Search result for

*bose*

(125 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bose, -bose-
Possible hiragana form: *ぼせ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
globose[ADJ] ซึ่งมีทรงกลม, See also: กลมเหมือนลูกโลก, Syn. round, globular
verbose[ADJ] ซึ่งใช้ถ้อยคำมากเกินไป, See also: ซึ่งใช้ภาษาฟุ่มเฟือย, ซึ่งใช้คำมากเกินไป, Syn. wordy, prolix, talkative, Ant. laconic
verbosely[ADV] อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป, Syn. wordily, lengthily, oratorically, talkatively
verboseness[N] การใช้ถ้อยคำมากเกินไป, Syn. loquacity, grarrulity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gibbose(กิบ'บิส) adj. ซึ่งนูนทั้ง 2 ด้าน
verbose(เวอโบส') adj. ใช้คำมากเกินไป,ใช้ถ้อยคำมากเกินไป,ใช้คำหรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,มีคำมาก, See also: verbosity,verboseness n., Syn. prolix,wordy

English-Thai: Nontri Dictionary
verbose(adj) ซึ่งใช้คำฟุ่มเฟื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulbose; bulbous๑. มีหัว [แบบหอม]๒. คล้ายหัว [แบบหอม]๓. ป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbous; bulbose๑. มีหัว [แบบหอม]๒. คล้ายหัว [แบบหอม]๓. ป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corymboseเรียงแบบช่อเชิงหลั่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
globoseทรงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thromboseเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenosine Diphosphoribose, Transferaseทรานซ์เฟอเรสอดีโนซีนไดฟอสโฟไรโบส [การแพทย์]
Deoxyriboseดีออกซีไรโบส,ดีออกซิไรโบส [การแพทย์]
Deoxyribose Metabolismดีออกซิไรโบสเมตาโบลิซึม [การแพทย์]
deoxyriboseดีออกซีไรโบส, น้ำตาลชนิดหนึ่งที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 5 อะตอม  พบเป็นส่วนประกอบย่อยของ DNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
riboseไรโบส, น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอมเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบของ RNA   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose.ไม่ต้องสงสัยเลย, ที่พูดมามันช่างฟุ่มเฟือย และเกินจำเป็นจริงๆ V for Vendetta (2005)
Kolnas found me a Bosendorfer piano. The best.โคลนัส หาเปียโน Bosendorfer ให้ฉันได้แล้ว Hannibal Rising (2007)
For a non-physicist, you have a remarkable grasp of how electric dipoles in the brain's water molecules could not possibly form a Bose condensate.ใช่ สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่นักฟิสิกส์ คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าคู่อิเลคตรอนของไฟฟ้า ที่โมเลกุลของน้ำในสมอง The Maternal Congruence (2009)
Boseefus, give them some gumbo now!ทุกคนสกัดจับมันให้ใด้ Rango (2011)
I have changed the way we think about Bose-Einstein condensates, and I am also the one who got Nutter Butters in the cafeteria vending machine.เปลี่ยนแนวคิดเราในทฤษฎี เปลี่ยนสถานะสสารของโบสไอน์สไตน์ แถยยังเป็นคนทำให้เครื่องกดขนม ในโรงอาหารมีนัตเตอร์บัตเตอร์ขาย The Parking Spot Escalation (2012)
Detective Boseman. Thanks for coming out.นักสืบโบสแมนครับ ขอบคุณที่มาที่นี่ The Gathering (2013)
My thrombosis.Meine ThromboseThe Gentleman from Epsom (1962)
Coronary thrombosis.KoronarthromboseLove on a Pillow (1962)
Miss Dubose is on her porch.Miss Dubose ist auf der Veranda. To Kill a Mockingbird (1962)
- Hey, Miss Dubose.- Hey, Miss DuboseTo Kill a Mockingbird (1962)
You say, "Good afternoon, Miss Dubose."Man sagt: "Guten Tag, Miss Dubose." To Kill a Mockingbird (1962)
Good afternoon, Miss Dubose.Guten Tag, Miss DuboseTo Kill a Mockingbird (1962)
