Search result for

*break-up*

(52 entries)
(1.0738 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: break-up, -break-up-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break-up[N] การยุติความสัมพันธ์หรือการร่วมมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mechanical Break-Up Actuatorหัวฉีดที่ทำให้สารแตกตัวโดยใช้กลไก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
White male, age 21, brought in on a ten-day paper... after suicidal gesture... apparently precipitated by a... break-up of a relationship.ชายผิวขาวอายุ 21 รับตัวมาพิจารณา 10 หลังจากจะฆ่าตัวตาย สาเหตุจาก ถูกตัดความสัมพันธ์ Don Juan DeMarco (1994)
Roxanne Corinne and Andrew Jarrett are having an incredibly horrendous... public break-up on the quad...ร๊อกแซน คอรินน์ กับ แอนดรูว์ แจเร็ตต กำลังทะเลาะกัน 10 Things I Hate About You (1999)
Most people, when they go through a break-up, they go through a state of shock and they get depressed and they wanna be alone.พวกคนส่วนมากน่ะ เวลาที่อกหัก พวกเขาก็จะตกใจและห่อเหี่ยว แล้วก็อยากอยู่คนเดียว Hope Springs (2003)
Address/Jamsil a break-up message from Heung-seok.ที่อยู่/ จัมซี ข้อความบอกเลิกจากฮุงซุก Sad Movie (2005)
I don't deal with relationships, only break-ups!ผมไม่ได้ต่อรองจะผูกพันธ์ต่อ ต้องการเลิกอย่างเดียว Sad Movie (2005)
My first real break-up, happening right in front of me.การเลิกครั้งแรก เกิดขึ้นต่อหน้าผม Cashback (2006)
And in the weeks that followed the break-up,และในสัปดาห์ต่อจากการเลิกกัน Cashback (2006)
After my break-up with Suzy, I just couldn't fall asleep anymore.หลังผมเลิกกะซูซี่ ผมก็นอนไม่หลับอีก Cashback (2006)
My break-up with Suzy had left me with a sense that time had become unhinged.การเลิกกับซูซี่ทำให้ผม รู้ถึงเวลาที่หลุดออกมา Cashback (2006)
I feel the bolts of time slowly coming away from the break-up.ผมเห็นหมุดแห่งเวลา หลุดออกมาหลังเลิกกัน Cashback (2006)
Almost ripped my head off; it must've been a pretty bad break-up.- รู้แล้ว เล่นเอากะโหลกผมเกือบร้าว Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Of break-up letters, but I've actually written a few,จม.บอกเลิกมาตลอด แต่ฉันเคยเป็นฝ่ายเขียนมาแล้ว We're So Happy You're So Happy (2008)
- They say break-up sex is--พวกเค้าจุดไฟสปาร์กกันเมื่อไหร่เนี้ย Remains of the J (2009)
This is a break-up note?This is a break-up note? Hot Tub Time Machine (2010)
You're writing fucking break-up poetry.You're writing fucking break-up poetry. Hot Tub Time Machine (2010)
All right, I'm writing break-up poetry, okay?All right, I'm writing break-up poetry, okay? Hot Tub Time Machine (2010)
I'll get the break-up form.เดี๋ยวผมเอาแบบฟอร์มเตียงหักให้ Interpretive Dance (2010)
Maybe like a bad break-up or a fight that ended a friendship?อาจจะเป็นการแยกทางที่ไม่ลงตัว หรือการทะเลาะที่ทำให้เลิกเป็นเพื่อนกัน Exit Wounds (2010)
She's been amazing helping me deal with my break-up.เธอช่วยรักษาแผลใจให้ผม Bad Teacher (2011)
Tell me about the break-up. Was he upset?แล้วเขาเสียใจรึป่าว ที่เลิกกับแฟน Final Destination 5 (2011)
Nick went through a break-up last year that was really hard on him.นิกพึ่งเลิกกับแฟนปีที่แล้ว มันเป็นสิ่งที่ยากมาก The Landlord (2012)
I hear break-up sex is the best.ฉันได้ยินว่าเซ็กส์ก่อนเลิกกันนี่มันสุดยอด Blood Is the New Black (2012)
By the break-up drama unfolding before me, I assume you've met Haley.จากฉากเลิกราที่เปิดเผยต่อหน้าผมนี้ ผมเดาว่าคุณได้พบฮาลี่ย์แล้ว We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
