Search result for

*brash*

(67 entries)
(1.3389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brash, -brash-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious

English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brash, with just a hint of impishness.ดูร่าเริงและแฝงนัยแห่งความซุกซน Hope Springs (2003)
Brasher, how old's Cassidy?แบรสเชอร์ แคสสิดี้อายุเท่าไรแล้วหรอ The Forgotten (2004)
Somebody wants to send a big brash message, that's their business.ีลูกค้าผมต้องการส่งสารคำโตให้กับใครหลายๆ คน Red Eye (2005)
Don't you brash me.อย่าทะลึ่งกับแม่นะ Turas (2010)
Of course, sir. Fearless, arrogant, brash and gifted.แน่นอนครับ ไร้ความกลัว หยิ่งทะนง หุนหันพลันแล่น และมีพรสวรรค์ Batman: Under the Red Hood (2010)
♪ Hate to be so cocky and brash# Hate to be so cocky and brashThe Bones That Weren't (2010)
But before you get all bold and brash, take a look around and count the number of innocent victims that will die if you attempt to arrest me.ก่อนที่คุณจะ ทำสะเพร่าไป ลองมองไปรอบๆสิ และนับจำนวนคนบริสุทธ์ ที่จะต้องตาย Cat and Mouse (2012)
Grayson Global's brash new C.E.O.C.E.O. คนใหม่ผู้หุนหันพลันแล่นของเกรย์สัน โกลบอล Sabotage (2013)
Brash fuckers. "Oh, look at me, I don't own my own car.ทำเหมือนเป็นปีเตอร์ อุสตินอฟ คงไม่ได้ไปออก รายการพาร์กินสันเร็ว ๆ นี้หรอก Sexy Rollercoasters (2017)
Fitzpatrick was right. They were brash fuckers.ฉันขับรถของคนอื่น เหมือนเป็นคนขับรถประจำทาง Sexy Rollercoasters (2017)
That's Nikki Brashears.Das ist Nikki Brashears. April Fool's Day (1986)
I had a little brother, Abrasha. He was eight years old.Ich hatte einen jüngeren Bruder namens Abrasha, der acht Jahre alt war. Broken Silence (2002)
We picked up Ron Abrash this morning.Wir haben Ron Abrash heute Morgen aufgegabelt. Mr. Monk and the Missing Granny (2004)
Lucian has sacked two estates in Brashov, my lord, and made off with the contents of their armories.Lucian hat zwei Anwesen in Brashov geplündert und Waffen erbeutet. Underworld: Rise of the Lycans (2009)
Name is Dobrashin Garasovic.Sein Name ist Dobrashin Garasovic. Tin Soldiers (2011)
Dig up everything you can on Dobrashin Garasovic.Grab alles über einen Dobrashin Garasovic aus. Tin Soldiers (2011)
Forensics confirms Niko's prints at Dobrashin Garasovic's house.Die Forensik bestätigt, dass es Nikos Fingerabdrücke in Dobrashin Garasovics Haus sind. Tin Soldiers (2011)
Julia brasher.Julia Brasher. Chapter One: 'Tis the Season (2014)
So, brasher, you said You were new in the division. Three months.- Also Brasher, Sie sagten, Sie seien neu in unserer Abteilung. Chapter One: 'Tis the Season (2014)
Brasher's out the car with the gun in her hand before I even put it in park.Brasher ist mit einer Waffe aus dem Auto raus, noch bevor das Auto stand. Chapter Two: Lost Light (2015)
Brasher, two unsats...Brasher. Zwei Verstöße... Chapter Three: Blue Religion (2015)
Edge and Brasher.Edge und Brasher. Chapter Six: Donkey's Years (2015)
Did you interview Officer Brasher yet?- Haben Sie Officer Brasher schon befragt? Chapter Seven: Lost Boys (2015)
- He wasn't armed. - He grabbed Brasher's gun.- Er entriss Brasher die Waffe. Chapter Seven: Lost Boys (2015)
Brasher gave RHD a preliminary statement.Brasher hat beim Raub- und Morddezernat das vorläufige Statement abgegeben. Chapter Seven: Lost Boys (2015)
Fewer of Brasher's fellow officers around to see it go down.Dann sind weniger Kollegen von Brasher da, die das mitbekommen. Chapter Seven: Lost Boys (2015)
Also gives you more time to get Brasher to change her story.Außerdem hast du mehr Zeit, Brasher dazu zu bringen, ihre Geschichte zu ändern. Chapter Seven: Lost Boys (2015)
I heard Officer Brasher shouting commands to the suspect.Ich habe gehört, wie Officer Brasher dem Verdächtigen Befehle zugerufen hat. Chapter Seven: Lost Boys (2015)
Officer Brasher was behind him.Officer Brasher war hinter ihm. Chapter Seven: Lost Boys (2015)
Did you see Officer Brasher draw her weapon?Haben Sie gesehen, wie Officer Brasher ihre Waffe zog? Chapter Seven: Lost Boys (2015)
You talking about Officer Brasher's version of events versus yours?Sprechen Sie von Officer Brashers Schilderung der Ereignisse gegenüber Ihrer? Chapter Seven: Lost Boys (2015)
Brasher.Brasher. Chapter Nine: The Magic Castle (2015)
Waits, Stokes, Brasher...Waits, Stokes, Brasher. Chapter Nine: The Magic Castle (2015)
You're all right, Brasher.- Du bist okay, Brasher. Chapter Eight: High Low (2015)
Yeah, Brasher, captain wants to see you A.S.A.P.Brash, der Captain will Sie sehen, sofort. Chapter Eight: High Low (2015)
He fucked you, Brasher.Er hat Sie gefickt, Brasher. Chapter Eight: High Low (2015)
He screwed you, Brasher, and betrayed all of us.Er hat dich beschissen, Brasher. Und uns alle. Chapter Eight: High Low (2015)
Whatever he might say about the incident involving officer Brasher will be discounted.Egal, was er über den Zwischenfall mit Officer Brasher sagt, es zählt nicht. Chapter Ten: Us and Them (2015)
You're not firing Brasher.Sie feuern Brasher nicht. Chapter Ten: Us and Them (2015)
Brasher.- Oh. Brasher. Victim of the Night (2016)
I haven't seen Officer Brasher since she transferred to Pacific.Ich hab Officer Brasher seit ihrem Wechsel zur Pacific nicht gesehen. Victim of the Night (2016)
Brasher.- Brasher. Victim of the Night (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามหาว[V] become brash, See also: become rampant, Syn. กำเริบ, กำเริบเสิบสาน, หยาบช้า, Ant. สุภาพ, อ่อนโยน, Example: นับวันฝ่ายลูกน้องจะยิ่งสามหาวขึ้น เพราะฉะนั้นกำราบพวกมันเอาไว้บ้าง, Thai definition: ทำอย่างได้ใจหรือเหิมใจ, เริ่มรุนแรงหยิ่งผยองมากขึ้น
หน้าหนา[V] be shameless, See also: be brazen, be barefaced, be brash, Syn. หน้าด้าน, หน้าทน, Ant. หน้าบาง, Example: เขาช่างหน้าหนาเหลือเกินที่กล้ามาขอยืมเงินเธอ
ก๋ากั่น[ADJ] brazen, See also: brash, Syn. อวดกล้า, Example: ผู้หญิงคนนี้ท่าทางก๋ากั่นเหมือนผู้ชาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามหาว[adj.] (sāmhāo) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant   FR: grossier ; vulgaire

