Search result for

*brainwash*

(71 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brainwash, -brainwash-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brainwash[VT] ล้างสมอง, See also: ชักจูงให้เชื่อตามที่พูด, Syn. proselytize
brainwash[N] การล้างสมอง, See also: การชักจูงให้เชื่อตามที่พูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade

English-Thai: Nontri Dictionary
brainwash(n) การล้างสมอง
brainwash(vt) ล้างสมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brainwashingการล้างสมอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- How reality TV is brainwashing us.- รายการเรียลลิตี้ล้างสมองเรายังไง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- It's brainwashing.นั่นเป็นแบบที่มันอยากจะเก็บพวกเธอเอาไว้ Cold Comfort (2009)
Marshal, the North Koreans used American POWs during their brainwashing experiments.แล้วคุณรู้มั้ยว่า เกาหลีเหนือ ใช้เชลยทหารอเมริกา เป็นหนูทดลองการล้างสมอง Shutter Island (2010)
Is this how you brainwashed Mindy?ถึงเวลาที่มินดี้ต้องเตรียมตัวเช่นกัน Kick-Ass (2010)
You say brainwashed. I say made it into a game.มาร์คัส Kick-Ass (2010)
We know that the Goa'uld had brainwashing technology, could make a man turn against his mother and be proud of it.พวกเรารู้ว่าพวกโกอู มีเทคโนโลยีการล้างสมอง ซึ่งสามารถทำให้คนๆหนึ่งเป็นศัตรูกับ แม่ของเขาได้อย่างภาคภูมิใจด้วยซ้ำ Subversion (2010)
I believe you've witnessed the effects of this brainwashing technology first hand.ผมเชื่อว่าคุณเคยเห็น ผลของเทคโนโลยีล้างสมองมาครั้งหนึ่ง Subversion (2010)
We have brainwashing technologies.พวกเรามีเทคโนโลยีล้างสมอง Subversion (2010)
You think I was brainwashed?นายคิดว่าฉันโดนล้างสมองหรอ? Subversion (2010)
We know that the Goa'uld had brainwashing technology.พวกเรารู้ว่ากูลด์ มีเทคโนโลยีล้างสมอง Incursion: Part 1 (2010)
If I'd known killing him and bringing him back was the only way to beat that brainwashing technology,ถ้าผมรู้ว่าการฆ่าเขาและช่วยชีวิตเขากลับมา เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเขาจากการล้างสมอง Incursion: Part 1 (2010)
At least the brainwashingอย่างน้อยการล้างสมอง Incursion: Part 1 (2010)
He's brainwashed them, edgar.เขาล้างสมองพวกนั้นไปแล้วเอ็ดก้าร์ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Because you brainwashed our dog.เพราะว่าแกล้างสมองหมาของเราไงล่ะ Excellence in Broadcasting (2010)
Of a man who is being brainwashed by a cult?ของชายคนนึงที่ถูกล้างสมองโดยลัทธิเฉพาะกลุ่ม? The Science of Illusion (2010)
The whole point with the kids' show is that you have an opportunity to, you know, brainwash a bunch of normal kids into geeks, you know?ด้วยการออกรายการสำหรับเด็ก นั่นเป็นโอกาสที่คุณจะ... ล้างสมองเด็กๆ โดยทั่วไปได้ ให้เป็นคนเก่ง รู้บ้างไหมล่ะ? The Body and the Bounty (2010)
He's been brainwashed.เขาถูกล้างสมอง Resistance (2010)
These aren't brainwashed radicalized kids on a student visa.พวกนี้ไม่ใช่เด็กหัวรุนแรงที่ถูกล้างสมอง เข้าประเทศมาได้โดยใช้วีซ่านักเรียน Countdown (2011)
Oh, shoving your fingers down your throat like the rest of your brainwashedโอ้ เอานิ้วล้องคอ เหมือนพวกที่ถูกล้างสมอง New York (2011)
