Search result for

*bild*

(170 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bild, -bild-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mine?- Mein Bild? - Ja! Z (1969)
Picture.BildAirplane II: The Sequel (1982)
- What?Alle Bilder? Blood In, Blood Out (1993)
Education.Bildung. Bamako (2006)
Training?- Ausbildung? A Place in This World (2012)
Trained him?Ausgebildet? The Drone Queen (2014)
There.Das BildThe Curse of Sleeping Beauty (2016)
I think she meant a bildungsroman.ชั้นว่าเธอหมายถึงนิยายที่ตัวละครผ่านการพัฒนาจากเด็กไปผู้ใหญ่ Mona-Mania (2013)
Do you really believe, Podtyolkov, that the Don will follow you, an illiterate Cossack?Denken Sie etwa, Podtelkow, dass lhnen als ungebildetem Kosaken der Don folgen wird? Tikhiy Don (1957)
Production Designer B. DULENKOVSzenenbild B. DULENKOW Tikhiy Don (1957)
He's been written up in Fortune, profiled in the New Yorker, had his picture on the cover of Time, and he is a personal friend of Elsa Maxwell.Er wurde im Fortune und im New Yorker porträtiert, war auf dem Titelbild von Time und ist mit Elsa Maxwell befreundet. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You were my idol.Sie waren mein VorbildWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We want all you TV fans to feel at home, and not forget the thrill you get watching television on your big 21-inch screens.Alle Fernsehfans sollen sich wohl fühlen und den Nervenkitzel nicht vergessen, den man bei einem 53cm-Bildschirm verspürt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I have a 21-inch screen myself, and it's loads of fun.Ich habe selbst einen 53cm-Bildschirm und viel Spaß damit. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You can sit there in your easy chair with your shoes off and a can of beer, watching that wonderful, clear picture coming into your home, bringing culture and entertainment to you and your family.Man kann ohne Schuhe und mit einer Dose Bier im Sessel sitzen und das tolle, klare Bild betrachten, das ins Haus kommt und Ihnen und Ihrer Familie Kultur und Unterhaltung bringt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We've had 18 writers and we're warming up a top rewrite team to rewrite the last top rewrite team.Wir haben 18 Autoren und bilden ein neues Team von Autoren aus, um das letzte Spitzenteam zu toppen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- La Salle removed the portrait of his father.- Das Bild von La Salles Vater ist weg. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- You didn't mind me removing his portrait?- Macht es dir was aus, dass das Bild weg ist? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I wanted Daddy's picture with me.Gut. Ich wollte Daddys Bild bei mir haben. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We passed the window and saw the fancy posters, all blue seas and palm trees.Wir gingen dann bummeln. Wir sahen im Schaufenster die Reklamebilder. Witness for the Prosecution (1957)
What a pretty picture.Ein schönes BildL'étrange Monsieur Steve (1957)
Production Designer B. DULENKOVSzenenbild B. DULENKOW Tikhiy Don II (1958)
Do you really believe, Podtyolkov, that the Don will follow you, an illiterate Cossack?Denken Sie etwa, Podtelkow, dass lhnen als ungebildetem Kosaken der Don folgen wird? Tikhiy Don II (1958)
each of his paintings worth tens of millions.Jedes seiner Bilder ist Millionen wert. Montparnasse 19 (1958)
Don't rack your brains. You'll never achieve the same likeness as my mirror!So viel Mühe Sie sich auch geben, mich wie mein Spiegelbild zu malen, schaffen Sie nie. Montparnasse 19 (1958)
You'll sell one picture a month.Du verkaufst jeden Monat ein BildMontparnasse 19 (1958)
Sell one picture a month!Ein Bild im Monat verkaufen! Montparnasse 19 (1958)
Please remove the painting from the window.Entfernen Sie das Bild aus der Vitrine. Montparnasse 19 (1958)
I buy and sell paintings.Ich kaufe und verkaufe Bilder. Montparnasse 19 (1958)
You'll never have one of Modi's pictures!Sie bekommen kein einziges BildMontparnasse 19 (1958)
We'll sell him all your paintings.Wir verkaufen ihm all deine Bilder. Montparnasse 19 (1958)
I'm not going to sell all my paintings in one go.Ich verkaufe nicht alle Bilder auf einen Schlag. Montparnasse 19 (1958)
Dress up like a millionaire to sell a painting?Millionär mimen, um ein Bild zu verkaufen? Montparnasse 19 (1958)
Seeing where I am, I'll sell them for a sandwich.Zurzeit gäbe ich alle Bilder für ein Sandwich. Montparnasse 19 (1958)
Is it my work or my face you want to sell?Verkaufen wir meine Bilder oder mein Aussehen? Montparnasse 19 (1958)
- May I see the paintings?- Kann ich die Bilder sehen? Montparnasse 19 (1958)
When he buys a painting, I buy some jewellery.Wenn er ein Bild kauft, kaufe ich Schmuck. Montparnasse 19 (1958)
But I don't like to speak of him when I sell a painting.Aber wenn ich ein Bild verkaufe, rede ich ungern von Van Gogh. Montparnasse 19 (1958)
Show me the paintings.Zeigen Sie die Bilder. Montparnasse 19 (1958)
We have to go, and he buys paintings.Wir reisen ab, und er kauft Bilder. Montparnasse 19 (1958)
This painting will create a new brand for my fragrances.Dieses Bild schafft eine neue Marke für meine Parfums. Montparnasse 19 (1958)
Which picture do you like?Welches Bild interessiert Sie? Montparnasse 19 (1958)
I came to sell some paintings.Bilder verkaufen. Montparnasse 19 (1958)
Are you going to buy a painting?Wollen Sie ein Bild kaufen? Montparnasse 19 (1958)
It has been so long since anyone bought a painting.Er hat schon so lange kein Bild mehr verkauft. Schon so lange. Montparnasse 19 (1958)
He got an education!Du hast eine Ausbildung. Premier mai (1958)
Don't start, I won't wait for the Mayor to tell me.Ich werde mir schon vorher ein Bild machen. Premier mai (1958)
It's Joe. I've got the latest news...Er kapiert den Trick nicht, setz ihn ins BildPremier mai (1958)
Over.Unser Bild wird schwächer. Fiend Without a Face (1958)
Image is fading, sir.Das Bild wird schwächer, Sir. Fiend Without a Face (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary
BILD    B IH1 L D
BILDT    B IH1 L T
BILDNER    B IH1 L D N ER0
BILDT'S    B IH1 L T S
BILDERBACK    B AY1 L D ER0 B AE0 K

