Search result for

*cancer*

(266 entries)
(1.9033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cancer, -cancer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cancer[N] มะเร็ง, Syn. malignancy, malignant tumor
cancer[N] โรคมะเร็ง
cancer stick[SL] บุหรี่
tropic of Cancer[N] เส้นรุ้งที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตรไปทางเหนือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
cancerate(แคน'เซอเรท) vt. กลายเป็นมะเร็ง
cancerologyn. มะเร็งวิทยา
cancerousadj. เป็นมะเร็ง,เกี่ยวกับมะเร็ง
tropic of cancern. เส้นรุ้งที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก23องศา27ลิปดาไปทางเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
cancer(n) มะเร็ง,เนื้อร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precancerous; premalignant-ก่อนเป็นมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premalignant; precancerous-ก่อนเป็นมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiocancerogenesisการก่อมะเร็งเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerมะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ malignancy ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerigenic; cancerogenic; carcinogenic-ก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerogenic; cancerigenic; carcinogenic-ก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerology; cancrology; carcinologyวิทยามะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ oncology ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerophobia; cancerphobia; carcinophobiaโรคกลัวมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerous-มะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerphobia; cancerophobia; carcinophobiaโรคกลัวมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancrology; cancerology; carcinologyวิทยามะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ oncology ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinophobia; cancerophobia; cancerphobiaโรคกลัวมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinogenic; cancerigenic; cancerogenic-ก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinology; cancerology; cancrologyวิทยามะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ oncology ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cancer cellเซลล์มะเร็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adrenal Cortex, Cancer of theมะเร็งของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Anticancer Agentsยารักษาโรคมะเร็ง [การแพทย์]
Breast Cancerมะเร็งเต้านม [การแพทย์]
Breast Cancer, Postmenopausalมะเร็งเต้านมที่พบหลังหมดระดู [การแพทย์]
Cancerมะเร็ง,เนื้อร้าย,โรคมะเร็ง [การแพทย์]
Cancer Causing Agentsสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง [การแพทย์]
Cancer Cellsเซลล์มะเร็ง [การแพทย์]
Cancer Registryการลงทะเบียนโรคมะเร็ง [การแพทย์]
Cancer Therapy, Integratedการรักษามะเร็งหลายวิธีร่วมกัน [การแพทย์]
Cancer, Disseminatedมะเร็งที่กระจาย [การแพทย์]
Cancer, Invasiveมะเร็งที่ลุกลามอยู่แล้ว [การแพทย์]
Cancer, Natural History ofประวัติธรรมชาติของมะเร็ง [การแพทย์]
Cancer, Overtมะเร็งก้อนโต [การแพทย์]
Cancer, Recurrentมะเร็งที่กลับเป็นอีก [การแพทย์]
Cancer, Spontaneousการเกิดมะเร็งต่อไปเรื่อยๆ [การแพทย์]
Cancer, True Preinvasiveมะเร็งชนิดเริ่มรุกรานจริง [การแพทย์]
Cervical Cancerมะเร็งปากมดลูก [การแพทย์]
Cervix, Cancer of the, Invasiveมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม [การแพทย์]
Cytology, Cancerเซลล์วิทยาที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง [การแพทย์]
Endometrial Cancerมะเร็งเยื่อบุมดลูก [การแพทย์]
Enzymes, Cancerน้ำย่อยจากเนื้องอก [การแพทย์]
cancerมะเร็ง, กลุ่มเซลล์หรือเนี้อเยื่อในร่างกายซึ่งแบ่งตัวเจริญเติบโตอย่างผิดปกติโดยไม่มีการควบคุมกลายเป็นเนื้อร้ายซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gastric Cancerมะเร็งกระเพาะอาหาร, [การแพทย์]
Genital Tract Cancerมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Growth, Cancerousการเจริญเติบโตและแบ่งตัวเป็ยเนื้อร้าย [การแพทย์]
