Search result for

*bin*

(829 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bin, -bin-
Possible hiragana form: *びん*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperbilirubinemia (n ) การมีบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด ( ตั้งแต่ 2.5 mg/dl ) ทำให้เกิดภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ เรียกว่า ดีซ่าน

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
冠状病毒[guān zhuàng bìng dú] ไวรัสโคโรน่า (Coronavirus)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bin[N] กล่อง, See also: ถัง, ลัง
bin[VT] ใส่กล่อง, See also: ใส่ถัง
bin[N] ถังขยะ, Syn. garbage can
bind[VT] รัด, See also: คาด, Syn. fasten, Ant. loosen
bind[VT] มัด, See also: รัด, ผูก, Syn. adhere, cleave, bond, Ant. loosen
bind[N] สิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย, See also: สิ่งที่น่ารำคาญ, Syn. nuisance
binge[N] ช่วงที่ทำกิจกรรมบางอย่างมากไป
bingo[N] เกมบิงโก
robin[N] นกขนาดเล็ก หน้าอกมีสีแดง, Syn. robin redbreast
albino[N] คนหรือสัตว์ที่มีผิวเผือก
binary[N] ทวิภาค, See also: ระบบฐานสอง, เลขคู่, เลขฐานสอง
binder[N] สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด
binman[N] คนเก็บขยะ
bobbin[N] กระสวยด้าย, See also: หลอดด้าย, Syn. spool, spindle
gabbin[SL] พูด (มักหมายถึงพูดมาก)
tubing[N] ท่อ, See also: หลอด
unbind[VT] แก้, See also: ปลดเปลื้อง, คลาย, Syn. unloosen, Ant. fasten
bind to[PHRV] มัดกับ, See also: ผูกไว้กับ, Syn. tie to
bind up[PHRV] มัดไว้, See also: ห่อไว้, Syn. tie up
binding[ADJ] ที่สัมพันธ์
bombing[N] การทิ้งระเบิด
cabinet[N] คณะรัฐมนตรี
cabinet[N] ชั้นหรือตู้วางของ, Syn. cupboard, closet
carbine[N] ปืนไรเฟิลชนิดหนึ่งมีน้ำหนักเบาและสั้น
combine[N] การรวมกัน, See also: การรวมกลุ่ม, Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combine[N] เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, Syn. combine harvester
combine[VT] นำมารวมกัน, See also: ทำให้รวมกัน, นำมารวมเข้าด้วยกัน, Syn. unite, join, couple, consolidate, merge, concentrate, incorporate, integrate, organise, organize
combine[VT] ้ประสานกัน, Syn. blend, mix, link, integrate, mingle, Ant. separate, divide
combine[VI] รวมกัน, See also: รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. unite, coalesce, blend, mix, join, couple, consolidate, fuse, merge, concentrate, incorporate, organise, organize, Ant. separate, divide
numbing[ADJ] ซึ่งทำให้ไร้ความรู้สึก, See also: ซึ่งทำให้ชินชา
ribbing[N] ส่วนของโครงเส้นที่ใช้ในการถักไหมพรม
ribbing[N] การหยอกล้อ, See also: การเย้าแหย่, Syn. making fun of, teasing
turbine[N] กังหัน
webbing[N] สายรัด
woodbin[N] กล่องหรือถังสำหรับเก็บฟืน
albinism[N] ภาวะผิวเผือก
bind off[PHRV] ผูก, See also: มัด, พัน, Syn. cast off
bindweed[N] ต้นไม้ป่า
binomial[N] การแสดงค่าผลบวกหรือผลต่างของสองจำนวน
combings[N] ผมที่ร่วงจากการหวี
plumbing[N] ท่อประปา, See also: ระบบท่อ (ประปาหรือแก๊ส)
rabbinic[ADJ] เกี่ยวกับกฎหมายยิว
woodbine[N] พืชไม้ดอกกลิ่นหอมชนิดหนึ่ง, See also: อยู่ในแถบยูเรเชียและแอฟริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Lonicera Periclymenum
absorbing[ADJ] ที่ดึงดูดความสนใจ, See also: ที่น่าสนใจมาก, Syn. interesting, engrossing
bin-liner[N] ถุงพลาสติกที่อยู่ภายในสำหรับใส่ขยะ
bind down[PHRV] ผูก, See also: มัด, พัน, Syn. tie down
bind fast[PHRV] ผูกให้แน่น, See also: มัดให้แน่น
bind over[PHRV] ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตาม (ทางกฎหมาย), See also: สัญญาที่จะปฏิบัติตาม
cabin boy[N] เด็กรับใช้บนเรือ
concubine[N] เมียน้อย, See also: ภรรยาน้อย, ภรรยาที่ไม่ได้สมรสด้วย, Syn. kept women, harlot, courtesan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
albinism(แอล' บะนิสซึม) n. ภาวะผิวเผือก, โรคผิวเผือก. -albinistic adj.
albino(แอลไบ'โน, -บี' โน) n., (pl. -nos) คนหรือสัตว์หรือพืชที่มีผิวเผือก. -albinic,
and robinsonn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
bin(บิน) 1. ถัง,ลัง {binned,binning,bins} vt. ใส่ในถังหรือลัง 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มที่บรรจุข้อมูล ที่เป็นเลขฐานสอง (binary) เช่น prog.bin
binary(ไบ'นะรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีคู่,เกี่ยวกับ 2,ซ้ำสอง n. 2 คู่,เลขคู่, ระบบฐานสอง หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
binary number systemระบบเลขฐานสอง <คำแปล>ระบบเลขฐานสอง หมายถึง ตัวเลขบอกจำนวนที่มีฐานเป็น"สอง" (ไม่ใช่ "สิบ" อย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) คือมีเลขเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 คอมพิวเตอร์ได้นำระบบเลขฐานสองนี้มาใช้เป็นรหัส เพื่อสะดวกในการแสดงสภาวะ 2 ประการคือ (สวิตซ์) เปิด และ ปิด
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
bingo(บิง'โก) n. เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj. ดูซิ!
binocular(บะนอค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีสองตา,สองตา n. กล้องสองตา (binoculars)
binomial(ไบโน'เมียล) n. การแสดงค่าผลบวกหรือผลต่างของสองจำนวน,สองชื่อ,ทวินาม adj. ประกอบด้วยสองชื่อ, See also: binomialism n.
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
bookbinding(บุค'ไบดิง) n. การเข้าปกหนังสือ,การทำปกหนังสือ
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
carbine(คาร์'ไบนฺ) n. ปืนไรเฟิลสั้นชนิดหนึ่ง, Syn. short rifle
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)
chrysarobinn. ยาแก้กลากเกลื้อนหนึ่ง
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
combine(คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, See also: combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine, Syn. unite
combing(โคม'บิง) n. หวีละเอียด
combing machinen. เครื่องสาง,เครื่องหวี
combings(โคม'บิงซฺ) n.,pl. ผมที่ร่วงจากการหวี
concubine(คอง'คิวไบน์) n. หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรส,อนุภรรยา,เมียน้อย,นางบำเรอ, See also: concubinage n. ดูconcubine concubinage n. ดูconcubine
crabbing(แครบ'บิง) n. การจับปู
cribbing(คริบ'บิง) การล้อมคอก,
curbing(เคิร์บ'บิง) n. วัตถุที่สร้างเป็นขอบ,ขอบริม
deck cabinn. ห้องเคบินบนดาดฟ้าเรือ
dobbin(ดอบ'บิน) n. ม้า
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
haemoglobin(ฮิ'มะโกลบิน,เฮม'มะ) n. ดูhemoglobin., See also: haemoglobic,haemoglobinous adj.
half bindingกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
hemoglobin(ฮีมะโกล'บิน) n. สารสีแดงของเม็ดเลือดแดงที่มีหน้าที่นำออกชิเจนจากปอดสู่เนื้อเยื่อ, See also: hemoglobic,hemoglobinous adj.
hemoglobinuria(ฮีมะโกลบินิว'เรีย) n. ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบิน., See also: hemoglobinuric adj.