Miss Dubose, the gardens at Bellingrath have nothing to compare... with your flowers.Miss Dubose, die Gärten von Bellingrath... können sich kaum mit Ihren Blumen messen. To Kill a Mockingbird (1962)
Well, grand seeing' you, Miss Dubose.Nun, schön Sie zu sehen, Miss DuboseTo Kill a Mockingbird (1962)
My wife's having a difficult birth and suffers from thrombosis.Meine Frau hat eine schwere Entbindung und hat ThromboseDie endlose Nacht (1963)
Don't get on my nerves, TaddeoMach mich nicht bose, Taddeo Pagliacci (1968)
You are seeking information about a poison, that causes heart thrombosis and is not chemically... detectable in the human body?Sie möchten sicher Auskunft über ein Gift, das Herzthrombosen erzeugt und chemisch... im Menschenkörper nicht nachweisbar ist? The Zombie Walks (1968)
And there goes the Challenger, being chased by the blue, blue meanies on wheels.Und da rast der Challenger dahin, verfolgt von den bosen Uniformen. Vanishing Point (1971)
Two nasty Nazi cars are close behind the beautiful lone driver, the police numbers are gettin' closer, closer, closer to our soul hero in his soul-mobile.Zwei bose Naziwagen sind knapp hinter dem schonen einsamen Fahrer, die Polizei kommt unserem Seelenhelden in seinem Seelenmobil immer naher. Vanishing Point (1971)
"If the evil spirit arms the tiger with claws, Brahman provided wings for the dove.""Wenn der bose Geist den Tiger mit Klauen bewaffnet, verleiht Brahman der Taube Flugel." Vanishing Point (1971)
For, by the latest information, our soul Challenger has just broken the ring of evil the deep blue meanies have so righteously wrought.Unseren letzten Informationen nach hat unser Seelen-Challenger die Barrikade des Bosen durchbrochen, die die bosen Uniformen so selbstgerecht errichtet haben. Vanishing Point (1971)
Because you ain't running back to Andersen with them eyes rolling back in your head... ... tellinghimthatthesereal badmen have been following us day and night.Erzahl Mr. Andersen jetzt nicht mit solch entsetzten Augen, entsetzlich bose Manner verfolgten ihn. The Cowboys (1972)
And when he died, they told me it was a thrombosis.Als er starb, hieß es, es sei eine ThromboseElectra Glide in Blue (1973)
Among other things, coronary thrombosis.Unter anderem koronarer ThromboseInvasion of the Bee Girls (1973)
But what about a 21-year-old boy that dies of thrombosis?Was ist mit einem 21- jährigen Jungen, der an Thrombose stirbt? Invasion of the Bee Girls (1973)
- All the signs of a massive coronary.- Eine schlimme KoronarthromboseThe Parallax View (1974)
It looks bad, Jack.Es sieht bose aus, Jack. The Towering Inferno (1974)
Mo Moskowitz, he had a coronary.Mo Moskowitz hatte eine KoronarthromboseAnnie Hall (1977)
You're a naughty Oskar.Du bist aber ein boser Oskar! The Tin Drum (1979)
She's had a massive thrombosis. It's a serious heart attack.Sie hatte eine schwere Thrombose und jetzt noch einen Herzanfall. Gandhi (1982)
If I can get electric current through his system, it'll break the magnetic field and counteract the clotting.Verpasse ich ihm einen Elektroschock, kann ich das Magnetfeld stören, die Thrombose vielleicht noch aufhalten. The Enemy Within (1986)
What harm have I done?Was habe ich Boses getan? Il trovatore (1988)
I don't want you to be angry with me for having predicted it.Ich will nicht, dass du mir bose bist, weil ich's dir vorausgesagt habe. Postcards from the Edge (1990)
Are you less mad at me?Bist du noch so bose auf mich? Postcards from the Edge (1990)
