Search result for

*bnd*

(52 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bnd, -bnd-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bnd expected to follow orders.และแนะนำให้ทำตามคำสั่ง Aftermath (2010)
Jeremy wolff was victim number one, from Germany's BND.เจอเรอมี่ วูล์ฟ คือเหยื่อรายแรก จากหน่วย BND เยอรมัน ชอน แมคอลิสเตอร์ ตำรวจสากล Lauren (2011)
BND-- German intelligence.BND-- สายลับเยอรมัน Foe (2011)
One of our Afghani friends discovered a German BND agent in his circle.เพื่อนอัฟกันคนนึงของเรา พบจนท.บีเอ็นดีของเยอรมัน ในกลุ่มเพื่อนเขา London Has Fallen (2016)
- What about a candle? - Candle.Was ist mit den Gummibndern, von denen ich dir erzhlt hab? Short Cuts (1993)
Okay, take them rubber bands off your dick.Ok, jetzt nimm die Gummibnder ab. Short Cuts (1993)
Hello, is this NASA? - Yes.- Bin ich mit NASA verbnden? Deep Space Homer (1994)
The feds will be on our tail.Da hast du doch gleich BKA, BND und Verfassungsschutz am Hals. 23 (1998)
I would love to!Ich würde liebnd gern! Midnight Towboy (2007)
Whether she works for the CIA, the West Germans or the Mossad we'll find out right away.Ob die hier für die CIA, den BND oder den Mossad arbeitet... Das kriegen wir heraus. Beloved Berlin Wall (2009)
BND is the German Federal Intelligence Service.Gesundheit. - BND ist der deutsche Geheimdienst. Absolution (2010)
Um, BND says their counter-terrorism folks are keeping an eye on Beck.Der BND sagt, das ihre Antiterror-Leute ein Auge auf Beck werfen. The First Day of School (2010)
Bnd is still pretending they don't know who we are.Der BND tut immer noch so, als wüssten sie nicht, wer wir sind. Keep the Ends Out (2010)
But the bnd-- they're not playing nice.Aber... der BND, die arbeiten nicht mit uns zusammen. Keep the Ends Out (2010)
You need me to give bnd a nudge?Soll ich dem BND einen Schubs geben? Keep the Ends Out (2010)
Bnd called this morning, and they're going to send their file over later today.Der BND hat heute Morgen angerufen und... sie schicken uns im Laufe des Tages ihre Akten rüber. Keep the Ends Out (2010)
Still waiting on bnd for the George Boeck file.Ich warte immer noch auf die File über George Beck vom BNDThe Outsider (2010)
Well, we traded Tanya's firstborn... to the BND for everything they had on George, but since it's all in German, we won't have it till the end of the day.Nun, wir haben Tanyas Erstgeborenen mit dem BND gegen alles, was sie über George haben, eingetauscht, aber... da es alles in deutsch ist, werden wir es erst gegen Ende des Tages bekommen. Connect the Dots (2010)
Jeremy wolff was victim number one, from Germany's BND.Jeremy Wolff war Opfer Nummer eins, er kam vom deutschen BNDLauren (2011)
BND?BNDLabyrinth (2011)
Ask the BND to check it.Der BND soll sie überprüfen. Labyrinth (2011)
Interpol nabs him, then exposes him to BND, FSB, France.Interpol überlässt ihn dem BND, dem FSB, Frankreich. Hanna (2011)
The international intelligence community is still reeling from the release of so many highly classified documents and the revelations of widespread corruption and criminal activity at the CIA, the BND, and MI6.Die Geheimdienste weltweit sind schockiert von der Veröffentlichung so vieler geheimer Dokumente und den Enthüllungen weitverbreiteter Korruption und krimineller Aktionen beim CIA, dem BND und MI6. Safe House (2012)
Chancellor Merkel insists that the BND has already identified the corrupt agents and contained the intelligence breach.Kanzlerin Merkel beharrt darauf, dass der BND korrupte Agenten bereits identifiziert und die Sicherheitslücke geschlossen habe. Safe House (2012)
He annually donates millions to several charities.There was also speculation about possible contact to the BND, the German Intelligence Service. Jedes Jahr spendet er Millionenbeträge an alle Wohltätigkeitsorganisationen.  ()
The journalist allegedly belonged to the Federal Intelligence Service.Der Journalist war angeblich beim BNDDer verlorene Sohn (2013)
Mein Deckname beim BND war Doktor Lückrath. "Willkommen im Club" empfing mich General Gehlen.Mein Deckname beim BND war Doktor Lückrath. "Willkommen im Club" empfing mich General Gehlen. Der blinde Fleck (2013)
