Search result for

*brei*

(163 entries)
(1.9313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brei, -brei-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Adorable.Liebreizend. The Huntsman: Winter's War (2016)
How did you get that? - New Breitling.นายรู้ได้ไง ไบรท์ลิงก์รุ่นใหม่ The Blind Banker (2010)
Wow, a breitling.ว้าว ไบร์ทลิ่ง Duress (2012)
You didn't get a Breitling watch or Prada shoes on a rent-a-cop's salary.คุณคงไม่มีนาฬิกาไบร์ทลิ่ง หรือใส่รองเท้าพราด้า จากเงินเดือนการ์ดหรอก The Gunk in the Garage (2012)
Project Debreifing Reportรายงานสรุปหลังการปฏิบัติงาน โครงการเทรดสโตน The Bourne Supremacy (2004)
voodooism, zombies- have been around for centuries.Voodoo und Zombies und dergleichen seit Jahrhunderten verbreitet. Zombie (1979)
It will no longer be a source of torment.Es wird kein Elend mehr verbreiten. Unidentified Flying Oddball (1979)
Send the word.Verbreitet die Nachricht. The Warriors (1979)
The Riffs sent out the word, they want 'em alive.Die Riffs ließen verbreiten, sie wollen sie lebend. The Warriors (1979)
They would have eaten you alive.Die hätten dich zu Brei gehauen. The Incredible Kung Fu Master (1979)
seven degrees eighteen minutes north latitude, 138 degrees eleven minutes east longitude!7°18° nördlicher Breite, 138°11 östlicher Länge. Pirates of the 20th Century (1980)
Feet spread. Now.Beine breit. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Feet spread. Now. That's it.Beine breit. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Another great human plan heard from:Auch eine verbreitete menschliche Eigenschaft. The Return of Starbuck (1980)
It gets to be a pretty sad state of affairs when these nature groups start using little children to perpetrate lies and propaganda.Ist es nicht beschämend, dass diese Naturschützer inzwischen schon kleine Kinder einsetzen, um ihre Lügen und ihre Propaganda zu verbreiten? The Super Scouts: Part 1 (1980)
I think you ought to paint it fire-engine red with a big white stripe down the side.Mal das Auto doch knallrot an, mit einem breiten, weißen Seitenstreifen. The Last Straw (1980)
News doesn't stay in one place very long around here.Hier verbreiten sich Neuigkeiten sehr rasch. The Travelling Man (1980)
And let's be quite clearabout this without beating about the bush, the plain fact of the matter is that it's a very important question indeed and people have a right to know.Ich möchte hier sehr deutlich machen, ohne um den heißen Brei herumzureden, dass man davon, glaube ich, ausgehen kann, dass dies eine überaus wichtige Frage für alle ist. Und der Bürger hat ein Recht auf Antwort. Big Brother (1980)
Haggis in missionary sauce, I shouldn'twonder.Haferbrei und Missionarssoße mit Innereien. The Official Visit (1980)
Got me drunk so as I can't tease the newly weds?Ich bin so breit gewesen, dass ich nicht mal das Brautpaar necken konnte. Two Champions of Death (1980)
I am in love with a young girl who returns my affection and who receives kindly the offer of my heart but my father takes it into his head to disturb our love by asking her in marriage.Ich bin sterblich in ein junges Mädchen verliebt, das meine Erklärung liebreich annimmt. Nun fällt es meinem Vater ein, selbst um sie anzuhalten, The Miser (1980)
Afterwards he pestered me why, did I think, had the French Ambassador left Rome?Er ließ mich nicht in Ruhe, er wollte wissen, was ich zum Abreisegrund des französischen Gesandten aus Rom denke. Oblomov (1980)
Before his departure, he had to send off the plan of new structures, move out of his flat and read books and newspapers.Vor seiner Abreise sollte er den Gutsplan nach Oblomowka schicken, die Wohnung räumen, Bücher und Zeitungen lesen. Oblomov (1980)