I've always been less mad at you, Mama.Ich war niemals so bose auf dich, Mami. Postcards from the Edge (1990)
She has suffered a coronary thrombosis.Sie hat eine Koronarthrombose erlitten. The Rainbow Thief (1990)
This is Bosis Spool.Das ist Bose Spool. Wild at Heart (1990)
J'Dan used deoxyribose suspensions to carry the encoded files.J'Dan benutzte Deoxyribose- Suspensionen, um kodierte Dateien zu transportieren. The Drumhead (1991)
Vascular spasms. He could get a heart attack.Er hatte Gefäßspasmen und riskiert eine ThromboseMan Bites Dog (1992)
Pulmonary thrombosis.Lungen-ThromboseIn the Name of the Father (1993)
Well, it-it was an extreme, uh, "post-cardial" infarction.Er hatte eine KoronarthromboseWhat's Eating Gilbert Grape (1993)
I know I would be well advised to offer you a cocktail.Wer kann mir denn schon bose sein fur diesen Cocktail hier. Saturnin (1994)
We have a saying: There's no stopping a woman with a mission.Wo der Teufel nicht hinkann, dahin schickt er ein boses Weib. Saturnin (1994)
I know I was well advised to offer you this story.Wer kann mir denn schon bose sein fur die Geschichte hier. Saturnin (1994)
She tore a hole in our universe... a gateway to another dimension... a dimension of pure chaos... pure evil.Sie riss ein Loch in unser Universum, ein Tor zu einer anderen Dimension, einer Dimension voller Chaos, voller reinem Bosen. Event Horizon (1997)
There's arterial blockage.Kranzarterien-ThromboseRasen (1998)
Okay, but I don't want people thinking we're robosexuals.Ok, aber ich will nicht, dass die Leute denken, wir wären Robosexuelle. Space Pilot 3000 (1999)
I had to catch a plane to cape Kennedy, then the shuttle to Vegan and avoid any pressing delays.Wo waren meine Pillen gegen Flugangst? Die Skiunterwäsche? Thrombosestützstrümpfe? 2001: A Space Travesty (2000)
She had severe arterial thrombosis, which affected the tissues.Eine schwere Thrombose hatte bereits das ganze Gewebe angegriffen. Amores Perros (2000)
Listen, call Damboise, tell him to get his ass in gear.Hör' zu, ruf Dan Bosey an, sag ihm, er soll seinen Arsch in Bewegung setzen. A Cock and Balls Story (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSE    B OW1 Z
BOSER    B OW1 Z ER0
DEBOSE    D EH1 B AH0 S
DUBOSE    D UW0 B OW1 Z
BOSEMAN    B OW1 S M AH0 N
BOSENDORFER    B OW1 Z AH0 N D AO2 R F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verbose    (j) (v @@1 b ou1 s)
verbosely    (a) (v @@1 b ou1 s l ii)
verboseness    (n) (v @@1 b ou1 s n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschwafel {n}verbosity; verboseness [Add to Longdo]
Weitschweifigkeit {f}; Langatmigkeit {f}verbosity; verboseness [Add to Longdo]
Wortschwall {m}; Wortfülle {f}verbosity; verboseness [Add to Longdo]
wortreich {adj} | wortreicher | am wortreichstenverbose | more verbose | most verbose [Add to Longdo]
wortreich {adv}verbosely [Add to Longdo]
Thrombose {f}; Blutpfropfbildung {f} [med.] | Thrombosen {pl}thrombosis; thrombose | thromboses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デオキシリボース[, deokishiribo-su] (n) deoxyribose [Add to Longdo]
ボースアインシュタイン凝縮[ボースアインシュタインぎょうしゅく, bo-suainshutain gyoushuku] (n) Bose-Einstein condensate [Add to Longdo]
ボース粒子[ボースりゅうし, bo-su ryuushi] (n) Bose particle [Add to Longdo]
リボース[, ribo-su] (n) ribose [Add to Longdo]
梓に上せる[しにのぼせる, shininoboseru] (exp,v1) to bring (a book) into the world; to publish [Add to Longdo]
