หรือคุณหมายถึง %by-paß%?
Search result for

*by-pass*

(8 entries)
(1.7575 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: by-pass, -by-pass-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passesn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
By-Passทางข้าม [การแพทย์]
flood by-passflood by-pass, ช่องลัดลดน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We'll call standbys in a few minutes.Stand-by-Passagiere werden in ein paar Minuten aufgerufen, Sir. Ich bitte Sie. Ocean's Thirteen (2007)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  By-pass \By"-pass\, n. (Mech.)
     A by-passage, for a pipe, or other channel, to divert
     circulation from the usual course.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top