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง
numbing(นัม'บิง) adj. ทำให้ชา,ทำให้อัมพาต,ทำให้งงงวย.
plumbing(พลัม'บิง) n. การทำท่อน้ำ,กิจกรรมหรือธุรกิจการทำท่อน้ำ,การหยั่งความลึกด้วยลูกดิ่ง
recycled binถังขยะเป็นศัพท์ที่ใช้ในระบบวินโดว์ 95 ของพีซี (แมคอินทอชใช้ trash) หมายถึง ที่ซึ่งจัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับลากแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งลงไป สัญรูปก็มีลักษณะเหมือนถังขยะ ใช้เป็นที่ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการใช้อีกแล้ว (ถ้าเก็บต่อไป จะทำให้เปลืองที่ อย่างน้อยก็ทำให้มีที่ว่างมากขึ้น) มีความหมายคล้ายคำสั่ง delete ในดอสนั่นเอง เมื่อต้องการกำจัดของในถังขยะให้หมดไป ก็ใช้คำสั่ง "empty recycled bin " แต่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ลบทิ้ง ก็สามารถเปิดถัง (กดเมาส์ที่ถัง 2 ที) ลากแฟ้มข้อมูลนั้นกลับคืนออกมาได้

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
albino(n) คนเผือก
bin(n) ถัง,ลัง,ถังขยะ
binary(n) สอง,เลขคู่,คู่
bind(vt) ผูก,มัด,พัน,ติด,เย็บ,หุ้มปก,เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
binding(adj) ผูกพัน,จำเป็น
binding(n) การมัด,การผูก,สายมัด,การเข้าปก,การหุ้มปก
bindle(n) คนร่อนเร่,คนพเนจร
bindweed(n) เถาวัลย์,ไม้เลื้อย
bingo(n) เกมบิงโก
binnacle(n) กล่องใส่เข็มทิศในเรือ
binocular(adj) มีสองตา
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
binomial(adj) มีสองจำนวน,มีสองชื่อ
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย
cabin(n) กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องคนโดยสารในเรือ,ห้องขับเครื่องบิน
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
carbine(n) ปืนสั้น
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
combine(vi,vt) รวม,ประสาน,ประกอบกัน
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ
flabbiness(n) ความอ่อนปวกเปียก,ความเหลาะแหละ,ความหย่อนยาน,ความอ่อนแอ
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
harbinger(vt) ประกาศ,นำทาง,เบิกทาง,ไปล่วงหน้า
plumbing(n) งานทำท่อต่างๆในบ้าน
robin(n) นกชนิดหนึ่ง
turbine(n) ระหัดน้ำ,กังหัน
unbind(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย
woodbine(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvimetry, combinedการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentary-cabinet systemระบบรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pooled variance; combined varianceความแปรปรวนรวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pulsation; throb; throbbing๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, throbbingอาการปวดตุบ ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
linear combinationผลรวมเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ridge of nose; agger nasi; nasoturbinal conchaสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubbingการถูภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubbing compound; cutting compoundยาขัดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
round robinวิธีวนรอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
row-binaryเลขฐานสองแนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
strabismus, alternating; strabismus, bilateral; strabismus, binocularตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spellbinderนักพูดตรึงใจผู้ฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shadow cabinetคณะรัฐมนตรีเงา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subinferior ovary; half-inferior ovaryรังไข่กึ่งใต้วงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subinflammationการอักเสบเล็กน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subinflammatory-อักเสบเล็กน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subintimalใต้เยื่อบุชั้นใน (หลอดเลือด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subscribing witnessพยานรับรองลายมือชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strabismus, bilateral; strabismus, alternating; strabismus, binocularตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, binocular; strabismus, alternating; strabismus, bilateralตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agger nasi; nasoturbinal concha; ridge of noseสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
albinismสภาพเผือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
albino๑. คนเผือก, สัตว์เผือก๒. -เผือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternating strabismus; strabismus, bilateral; strabismus, binocularตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal bandage; abdominal binderผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal binder; bandage, abdominalผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jugate; binate; geminateเป็นคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
binocular strabismus; strabismus, alternating; strabismus, bilateralตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binocular visionการเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binomial-ทวินาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binomial coefficientสัมประสิทธิ์ทวินาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binomial distributionการแจกแจงทวินาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binomial expansionการกระจายทวินาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binomial nomenclatureการตั้งชื่อแบบทวินาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
binomial theoremทฤษฎีบททวินาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binormal๑. (เวกเตอร์)แนวฉากรอง๒. (เส้น)แนวฉากรอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binovular twin; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone, turbinateกระดูกม้วน [มีความหมายเหมือนกับ turbinate ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binary variableตัวแปรฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary-to-decimal conversionการแปลงผันจากฐานสองเป็นฐานสิบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binasal hemianopiaตาบอดครึ่งซีกคู่ใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binate; geminate; jugateเป็นคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
binaural-สองหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bindยึดเหนี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bind over(ศาล) สั่งให้บุคคลปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binderหนังสือคุ้มครองชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. สารยึด๒. เครื่องยึด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder clauseข้อกำหนดส่วนรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Card catalog cabinetตู้บัตรรายการ

Card-Catalog-Ca<b>bin</b>et

ภาพตู้บัตรรายการ

Card-Catalog-Ca<b>bin</b>et

ภาพตู้บัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Gas turbinesเครื่องยนต์กังหันแก๊ส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydraulic turbineกังหันน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wind turbineกังหันลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam-turbineกังหันไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combined Cycle Power Plantโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
การนำเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมาใช้งานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูง (ประมาณ 500 องศาเซลเซียส) ไปผ่านหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำ สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ 1-4 เครื่อง ร่วมกับกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง โดยมีประสิทธิภาพรวม 40-45% มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี และใช้เป็นโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานปานกลางถึงระดับฐาน (Medium to Base Load Plant) [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Turbine Generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Turbine Power Plantโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ, โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องดันกำลัง
ซึ่งได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันดีเซลกับความดันสูง (Compressed air) จากเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหัน เพลากังหันไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีประสิทธิภาพประมาณ 25% สามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak load period) และกรณีฉุกเฉิน และมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Binomial distributionการแจกแจงทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Negative binomial distributionการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Binding energyพลังงานยึดเหนี่ยว, พลังงานยึดเหนี่ยวของโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส มีค่าเท่ากับพลังงานที่น้อยที่สุดสำหรับการแยกนิวเคลียสออกเป็นโปรตอนและนิวตรอน นอกจากนี้ยังหมายถึง พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนด้วย ซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้เพื่อแยกอิเล็กตรอนออกมาจากอะตอมหรือโมเลกุล [นิวเคลียร์]
Globin genesโกลบินยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Bilirubinบิลิรูบิน [TU Subject Heading]
Binomial coefficientsสัมประสิทธิ์ทวินาม [TU Subject Heading]
Binomial distributionการแจกแจงทวินาม [TU Subject Heading]
Binomial theoremทฤษฎีบททวินาม [TU Subject Heading]
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
Bombingsการวางระเบิด [TU Subject Heading]
Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [TU Subject Heading]
Cabinet hardwareตู้เหล็ก [TU Subject Heading]
Cabinet officersรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Cabinet systemการปกครองระบบรัฐสภา [TU Subject Heading]
Cabinetworkงานตู้ [TU Subject Heading]
Carboxyhemoglobinคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบิน [TU Subject Heading]
Climbing plantsไม้เลื้อย [TU Subject Heading]
Combinatorial analysisการวิเคราะห์เชิงการจัด [TU Subject Heading]
Combinatorial optimizationการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงการจัด [TU Subject Heading]