逆上せ[のぼせ, nobose] (n) hot flash; rush of blood to the head [Add to Longdo]
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P) [Add to Longdo]
逆上せ上がる;のぼせ上がる[のぼせあがる, noboseagaru] (v5r,vi) to be beside oneself; to lose one's head; to go mad with something [Add to Longdo]
口に上せる[くちにのぼせる, kuchininoboseru] (exp,v1) to talk about (something) [Add to Longdo]
散房花序;繖房花序[さんぼうかじょ, sanboukajo] (n,adj-no) corymbose inflorescence; corymb [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vt) (kyb [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] (adj-na,n) (1) tedious; verbose; prolix; (2) redundancy [Add to Longdo]
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] (n) {comp} verbose output [Add to Longdo]
大規模戦争[だいきぼせんそう, daikibosensou] (n) all-out war; full-scale war [Add to Longdo]
墓石[ぼせき(P);はかいし, boseki (P); hakaishi] (n) tombstone; gravestone; (P) [Add to Longdo]
暮雪[ぼせつ, bosetsu] (n) twilight snowfall [Add to Longdo]
母性[ぼせい, bosei] (n,adj-no) motherhood; maternity; (P) [Add to Longdo]
母性愛[ぼせいあい, boseiai] (n) maternal love [Add to Longdo]
母性遺伝[ぼせいいでん, boseiiden] (n) maternal inheritance [Add to Longdo]
母性本能[ぼせいほんのう, boseihonnou] (n) maternal instinct [Add to Longdo]
母線[ぼせん, bosen] (n) (1) generating line; (2) {comp} bus [Add to Longdo]
母船[ぼせん, bosen] (n) depot ship; mother ship [Add to Longdo]
諄い[くどい, kudoi] (adj-i) (1) (uk) verbose; importunate; wordy; repetitious; long-winded; (2) heavy (taste); gaudy; loud; greasy; (P) [Add to Longdo]
諄諄しい;諄々しい[くどくどしい, kudokudoshii] (adj-i) (uk) wordy; verbose; prolix [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哩哩罗罗[lī lī luō luō, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄨㄛ ㄌㄨㄛ, / ] onomat. endless mumbling; verbose and incomprehensible; talking endlessly [Add to Longdo]
畅谈[chàng tán, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ, / ] to chat; a long talk; verbose; to talk freely to one's heart's content [Add to Longdo]
核糖[hé táng, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ, ] ribose [Add to Longdo]
百色[Bó sè, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ, ] Bose or Baise prefecture level city in Guangxi [Add to Longdo]
百色地区[Bó sè dì qū, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Bose district (district in Guangxi) [Add to Longdo]
百色市[Bó sè shì, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ ㄕˋ, ] Bose or Baise prefecture level city in Guangxi [Add to Longdo]
聊斋志异[Liáo zhāi Zhì yì, ㄌㄧㄠˊ ㄓㄞ ㄓˋ ㄧˋ, / ] Strange Stories from a Chinese Studio; lit. Supernatural tales from a verbose studio; Qing dynasty book of tales of the supernatural by Pu Songling 蒲松齡|蒲松龄 [Add to Longdo]
脱氧核糖[tuō yǎng hé táng, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ, / ] deoxyribose [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] surname Zhan; excellent; verbose [Add to Longdo]
贫腔[pín qiāng, ㄆㄧㄣˊ ㄑㄧㄤ, / ] verbose; garrulous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] verbose output [Add to Longdo]
母線[ぼせん, bosen] bus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
墓石[ぼせき, boseki] Grabstein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bose
   n 1: Indian physicist who with Albert Einstein proposed
      statistical laws based on the indistinguishability of
      particles; led to the description of fundamental particles
      that later came to be known as bosons [syn: {Bose},
      {Satyendra N. Bose}, {Satyendra Nath Bose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top