The guy tore ticket stubs and turned MC through a mail course.Er ist Kartenabreißer. Er wurde im Selbststudium Conferencier. Solo Sunny (1980)
Stub tearer to MC?Vom Kartenabreißer zum Conferencier? Solo Sunny (1980)
You know, after that incident in town, we're just within one damn inch... of having our names splattered all over the newspaper... and I don't have to tell you what an embarrassing situation... that can put all of us in.Nach dem Vorfall in der Stadt waren wir nur um Haaresbreite davon entfernt, unsere Namen in jeder Zeitung zu lesen und ich muss nicht erwähnen, in welch peinliche Lage uns das alle bringen kann. Tom Horn (1980)
I got a letter from Mason about a week ago just before we left Nairobi.Vor einer Woche erhielt ich 'nen Brief von Mason, kurz vor der Abreise in Nairobi. Altered States (1980)
Let him scramble your brains and turn you into a turnip so I can spend the next 20 years watering you.Lass dir von ihm das Gehirn zu Brei schlagen oder zu einer Rübe, damit ich dich die nächsten 2o Jahre wässern kann. Any Which Way You Can (1980)
Of course, that tar will take most of their hair off with it.Natürlich wird der Teer auch die meisten Haare abreißen. Any Which Way You Can (1980)
Jelly, sonny.Wie Brei, mein Junge. Any Which Way You Can (1980)
Jelly.Wie BreiAny Which Way You Can (1980)
"Jelly roll killed my mamaDer Brei hat meine Mama gekillt Any Which Way You Can (1980)
When they tear it down, I'll take Grace someplace and head to Miami.Wenn sie es abreißen, bringe ich sie woanders hin und fahre nach Miami. Atlantic City (1980)
People who live in this sort of disorder... this sort of moral and physical sewer... they spread it around them like an infectious disease.Menschen, die in so einem Chaos leben, in dieser Art moralischer Kloake, die verbreiten es wie eine ansteckende Krankheit. Bad Timing (1980)
Spreading your ideas across Europe.Ihre Ideen in Europa zu verbreiten. The Lady Banker (1980)
Wide shoulders, tanned dark eyes, energetic chin ... - Go on, please.Breite Schultern, braungebranntes Gesicht zwei kastanienbraune Augen, ein energisches Kinn. The Taming of the Scoundrel (1980)
Mr. Brubaker, sir... I wouldn't go around and be putting these ideas in nobody's head.Mr. Brubaker, Sir... ich würde solche Ideen nicht verbreiten. Brubaker (1980)
I'll slack you off, you fuzzy little foreigner and I'll fill your bagpipes with Wheatena!Die Faulheit treib ich dir aus, und ich fülle deinen Dudelsack mit HaferbreiCaddyshack (1980)
He's the best marksman in the mountains.Er ist der schärfste Schütze weit und breit. La Cage aux Folles II (1980)
Alex, did you see how kind they are now?Jack, deine Abreibung hat Wunder gewirkt. House on the Edge of the Park (1980)
- Eh, Ricky, what happens now?Hey Ricky, macht sie die Beine nicht breit? House on the Edge of the Park (1980)
We need Dr. Switzer and Dr. Salk to come into this neighborhood... and give it one big shot of penicillin.Jetzt müssen Dr. Switzer und Dr. Salk in die Nachbarschaft kommen und ihnen eine große Spritze Penizillin verabreichen! Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Our valorous comrade, Enderbreith Small who was in my film is here with usUnsere Genossin Enderbreit Small, aus meinem Film, ist hier bei uns! City of Women (1980)
They've threatened to demolish my houseSie wollen mein Haus abreißen. City of Women (1980)
Dem-o-li-tion!Abreißen, abreißen. City of Women (1980)
I widened that trail.Ich hab den Pfad breiter gemacht. Coal Miner's Daughter (1980)