Combined operations (Military science)ปฏิบัติการร่วม (การทหาร) [TU Subject Heading]
Dubbing of motion picturesการพากย์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Dubbing of television programsการพากย์รายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Eclipsing binariesดาวคู่อุปราคา [TU Subject Heading]
Fetal hemoglobinฮีโมโกลบินทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Footbindingการมัดเท้า [TU Subject Heading]
Globinsโกลบิน [TU Subject Heading]
Hemoglobin A, Glycosylatedไกลโคไซแลท ฮีโมโกลบิน เอ [TU Subject Heading]
Hemoglobin Eฮีโมโกลบิน อี [TU Subject Heading]
Hemoglobin Hฮีโมโกลบิน เอช [TU Subject Heading]
Hemoglobinopathiesโรคเกิดจากฮีโมโกลบินผิดปกติ [TU Subject Heading]
Hemoglobinsฮีโมโกลบิน [TU Subject Heading]
Hemoglobins, Abnormalฮีโมโกลบินผิดปกติ [TU Subject Heading]
Hydraulic turbinesกังหันน้ำ [TU Subject Heading]
Hyperbilirubinemiaภาวะตัวเหลือง [TU Subject Heading]
Hyperbilirubinemia, Neonatalภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Negative binomial distributionการแจกแจงทวินามนิเสธ [TU Subject Heading]
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Plumbingการเดินท่อ [TU Subject Heading]
Plumbing equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระบบท่อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*shoe cabinet* (n ) ตู้เก็บรองเท้า, ตู้ใส่รองเท้า
Bin (n ) บิน
bin[บิน] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang vulgar org ) ถังขยะ
binary file (n ) แฟ้มข้อมูลฐานสอง
bingo! ( ) 1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ
dustbin (n ) garbage can
Gear Hobbing Machineเครื่องกัดเฟือง
Harbinger (n ) ผู้นำมา
phosephate binder (n ) ยาต้านฟอสเฟต
shadow cabinet (n) คณะรัฐมนตรีเงา
shoe cabinet (n ) ตู้เก็บรองเท้า
the Cabinet Secretary-Generalเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
water-absorbing (adj ) ซึ่งดูดซับน้ำ
webinar[เวบบิหน่า] (n ) สัมมนาผ่านเวบไซท์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He said, "I'm leaving. "Er sagte: "Ich bin schon weg." Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
Caesar, I'm back.Caesar, bin wieder da. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
- And then I fell out of your tree.- Und dann bin ich da runtergefallen. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
- I landed flat on my back. I felt like Kirk.- Ich bin auf den Rücken gefallen, wie Kirk. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
And then I climbed back up the tree.Und dann bin ich nochmal hochgeklettert. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
I made a promise, and I am the reliable guy... who helps everybody out whether they like it or not.Ich habe es versprochen, und ich bin zuverlässig. Ich helfe allen, ob sie es wollen oder nicht. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
Nothing I can do about it, just the way I am.- Ja. Ich kann nichts dagegen machen, so bin ich eben. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
Today I found out what a big, dumb, idiot guy I am.Ich habe erfahren, was für ein blöder, dämlicher Vollidiot ich binNag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
- I'm dumb, you know.- Ich bin dumm, weißt du. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
- He informed me that I am nothing... but an unwelcome burden to everyone around me.- Er hat mich darüber informiert, dass ich bloß eine unliebsame Bürde für alle meine Mitmenschen binNag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
I'm a man.Ich bin ein Mann. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
- When I'm in my truck, I am still a man.- Auch im Wagen bin ich ein Mann. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
- I'll consider myself warned.- Schon gut, ich bin jetzt gewarnt. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
- I'm not sure.- Ich bin nicht sicher. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
I'm at the southwest corner, Kirk.JOE: Ich bin an der südwestlichen Ecke, Kirk. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
- Then where the hell am I?- Und wo, zum Henker, bin ich? Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
I'm so glad you came out.Ich bin froh, dass du hergekommen bist. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
Sorry I'm so boring tonight.Entschuldige, ich bin heute langweilig. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
Tell Gary I went back to your place.Sag Gary, ich bin in deiner Wohnung. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
- I am starving.- Ich bin am Verhungern. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
I'm hooked.Ich bin neugierig. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
I have imagined hundreds of different scenarios... with a hundred different great last parting lines... and I have to tell you that I am actually very curious... to see which way this is going to go.Ich habe mir 100 Varianten vorgestellt, und wahrscheinlich ebenso viele großartige Abschiedsworte. Wenn ich ehrlich bin, ich bin wahnsinnig neugierig, in welche Richtung das jetzt wohl geht. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
Well, of course, I'll be aggravated.Klar bin ich genervt. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
That's right. I had to go in the back way because the porch light was out.Klar, ich bin ja hintenrum rein, weil das Licht auf der Veranda nicht geht. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I'm kind of a stingy, cold fellow... I don't want to give all that loyalty back.Doch ich bin ein alter Geizkragen, was Gefühle angeht, und will die Zuneigung nicht erwidern. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
Sure. I'm thrilled and delighted... that Norman Mailer is coming in here every day... and sitting at a table for four, and ordering nothing at all but tea.Bin ganz außer mir vor Begeisterung, dass Norman Mailer jeden Tag hier aufkreuzt, sich an einen Vierertisch setzt und nichts außer Tee bestellt. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I'm just here for the pretty picture in my father's head.Bin nur hier, weil mein Vater das gern sieht. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I'm either the best or I'm not, and I have no idea.Entweder bin ich der Beste oder ich bin's nicht. Also, ich hab keine Ahnung. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
And I'm one of those 20. On the other hand...Ich bin einer davon. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I don't want to make friends with some of those guys... because they're bastards.Aber ich bin mit keinem befreundet. Es sind alles Arschlöcher. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
Which is me.Und die bin ich. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
If you change your mind, I'll be in the kitchen... you know, with the food.Und falls Sie es sich überlegen, ich bin in der Küche, da, wo gekocht wird. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
Saturday, I'm here.Samstag bin ich hier. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
You want to go check out some Mormon bingo around 5th?Kommst du am 5. mit zum Mormonen-Bingo? Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I mean, I am the first thing that a customer sees... when they walk through that door.Ich meine, ich bin der 1., den die Gäste sehen, wenn sie das Hotel betreten. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I'll be back in a minute.Bin gleich wieder da. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I don't know what to do.Bin ratlos. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I'm on my way.Bin schon unterwegs. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I am on the sidewalk, Luke. You do not own the sidewalk.Ich bin doch auf dem Gehweg, Luke, und der gehört dir nicht. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
- Well, I'm flattered.- Ich bin geschmeichelt. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
- I'm in it? - Well, aren't you?- Ich bin Mitglied? Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
- Oh, my God, I'm pregnant.- Oh, mein Gott, ich bin schwanger. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I'm pregnant.Ich bin schwanger. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
Norman Mailer, I'm pregnant.Norman Mailer, ich bin schwanger! Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
Not mad, just bugged.Ich bin einfach genervt. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
I'm still on my finals sleep schedule, and, man, am I wired.Ich hab den Schlafrhythmus wie vor den Tests, bin aufgedreht. Raincoats and Recipes (2004)
I love mac and cheese when I can't sleep.Ich könnte kiloweise Makkaroni mit Käse essen, wenn ich schlaflos binRaincoats and Recipes (2004)
Because I'm mad with power.- Weil ich ein Machtmensch binRaincoats and Recipes (2004)
- What? I'm not sure.- Ich bin nicht sicher. Raincoats and Recipes (2004)
Maybe he just needed to get out of the house, and since I'm currently one of the women sitting home, thinking, "If I could only find a man like Aragorn," he picked me.Vielleicht will er nur mal ausgehen und da ich eine von den Frauen bin, die daheim rumsitzen und von Aragorn träumen, nahm er mich. - Ok. Raincoats and Recipes (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bin2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
binAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
binAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
binA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
binA combination of parties formed the new government.