International Agency of Research on Cancerหน่วยงานวิจัยโรคมะเร็ง [การแพทย์]
Liver Cancer, Primaryโรคมะเร็งตับ [การแพทย์]
Lung Cancer, Secondaryมะเร็งปอดทุติยภูมิ [การแพทย์]
Mammary Cancer Virusมะเร็งเต้านม, ไวรัส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pancreatic cancer (n ) มะเร็งตับอ่อน เป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงมากชนิดหนึ่ง แต่เป็นมะเร็งที่ไม่ค่อยพบบ่อยนัก เ กิดขึ้นกับผู้ใหญ่เพศชายมากกว่าผู้หญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cancer.- มะเร็ง Rebecca (1940)
Rebecca held out on both of us. She had cancer.รีเบคคาปิดบังเราทั้งคู่ หล่อนเป็นมะเร็ง Rebecca (1940)
Cancer. Brought it back from Nam.โรคมะเร็ง นำมันกลับมาจากแนม First Blood (1982)
Didn't even know it. Cancer ate him down to the bone.ไม่ได้รู้ว่ามัน มะเร็งกินเขาลงไปถึงกระดูก First Blood (1982)
She was pregnant, in her eight month and was in the last state of stomach cancer.และยังตรวจพบ มะเร็งกระเพาะ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
She'd rather get rectal cancer.เธอคงขอเป็นมะเร็งลำไส้ดีกว่า The Joy Luck Club (1993)
I act polite, say nothing, let him have big cancer, let my daughter be a widow.แม่จะทำตัวสุภาพ ไม่พูดอะไร ปล่อยให้เขาเป็นมะเร็งไป ปล่อยให้ลูกสาวตัวเองเป็นแม่ม่าย The Joy Luck Club (1993)
You know, I have to go upstairs and... take my calcium so my bones don't break into little pieces... my aspirin, so my heart doesn't clog up... my Metamucil, so I don't get colon cancer... and, of course, my estrogen to convince my body... that I'm still 23.รู้ไหม ฉันต้องขึ้นข้างบนแล้ว ต้องกินแคลเซี่ยม กระดูกฉันจะได้ไม่เปราะ Don Juan DeMarco (1994)
I'm telling you, these are the people who never get cancer.พ่อบอกได้เลย คนพวกนี้ไม่มีทางเป็นมะเร็ง The One with the Sonogram at the End (1994)
The low oxygen, zero gravity environment is the only thing keeping the cancer from eating me alive.ออกซิเจนต่ำศูนย์สภาพ แวดล้อมแรงโน้มถ่วง เป็นสิ่งเดียวที่เก็บรักษา มะเร็งจากการรับประทานอาหาร ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ Contact (1997)
Through anything. Through cancer.ต่อทุกสิ่งทุกอย่าง หรือต่อมะเร็ง Good Will Hunting (1997)
They got to use ethyl acetylene. Nasty stuff. Gives you a liver cancer.เราต้องใช้เอธิลอะซีโทน ซึ่งอาจจะทำให้เป็นมะเร็งที่ตับได้ The Jackal (1997)
The captain said we'd be passing the Tropic of Cancer soon Great!กัปตันบอกว่าอีกสักครู่จะผ่านเส้นรุ้ง The Legend of 1900 (1998)
She got cancer.แม่เป็นมะเร็ง Rushmore (1998)
- And condyloma and cancer. - You irritate me.นี่เธอตั้งใจจะกวนประสาทฉันเหรอ Show Me Love (1998)
This was a support group for men with testicular cancer.วันนี้คงต้องเป็นวันอังคาร เพราะเขาผูกไท สีน้ำเงิน คุณอยากให้ผมเลื่อนรายงาน ไปก่อน Fight Club (1999)
See the guys with testicular cancer.ขอให้ทุกคนที่นี่ทำตามตัวอย่างที่ดีแบบโธมัสนะ Fight Club (1999)
I wasn't host to cancer or parasites.ตัวแนบอยู่กับนมของเขา Fight Club (1999)
This is cancer, right?(เสียงจากทีวี)แน่นอน,เราแค่ปล่อยให้มันแห้ง... เวลาคุณนอนไม่หลับ Fight Club (1999)
Marla Singer.... ..did not have testicular cancer. She was a liar.(ผู้หญิง) ก่อนจะเริ่มกันในคืนนี้ Fight Club (1999)
I saw you at testicular cancer!เฮ้ย, เดี๋ยวสิ ผมกำลังบอกว่า-- Fight Club (1999)
Candystripe a cancer ward.นี่คุณขายไอ้พวกนี้เหรอ? Fight Club (1999)
Fine. Testicular cancer should be no contest.ผลัดกันได้มั้ยล่ะ? Fight Club (1999)
I want bowel cancer. The girl had done her homework.คุณตื่นขึ้นที่ซีแทค Fight Club (1999)
No. No. I want bowel cancer.เอส เอฟ โอ Fight Club (1999)
- "l Am Jack's Colon." - (laughs) "l Get Cancer. I Kill Jack."เพื่อถามว่า"พ่อ, ไงอีก?" เค้าก็บอกว่า"ไม่รู้ว่ะ, แต่งงานสิ" Fight Club (1999)
Meditation worked for cancer.เราไม่เห้นด้วยเว้ย! Fight Club (1999)
Breast cancer doesn't run in my family.เหรอ, อะไรล่ะ? Fight Club (1999)
A cure for cancer?วิธิการรักษาโรคมะเร็ง? The Story of Us (1999)
