Search result for

*bubbling*

(48 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bubbling, -bubbling-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we could just, uh, talk about what's about to happen here, okay, and see what emotions start bubbling up, and... talk.ถ้าเราจะ เอ่อ... คุยกันว่า เกิดอะไรขึ้นที่นี่ โอเค และเห็นมั้ยว่า อารมณ์มันเริ่มจะเดือดแล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
First bubbling note of city's evening chorus.ราวกับขับร้อง ประสานเสียงยามวิกาล Watchmen (2009)
Aren't you twojust bubbling over with sunshine this morning?คุณไม่เพียงแค่สอง bubbling ไปด้วยแสงแดดยามเช้านี้ Death Race 2 (2010)
The pain, well... what can you say about your skin bubbling off?ความเจ็บปวดมันช่าง.. แกจะอธิบายได้มั๊ยว่าผิวหนังพุพองและลอกออกมันเป็นยังไง Dark Side of the Moon (2010)
I detect some sublimated sentiment bubbling to the surface.ผมได้ตรวจพบส่วนผสมของพลังงาน กำลังผุดอยู่บนพื้นผิวโลก Course Correction (2010)
[Water bubbling]Take It! (2010)
Information from the odd museum show, a half-read article, some PBS documentary... it was all bubbling up in my frontal lobes, mixing itself together into a sparkling cocktail of useful information.ดังนั้นถ้าคุณอยากมีข้อมูลที่ไม่มีใครรู้ล่ะก็. . ตอนนี้ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Limitless (2011)
(WATER BUBBLING IN BONG)50/50 (2011)
This one's bubbling.อันนี้เดือดแล้ว Wild Bill (2011)
The pot is bubbling, The rice is steamingหม้อกำลังเดือด ข้าวกำลังสุก From Up on Poppy Hill (2011)
The whole sink started bubbling over.น้ำในท่อมันก็ดันขึ้นมา The End of the World as We Knew It (2011)
Baby Bear we got some bubbling' civilians in the soup. Can we get an ETA, over.หมีน้อย ช่วยแจ้งเวลาที่จะมาถึงหน่อย เปลี่ยน Roots (2011)
He had all the raw material just bubbling in there.ก่อนพวกเขาจะลงนรก อย่างเจฟฟรีย์นี่ Repo Man (2012)
( water bubbling )( เสียงฟองอากาศ ) Walk with Me (2012)
It's like ever since he came back into my life, all of these old feelings from high school just came bubbling back up.มันเหมือน นับตั้งแต่ เขากลับเข้ามาในชีวิต นั้นเป็นความรู้สึกเก่าทั้งหมด จากมัธยมปลาย แค่กำลังเดือดขึ้น The Nurse and the Curse (2012)
Just poppin' and bubbling'.ผุดขึ้นมาแล้วก็แตกออก Red Dawn (2012)
My gut, which according to Sweets' book, is subconscious analysis bubbling up to consciousness.ลางสังหรณ์ของฉันซึ่งอ้างตามหนังสือของสวีท มันเป็นจิตใต้สำนึก ที่ปิ๊งขึ้นมาในหัว ไม่ ไม่ ไม่ The Bod in the Pod (2012)
(POTION BUBBLING)เดือด Potion) Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
Okay, now the deal with the Fryolater is you wanna make sure all the wet is off of the potato product so that shit don't come bubbling' back up on ya.โย่ว เกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ เทอรี่หรอ เทอรี่งั้นหรอ Life Matters (2013)
- Uh, should it be bubbling like that?- เอ่อ, มันควรจะเดือดที่ต้องการที่ The Pirate Fairy (2014)
During the Iran hostage crisis in 1979, we started hearing rumblings of a crazy idea bubbling up through the Iranian savama.ในช่วงวิกฤติตัวประกันอิหร่าน ในปี 1979 เราเริ่มได้ยินข่าวลือหนาหู เรื่องความคิดบ้าๆ ในซาวามา (กระทรวงข่าวกรองและ ความมั่นคงแห่งชาติของอิสลาม) The Event Horizon (2014)
The bubblers are bubbling. Perfect!ไอ้ปุ๋งๆ ก็ปุ๋งแล้ว เอาล่ะวุ้ย เอาล่ะวุ้ย Smurfs: The Lost Village (2017)
I'll be bubbling, I'll be brewingจะจัดเตรียมน้ำเดือดพวยพุ่งเต็มที่ Beauty and the Beast (2017)
Just bubbling off your ass.อะไร Nothing to Lose (1997)
Everything that had been bubbling up inside her for 18 years.ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายใจแม่ของหนูตลอด 18 ปี X-Ray (2001)
(Bubbling)(Bubbling21 Grams (2003)
Do you remember the bathtub bubbling on the stove?จำน้ำในอ่าง เดือดอยู่บนเตาได้มั้ย? Hannibal Rising (2007)
- Yeah, I have a bubbling candle.- ใช่ เทียนบาบิลน Stardust (2007)
You said "Bubbling."เจ้าว่า "บาบิลน" Stardust (2007)
It's the air locks bubbling through, you see.ฟองอากาศถูกกั้นไว้ เห็นไหม The Water Horse (2007)
and a scandal bubbling.และเป็นเชมเปญที่แสนจะอื้อฉาว Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bubblingThe soup is bubbling in the pot.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉี่[n.] (chī) EN: hiss; sizzle ; bubbling   FR: grésillement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUBBLING    B AH1 B AH0 L IH0 NG
BUBBLING    B AH1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bubbling    (v) (b uh1 b l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
brodeln | brodelnd | gebrodeltto bubble | bubbling | bubbled [Add to Longdo]
sprudeln; blubbern | vor Ideen sprühento bubble | to be bubbling over with ideas [Add to Longdo]
übersprudeln | übersprudelnd | übersprudelt | übersprudelteto bubble over | bubbling over | bubbles over | bubbled over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
油然[ゆうぜん, yuuzen] (n,adj-t,adv-to) welling or bubbling up [Add to Longdo]
湧泉;涌泉[ゆうせん, yuusen] (n) bubbling or gushing spring; fountain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啵啵[bō bō, ㄅㄛ ㄅㄛ, ] onomat. bubbling noise [Add to Longdo]
烷基苯磺酸钠[wán jī běn huáng suān nà, ㄨㄢˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dodecylbenzene sulfonate (used as a bubbling agent in detergents) [Add to Longdo]
云涌[yún yǒng, ㄩㄣˊ ㄩㄥˇ, / ] in large numbers; in force; lit. clouds bubbling up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bubbling \bubbling\ adj.
   1. giving off bubbles; -- of a liquid. [Narrower terms:
    {foaming, frothing}; {effervescent}; {boiling}]
    [WordNet 1.5]
 
   2. stimulatingly lively, witty, and entertaining; -- of
    people.
 
   Syn: effervescent, scintillating, sparkling, sparkly,
     vivacious.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bubble \Bub"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Bubbled}; p. pr. & vb. n.
   {Bubbling}.] [Cf. D. bobbelen, Dan. boble. See {Bubble}, n.]
   1. To rise in bubbles, as liquids when boiling or agitated;
    to contain bubbles.
    [1913 Webster]
 
       The milk that bubbled in the pail.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To run with a gurgling noise, as if forming bubbles; as, a
    bubbling stream. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To sing with a gurgling or warbling sound.
    [1913 Webster]
 
       At mine ear
       Bubbled the nightingale and heeded not. --Tennyson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top