binA combination of several mistakes led to the accident.
binAfter climbing Mt Fuji I got the inspiration for a poem.
binAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
binA lost child was sobbing at the police box.
binAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
binA monkey is climbing up a tall tree.
binAn absorbing tale of adventure.
binAn agreement binding on both parties.
binAnd there is one more method of climbing up to the slide deck.
binBind one's hair at the back.
binBing-bong ... bing-bong ... "Oh-oh. The class bell!"
binBin lived in Singapore.
binBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
binChildren like climbing trees.
binClimbing the cliff alone is a bold deed.
binCut that out. You're just rubbing salt in the poor guy's wounds.
binDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
binDon't you think that's a good combination.
binDown with the Cabinet!
binDo you like baseball Bin?
binEvery member of the cabinet was present.
binFor a person who is in good physical condition, climbing mountains is a cinch.
binForever lost, can't you see, I'm in a bind.
binFrom the look of the cabin, no one lives in it.
binGeorge was describing a 30 pound bass he'd caught recently after fighting it for three hours.
binGravity binds the planets to the sun.
binHe combined two ideas into one.
binHe combines work with pleasure.
binHe escaped from prison by climbing over a wall.
binHe failed to become becoming a cabinet member at that time.
binHe finally succeeded in climbing that mountain.
binHe has been living in the cabin by himself for more than ten years.
binHe is accustomed to climbing a mountain.
binHelp me bind the papers into bundles.
binHelp me with this file cabinet.
binHe resigned from the Cabinet.
binHer heart was throbbing with excitement.
binHer kimono and obi combination is smart, isn't it?
binHe stared at the steep slope of the mountain and stopped climbing it.
binHe stood by the gate, rubbing his hands together.
binHe succeeded in climbing the mountain.
binHe tried climbing the distant mountain.
binHe was climbing slowly over the fence.
binHe was poor and lived in a small cabin.
binHe was rubbing his hands over the report of the result.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้เก็บเอกสาร[N] file cabinet, See also: filing cabinet, Example: ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ร่วมวง[V] join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
รวมตัว[V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
ครม.[N] cabinet, Syn. คณะรัฐมนตรี
บิต[N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
ไบต์[N] BYTE, See also: binary digit eight
สลค.[N] The Secretariat of the Cabinet, Syn. สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คีมจับ[N] combination cutting pliers, Syn. คีมตัด
รถกระเช้า[N] cabin
แฟ้ม[N] file, See also: folder, binder, dossier, Example: ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)
ภรรยานอกสมรส[N] illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count unit: คน
กังหันน้ำ[N] water turbine, See also: water vane, water wheel, Example: กังหันน้ำ ที่ชาวบ้านทำขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ถือเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน, Count unit: ตัว
กังหันไอน้ำ[N] steam turbine, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องยนต์ที่หมุนอย่างกังหันด้วยเครื่องกำลังไอน้ำ
รัฐมนตรี[N] minister, See also: cabinet minister, Example: ข้าราชการประจำ ถ้าประสงค์จะเข้ารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำเสียก่อน, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
สนธิ[N] combination of initial and final words into a compound words, Example: พระอาจารย์สม ภิกษุชาวเขมรได้ศึกษาสูตรสนธิ ตลอดจนบาลีไวยากรณ์, Thai definition: การเอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาน[V] unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย
สมาส[N] compound word, See also: combination of words, Example: คำบางคำเป็นศัพท์เฉพาะ แม้เขียนอย่างสมาสก็ไม่อ่านออกเสียงอะ, Thai definition: การที่เอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกันเป็นศัพท์เดียวตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลีและสันสฤกต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ห้าง[N] hut, See also: cabin, shed, shack, Example: ชายพิการรีบเขยกขาลงจากห้าง ลุยน้ำไปขึ้นโคกสะเดาที่ควายสองตัวยืนเบียดกันอยู่, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมที่ทำไว้เฝ้านาเฝ้าสวน หรือที่พักเล็กๆ ชั่วคราว
ล่าม[V] tie, See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link, Ant. ปล่อย, Example: สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป, Thai definition: ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด
แทรกตัว[V] mix, See also: intermingle, mingle, blend, combine, Syn. ปะปน, Example: มีตำรวจสากลเยอรมันหรือหน่วยข่าวกรองเยอรมัน (DND) แทรกตัวปะปนอยู่กับบรรดานักท่องเที่ยวต่างถิ่นเพื่อจับตานักลงทุนชาวเยอรมันในเมืองไทยที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
ปะปนกัน[V] mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน
ตำหนิโทษ[V] bind over, See also: threaten with punishment, Syn. คาดโทษ, Thai definition: กำหนดโทษตามความผิดที่ควรได้รับ
กลืนกัน[V] blend, See also: be in harmony, merge, combine, mingle, Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน, Example: สีของเครื่องแต่งบ้านกับสีของผนังไม่กลืนกัน, Thai definition: ประสานกันหรือเข้ากันได้สนิทดี
คาดโทษ[V] bind someone over, See also: threaten with punishment, Syn. หมายโทษ, Example: เจ้าเมืองคาดโทษผู้เป็นกบฏไว้อย่างร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต, Thai definition: กำหนดโทษไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด
ร่วมมือ[V] cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai definition: พร้อมใจช่วยกัน
โยง[V] tie, See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join, Example: หางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับเครื่อง, Thai definition: ผูกให้ติดกันเพื่อลากหรือจูงไป
ภรรยาลับ[N] mistress, See also: secret concubine, kept woman, Syn. เมียเก็บ, อีหนู, เมียน้อย, ภรรยาเก็บ, Example: เขามีภรรยาลับคอยปรนนิบัติอยู่ที่คอนโดหรูกลางกรุง, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้