For the cancer-ridden city hordes who are poisoned by exhaust,สำหรับมเมืองที่วุ่นวาย ใครทำให้เสื่อมเสีย All About Lily Chou-Chou (2001)
I'm sorry. Jung-tae's father got liver cancer and couldn't pay his bills.ฉันเสียใจ พ่อของ จุงแต เป็นมะเร็งตับ Bad Guy (2001)
Hey, don't drink Want to get liver cancer like your old man?นี่ อย่าดื่มมากนักสิ อยากตับแข็งเหมือนลุงแกเหรอไง? Bad Guy (2001)
She's got cancer. And I need you to come and see her right now.เธอเป็นมะเร็ง ผมอยากให้พ่อไปดูอาการเธอหน่อย ตอนนี้ A Walk to Remember (2002)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้ The Corporation (2003)
and one in every three women get cancer.และผู้หญิง 1 ในทุก 3 คน เป็นมะเร็งในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต The Corporation (2003)
The toxic herbicide reportedly caused over 50,000 birth defects and hundreds of thousands of cancers in Vietnamese civilians and soldiers and in former American troops serving in South East Asia.มีรายงานว่ายาฆ่าหญ้าตัวนี้ เป็นต้นเหตุของความพิการแรกเกิดถึง 50,000 ราย และโรคมะเร็งในพลเรือนและทหารชาวเวียดนามอีกหลายแสนคน The Corporation (2003)
The breast cancer gene the cystic fibrosis gene it goes on and on and on.รหัสพันธุกรรมของโรคพังผืดในถุงน้ำดี ฯลฯ ฯลฯ The Corporation (2003)
They bought ads ...farmers in the milk industry say it's safe but studies suggest a link to cancer....เกษตรกรในอุตสาหกรรมโคนมบอกว่ามันปลอดภัย แต่งานวิจัยระบุถึงความเชื่อมโยงกับโรคมะเร็ง อย่าพลาดรายงานพิเศษชิ้นนี้จากรายการ The Investigators... The Corporation (2003)
I say jokingly they did things like for example they wanted to take out the word cancer.พวกเขาก็ทำเรื่องตลก อย่างเช่น ต้องการให้เราเอาคำว่ามะเร็งออก The Corporation (2003)
You know, he could cure cancer.เขาอาจจะหาทางรักษาโรคมะเร็งก็เป็นได้ The Girl Next Door (2004)
You better cure cancer, kid.นายต้องรักษามะเร็งให้ได้นะ ไอ้น้องชาย The Girl Next Door (2004)
"Lung cancer." You started chain smoking when I blew myself up.Lung cancer? You started chain smoking when I blew myself up. The Butterfly Effect (2004)
Promised new drugs to fight everything from the common cold to cancer.สัญญาว่าด้วยตัวยาที่สามารถรักษาเชื้อโรค ทุกชนิดตั้งแต่ไข้หวัดไปจนถึงโรคมะเร็ง Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Can you tell me if it's cancer?ดูให้หน่อยสิว่าเป็นเนื้อร้ายรึปล่าว Saving Face (2004)
You know dad has had cancer, and all that, right?คุณรู้ว่าพ่อผมเป็นมะเร็ง ใช่ไหม Uno (2004)
Started as a colon cancer.จนไม่สามารถรักษาได้แล้ว และเราพบมะเร็งที่เพิ่งก่อตัวที่ลำไส้ด้วย Saw (2004)
Yes. I'm willing to risk it. Give me that sweet cancer.ใช่ ถึงมันจะเสียง ขอมะเร็งอันหอมหวานนั่นเถอะ Saw (2004)
I know you've done it, and I can only assume that you don't have... cancer or male impotence.ฉันรู้ว่านายเคยทำมาแล้ว และฉันก็ได้เดาเอาเองว่านายคงไม่... เป็นมะเร็งหรือเสื่อมสมรรถภาพ Primer (2004)
They run a higher risk of getting uterine cancer.มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะ Everybody Has a Little Secret (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cancerAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
cancerA study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.
cancerCancer can be cured easily if it is found in its first phase.
cancerCancer can be cured if discovered in time.
cancerCancer is a great enemy of humanity.
cancerCancer is not one but more than hundred distinct diseases.
cancerCancer may be related to viruses of some kind.
cancerCancer took him.
cancerCookie's mother died of cancer.
cancerDoctors have made great strides in their fight against cancer.
cancerDoctors suspect smoking has lot to do with cancer.
cancerDrug addiction is a cancer in modern society.
cancerFor him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'
cancerHe did not die of cancer.
cancerHe died of cancer.
cancerHe died of cancer last year.
cancerHe died of cancer of the stomach.
cancerHe died of lung cancer.
cancerHe has got cancer.
cancerHe illness may be cancer.