What are you gonna do, brainwash him?นายจะทำยังไงล่ะ ล้างสมองเขารึ? Something to Watch Over Me (2011)
When I do it, it's brainwashing.ฉันจะทำ นายบอกว่าฉันล้างสมอง Something to Watch Over Me (2011)
'Cause they've got you brainwashed into thinking you're as monstrous as they are!เพราะพวกเขาฝังหัวนาย ให้คิดว่า นายก็ชั่วพอๆกับพวกเขา Dog Eat Dog (2011)
Those... those people have brainwashed my son.คนพวกนั้น.. ต้องล้างสมองลูกชายฉันแล้วแน่ๆ The Tides That Bind (2011)
So the idea was abducting foreign nationals and brainwashing them.งั้นไอเดียของมันคือการลักพาตัว ชาวต่างชาติ แล้วเอามาล้างสมอง Falling Ash (2011)
Because you prefer more old-school brainwashing techniques?เพราะว่าคุณต้องการ อะรที่มันเป็นแบบธรรมเนียมเก่าๆ มากว่าการใช้การล้างสมอง Falling Ash (2011)
That you were spared by Division that night and brought back here to be raised by them, brainwashed to be their... their doll.ว่าคุณถูกดิวิชั่นเแยกไป ในคืนนั้น และถูกนำมาเลี้ยง ล้างสมอง เพื่อเป็นหุ่นเชิดให้เขา Clawback (2011)
Well, I said it was an evil brainwashing tool used by big corporations to corrupt the peoples.ฉันบอกไปว่ามันเป็นเครื่องล้างสมอง ที่องค์กรใหญ่ๆเอาไว้ใช้ควบคุมมนุษย์ The Tall Man (2012)
He'd been brainwashed.เขาถูกล้างสมอง The Tall Man (2012)
Even my friend Jill Valentine was seized and brainwashed by Umbrella.แม้แต่จิลล์ เวเลนไทน เพื่อนฉันยังถูกมันจับไปล้างสมอง Resident Evil: Retribution (2012)
Total brainwashing.ตัวล้างสมอง Fae-nted Love (2012)
He gains his trust, then he brainwashes him.เขาทำให้เทรเวอร์ไว้ใจ แล้วล้างสมองเขา  ()
They've figured out how to brainwash people that play their game.พวกเขา ค้นพบวีธีที่เข้าไป บังคับสมองของผู้คน โดยให้พวกเขาเล่นเกมส์นั้น Playtime (2012)
It uh, brainwashes a person so that they kill somebody and they commit suicide.เพื่อเข้าควบคุทมสมอง ของคนเล่น ทำให้พวกเขา ฆ่าใครซักคน และ ให้พวกเขา ฆ่าตัวตาย Playtime (2012)
Besides, I know you were brainwashed like Mark and Yvonne.ที่จริงแล้ว ผมรู้ว่า คุณถูกควบคุม สมอง เหมือน มาร์ค และ ยูวัน Playtime (2012)
The white-haired man had nearly twenty years to brainwash her into believing anything he wanted.ชายผมขาว ใช้เวลาเกือบยี่สิบปี เพื่อจะล้างสมอง ให้เธอเชื่อในสิ่งที่เขาต้องการ Intuition (2012)
People will say I was broken, I was brainwashed.ผู้คนอาจพูดว่าผมหมดหนทาง หรือถูกล้างสมอง State of Independence (2012)
There's only so many ways this goes-- kidnap/ransom, torture/murder, or brainwash/cult.มันก็มีตั้งหลายวิธี ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ ,ทรมานฆาตกรรม, หรือล้างสมองคลั่งลัทธิ Gone Maybe Gone (2012)
I was brainwashed.ฉันถูกล้างสมอง The Choice (2012)
He was brainwashed into sparking that fire.เขาถูกล้างสมองให้จุดไฟนั่น After School Special (2013)
The nutty Professor has got her totally brainwashed.ศาสตราจารย์บ้านั่นล้างสมองเธอไปแล้ว Stand by Me (2013)
The nutty professor's got her totally brainwashed.ศาสตร์จารย์บ๊องของเธอล้างสมองเธอไปหมดแล้ว Because the Night (2013)
Well, it would be if you needed to brainwash Bonnie into committing a massacre.แต่มันเป็นได้ถ้านายต้องการล้างสมองบอนนี่ ให้เป็นผู้ต้องหาการสังหารหมู่ Because the Night (2013)