ภรรยาน้อย[N] minor wife, See also: concubine, lesser wife, second wife, Syn. เมียน้อย, Example: สภาพภรรยาน้อยของเขาไม่ต่างกับคนใช้เท่าไรนัก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวงหรือไม่ได้จดทะเบียน
เก็บเล่ม[V] bind, See also: tie, fasten, Example: ทุกวันนี้ โรงพิมพ์เกิดขึ้นเป็น 100 แห่ง หนังสือแต่ต้องคิดว่าจะเอาดีทางด้านใด เก็บเล่ม เย็บเล่ม เข้าปก เป็นต้น, Thai definition: รวบรวมหนังสือหรือแผ่นภาพที่พิมพ์ไว้แล้วเรียงตามลำดับเลขหน้าเข้าเป็นเล่ม (ใช้แก่การพิมพ์)
กุญแจกล[N] combination lock, Thai definition: กุญแจที่เปิดโดยใช้รหัส
กุญแจรหัส[N] combination lock, Example: ความสมาร์ทของสมาร์ทการ์ดคงมาจากแผงวงจรรวมที่คล้ายคลึงกันกับในวัตถุอื่นๆ เช่น กุญแจรหัส นาฬิกา แว่นตา แหวน หรือต่างหู, Count unit: ดอก, Thai definition: กุญแจที่ใช้ระบบสัญลักษณ์
เกาะ[V] adhere, See also: attach, stick, bind, Syn. จับ, ติด, เกาะติด, Ant. ปล่อย, Example: ไฟล์โปรแกรมก็เป็นเพียงชุดของตัวอักษรที่เกาะเรียงตัวกันโดยมีลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้น, Thai definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
เกี้ยว[V] court, See also: woo, entice, encircle, flirt, bind around, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยวพาน, Example: ในงานประเพณี ผู้ชายสามารถเต้นรำได้ตลอดคืน รวมทั้งสามารถเกี้ยวผู้หญิงได้จนข้ามคืน, Thai definition: พูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา
ข้อผูกมัด[N] obligation, See also: binding condition, Syn. ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, พันธะ, Example: อเมริกาไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับคูเวตอีกต่อไป, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งที่เป็นสัญญาต่อกันหรือข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างกัน
ขะเน็ด[N] a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks, Syn. เขน็ด, Example: พวกผู้หญิงกำลังช่วยกันทำขะเน็ดอยู่ที่ลานบ้าน, Thai definition: ฟางที่ทำเป็นเชือกมัดฟ่อนข้าว
คณะรัฐมนตรี[N] cabinet, See also: Council of Ministers, Example: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขึ้นราคาน้ำมันอีกลิตรละ 20 สตางค์, Count unit: คณะ, Thai definition: คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 48 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
เขน็ด[N] a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks, Syn. ขะเน็ด, Example: อย่าลืมเอาเขน็ดไปนาด้วยนะ, Count unit: เส้น, Thai definition: ฟางที่ทำเป็นเชือกมัดฟ่อนข้าว
เข้าปก[V] bind book, Syn. เย็บปก, ทำปก, Example: หนังสือกองนี้เข้าปกเรียบร้อยแล้ว เอาไปไว้ที่ชั้นได้เลย, Thai definition: เย็บปกหรือใส่ปกหนังสือ
ความอ้วน[N] fatness, See also: corpulence, chubbiness, obesity, plumpness, portliness, Example: คนบางคนเต้นแอโรบิคเพื่อลดความอ้วน, Thai definition: ลักษณะที่มีรูปร่างสมบูรณ์เพราะมีเนื้อและมันมาก
กล้องสองตา[N] binocular, See also: spyglass, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: เครื่องมือนี้ประกอบด้วยกล้องสองตา ติดตั้งบนขาสามขาเพื่อให้อยู่ในระดับตา, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับมองดูวัตถุในระยะไกล มีเลนส์สองข้างสำหรับมองพร้อมกันทั้งสองตา
รัด[V] bind, See also: fasten, tighten, tie, squeeze, Syn. มัด, Ant. คลาย, Example: การห้ามเลือดอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้ผ้าเชือกหรือสายยางรัดไม่ให้เลือดจากเส้นเลือดแดงไหลลงสู่อวัยวะส่วนนั้น, Thai definition: ทำให้แน่นหรือให้รวมกันด้วยการมัด
เครื่องยนต์ไอพ่น[N] jet turbine, See also: jet turbine, jet propulsion, Syn. กังหันไอพ่น, Example: เครื่องบินไอพ่นคือเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังผลักดันให้เคลื่อนที่, Thai definition: เครื่องจักรกลที่หมุนอย่างกังหัน
เครือดิน[N] climbing plant, See also: creeper, climber, Example: เด็กสมัยนี้ส่วนมากจะไม่รู้จักเครือดิน, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาคล้ายผักบุ้ง ที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย
เคล้า[V] mix, See also: mingle, blend, combine, Syn. คลุก, คน, Ant. แยก, Example: หลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วให้ใช้มือเคล้าให้เข้ากับข้าวจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า, Thai definition: ใช้มือเป็นต้นคนเบาๆ ให้ทั่ว
เคียน[V] tie up, See also: bind, tie down, truss, Syn. พัน, คาด, ผูก, Ant. แก้, แกะ, Example: กำนันเคียนผ้าขาวม้าผืนใหม่
พัน[V] bind, See also: coil, Syn. ม้วน, วน, Example: นายท้ายพันเชือกไว้รอบหลักที่หัวเรือ, Thai definition: วงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสาย หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น, วัดโดยรอบ
โพล้ง[N] big cowrie (used for rubbing cloth to cause shine), Example: ป้าศรีใช้โพล้งขัดผ้าที่ซื้อมาใหม่ให้ขึ้นเงามากขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเบี้ยชนิดหนึ่ง ตัวใหญ่ ใช้ขัดผ้าให้ขึ้นเงา
มัด[V] bind, See also: tie, fasten, wrap, Syn. ผูก, Example: ลูกน้องมัดหญ้าคาเป็นท่อนๆ แล้วยัดเข้าไปในยาง, Thai definition: ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่นด้วยเชือก เป็นต้น
ผนึก[V] bind, See also: tie, ally, Syn. ประสาน, ร่วมมือ, Example: ชาวบ้านผนึกกำลังต่อสู้กับข้าศึก, Thai definition: รวมกันให้เป็นปึกแผ่น
ผสม[V] mix, See also: blend, mingle, compound, combine, Syn. ประสม, ปน, เจือปน, รวม, Example: ผ้าพวกนี้แม่ใช้ผลมะเกลือผสมน้ำแล้วย้อมจะได้ผ้าดำสำหรับผ้านุ่งผู้หญิง, Thai definition: รวมกันเข้า, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบนารี่[adj.] (bainārī) EN: binary   FR: binaire
ไบนารี่พัลซาร์[n. exp.] (bainārī phālsā) EN: binary pulsar   FR: pulsar binaire [m]
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บิลิรูบิน[n.] (bilirūbin) EN: bilirubin   FR: bilirubine [f]
บินตุรง[n.] (binturong) EN: Binturong   
บิต[n.] (bit) EN: bit   FR: bit [m] ; élément binaire [m]
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ช่างทำเครื่องเรือน[n. exp.] (chang tham khreūangreūoen) EN: cabinet maker   
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep lem) EN: bookbinder   
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
ดาวคู่[n. exp.] (dāo khū) EN: binary star ; double star   FR: étoile double [f]
ดาวคู่จริง[n. exp.] (dāo khū jing) EN: binary double star ; physical double souble   
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier   FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
ฟิล์มหนัง[n.] (fīm nang) EN: film   FR: film [m] ; bobine [f]
ฟิล์มภาพยนตร์[n.] (fīm phāpphayon) EN: film   FR: film [m] ; bobine [f]
ฟอร์มรัฐบาล[v. exp.] (føm ratthabān) EN: form a cabinet   FR: former un gouvernement
