Search result for

*carols*

(53 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: carols, -carols-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I sang Christmas carols at a nursing home once.ฉันเคยร้องเพลง Christmas Carols ที่ศูนย์พักฟื้นคนไข้ครั้งหนึ่ง Spanish 101 (2009)
We had a hearty Christmas dinner tonight and even sang some carols.เราได้ฉลองคริสมาสต์มื้อค่ำกันไป.. แถมยังร้องเพลงตามธรรมเนียมด้วย.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I know the Christmas carols all by heartฉันรู้ว่าเพลงคริสมาสต์ต้องร้องออกมาจากหัวใจ The Nightmare Before Christmas (1993)
- Are you singing carols?-คุณเป็นนักร้องประสานเสียงเหรอคะ? Love Actually (2003)
One of the most famous Christmas carols, O Little Town of Bethlehem.หนึ่งในเพลงคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงที่สุด โอเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เมืองเบ ธ เลเฮ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Tara, do you have the address of the Varnay house?Tara, hast du Carols Adresse? D. O. A.: MacGyver (1987)
Is it true that you were Martine Carol's lover?Waren Sie wirklich Martine Carols Liebhaber? Tandem (1987)
Carol's father gave them to me for Christmas.Carols Vater hat's mir zu Weihnachten geschenkt. The 'Burbs (1989)
Carol's father just gave me a brand new set of tools.Carols Vater hat mir gerade nagelneues Werkzeug geschenkt. The 'Burbs (1989)
This was Carol's favorite beer.Das ist Carols Lieblingsbier. The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Susan is, um, Carol's... [MUMBLES]Susan ist, ähm, Carols... (MURMELT) The One with Two Parts: Part 1 (1995)
- Susan is Carol's friend.- Die gute Susan ist Carols Freundin. The One with Two Parts: Part 1 (1995)
I'm Carol's ex-husband's sister's roommate. Ha, ha.Die Mitbewohnerin der Schwester von Carols Ex-Ehemann. The One with the Birth (1995)
Not even if Carol's breast had a picture of a missing child on it.Nicht mal, wenn auf Carols Brust ein Foto von ihm prangen würde? The One with the Breast Milk (1995)
♪ Yuletide carols~ Yuletide carolsEnd of Days (1999)
Choirs singing carolsChoirs singing carols Nine One One (2001)
It's like one time, at one of Carol's weddings, I had this ape suit...Wie bei einer von Carols Hochzeiten, als ich ein Affenkostüm... Hell's Bells (2002)
- Was it Carol's idea or Floyd's?- War es Carols Idee oder Floyds? Tick, Tick, Tick, Boom! (2004)
Where's Carol's office?Wo ist Carols Büro? Time to Murder and Create (2006)
I'm Carol's replacement.Ich bin Carols Nachfolgerin. Time to Murder and Create (2006)
Now Tom Cross, Carol's predecessor, was convinced that he killed the wife as well but never found the body.Tom Cross, Carols Vorgänger, ahnte, dass er lügt. Aber man fand keine Leiche. Time to Murder and Create (2006)
You're on Carol's side.- Sie sind auf Carols Seite. The Other Side of This Life, Part 1 (2007)
I'm Carol's doctor.- Ich bin Carols Ärztin. The Other Side of This Life, Part 1 (2007)
Carol's son, Oliver.Carols Sohn, Oliver. The Invasion (2007)
- Yeah, we're in Carol's office.- Ja, wir sind in Carols Büro. The Invasion (2007)
Carol's dog went missing.- Carols Hund wurde vermisst. Been There, Done That (2007)
You're scaring my son and Carol's daughter.Du machst meinem Sohn Angst, und auch Carols Tochter. Vatos (2010)
We're here on behalf of the concern of Carol's daughter, Danielle.Wir sind im Auftrag von, von Carols Tochter Danielle hier. Beyond Belief (2010)
Well, suppose I interrupt Carol's session, so you can see her and decide for yourselves.Angenommen ich unterbreche Carols Behandlung, dann können Sie sie sehen und selbst entscheiden. Beyond Belief (2010)
Carol's daughter, Danielle?Carols Tochter, Danielle? Beyond Belief (2010)
Now, Carol's mother is here.Carols Mutter ist hier. Fair Game (2010)
By the way, don't forget to pay these bills for that fancy party Carol threw for you.Übrigens... Vergiss nicht, die Rechnungen zu zahlen, für Carols schicke Party für dich. Confessions of a Brazilian Call Girl (2011)
Take Carol's Cherokee.Nimm Carols Cherokee. Bloodletting (2011)
Although growing up with Carol, I mean, how would you know better?Doch da muss ich wahrscheinlich Carols schlechtem Einfluss die Schuld geben. Rhodes to Perdition (2011)
Too bad Carol's arrival has put a pall over the entire evening.Ich wünschte nur, Carols Auftauchen hätte den Abend nicht schon im Vorfeld ruiniert. Rhodes to Perdition (2011)
This is all Carol's fault.Das ist alles Carols Schuld. The Princess Dowry (2012)
I'm Lola, Carol's daughter.Ich bin Lola, Carols Tochter. The Princess Dowry (2012)
I'll sign Carol's half of the estate over to you when I get to the apartment.Ich werde dir Carols Hälfte des Erbes überschreiben, wenn ich zurück im Appartement bin. Despicable B (2012)
Look, I'm supposed to review the show for work. Yeah, it's, uh...Ich beaufsichtige gleich Miss Carols Kunstschüler mit ihrer Makkaroni-Kunst. Smashed (2012)
But I don't want yours to be, so I've arranged for Carol's half of Cece's estate to be transferred to you.Aber deine soll es nicht sein, deshalb habe ich dafür gesorgt, dass Carols Hälfte von CeCes Erbe dir gehört. The Return of the Ring (2012)
That's Carol's knife.Das ist Carols Messer. Hounded (2012)
That's Carol's portion of Cece's estate.Das ist Carols Anteil an CeCes Vermögen. Where the Vile Things Are (2012)
- Hi, can I get you a Carol's super gigantic fun day sundae too?Hi, kann ich ihnen auch einen "Carols-super-gigantischer Spaßtag-Eisbecher" bringen? Ganging Up (2014)
I ran carol's credit cards.Ich habe Carols Kreditkarten überprüft. Bridge to Tomorrow (2015)
Nina, can you play the recording of carol's chess game?Nina, können Sie die Aufzeichnungen von Carols Schachspiel spielen? Wir denken, dass sie jemanden hatte, der zu Hause für sie Schach gespielt hat, aber wir wissen nicht, wie wir es beweisen können. Bridge to Tomorrow (2015)
But carol's moves happen exactly 30 seconds After her opponent moves.Aber Carols Züge sind genau 30 Sekunden nachdem ihr Gegner spielt. Bridge to Tomorrow (2015)
I wanna check Bob and Carol's place once more.Ich will noch ein letztes Mal in Bob und Carols Wohnung. Chasing Ghosts (2015)
Okay, I'm saying when I went to Bob and Carol's apartment, it had been cleaned out, professionally.Ich wollte auch nur sagen, ich war in Bob und Carols Wohnung, und die ist profimäßig gefilzt worden. Chasing Ghosts (2015)
Locked in a pretty serious battle with Carol's door.Ich stecke in einem ziemlich ernsten Kampf mit Carols Tür. Sweet Melissa (2015)
Those were Carol's exact words.Das waren Carols exakte Worte. Dunk the Skunk (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
CAROLS    K EH1 R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carols    (v) (k a1 r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihnachtslied {n} | Weihnachtslieder {pl}carol | carols [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top