cancerHe is afraid of getting lung cancer.
cancerHe made a great contribution to research into cancer.
cancerHer son died of cancer when still a boy.
cancerHe's got cancer in his lung.
cancerHe was mortally ill with cancer.
cancerHe was operated on for lung cancer.
cancerHis father had died of cancer 10 years ago.
cancerHis grandfather died of cancer a year ago.
cancerI'd like to have a test for breast cancer.
cancerIf George doesn't stop smoking, he will run the risk of developing lung cancer.
cancerI had my only son die of cancer.
cancerI hear my uncle died of cancer.
cancerIn 1955 the cancer returned and she died in 1956 at the age of 42.
cancerIs there a link between smoking and lung cancer?
cancerIt may cause lung cancer, too.
cancerIt's a miracle that I've got over cancer.
cancerIt's foolish to think that smoking has little to do with cancer.
cancerLack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.
cancerMy brother died of cancer last year.
cancerMy brother is engaged in cancer research.
cancerMy father died of cancer.
cancerMy father died of lung cancer.
cancerMy father ought to have had an operation for cancer.
cancerMy father's death from cancer challenged me to take up research on it.
cancerMy uncle died of cancer.
cancerMy uncle died of cancer of the stomach yesterday.
cancerMy uncle died of cancer two years ago.
cancerMy uncle died of lung cancer.
cancerMy wife died of cancer.
cancerOperate on a patient for cancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราศีกรกฎ[N] Cancer, Syn. ีกรกฎ, Example: คนที่เกิดวันอังคารและราศีกรกฎ เป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอก แต่ภายในจิตใจเป็นคนเร่าร้อน, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปปู เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี, Notes: (บาลี)
โรคมะเร็ง[N] cancer, See also: carcinoma, Example: คนอเมริกันจำนวนมากเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
มะเร็ง[N] cancer, Syn. โรคมะเร็ง, เนื้อร้าย, เนื้องอก, Example: อดีตนายกรัฐมนตรีบินด่วนไปผ่าตัดมะเร็งในตับที่ประเทศอังกฤษ, Thai definition: โรคเนื้อร้าย ทำให้เนื้อเน่าเปื่อย รักษาไม่ค่อยจะหาย มีหลายอย่าง
กรกฎ[N] Cancer, See also: crab, Syn. ราศีกรกฏ, Example: ราศีกรกฎเป็นราศีประจำเดือนกรกฎาคม, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวลูกปู เรียกว่าราศีกรกฎ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเร็ง[n.] (mareng) EN: cancer   FR: cancer [m]
มะเร็งกรามช้าง[n. exp.] (mareng krām chāng) EN: cancer of the mouth   FR: cancer de la bouche [m]
มะเร็งลำไส้[n. exp.] (mareng lamsai) FR: cancer des intestins [m]
มะเร็งตับอ่อน[n. prop.] (mareng tap-øn) EN: pancreatic cancer   FR: cancer du pancréas [m]
เนื้อร้าย[n. exp.] (neūarai) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene   FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง[n. exp.] (phūpūay rōk mareng) FR: cancéreux [m] ; malade atteint d'un cancer [m]
ราศีกรกฎ[n. exp.] (rāsī Kørakot) EN: Cancer   FR: signe du Cancer [m]
โรคมะเร็ง[n.] (rōk mareng) EN: cancer   FR: cancer [m]
โรคเนื้อร้าย [n.] (rōk neūa rai) EN: cancer   FR: cancer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANCER    K AE1 N S ER0
CANCERS    K AE1 N S ER0 Z
CANCER'S    K AE1 N S ER0 Z
CANCEROUS    K AE1 N S ER0 AH0 S
ANTICANCER    AE2 N T AY2 K AE1 N S ER0
ANTICANCER    AE2 N T IY2 K AE1 N S ER0
CANCERPHOBIA    K AE2 N S ER0 F OW1 B IY0 AH0
PRECANCEROUS    P R IY0 K AE1 N S ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cancer    (n) (k a1 n s @ r)
cancer    (n) (k a1 n s @ r)
cancers    (n) (k a1 n s @ z)
cancerous    (j) (k a1 n s @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krebsartig {adj}cancerous [Add to Longdo]
krebsartig {adv}cancerously [Add to Longdo]
Adenom {n}; gutartige Geschwulst {f} [med.]adenoma; non-cancerous tumour [Add to Longdo]
Brustkrebs {m} [med.]breast cancer [Add to Longdo]
Darmkrebs {m} [med.]intestinal cancer [Add to Longdo]