ห้าง[n.] (hāng) EN: hut ; cabin ; shed ; shack   
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห้องโดยสาร[n.] (hǿng dōisān) EN: cabin   FR: cabine [f] ; cabine passagers [f]
ห้องนักบิน[n. exp.] (hǿng nakbin) EN: cockpit   FR: cabine de pilotage [f] ; poste de pilotage [m] ; cockpit [m]
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องนอน [n.] (hǿng nøn) EN: cabin   FR: cabine [f]
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
ห้องส้วม [n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
ห้องโทรศัพท์[n. exp.] (hǿng thōrasap) FR: cabine téléphonique [f]
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat rōk) EN: medical examination room : medical treatment room   FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
หูโทรศัพท์[n.] (hū thōrasap) EN: receiver ; telephone receiver   FR: combiné (téléphonique)
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade   FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind   FR: défaire ; détacher
การบวก[n.] (kānbūak) EN: combination   FR: addition [f]
กังหัน[n.] (kanghan) EN: wind wheel ; sail of a windmill ; waterwheel ; pinwheel ; turbine   FR: turbine [f] ; aube [f]
กังหันไอน้ำ[n. exp.] (kanghan ainām) EN: steam turbine   
กังหันไอพ่น[n. exp.] (kanghan aiphon) EN: jet turbine ; gas turbine ; turbojet   
กังหันลม[n. exp.] (kanghan lom) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine   FR: éolienne [f]
กังหันน้ำ[n. exp.] (kanghan nām) EN: water turbine ; water vane ; water wheel   
การล้าง[n.] (kān lāng) EN: rubbing   
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[n. exp.] (kān prapprung khana ratthabān) EN: reshuffle of a cabinet   FR: remaniement ministériel [m]
การรวมกัน[n.] (kān rūam kan) EN: combination   FR: combinaison [f] ; adjonction [f]
การรวมกิจการ[n. exp.] (kān rūam kitjakān) EN: consolidation ; merger ; business combination   
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIN    B IH1 N
BINA    B IY1 N AH0
BINS    B IH1 N Z
BINZ    B IH1 N Z
BINN    B IH1 N
BIND    B AY1 N D
BING    B IH1 NG
BINK    B IH1 NG K
BINGO    B IH1 NG G OW0
GOBIN    G OW1 B IH2 N
SABIN    S EY1 B IH2 N
COBIN    K OW1 B IH2 N
HOBIN    HH OW1 B IH2 N
JOBIN    JH OW1 B IH2 N
BINGE    B IH1 N JH
BINES    B AY1 N Z
MABIN    M AE1 B IH2 N
ZUBIN    Z UW1 B IH2 N
TOBIN    T OW1 B IH2 N
RUBIN    R UW1 B IH2 N
SOBIN    S OW1 B IH2 N
ORBIN    AO1 R B IH2 N
ALBIN    AE1 L B IH2 N
KUBIN    K Y UW1 B IH2 N
RABIN    R AA2 B IY1 N
BINDS    B AY1 N D Z
AUBIN    AO1 B IH2 N
BABIN    B AE1 B IH2 N
BINNS    B IH1 N Z
BINGA    B IY1 NG G AH0
DUBIN    D UW1 B IH2 N
ROBIN    R AA1 B AH0 N
BINTZ    B IH1 N T S
CABIN    K AE1 B AH0 N
LUBIN    L UW1 B IH2 N
BINGES    B IH1 N JH AH0 Z
DURBIN    D ER1 B IH2 N
BINGER    B IH1 NG ER0
CORBIN    K AO1 R B IH2 N
BINGLE    B IH1 NG G AH0 L
BINNIE    B IH1 N IY0
BINDER    B AY1 N D ER0
HARBIN    HH AA1 R B IH2 N
BABINO    B AA0 B IY1 N OW0
HERBIN    HH ER1 B IH2 N
BINNER    B IH1 N ER0
BINDEL    B IH1 N D AH0 L
ALBINO    AE0 L B AY1 N OW2
EBBING    EH1 B IH0 NG
BINDLE    B IH1 N D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bin    (n) (b i1 n)
bind    (v) (b ai1 n d)
bine    (n) (b ai1 n)
bins    (n) (b i1 n z)
Robin    (n) (r o1 b i n)
binds    (v) (b ai1 n d z)
bines    (n) (b ai1 n z)
binge    (n) (b i1 n jh)
bingo    (n) (b i1 ng g ou)
cabin    (n) (k a1 b i n)
robin    (n) (r o1 b i n)
Harbin    (n) (h aa1 b i n)
albino    (n) (a1 l b ii1 n ou)
binary    (j) (b ai1 n @ r ii)
binder    (n) (b ai1 n d @ r)
binges    (n) (b i1 n jh i z)
bobbin    (n) (b o1 b i n)
cabins    (n) (k a1 b i n z)
cubing    (v) (k y uu1 b i ng)
dobbin    (n) (d o1 b i n)
dubbin    (n) (d uh1 b i n)
ebbing    (v) (e1 b i ng)
gibing    (v) (jh ai1 b i ng)
gybing    (v) (jh ai1 b i ng)
jibing    (v) (jh ai1 b i ng)
rebind    (v) (r ii2 b ai1 n d)
robing    (v) (r ou1 b i ng)
robins    (n) (r o1 b i n z)
tubing    (n) (t y uu1 b i ng)
unbind    (v) (uh2 n b ai1 n d)
Bingley    (n) (b i1 ng l ii)
Jacobin    (n) (jh a1 k @ b i n)
albinos    (n) (a1 l b ii1 n ou z)
ash-bin    (n) - (a1 sh - b i n)
bambino    (n) (b a1 m b ii1 n ou)
bibbing    (v) (b i1 b i ng)
binders    (n) (b ai1 n d @ z)
bindery    (n) (b ai1 n d @ r ii)
binding    (v) (b ai1 n d i ng)
bobbing    (v) (b o1 b i ng)
bobbins    (n) (b o1 b i n z)
bombing    (v) (b o1 m i ng)
boobing    (v) (b uu1 b i ng)
bribing    (v) (b r ai1 b i ng)
cabinet    (n) (k a1 b i n @ t)
carbine    (n) (k aa1 b ai n)
combine    (n) (k o1 m b ai n)
combine    (v) (k @1 m b ai1 n)
combing    (v) (k ou1 m i ng)
curbing    (v) (k @@1 b i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
並びに[ならびに, narabini] และ
明敏[めいびん, meibin] (n adj adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด,รู้จักเหตุผล,ข่าวคราว
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) นักเดินทางท่องเที่ยวพเนจร (เดินทางโดยการโบกรถ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง)
貸与並びに[たいよならびに, taiyonarabini] ให้ยืมต่อ
天秤座[てんびんざ, tenbinza] (n) ราศีตุลย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貧乏[びんぼう, binbou] (n vt adj) ยากจน ตัวอย่าง 私がびんぼう人です。(ฉันเป็นคนจน)
花瓶[かびん, kabin] (n) แจกัน
天秤[てんびん, tenbin] (n) ตาชั่ง
郵便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku, yuubinkyoku , yuubinkyoku] (n ) ที่ทำการไปรษณีย์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
縛る[しばる, shibaru] Thai: รัด English: to bind
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: ทำสัญญา English: to bind
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: สบาย ๆ English: feeling at ease (vs)
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: เป็นอิสระ English: carefree
音便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
bin, See also: sein
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
Einfachbindung(n) |die, pl. Einfachbindungen| พันธะเดี่ยว
Doppelbindung|die, pl. Doppelbindungen| พันธะคู่
Dreifachbindung(n) |die, pl. Dreifachbindungen| พันธะสาม
Kabinett(n) |das, pl. Kabinette| คณะรัฐมนตรี (ย่อว่า ครม.) เช่น Ohne Blutvergießen besetzten die Militärs die Schaltstellen der Macht, riefen das Kriegsrecht aus und erklärten das Kabinett und den Senat für aufgelöst.