If I ask you to found a conspiratorial group to test the fellow students do it properly and not as negligent as the Federal Intelligence Service.Wenn ich Sie bitte, einen konspirativen Zirkel zu gründen. Um die Wachsamkeit der Kommilitonen zu testen, dann doch eher richtig. Und nicht so nachlässig, wie das vielleicht beim BND üblich ist. Julia (2013)
But it takes 2 days. And I'll have the CIA on my tail.Aber das dauert zwei Tage, und ich hab wieder den BND am Hals. Suck Me Shakespeer (2013)
BND and Interpol are combing Germany looking for her.Der BND und Interpol durchkämmen Deutschland auf der Suche nach ihr. Levitate Me (2013)
The Federal intelligence Service has people everywhereDer BND hat seine V-Leute überall. Who Am I (2014)
The Federal Intelligence Service- Der BNDWho Am I (2014)
BND!Der BNDWho Am I (2014)
The BND job must be the most complex we ever didDie BND-Aktion sollte das Komplexeste sein... was wir bisher durchgezogen hatten. Who Am I (2014)
and for distribution of the entry-cards to BND.Und für die Verteilung der Zugangskarten zum BNDWho Am I (2014)
Many tried to hack the BND before.Den BND zu Hacken, hatten schon viele versucht. Who Am I (2014)
As for BND, the employees will get the next day the shock of their livesUnd was den BND betrifft: Die Mitarbeiter würden am nächsten Morgen ihr blaues Wunder erleben. Who Am I (2014)
Without the others knowing it I stole secret data from the BND serverOhne, dass die anderen es wussten... hatte ich verschlüsselte Daten vom BND-Server entwendet. Who Am I (2014)
His death and the German Secret Service hack last night present the BND with something that might be the biggest scandal of its historySein Tod scheint mit dem Hacker-Angriff... auf den Deutschen Geheimdienst letzte Nacht in Verbindung zu stehen... und konfrontiert den BND mit dem wohlmöglich... größten Skandal seiner Geschichte. Who Am I (2014)
Near to the dead body, was found the stolen data from BND,Neben der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hecks gefunden. Who Am I (2014)
A secret employees list proving that Krypton worked for the BNDDabei handelt es sich um streng vertrauliche Bezugslisten... die Krypton als V-Mann des BND ausweisen. Who Am I (2014)
Financed by the BND to collect information about hackersFinanziert der BND und damit der Steuerzahler kriminelle Hacker? Who Am I (2014)
At tins time, the hackers group CLAY seems responsible for the BND break-inZum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nur klar sagen... dass sich die Hackergruppe CLAY für den Einbruch... in das BND-System zu bekennen scheint. Who Am I (2014)
i've found a hidden partition on the BND serverIch hab auf dem BND-Server 'ne versteckte Partition gefunden. Who Am I (2014)
When he found out that Krytpon worked for the BND, he eliminated him!Die haben gerafft, dass Krypton für den BND gearbeitet hat... und haben ihn deswegen umgelegt. Who Am I (2014)
The BKA [Federal Criminal Police Office], the BND [Federal Intelligence Service] and the Domestic Intelligence Service.Das BKA, der BND und der Verfassungsschutz. The People vs. Fritz Bauer (2015)
The BND is our executive.Der BND ist unsere Exekutive. The People vs. Fritz Bauer (2015)
But the BND knows, where these people hide.Der BND weiß doch, wo sich diese Leute verstecken. The People vs. Fritz Bauer (2015)
Even though the BND employs a lot of ex-Nazis, it has to follow Adenauer's policy.Auch wenn der BND viele ehemalige Nazis anstellt, muss er sich der Politik Adenauers beugen. The People vs. Fritz Bauer (2015)
Globke controls the chancellery, the BND, the Domestic Intelligence Service and the CDU [Christian Democratic Union political party].Globke kontrolliert das Kanzleramt, den BND, den Verfassungsschutz und die CDU. The People vs. Fritz Bauer (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
BND : BundesnachrichtendienstFederal Intelligence Service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  BND
         BundesNachrichtenDienst
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top