Gebärmutterhalskrebs {m} [med.]cervical cancer [Add to Longdo]
Hautkrebs {m} [med.]skin cancer [Add to Longdo]
Hodenkrebs {m} [med.]testicular cancer [Add to Longdo]
Karzinom {n}; bösartige Geschwulst {f}; Krebsgeschwulst {f} [med.]carcinoma; malignant cancer [Add to Longdo]
Krebs {m} [med.]cancer [Add to Longdo]
Krebsvorsorgeuntersuchung {f} [med.]cancer screening [Add to Longdo]
Magenkrebs {m} [med.]stomach cancer [Add to Longdo]
antitumorös; geschwulsthemmend {adj} [med.]antitumour; anti-cancer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガン告知;癌告知[ガンこくち(ガン告知);がんこくち(癌告知), gan kokuchi ( gan kokuchi ); gankokuchi ( gan kokuchi )] (n) cancer notification [Add to Longdo]
キャンサー[, kyansa-] (n) cancer [Add to Longdo]
タール癌[タールがん, ta-ru gan] (n) tar cancer; tar carcinoma [Add to Longdo]
ヒト癌細胞;ヒトがん細胞;人癌細胞[ヒトがんさいぼう(ヒト癌細胞;ヒトがん細胞);ひとがんさいぼう(人癌細胞), hito gansaibou ( hito gansaibou ; hito gan saibou ); hitogansaibou ( nin gansaibou ] (n) human cancer cell [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P) [Add to Longdo]
胃癌[いがん, igan] (n) stomach cancer [Add to Longdo]
塩酸イリノテカン[えんさんイリノテカン, ensan irinotekan] (n) irinotecan hydrochloride (anti-cancer drug) [Add to Longdo]
夏至線[げしせん, geshisen] (n) Tropic of Cancer [Add to Longdo]
回帰線[かいきせん, kaikisen] (n) the tropics (Cancer and Capricorn) [Add to Longdo]
蟹座;蠏座[かにざ, kaniza] (n) (constellation) Cancer; the Crab [Add to Longdo]
肝癌;肝がん;肝ガン[かんがん(肝癌;肝がん);かんガン(肝ガン), kangan ( kimo gan ; kimo gan ); kan gan ( kimo gan )] (n) liver cancer (esp. hepatoma) [Add to Longdo]
肝臓癌[かんぞうがん, kanzougan] (n) liver cancer [Add to Longdo]
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis) [Add to Longdo]
[がん, gan] (n) cancer; (P) [Add to Longdo]
癌化[がんか, ganka] (n,vs) becoming cancerous; canceration [Add to Longdo]
癌研[がんけん, ganken] (n) Cancer Research Institute [Add to Longdo]
癌細胞[がんさいぼう, gansaibou] (n) cancer cell [Add to Longdo]
癌診断;がん診断[がんしんだん, ganshindan] (n) cancer diagnosis [Add to Longdo]
巨蟹宮[きょかいきゅう, kyokaikyuu] (n) Cancer (4th zodiacal sign); the Crab [Add to Longdo]
結腸癌[けっちょうがん, kecchougan] (n) colon cancer [Add to Longdo]
口腔癌[こうこうがん, koukougan] (n) oral cancer [Add to Longdo]
喉頭癌[こうとうがん, koutougan] (n) cancer of the larynx [Add to Longdo]
抗癌剤;抗がん剤[こうがんざい, kouganzai] (n) anticancer drug [Add to Longdo]
甲状腺癌;甲状腺がん[こうじょうせんがん, koujousengan] (n) thyroid cancer [Add to Longdo]
国立がんセンター[こくりつがんセンター, kokuritsugan senta-] (n) National Cancer Center [Add to Longdo]
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction) [Add to Longdo]
子宮癌;子宮がん[しきゅうがん, shikyuugan] (n) uterine cancer [Add to Longdo]
子宮体癌[しきゅうたいがん, shikyuutaigan] (n) cancer of the uterine body [Add to Longdo]
子宮内膜癌[しきゅうないまくがん, shikyuunaimakugan] (n) endometrial cancer [Add to Longdo]
子宮頸癌[しきゅうけいがん, shikyuukeigan] (n) cervical cancer [Add to Longdo]
食道癌;食道がん[しょくどうがん, shokudougan] (n) esophageal cancer [Add to Longdo]
進行がん;進行癌;進行ガン[しんこうがん(進行がん;進行癌);しんこうガン(進行ガン), shinkougan ( shinkou gan ; shinkou gan ); shinkou gan ( shinkou gan )] (n) advanced cancer [Add to Longdo]
腎細胞癌[じんさいぼうがん, jinsaibougan] (n) renal cell carcinoma; cancerous kidney tumor [Add to Longdo]
制癌剤[せいがんざい, seiganzai] (n) anti-cancer (cancer-inhibiting) drug [Add to Longdo]
舌癌[ぜつがん, zetsugan] (n) cancer of the tongue [Add to Longdo]
前がん病変[ぜんがんびょうへん, zenganbyouhen] (n) precancerous lesion [Add to Longdo]
前癌状態[ぜんがんじょうたい, zenganjoutai] (n) precancerous state; premalignant state [Add to Longdo]
前立腺癌[ぜんりつせんがん, zenritsusengan] (n) prostate cancer [Add to Longdo]
早期癌[そうきがん, soukigan] (n) early-stage cancer [Add to Longdo]
退縮[たいしゅく, taishuku] (n,vs,adj-no) regression (of cancer); involution (of an organ); atrophy [Add to Longdo]
大腸がん;大腸癌;大腸ガン[だいちょうがん(大腸がん;大腸癌);だいちょうガン(大腸ガン), daichougan ( daichou gan ; daichou gan ); daichou gan ( daichou gan )] (n) colorectal cancer; large bowel cancer [Add to Longdo]