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rundheit {f}chubbiness [Add to Longdo]
Abbinden {n} (von Beton)setting [Add to Longdo]
Abbindezeit {f}setting time [Add to Longdo]
Abbindezeit {f} (bei Zement)water curing [Add to Longdo]
Abfalleimer {m} | Abfalleimer {pl}dustbin | dustbins [Add to Longdo]
Abfallbehälter {m}refuse container; waste bin [Add to Longdo]
Abfalleimer {m}; Abfallbehälter {m}dust bin [Add to Longdo]
Abhörkabine {f}listening booth [Add to Longdo]
Ablageschrank {m}filing cabinet [Add to Longdo]
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Abschäumer {m} | Kombination aus Abschäumer und Filterskimmer | skilter [Add to Longdo]
Abschlussstopfen {m}tubing plug [Add to Longdo]
Abschnürung {f}; Abbindung {f}strangulation [Add to Longdo]
Akelei {f} [bot.]columbine; aquilegia [Add to Longdo]
Aktenschrank {m}filing cabinet [Add to Longdo]
Albino {m}Albino [Add to Longdo]
Alleinerbe {m}; Alleinerbin {f} | Alleinerben {pl}sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Anbindung {f}accessibility; binding [Add to Longdo]
Anbindung {f}; Verkettung {f}linking; linkage [Add to Longdo]
Anhänglichkeit {f}; Bindung {f} (an)attachment (to) [Add to Longdo]
Anreihschrank {m}modular cabinet [Add to Longdo]
Anrufzeit {f}; Verbindungsdauer {f}call time [Add to Longdo]
Anschluss {m}; Verbindung {f} | Anschlüsse {pl}; Verbindungen {pl} | elektrische Anschlüsse {pl}connection | connections | electrical connections [Add to Longdo]
Anschlussmöglichkeit {f}; Verbindung {f}; Konnektivität {f}connectivity [Add to Longdo]
Antriebskombination {f}drive combination [Add to Longdo]
Arbeitskabine {f}carrel; booth [Add to Longdo]
Arbeitsturbine {f}power turbine [Add to Longdo]
Armbinde {f}armlet [Add to Longdo]
Arzneischrank {m}medicine cabinet [Add to Longdo]
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power [Add to Longdo]
Aufnehmen {n}grabbing [Add to Longdo]
Auslandsgespräch {n}; Auslandsverbindung {f} (Telefon)international call [Add to Longdo]
Außenkabine {f}outside cabin [Add to Longdo]
Autobahnanbindung {f}motorway access; freeway access [Add to Longdo]
Badekabine {f}bathing hut [Add to Longdo]
Bankverbindung {f} (einer Bank)correspondent [Add to Longdo]
Bankverbindung {f}bank info [Add to Longdo]
Bauchbinde {f} (Papier)band [Add to Longdo]
Bebauungsplan {m} | rechtskräftiger Bebauungsplan(binding) land-use plan | legally binding land-use plan [Add to Longdo]
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan [Add to Longdo]
Befestigung {f}; Bindung {f} | Befestigungen {pl} | neue Befestigung {f}attachment | attachments | reattachment [Add to Longdo]
Bergschuh {m}climbing boot; mountaineering boot [Add to Longdo]
Beschichtungskabine {f}spray booth [Add to Longdo]
Binär-Ausgabeeinheit {f}binary output unit [Add to Longdo]
Binär-Eingabeeinheit {f}binary input unit [Add to Longdo]
Binärbaum {m}binary tree [Add to Longdo]
Binärentwicklung {f} [math.]binary expansion [Add to Longdo]
Binärcode {m} für Dezimalzahlenbinary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
Binärfeld {n}binary field [Add to Longdo]
Binärkomma {n} [comp.] | angenommenes Binärkommabinary point | assumed binary point [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
がめ子[がめこ, gameko] (n) (See がめつい) chintzy, money-grubbing girl [Add to Longdo]
くっすん[, kussun] (n) sobbing noise [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
しゃりしゃり[, sharishari] (adv,vs) sound of two hard thin objects rubbing together [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
すべからず[, subekarazu] (exp) (combination of する and 可からず) (See 可からず) must not do; should not do; do not do [Add to Longdo]
ずきずき[, zukizuki] (adv,n,vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P) [Add to Longdo]
ずきん[, zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ずきんずきん[, zukinzukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ずぶり[, zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into [Add to Longdo]
たがる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu) [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
ときめき[, tokimeki] (n) palpitation; throbbing [Add to Longdo]
の度に[のたびに(P);のたんびに, notabini (P); notanbini] (exp,aux) (uk) (See 度に) on the occasion of; (P) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ひびの切れた;皹の切れた[ひびのきれた, hibinokireta] (adj-f) chapped (hands) [Add to Longdo]
びんた[, binta] (n) slap in the face [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] (n) {comp} truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
むせび泣き;咽び泣き;噎び泣き[むせびなき, musebinaki] (vs) (1) to sob; to be choked with tears; (n) (2) sobbing [Add to Longdo]
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing [Add to Longdo]
めった刺し;滅多刺し[めったざし, mettazashi] (n) stabbing repeatedly [Add to Longdo]
やけ食い;自棄食い[やけぐい, yakegui] (n,vs) binge eating; stress eating [Add to Longdo]
わっと[, watto] (adv) (on-mim) suddenly and in a loud voice (e.g. sobbing) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] third of 10 heavenly trunks 十天干; third in order; letter "C" or roman "III" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; propyl [Add to Longdo]
丙三醇[bǐng sān chún, ㄅㄧㄥˇ ㄙㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] glycerine; same as 甘油 [Add to Longdo]
丙二醇[bǐng èr chún, ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] propylene glycol; propane-1,2-diol C3H6(OH)2 [Add to Longdo]
丙午[bǐng wǔ, ㄅㄧㄥˇ ˇ, ] forty third year C7 of the 60 year cycle, e.g. 1966 or 2026 [Add to Longdo]
丙型[bǐng xíng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, ] type C; type III; gamma- [Add to Longdo]
丙型肝炎[bǐng xíng gān yán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis C [Add to Longdo]
丙基[bǐng jī, ㄅㄧㄥˇ ㄐㄧ, ] propyl group C3H7- (chem.) [Add to Longdo]
丙子[bǐng zǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄗˇ, ] thirteenth year C1 of the 60 year cycle, e.g. 1996 or 2056 [Add to Longdo]
丙寅[bǐng yín, ㄅㄧㄥˇ ˊ, ] third year C3 of the 60 year cycle, e.g. 1986 or 2046 [Add to Longdo]
丙戌[bǐng xū, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄩ, ] twenty third year C11 of the 60 year cycle, e.g. 2006 or 2066 [Add to Longdo]
丙氨酸[bǐng ān suān, ㄅㄧㄥˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] alanine (Ala), an amino acid [Add to Longdo]
丙烯[bǐng xī, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ, ] propylene C3H6 [Add to Longdo]
丙烯腈[bǐng xī jīng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄥ, ] acrylo-nitrile [Add to Longdo]
丙烯酸[bǐng xī suān, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ, ] acrylic acid C3H4O2 [Add to Longdo]
丙烯酸酯[bǐng xī suān zhǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ ㄓˇ, ] acrylic ester [Add to Longdo]
丙烯醛[bǐng xī quán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄑㄩㄢˊ, ] acrolein CH2CHCHO [Add to Longdo]
丙烷[bǐng wán, ㄅㄧㄥˇ ㄨㄢˊ, ] propane [Add to Longdo]
丙申[bǐng shēn, ㄅㄧㄥˇ ㄕㄣ, ] thirty third year C9 of the 60 year cycle, e.g. 1956 or 2016 [Add to Longdo]
丙种射线[bǐng zhǒng shè xiàn, ㄅㄧㄥˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] gamma ray [Add to Longdo]
丙等[bǐng děng, ㄅㄧㄥˇ ㄉㄥˇ, ] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade [Add to Longdo]
丙纶[bǐng lún, ㄅㄧㄥˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] polypropylene fiber [Add to Longdo]
丙辰[bǐng chén, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄣˊ, ] fifty third year C5 of the 60 year cycle, e.g. 1976 or 2036 [Add to Longdo]
丙酮[bǐng tóng, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ, ] acetone [Add to Longdo]
丙酮酸脱氢酶[bǐng tóng suān tuō qīng méi, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ, / ] pyruvate dehydrogenase [Add to Longdo]
丙醇[bǐng chún, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊ, ] propanol; propyl alcohol C3H7OH [Add to Longdo]
丙醚[bǐng mí, ㄅㄧㄥˇ ㄇㄧˊ, ] n-propyl ether [Add to Longdo]
丙醛[bǐng quán, ㄅㄧㄥˇ ㄑㄩㄢˊ, ] propionaldehyde; propanal CH3CH2CHO [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [Add to Longdo]