Anyway, if you want to offer me work... you can always try your luck with my agent:Sollten Sie mir jedoch einen Vorschlag oder ein Angebot zu unterbreiten haben, können Sie ja unter nochmaliger Bemühung lhres Zeigefingers versuchen, meinen lmpresario zu erreichen: The Umbrella Coup (1980)
And from the serrations, the width of the cut, the depth approximately 3 inches into the flesh I'd say it matches the other killing pretty close. Close enough.Und nach der Verzahnung, der Breite und der Tiefe, etwa 8 cm, der Wunden zu urteilen, würde ich sagen, dass die beiden Morde so ziemlich zusammenpassen. Cruising (1980)
He gives the best beatings like six ways from Sunday.Er kann die Leute richtig zu Brei schlagen. Cruising (1980)
The other night he got stoned out. Came on to a guy at the Eagle's Nest.Neulich war er im Eagle's Nest total breit und baggerte einen Typen an. Cruising (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
BREIT    B R IY1 T
BREIER    B R AY1 ER0
BREISCH    B R AY1 SH
BREINER    B R AY1 N ER0
WEGBREIT    W EH1 G B R AY2 T
BREINING    B R AY1 N IH0 NG
BREITMAN    B R AY1 T M AH0 N
BREIGHTON    B R AY1 T AH0 N
BREIGHNER    B R EY1 N ER0
BREITLING    B R AY1 T L IH0 NG
BREITZMAN    B R AY1 T S M AH0 N
BREITBACH    B R AY1 T B AA2 K
BREITLING    B R AY1 T AH0 L IH0 NG
BREITHAUPT    B R AY1 TH AW0 P T
BREININGER    B R AY1 N IH0 NG ER0
BREITBARTH    B R AY1 T B AA2 R TH
BREITWEISER    B R AY1 T W AY2 S ER0
BREIDENBACH    B R AY1 D AH0 N B AA0 K
BREITKREUTZ    B R AY1 T K R OY2 T S
BREITENBACH    B R AY1 T AH0 N B AA0 K
BREIDENSTEIN    B R AY1 D AH0 N S T IY0 N
BREITENSTEIN    B R AY1 T AH0 N S T IY0 N
BREIDENSTEIN    B R AY1 D AH0 N S T AY0 N
BREITENSTEIN    B R AY1 T AH0 N S T AY0 N
BREITSCHWERDT    B R AY1 CH W ER0 T

German-Thai: Longdo Dictionary
breit(adj) กว้าง
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: S. Verbreitung, Verteilung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f}; Abnützung {f}; Abreibung {f}; Abschaben {n}; Abschleifung {f}abrasion [Add to Longdo]
Abreiben {n}abrasiveness [Add to Longdo]
Abreibung {f}working-over [Add to Longdo]
Abreibung {f}attrition [Add to Longdo]
Abreibung {f}rubdown [Add to Longdo]
Abreicherung {f}depletion [Add to Longdo]
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave [Add to Longdo]
Abreisedatum {n}departure date [Add to Longdo]
Abreisen {n}depart [Add to Longdo]
Abreisetag {m}departure day [Add to Longdo]
Abreißbewehrung {f}top reinforcement [Add to Longdo]
Abreißblock {m}tear-off notebook [Add to Longdo]
Abreißgebiet {n}stall range [Add to Longdo]
Abreißkalender {m}tear-off calendar [Add to Longdo]
Abreißrollenpapier {n}counter roll paper [Add to Longdo]
Abreiteplatz {m}warming-up area [Add to Longdo]
Abriss {m}; Abreißzettel {m}; Stichleitung {f}stub [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
nach verbreiteter Ansichtaccording to popular apprehension [Add to Longdo]
Ausbreiten {n}; Erweitern {n}widening; spreading [Add to Longdo]
Ausbreitung {f}; Verbreitung {f} [biol.]dispersal [Add to Longdo]
Ausbreitung {f}; Verbreitung {f}; Verteilung {f}; Streuung {f}spread [Add to Longdo]
Ausbreitung {f} in neue Lebensräume (einer Tierart) [biol.]radiation (of a species) [Add to Longdo]
Ausbreitungsgeschwindigkeit {f}velocity of propagation [Add to Longdo]
Ausbreitungswiderstand {m}spreading resistance [Add to Longdo]
Bandbreite (Frequenz) {f}; Streifenbreite {f}bandwidth [Add to Longdo]
Bandbreite {f} | Bandbreiten {pl}bandwidth | bandwidths [Add to Longdo]
Bandbreite {f}; Skala {f}; Spektrum {n}spectrum [Add to Longdo]
Bandbreite {f}; Breite {f} eines Bandesstrip width [Add to Longdo]