腸がん;腸癌;腸ガン[ちょうがん(腸がん;腸癌);ちょうガン(腸ガン), chougan ( chou gan ; chou gan ); chou gan ( chou gan )] (n) intestinal cancer [Add to Longdo]
直腸癌;直腸がん;直腸ガン[ちょくちょうがん(直腸癌;直腸がん);ちょくちょうガン(直腸ガン), chokuchougan ( chokuchou gan ; chokuchou gan ); chokuchou gan ( chokuchou gan )] (n) rectal cancer [Add to Longdo]
頭頸部癌;頭頸部がん[とうけいぶがん, toukeibugan] (n) head and neck carcinoma; cancer of the head and neck [Add to Longdo]
乳癌[にゅうがん, nyuugan] (n) breast cancer [Add to Longdo]
粘膜癌[ねんまくがん, nenmakugan] (n) mucosal cancer; mucosal carcinoma [Add to Longdo]
肺がん;肺癌;肺ガン[はいがん(肺がん;肺癌);はいガン(肺ガン), haigan ( hai gan ; haigan ); hai gan ( haigan )] (n) lung cancer [Add to Longdo]
発癌;発ガン[はつがん(発癌);はつガン(発ガン), hatsugan ( hatsugan ); hatsu gan ( hatsugan )] (n) cancer causing; carcinogenesis [Add to Longdo]
発癌性;発がん性[はつがんせい, hatsugansei] (n) carcinogenic; cancer causing [Add to Longdo]
皮膚癌;皮膚がん;皮膚ガン[ひふがん(皮膚癌;皮膚がん);ひふガン(皮膚ガン), hifugan ( hifu gan ; hifu gan ); hifu gan ( hifu gan )] (n) skin cancer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳癌[rǔ ái, ㄖㄨˇ ㄞˊ, ] breast cancer [Add to Longdo]
乳腺癌[rǔ xiàn ái, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] breast cancer [Add to Longdo]
前列腺癌[qián liè xiàn ái, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] prostate cancer [Add to Longdo]
北回归线[Běi huí guī xiàn, ㄅㄟˇ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Tropic of Cancer, the circle of latitude at 23° 26' 22" N [Add to Longdo]
十二宫[shí èr gōng, ㄕˊ ㄦˋ ㄍㄨㄥ, / ] the twelve equatorial constellations or signs of the zodiac in Western astronomy and astrology, namely Aries 白羊, Taurus 金牛, Gemeni 雙子|双子, Cancer 巨蟹, Leo 狮子, Virgo 室女, Libra 天秤, Scorpio 天蝎, Sagittarius 人馬|人马, Capricorn 摩羯, Aquarius 寶瓶|宝瓶, Pisces 雙魚|双鱼 [Add to Longdo]
回归线[huí guī xiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] tropic, a circle of latitude at 23° 26' 22" South (Tropic of Capricorn) or North (Tropic of Cancer) [Add to Longdo]
天蟹座[Tiān xiè zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cancer (constellation and sign of the zodiac); variant of 巨蟹座 [Add to Longdo]
子宫颈癌[zǐ gōng jǐng ái, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ ㄞˊ, / ] cervical cancer [Add to Longdo]
巨蟹座[Jù xiè zuò, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cancer (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]
[ái, ㄞˊ, ] cancer (med); carcinoma [Add to Longdo]
癌症[ái zhèng, ㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] cancer [Add to Longdo]
皮肤癌[pí fū ái, ㄆㄧˊ ㄈㄨ ㄞˊ, / ] skin cancer [Add to Longdo]
终期癌[zhōng qī ái, ㄓㄨㄥ ㄑㄧ ㄞˊ, / ] terminal cancer [Add to Longdo]
肝癌[gān ái, ㄍㄢ ㄞˊ, ] liver cancer [Add to Longdo]
肺癌[fèi ái, ㄈㄟˋ ㄞˊ, ] lung cancer [Add to Longdo]
致癌[zhì ái, ㄓˋ ㄞˊ, ] carcinogenous; to cause cancer [Add to Longdo]
致癌物质[zhì ái wù zhì, ㄓˋ ㄞˊ ˋ ㄓˋ, / ] carcinogen; cancer causing substance [Add to Longdo]
食道癌[shí dào ái, ㄕˊ ㄉㄠˋ ㄞˊ, ] esophageal cancer [Add to Longdo]
黄道十二宫[huáng dào shí èr gōng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄦˋ ㄍㄨㄥ, / ] the twelve equatorial constellations or signs of the zodiac in Western astronomy and astrology, namely Aries 白羊, Taurus 金牛, Gemeni 雙子|双子, Cancer 巨蟹, Leo 狮子, Virgo 室女, Libra 天秤, Scorpio 天蝎, Sagittarius 人馬|人马, Capricorn 摩羯, Aquarius 寶瓶|宝瓶, Pisces 雙魚|双鱼 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sign \Sign\, n. [F. signe, L. signum; cf. AS. segen, segn, a
   sign, standard, banner, also fr. L. signum. Cf. {Ensign},
   {Resign}, {Seal} a stamp, {Signal}, {Signet}.]
   That by which anything is made known or represented; that
   which furnishes evidence; a mark; a token; an indication; a
   proof. Specifically:
   (a) A remarkable event, considered by the ancients as
     indicating the will of some deity; a prodigy; an omen.
   (b) An event considered by the Jews as indicating the divine
     will, or as manifesting an interposition of the divine
     power for some special end; a miracle; a wonder.
     [1913 Webster]
 