He brainwashed her to kill you.เขาล้างสมองให้เธอมาฆ่าคุณ Because the Night (2013)
I thought you were going to bring Jeremy back, but it turned out you were just a brainwashed crazy person, so technically, you're a walking reminder of all the horrible things that have happened to me.ฉันเคยคิดว่าเธอจะพาเจรามีกลับมา แต่มันก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอเป็นคนบ้าถูกล้างสมอง ดังนั้นจริงๆแล้ว เธอนั่นแหละคือตัวเตือนความจำ Pictures of You (2013)
Yeah, because you all crazy and brainwashed.ใช่เพราะคุณถูกล้างสมองไปแล้ว แล้วมันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่ Pictures of You (2013)
That's leadership. Or brainwashing, or something.นั่นคือความเป็นผู้นำ หรือล้างสมอง หรือบางสิ่งบางอย่าง Transformers: Age of Extinction (2014)
This Weatherly character -- you said they brainwashed him, right?แล้วเวเธอร์ลี่ นั่นล่ะ แกบอกว่า พวกนั้นล้างสมองเขา ใช่ไหม  ()
Penguin has brainwashed this poor soul.เจ้าเพนกวิ้นได้ล้างสมองนายคนนี้ Rise of the Villains: By Fire (2015)
Penguin has brainwashed this poor soul. Can we help? I'll leave you two to it.เพนกวิ้นล้างสมองเจ้าคนน่าสงสาร นี่ไปแล้ว เราช่วยได้ไหม ฉันจะปล่อยเธอสองคนไว้นี่นะ Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
Brainwashing by corporations, the corruption of the banking system ... gone... gone.การล้างสมองของบิรษัทต่าง ๆ คอรัปชั่น ในระบบธนาคารให้หมด Criminal (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างสมอง[V] brainwash, Syn. ล้างความคิด, Example: ทางการได้ส่งผู้ที่พูดภาษาเขมรมาล้างสมองเขาและเพื่อน, Thai definition: พยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ของคนคนหนึ่ง
ล้างสมอง[V] brainwash, Thai definition: ความพยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ของคนคนหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้างสมอง[v. exp.] (lāng samøng) EN: brainwash   FR: faire un lavage de cerveau

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAINWASH    B R EY1 N W AA2 SH
BRAINWASHED    B R EY1 N W AA2 SH T
BRAINWASHING    B R EY1 N W AA2 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brainwash    (v) (b r ei1 n w o sh)
brainwashed    (v) (b r ei1 n w o sh t)
brainwashes    (v) (b r ei1 n w o sh i z)
brainwashing    (v) (b r ei1 n w o sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehirnwäsche {f} | Gehirnwäschen {pl} | Gehirnwäsche unterziehendbrainwash | brainwashes | brainwashing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレーンウォッシング[, bure-n'uosshingu] (n) brainwashing [Add to Longdo]
洗脳[せんのう, sennou] (n,vs) brainwashing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗脑[xǐ nǎo, ㄒㄧˇ ㄋㄠˇ, / ] brainwash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 brainwash \brainwash\ v. [imp. & p. p. {brainwashed}; p. pr. &
   vb. n. {brainwashing}]
   1. to persuade completely; as, the propaganda brainwashed
    many people.
    [WordNet 1.5]
 
   2. to to indoctrinate forcibly or by means of torture, or by
    constant psychological pressure.
 
   Syn: submit to brainwashing.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top