Brei {m} | Breie {pl}pap | paps [Add to Longdo]
Brei {m}porridge [Add to Longdo]
Brei {m}; breiige Masse {f} | zu Brei werden; zu Brei verarbeiten | etw. in Brei auflösenpulp | to pulp | to reduce sth. to pulp [Add to Longdo]
Breitausrüstung {f} [textil.]open finishing [Add to Longdo]
Breitband {n}broadband [Add to Longdo]
Breitband {n}wideband [Add to Longdo]
Breitbandleitung {f}wideband line [Add to Longdo]
Breitbandrauschen {n}broadband noise [Add to Longdo]
Breitband-ISDN {n}wide-band ISDN [Add to Longdo]
Breitband-Oszillator {m} | abstimmbarer Breitband-Oszillatorwideband oscillator | wideband tunable oscillator [Add to Longdo]
Breite {f}; Weite {f} | beschnittene Breite {f} | lichte Breite {f}width | trimmed width | clear width [Add to Longdo]
Breite {f} | Breiten {pl}breadth | breadths [Add to Longdo]
Breite {f}broadness [Add to Longdo]
Breite {f} | Breiten {pl}latitude | latitudes [Add to Longdo]
Breite {f}wide [Add to Longdo]
größte Breite {f} (eines Schiffes)beam (of a ship) [Add to Longdo]
Breiten...latitudinal [Add to Longdo]
Breiteneinstellung {f} [textil.]tentering [Add to Longdo]
Breitengrad {m}latitude [Add to Longdo]
Breitensport {m}mass sport; mass sports [Add to Longdo]
Breitschrift {f}wide font [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伸張[しんちょう, shinchou] Ausdehnung, Ausbreitung, Verbreitung [Add to Longdo]
冷水摩擦[れいすいまさつ, reisuimasatsu] kalte_Abreibung [Add to Longdo]
出発[しゅっぱつ, shuppatsu] Abfahrt, Abreise [Add to Longdo]
分布[ぶんぷ, bunpu] Verbreitung, Ausbreitung [Add to Longdo]
北緯[ほくい, hokui] noerdliche_Breite [Add to Longdo]
半熟[はんじゅく, hanjuku] halbgar, weichgekocht (Ei), halbreif [Add to Longdo]
南緯[なんい, nan'i] suedliche_Breite [Add to Longdo]
[はく, haku] AUSGEDEHNT, WEIT, BREIT, VIEL [Add to Longdo]
大幅[おおはば, oohaba] -breit, betraechtlich, bedeutend [Add to Longdo]
[てん, ten] AUSBREITEN [Add to Longdo]
[ふ, fu] AUSBREITEN, TUCH [Add to Longdo]
[はば, haba] -Breite, -Weite, Einfluss [Add to Longdo]
幅の広い[はばのひろい, habanohiroi] -breit [Add to Longdo]
広い[ひろい, hiroi] breit, -weit [Add to Longdo]
広まる[ひろまる, hiromaru] sich_ausbreiten, sich_verbreiten, bekannt_werden [Add to Longdo]
広める[ひろめる, hiromeru] verbreiten [Add to Longdo]
広漠[こうばく, koubaku] weit_und_breit, unendlich_weit [Add to Longdo]
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
[かく, kaku] VERBREITEN, AUSDEHNEN [Add to Longdo]
[ま, ma] REIBEN, ABREIBEN, KRATZEN [Add to Longdo]
敷く[しく, shiku] ausbreiten, auslegen, belegen [Add to Longdo]
普及[ふきゅう, fukyuu] verbreiten, ausbreiten, sich_verbreiten, sich_ausbreiten [Add to Longdo]
横幅[よこはば, yokohaba] -Breite [Add to Longdo]
江湖[こうこ, kouko] (breite) Oeffentlichkeit, -Welt [Add to Longdo]
経緯[けいい, keii] Laengen-und_Breitengrad, Einzelheiten, Umstaende [Add to Longdo]
[い, i] WAAGERECHTER FADEN (BEIM WEBEN), BREITENGRAD [Add to Longdo]
緯度[いど, ido] Breitengrad [Add to Longdo]
緯線[いせん, isen] Parallele_zum_Breitengrad [Add to Longdo]
縦横[たてよこ, tateyoko] Laenge_und_Breite [Add to Longdo]
縦横[たてよこ, tateyoko] Laenge_und_Breite [Add to Longdo]
膨れる[ふくれる, fukureru] schwellen, anschwellen, sich_aufblaehen, aufgehen (Teig), sich_ausbreiten, aergerlich_werden, muerrisch_werden [Add to Longdo]
配布[はいふ, haifu] weite_Verbreitung [Add to Longdo]
頒布[はんぷ, hanpu] austeilen, verteilen, verbreiten [Add to Longdo]
頭韻[とういん, touin] Stabreim, Alliteration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Arabic-English FreeDict Dictionary [fd-ara-eng]:

  Brei
    Brei

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Brei [brai] (n) , s.(m )
     pap; porridge; pulp
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top