        Through mighty signs and wonders, by the power of
        the Spirit of God.          --Rom. xv. 19.
     [1913 Webster]
 
        It shall come to pass, if they will not believe
        thee, neither hearken to the voice of the first
        sign, that they will believe the voice of the
        latter sign.             --Ex. iv. 8.
     [1913 Webster]
   (c) Something serving to indicate the existence, or preserve
     the memory, of a thing; a token; a memorial; a monument.
     [1913 Webster]
 
        What time the fire devoured two hundred and fifty
        men, and they became a sign.     --Num. xxvi.
                          10.
     [1913 Webster]
   (d) Any symbol or emblem which prefigures, typifles, or
     represents, an idea; a type; hence, sometimes, a picture.
     [1913 Webster]
 
        The holy symbols, or signs, are not barely
        significative; but what they represent is as
        certainly delivered to us as the symbols
        themselves.             --Brerewood.
     [1913 Webster]
 
        Saint George of Merry England, the sign of victory.
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
   (e) A word or a character regarded as the outward
     manifestation of thought; as, words are the sign of
     ideas.
   (f) A motion, an action, or a gesture by which a thought is
     expressed, or a command or a wish made known.
     [1913 Webster]
 
        They made signs to his father, how he would have
        him called.             --Luke i. 62.
     [1913 Webster]
   (g) Hence, one of the gestures of pantomime, or of a language
     of a signs such as those used by the North American
     Indians, or those used by the deaf and dumb.
     [1913 Webster]
 
   Note: Educaters of the deaf distinguish between natural
      signs, which serve for communicating ideas, and
      methodical, or systematic, signs, adapted for the
      dictation, or the rendering, of written language, word
      by word; and thus the signs are to be distinguished
      from the manual alphabet, by which words are spelled on
      the fingers.
      [1913 Webster]
   (h) A military emblem carried on a banner or a standard.
     --Milton.
   (i) A lettered board, or other conspicuous notice, placed
     upon or before a building, room, shop, or office to
     advertise the business there transacted, or the name of
     the person or firm carrying it on; a publicly displayed
     token or notice.
     [1913 Webster]
 
        The shops were, therefore, distinguished by painted
        signs, which gave a gay and grotesque aspect to the
        streets.               --Macaulay.
     [1913 Webster]
   (j) (Astron.) The twelfth part of the ecliptic or zodiac.
     [1913 Webster]
 
