 s k i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kästchen {n}; Schatulle {f} | Kästchen {pl}; Schatullen {pl}casket | caskets [Add to Longdo]
Kassette {f} | Kassetten {pl}casket | caskets [Add to Longdo]
Reliquienschrein {m}reliquary casket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスケット[, kasuketto] (n) casket [Add to Longdo]
棺(P);柩[かん(棺)(P);ひつぎ, kan ( hitsugi )(P); hitsugi] (n) coffin; casket; (P) [Add to Longdo]
棺桶;棺おけ[かんおけ, kan'oke] (n) coffin; casket [Add to Longdo]
玉手箱;たまて箱[たまてばこ, tamatebako] (n) (1) treasure chest (in the story of Urashima Taro); Urashima's casket; Pandora's box; (2) important secret that is not easily revealed to others [Add to Longdo]
小箱;小筥;小匣[こばこ, kobako] (n) casket; small box [Add to Longdo]
寝棺[ねかん, nekan] (n) coffin; casket [Add to Longdo]
早桶[はやおけ, hayaoke] (n) roughly made casket; quickly made casket [Add to Longdo]
入れ物(P);容れ物;入物(io);容物(io)[いれもの, iremono] (n) (1) container; case; receptacle; (2) (See 棺) (euph. for) coffin; casket; (P) [Add to Longdo]
宝石箱[ほうせきばこ, housekibako] (n) jewel box (case, casket) [Add to Longdo]
霊柩[れいきゅう, reikyuu] (n) coffin; casket [Add to Longdo]
六道銭[ろくどうせん, rokudousen] (n) (See 三途の川) six coins placed in a casket (said to be to pay the fare to cross the River Sanzu) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dú, ㄉㄨˊ, / ] cabinet; case; casket [Add to Longdo]
骨灰盒[gǔ huī hé, ㄍㄨˇ ㄏㄨㄟ ㄏㄜˊ, ] box for bone ashes; funerary casket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gasket \Gas"ket\, n. [Cf. F. garcette, It. gaschetta, Sp. cajeta
   caburn, garceta reef point.]
   1. (Naut.) A line or band used to lash a furled sail
    securely. {Sea gaskets} are common lines; {harbor gaskets}
    are plaited and decorated lines or bands. Called also
    {casket}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.)
    (a) The plaited hemp used for packing a piston, as of the
      steam engine and its pumps.
    (b) Any ring or washer of made of a compressible material,
      used to make joints impermeable to fluids.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casket \Cas"ket\, n. (Naut.)
   A gasket. See {Gasket}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casket \Cas"ket\, v. t.
   To put into, or preserve in, a casket. [Poetic] "I have
   casketed my treasure." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casket \Cas"ket\, n. [Cf. F. casquet, dim. of casque belmet, fr.
   Sp. casco.]
   1. A small chest or box, esp. of rich material or ornamental
    character, as for jewels, etc.
    [1913 Webster]
 
       The little casket bring me hither.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of burial case. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. Anything containing or intended to contain something
    highly esteemed; as:
    (a) The body. (--Shak.)
    (b) The tomb. (--Milton).
    (c) A book of selections. [poetic]
      [1913 Webster]
 
         They found him dead . . . an empty casket.
                          --Shak.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top