CMU English Pronouncing Dictionary
BRASH    B R AE1 SH
BRASHER    B R AE1 SH ER0
BRASHEAR    B R AE1 SH IH0 R
BRASHERS    B R AE1 SH ER0 Z
BRASHIER    B R AE1 SH IY0 ER0
BRASHEARS    B R AE1 SH IH0 R Z
BRASHNESS    B R AE1 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brash    (j) (b r a1 sh)
brasher    (j) (b r a1 sh @ r)
brashest    (j) (b r a1 sh i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frechheit {f}brashness [Add to Longdo]
Schnodderigkeit {f}brashness; flippancy [Add to Longdo]
dreist; aufdringlich {adj}brash [Add to Longdo]
schnodderig; schnoddrig {adj}brash; flippant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
図太い[ずぶとい, zubutoi] (adj-i) bold; shameless; cheeky; brash; impudent [Add to Longdo]
溜飲[りゅういん, ryuuin] (n) water brash; sour stomach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brash \Brash\, a. [Cf. Amer. bresk, brusk, fragile, brittle.]
   Brittle, as wood or vegetables. [Colloq., U. S.] --Bartlett.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brash \Brash\, n. [See {Brash} brittle.]
   1. A rash or eruption; a sudden or transient fit of sickness.
    [1913 Webster]
 
   2. Refuse boughs of trees; also, the clippings of hedges.
    [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) Broken and angular fragments of rocks underlying
    alluvial deposits. --Lyell.
    [1913 Webster]
 
   4. Broken fragments of ice. --Kane.
    [1913 Webster]
 
   {Water brash} (Med.), an affection characterized by a
    spasmodic pain or hot sensation in the stomach with a
    rising of watery liquid into the mouth; pyrosis.
 
   {Weaning brash} (Med.), a severe form of diarrhea which
    sometimes attacks children just weaned.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brash \Brash\ (br[a^]sh), a. [Cf. Gael. bras or G. barsch harsh,
   sharp, tart, impetuous, D. barsch, Sw. & Dan. barsk.]
   Hasty in temper; impetuous. --Grose.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top