   Note: The signs are reckoned from the point of intersection
      of the ecliptic and equator at the vernal equinox, and
      are named, respectively, {Aries} ([Aries]), {Taurus}
      ([Taurus]), {Gemini} (II), {Cancer} ([Cancer]), {Leo}
      ([Leo]), {Virgo} ([Virgo]), {Libra} ([Libra]),
      {Scorpio} ([Scorpio]), {Sagittarius} ([Sagittarius]),
      {Capricornus ([Capricorn]), {Aquarius} ([Aquarius]),
      {Pisces} ([Pisces]). These names were originally the
      names of the constellations occupying severally the
      divisions of the zodiac, by which they are still
      retained; but, in consequence of the procession of the
      equinoxes, the signs have, in process of time, become
      separated about 30 degrees from these constellations,
      and each of the latter now lies in the sign next in
      advance, or to the east of the one which bears its
      name, as the constellation Aries in the sign Taurus,
      etc.
      [1913 Webster]
   (k) (Alg.) A character indicating the relation of quantities,
     or an operation performed upon them; as, the sign +
     (plus); the sign -- (minus); the sign of division /, and
     the like.
   (l) (Med.) An objective evidence of disease; that is, one
     appreciable by some one other than the patient.
     [1913 Webster]
 
   Note: The terms symptom and and sign are often used
      synonymously; but they may be discriminated. A sign
      differs from a symptom in that the latter is perceived
      only by the patient himself. The term sign is often
      further restricted to the purely local evidences of
      disease afforded by direct examination of the organs
      involved, as distinguished from those evidence of
      general disturbance afforded by observation of the
      temperature, pulse, etc. In this sense it is often
      called physical sign.
      [1913 Webster]
   (m) (Mus.) Any character, as a flat, sharp, dot, etc.
   (n) (Theol.) That which, being external, stands for, or
     signifies, something internal or spiritual; -- a term
     used in the Church of England in speaking of an ordinance
     considered with reference to that which it represents.
     [1913 Webster]
 
        An outward and visible sign of an inward and
        spiritual grace.           --Bk. of
                          Common Prayer.
     [1913 Webster]
 
   Note: See the Table of {Arbitrary Signs}, p. 1924.
      [1913 Webster]
 
   {Sign manual}.
   (a) (Eng. Law) The royal signature superscribed at the top of
     bills of grants and letter patent, which are then sealed
     with the privy signet or great seal, as the case may be,
     to complete their validity.
   (b) The signature of one's name in one's own handwriting.
     --Craig. Tomlins. Wharton.
     [1913 Webster]
 
   Syn: Token; mark; note; symptom; indication; signal; symbol;
     type; omen; prognostic; presage; manifestation. See
     {Emblem}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cancer \Can"cer\, n. [L. cancer, cancri, crab, ulcer, a sign of
   the zodiac; akin to Gr. karki`nos, Skr. karka[.t]a crab, and
   prob. Skr. karkara hard, the crab being named from its hard
   shell. Cf. {Canner}, {Chancre}.]
   1. (Zool.) A genus of decapod Crustacea, including some of
    the most common shore crabs of Europe and North America,
    as the rock crab, Jonah crab, etc. See {Crab}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.)
    (a) The fourth of the twelve signs of the zodiac. The
      first point is the northern limit of the sun's course
      in summer; hence, the sign of the summer solstice. See
      {Tropic}.
    (b) A northern constellation between Gemini and Leo.
      [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Formerly, any malignant growth, esp. one attended
    with great pain and ulceration, with cachexia and
    progressive emaciation. It was so called, perhaps, from
    the great veins which surround it, compared by the
    ancients to the claws of a crab. The term is now
    restricted to such a growth made up of aggregations of
    epithelial cells, either without support or embedded in
    the meshes of a trabecular framework.
    [1913 Webster]
 
   Note: Four kinds of cancers are recognized: (1) {Epithelial
      cancer, or Epithelioma}, in which there is no
      trabecular framework. See {Epithelioma}. (2) {Scirrhous
      cancer, or Hard cancer}, in which the framework
      predominates, and the tumor is of hard consistence and
      slow growth. (3) {Encephaloid cancer}, {Medullary
      cancer}, or {Soft cancer}, in which the cellular
      element predominates, and the tumor is soft, grows
      rapidy, and often ulcerates. (4) {Colloid cancer}, in
      which the cancerous structure becomes gelatinous. The
      last three varieties are also called {carcinoma}.
      [1913 Webster]
 
   {Cancer cells}, cells once believed to be peculiar to
    cancers, but now know to be epithelial cells differing in
    no respect from those found elsewhere in the body, and
    distinguished only by peculiarity of location and
    grouping.
 
   {Cancer root} (Bot.), the name of several low plants, mostly
    parasitic on roots, as the beech drops, the squawroot,
    etc.
 
   {Tropic of Cancer}. See {Tropic}.
    [1913 Webster]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 cancer
   crayfish
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 cancer [kãse]
   cancer; canker
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top