Look, it doesn't matter whose fault the break-up was, okay?ดูมันไม่สำคัญที่มี ความผิดแตกขึ้นก็โอเค? Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Don't worry, love, she's already dished about your little break-up.ไม่ต้องห่วงที่รัก เขาเล่าเรื่อง ที่เธอเลิกกับแฟนแล้ว Adventures in Fae-bysitting (2013)
I was the first one to hear about your break-up.ฉันเป็นคนแรกที่รู้ว่าเธอเลิกกับเขา Dead to Me (2013)
Have you ever thought that with the stress of The Dawning, and the break-up--คุณเคยคิดว่ามีความเครียดของThe Dawning ไหม - จากการเลิกลา.. Hail, Hale (2013)
Break-ups are terrible. I get it.อกหักเป็นเรื่องร้ายแรง ฉันเข้าใจ Hot Water (2013)
Mona had told me about your break-up, and I think...โมน่าบอกผมว่าคุณอกหัก และผมคิดว่า... Hot Water (2013)
She went through the break-up soon after we met her and wasn't around much after it.เธออกหัก ตอนที่เราพบเธอ และเธอก็ไม่ได้มาบ่อยนัก Emma Wilson's Father (2015)
So we were told you know something about a break-up Emma had before she died?มีคนบอกกเราว่า เธอรู้เรื่อง การเลิกกันของเอ็มม่าก่อนที่เธอจะตาย Emma Wilson's Father (2015)
Rob, it's really important, babe, that you share all of your feelings in regards to the break-up of your family.ร็อบ เป็นเรื่องสำคัญมากนะ ที่ลูก ต้องระบายความรู้สึกทุกอย่างออกมา เรื่องที่ครอบครัวแตกแยก Smell the Weakness (2017)
Oh, uh, the "Break-Up." Yeah, that was... that was great.Der "Break-Up". Die war super. #RollUpToTheClubLike (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break-upAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
break-up    (n) - (b r ei1 k - uh p)
break-ups    (n) - (b r ei1 k - uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bersten {n}; Zerbersten {n}; Zerschellen {n}break-up [Add to Longdo]
Liquidationswert {m}break-up value [Add to Longdo]
Zerfall {m}; Zerrüttung {f}; Zersplitterung {f}; Auflösung {f}break-up [Add to Longdo]
Wulstaufbruch {m}bead break-up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658 [Add to Longdo]
三国时代[sān guó shí dài, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Three Kingdoms period after the break-up of the Han (220-280) [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
东魏[Dōng Wèi, ㄉㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] Eastern Wei of the Northern dynasties (534-550), formed from the break-up of Wei of the Northern Dynasties 北魏 [Add to Longdo]
桓玄[Huán Xuán, ㄏㄨㄢˊ ㄒㄩㄢˊ, ] Huan Xuan (369-404), general involved in the break-up of Eastern Jin [Add to Longdo]
西魏[Xī Wèi, ㄒㄧ ㄨㄟˋ, 西] Western Wei of the Northern dynasties (535-557), formed from the break-up of Wei of the Northern Dynasties 北魏 [Add to Longdo]
貂蝉[Diāo Chán, ㄉㄧㄠ ㄔㄢˊ, / ] Diaochan (-192), one of the Four legendary beauties 四大美女, in fiction a famous beauty at the break-up of Han dynasty, given as concubine to usurping warlord Dong Zhuo 董卓 to ensure his overthrow by fighting hero Lü Bu 呂布|吕布 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breakup \Break"up`\, Break-up \Break"-up`\, n.
   Disruption; coming apart; a separation and dispersion of the
   parts or members; as, a break-up of a meeting, assembly, or
   dinner party; the break-up of a spacecraft on re-entry into
   the atmosphere.
 
   Syn: separation, detachment.
     [1913 Webster +PJC]
 
   2. the termination of a relationship; a break-up of the
    government; the break-up of a marriage; the break-up of a
    business partnership; the break-up of a comedy team.
 
   Syn: dissolution.
     [WordNet 1.5 +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top