Search result for

*bubo*

(67 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bubo, -bubo-
Possible hiragana form: *ぶぼ*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bubo(บิว'โบ) n. ภาวะต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบโดยเฉพาะที่ไข่ดันหรือรักแร้, See also: buboed adj. bubonic adj.
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
bubo(n) ฝีมะม่วง
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
bubonic(adj) บวม,เป็นฝี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bubo, venerealฝีมะม่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venereal buboฝีมะม่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buboฝีมะม่วง [การแพทย์]
Bubo Formationฝีมะม่วง [การแพทย์]
Bubo, Climaticโรคฝีมะม่วง [การแพทย์]
Bubonicบูโบนิค [การแพทย์]
Inguinale Buboesบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bubo, sharpen the battle claws.บูโบ ทำการลับคมกรงเล็บทำศึก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
"such as the bubonic plague,"อย่างเช่นกาฬโรค Fallen (2010)
It's about to get bubonic in here, for tonight, we're going to...มันเกี่ยวกับการเป็น ฝี ที่นี้ คืนนี้ เราจะไป The Story of the 50 (2012)
Let me get a bubonic moose nose omelet with cockroach paste and mouse jelly.ขอไขเจียวใส่จมูกกวางมูสติดฝีเน่า ทากับแมลงสาบและเยลลี่หนู Hotel Transylvania (2012)
Compared to what? The bubonic plague?เทียบกับอะไรดีล่ะ โรคสุดสยองมั๊ย No Country for Old Men (2007)
I mean, it could Bubonic Plague.มันอาจเป็นเชื้อกาฬโรคร้ายแรง Eagle Eye (2008)
This is Monsieur Bubon, the puppeteer.Das ist Monsieur Bubon, der Puppenspieler. The Premonition (1980)
-Your friend. Bubo, the owl.- Deinen Freund Bubo, die Eule. Clash of the Titans (1981)
But I will never part with you, my beloved Bubo.Aber ich werde mich nie von dir trennen, mein lieber BuboClash of the Titans (1981)
Bubo.BuboClash of the Titans (1981)
-His name is Bubo.- Ihr Name ist BuboClash of the Titans (1981)
Bubo!BuboClash of the Titans (1981)
Son of General BuboeiDarf ich dir Mr. Lam vorstellen? Er ist der Sohn von General Buboi. The Adventurers (1995)
Ray Lui's death isn't a matter too Most important of all we have to terminate BuboeiRay Lui ist zwar interessant fürs FBI, die wollen aber eigentlich gleich diesen General Buboi. The Adventurers (1995)
Ray Lui wants you to be the scapegoat Are you clear?Der Sohn von General Buboi ist ums Leben gekommen, also wirst du als sein The Adventurers (1995)
Take this with you when you reach Cambodia- Ich hab was für dich. Wenn du mit General Buboi zusammentriffst, drückst du auf den Knopf. The Adventurers (1995)
The helicopter is now 50 kilometers north of ChungchiWie ich die Strategie einschätze, fliegen sie direkt nach Samrong, ein Gebiet unter der Kontrolle von Buboi. The Adventurers (1995)
According to the route they are heading to The destination may be Samrong the zone under Buboei's controlSir, uns erreicht eben die Information, dass unser Stützpunkt von General Buboi eingenommen wurde. The Adventurers (1995)
And they moved all the documents awayIch bin gespannt, wie Buboi auf die The Adventurers (1995)
They are staying here 1 20 kilometers away from SamrongWir brauchen nur noch zu warten, bis General Buboi sich zeigt. The Adventurers (1995)
Indolent buboes. There's no doubt about it.Indolente Bubonen, zweifellos Syphilis. Lautrec (1998)
BUBO:BUBOLegend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Bubo, sharpen the battle claws.Bubo, lasst die Kampfkrallen wetzen. Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
He's trying to tear the bubo out of his bed.Er versucht, den Bubo aus seinem Nest zu ziehen. The Seventh Seal (1957)
Bubo bubo.Bubo buboVery Happy Alexander (1968)
- Bubo bubo? - Yes.- Bubo buboVery Happy Alexander (1968)
Bubo bubo.- Ja. Bubo buboVery Happy Alexander (1968)
Eagle owl, Bubo bubo.Uhu. Bubo buboVery Happy Alexander (1968)
Bubo bubo.Bubo buboVery Happy Alexander (1968)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะม่วง[N] venereal bubo, See also: kind of venereal disease with buboes, Syn. ฝีมะม่วง, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมน้ำเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereum
ฝีมะม่วง[N] bubo, Syn. โรคฝีมะม่วง, Example: ฝีมะม่วงเกิดจากเชื้อคลาไมเดียทราโคมาทิส สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้, Count unit: หัว, เม็ด, Thai definition: ชื่อฝีที่โคนขาหนีบเกิดจากต่อมน้ำเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรค
กาฬโรค[N] bubonic plague, See also: oriental plague, Example: ปีที่แล้วชาวบ้านแถบนี้ตายเพราะกาฬโรคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง มักมีอาการบวมนูนที่รักแร้เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมะม่วง[n.] (fīmamūang) EN: bubo   
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUBOLZ    B Y UW1 B OW2 L Z
BUBOLTZ    B Y UW1 B OW2 L T S
BUBONIC    B Y UW0 B AA1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bubonic    (j) (b y uu1 b o1 n i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beulen...bubonic [Add to Longdo]
Leistenbeule {f}bubo [Add to Longdo]
Beulenpest {f} [med.]bubonic plague [Add to Longdo]
Uhu {m} [ornith.]Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo); Northern Eagle Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
インタラクティブボタン[, intarakuteibubotan] (n) {comp} interactive button [Add to Longdo]
グローブボックス[, guro-bubokkusu] (n) glove box; glove compartment [Add to Longdo]
リブボールト[, ribubo-ruto] (n) rib vault [Add to Longdo]
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland) [Add to Longdo]
黒死病[こくしびょう, kokushibyou] (n) bubonic plague; black death [Add to Longdo]
腺ペスト[せんペスト, sen pesuto] (n) bubonic plague [Add to Longdo]
島梟[しまふくろう;シマフクロウ, shimafukurou ; shimafukurou] (n) (uk) Blakiston's fish owl (Bubo blakistoni) [Add to Longdo]
白梟[しろふくろう;シロフクロウ, shirofukurou ; shirofukurou] (n) (uk) snowy owl (Bubo scandiacus) [Add to Longdo]
鷲木菟[わしみみずく;ワシミミズク, washimimizuku ; washimimizuku] (n) (uk) Eurasian eagle owl (Bubo bubo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼠疫杆菌[shǔ yì gǎn jūn, ㄕㄨˇ ㄧˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Yersinia pestis; the bubonic plage bacillus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bubo \Bu"bo\ (b[=u]"b[-o]), n.; pl. {Buboes} (-b[-o]z). [LL.
   bubo the groin, a swelling in the groin, Gr. boubw`n.] (Med.)
   An inflammation, with enlargement, of a lymphatic gland, esp.
   in the groin, as in syphilis.
   [1913 Webster]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 bubo
   little owl
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top