并不[bìng bù, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] not at all; emphatically not [Add to Longdo]
并不在乎[bìng bù zài hu, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, / ] really does not care [Add to Longdo]
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition [Add to Longdo]
并入[bìng rù, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ, / ] merge into; incorporate in [Add to Longdo]
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] stand side by side; be juxtaposed [Add to Longdo]
并坐[bìng zuò, ㄅㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] sit together [Add to Longdo]
并把[bìng bǎ, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄚˇ, / ] to include [Add to Longdo]
并排[bìng pái, ㄅㄧㄥˋ ㄆㄞˊ, / ] side by side; abreast [Add to Longdo]
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator) [Add to Longdo]
并立[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] exist side by side; exist simultaneously [Add to Longdo]
并联[bìng lián, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] parallel connection [Add to Longdo]
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, / ] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast [Add to Longdo]
并举[bìng jǔ, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] develop simultaneously [Add to Longdo]
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple [Add to Longdo]
并行[bìng xíng, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] in parallel [development, implementation, etc] [Add to Longdo]
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel [Add to Longdo]
并行程序[bìng xíng chéng xù, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] parallel program [Add to Longdo]
并行计算[bìng xíng jì suàn, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] parallel computing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding [Add to Longdo]
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
ハウジング[はうじんぐ, haujingu] housing, cabinet [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
バイナリ[ばいなり, bainari] binary [Add to Longdo]
バイナリデータ[ばいなりでーた, bainaride-ta] binary data [Add to Longdo]
バイナリモード[ばいなりもーど, bainarimo-do] binary mode [Add to Longdo]
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit [Add to Longdo]
ビット組み[びっとくみ, bittokumi] bit combination [Add to Longdo]
ビット組合せ[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination [Add to Longdo]
ビット列[ビットれつ, bitto retsu] bit stream, binary digit string [Add to Longdo]
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components [Add to Longdo]
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding [Add to Longdo]
結び付ける[むすびつける, musubitsukeru] to bind (e.g. an address) [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
言語結合[げんごけつごう, gengoketsugou] language binding [Add to Longdo]
呼び名[よびな, yobina] mnemonic-name [Add to Longdo]
合流[ごうりゅう, gouryuu] recombining [Add to Longdo]
自由形式郵便ORアドレス[じゆうけいしきゆうびんORアドレス, jiyuukeishikiyuubin OR adoresu] unformatted postal OR address [Add to Longdo]
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
組合せ[くみあわせ, kumiawase] combination [Add to Longdo]
組合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit [Add to Longdo]
組合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition [Add to Longdo]
束縛[そくばく, sokubaku] binding (vs) [Add to Longdo]
速達郵便サービス[そくたつゆうびんサービス, sokutatsuyuubin sa-bisu] express mail service, PD PR [Add to Longdo]
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery [Add to Longdo]
地域郵便属性[ちいきゆうびんぞくせい, chiikiyuubinzokusei] local postal attributes [Add to Longdo]
抽象結合パラメタ[ちゅうしょうけつごうパラメタ, chuushouketsugou parameta] abstract-bind-parameters [Add to Longdo]
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]
通常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR [Add to Longdo]
定形郵便ORアドレス[ていけいゆうびんORアドレス, teikeiyuubin OR adoresu] formatted postal OR address [Add to Longdo]
二項演算子[にこうえんざんし, nikouenzanshi] binary operator [Add to Longdo]
二項式[にこうしき, nikoushiki] binomial [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
三浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
下田[しもだ, shimoda] Shimoda, (Stadt auf der Izu-Halbinsel) [Add to Longdo]
並びに[ならびに, narabini] und [Add to Longdo]
伸び伸び[のびのび, nobinobi] behaglich, bequem, gemuetlich [Add to Longdo]
伸び悩む[のびなやむ, nobinayamu] weiterhin_stagnieren [Add to Longdo]
併せる[あわせる, awaseru] annektieren, verbinden, vereinigen [Add to Longdo]
俊敏[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
内海[うちうみ, uchiumi] Binnenmeer, Binnensee [Add to Longdo]
内港[ないこう, naikou] Binnenhafen [Add to Longdo]
内閣[ないかく, naikaku] Kabinett, Regierung [Add to Longdo]
出産[しゅっさん, shussan] Entbindung, Geburt [Add to Longdo]
別便[べつびん, betsubin] getrennte_Post, Extrapost [Add to Longdo]
包帯[ほうたい, houtai] Verband, Binde [Add to Longdo]
半島[はんとう, hantou] Halbinsel [Add to Longdo]
合わす[あわす, awasu] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
合わせる[あわせる, awaseru] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
微熱[びねつ, binetsu] leichtes_Fieber [Add to Longdo]
拘束[こうそく, kousoku] Beschraenkung, Einschraenkung, Bindung [Add to Longdo]
[かつ, katsu] ZUSAMMENBINDEN, BEFESTIGEN [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] Verbindung, Verknuepfung, Anschluss [Add to Longdo]
[びん, bin] BEWEGLICH, FLINK, BEHEND [Add to Longdo]
敏感[びんかん, binkan] empfindlich, sensibel [Add to Longdo]
敏腕[びんわん, binwan] tuechtig, geschickt [Add to Longdo]
敏速[びんそく, binsoku] Schnelligkeit, Behendigkeit [Add to Longdo]
日々の糧[ひびのかて, hibinokate] das_taegliche_Brot [Add to Longdo]
束ねる[たばねる, tabaneru] zusammenbinden, kontrollieren [Add to Longdo]
束縛[そくばく, sokubaku] Fesselung, Bindung, Zwang [Add to Longdo]
機敏[きびん, kibin] gewandt, gescheit, -flink [Add to Longdo]
津軽半島[つがるはんとう, tsugaruhantou] Tsugaru_Halbinsel [Add to Longdo]
潮岬[しおのみさき, shionomisaki] (Suedspitze der Kii-Halbinsel) [Add to Longdo]
火炎瓶[かえんびん, kaenbin] Molotowcocktail [Add to Longdo]
[びん, bin] FLASCHE [Add to Longdo]
瓶詰[びんずめ, binzume] in_Flaschen_gefuellt [Add to Longdo]
穏便[おんびん, onbin] guetlich, freundlich, sanft [Add to Longdo]
空き瓶[あきびん, akibin] leere_Flasche [Add to Longdo]
組閣[そかく, sokaku] Kabinettsbildung, Regierungsbildung [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] binden, verknuepfen, (Vertrag) abschliessen, (Fruechte) tragen [Add to Longdo]
結わえる[ゆわえる, yuwaeru] binden [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] Verbindung, Vereinigung, Kombination [Add to Longdo]
結束[けっそく, kessoku] Vereinigung, Verbindung, Zusammenhalt [Add to Longdo]
結膜[けつまく, ketsumaku] Bindehaut [Add to Longdo]
結膜炎[けつまくえん, ketsumakuen] Bindehautentzuendung [Add to Longdo]
総合[そうごう, sougou] Synthese, Verbindung [Add to Longdo]
[ふち, fuchi] VERWANDTSCHAFT;, HEIRAT;, BEZIEHUNG,VERHAELTNIS,VERBINDUNG;, Schicksal;, Veranda [Add to Longdo]
縛る[しばる, shibaru] -binden, anbinden, befestigen, in_Anspruch_nehmen [Add to Longdo]
腹巻き[はらまき, haramaki] Bauchbinde, Leibbinde [Add to Longdo]
航空便[こうくうびん, koukuubin] Luftpost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bin \Bin\, v. t. [imp. & p. p. {Binned}; p. pr. & vb. n.
   {Binning}.]
   To put into a bin; as, to bin wine.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bin \Bin\
   An old form of {Be} and {Been}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bin- \Bin-\
   A euphonic form of the prefix {Bi-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bin \Bin\, n. [OE. binne, AS. binn manager, crib; perh. akin to
   D. ben, benne, basket, and to L. benna a kind of carriage ( a
   Gallic word), W. benn, men, wain, cart.]
   A box, frame, crib, or inclosed place, used as a receptacle
   for any commodity; as, a corn bin; a wine bin; a coal bin.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 bin [bin]
   am
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chiliad
 
 1. bin
 2. bin yıllık devre
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 thousand
 
 1. bin
 2. bin rakamı
 3. çok büyük sayı. thousandfold  bin kat, bin misli. thousandth bininci
 4. binde bir.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top