German-Thai: Longdo Dictionary
Bild(n) |das, pl. Bilder| ภาพ
Bilder(n) |pl.|, See also: das Bild
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
gebildet(adj) ที่มีการศึกษา, ที่ศิวิไลซ์, ที่มีอารยธรรม, ที่เจริญ เช่น Manche Deutsche sind gut gebildet. คนเยอรมันส่วนใหญ่ได้รับการศึกษามาดี
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.
gebildet(adj ) ที่มีการศึกษา, ที่ได้รับการอบรมมาดี เช่น Eine gebildete Person ist für einen bestimmten Inhalt empfänglicher, als eine weniger gebildete Person für denselben Inhalt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zur Ausbildung gehörend (n vi vt modal ver)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebildetshaped [Add to Longdo]
Narbenbildung {f}keloid [Add to Longdo]
Abbild {n}image [Add to Longdo]
Abbildung {f} | Abbildungen {pl}map; mapping | maps; mappings [Add to Longdo]
Abbildung {f} [math.]mapping; map; transformation [Add to Longdo]
Abbildungsfehler {m}aberration [Add to Longdo]
Abbildungsregister {n}image register [Add to Longdo]
Abziehbild {n}; Aufkleber {m} | Abziehbilder {pl}; Aufkleber {pl}decal [Am.] | decals [Add to Longdo]
Abziehbild {n} | Abziehbilder {pl}transfer picture | transfer pictures [Add to Longdo]
Aktfotografie {f} (Bild)nude photograph [Add to Longdo]
Algenbildung {f}algal formation [Add to Longdo]
Allegorie {f}; Sinnbild {n}; Gleichnis {n}; sinnbildliche Darstellungallegory [Add to Longdo]
Allgemeinbildung {f}general education [Add to Longdo]
Altarbild {n}altarpiece [Add to Longdo]
Analogon {n}; Gegenstück {n}; Nachbildung {f}analog; analogue [Add to Longdo]
Andachtsbildchen {n}devotional picture [Add to Longdo]
Ankerkopfausbildung {f}design of anchor head [Add to Longdo]
Anomalie {f}; Missbildung {f} [biol.]abnormity [Add to Longdo]
Anschein {m}; Erscheinung {f}; Erscheinungsbild {n}appearance [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Bildschirm {m}; Ausstellung {f}; Ansicht {f} | grafische Anzeigedisplay | graphic display [Add to Longdo]
den Auftakt bilden (zu)to be a prelude (to) [Add to Longdo]
Ausbildungsmethoden {pl}teachware [Add to Longdo]
Augenabstand vom Bildschirmviewing distance [Add to Longdo]
Ausbildungsplan {m}training schedule [Add to Longdo]
Aus- und Fortbildung {f}education and training [Add to Longdo]
Ausbilder {m}; Ausbilderin {f}instructor [Add to Longdo]
Ausbildung {f}schooling [Add to Longdo]
Ausbildung {f} | Ausbildung {f} am Arbeitsplatz | Ausbildung, die nicht direkt an Berufsarbeit gebunden ist | praktische Ausbildung {f}training | on-the-job training | off the job training | practical training; in-job training [Add to Longdo]
Ausbildung {f} von Bibliothekaren / Bibliothekarinneneducation of librarians [Add to Longdo]
zur Ausbildung gehörendeducational [Add to Longdo]
Ausbildungsbibliothek {f}training library [Add to Longdo]
Ausbildungsgebühr {f}training fee [Add to Longdo]
Ausbildungslehrgang {m}; Ausbildungskurs {m} | Ausbildungslehrgänge {pl}; Ausbildungskurse {pl}training course | training courses [Add to Longdo]
Ausbildungsmöglichkeiten {pl}training possibilities [Add to Longdo]
Ausbildungsstätte {f}training center [Add to Longdo]
Ausbildungsstufe {f}training level; training stage [Add to Longdo]
Ausbildungsrichtlinien {pl}; Ausbildungsvorschriften {pl}training rules [Add to Longdo]
Ausbildungsschwerpunkt {m}key course element [Add to Longdo]
Ausbildungsvertrag {m}articles of apprenticeship [Add to Longdo]
Ausbildungszentrum {m}training center [Add to Longdo]
Ausbildungsziel {n}training goal [Add to Longdo]
Auszubildende {m,f}; Auszubildender; Auszubildender; Azubi {m}; Lehrling {m} | Auszubildenden {pl}trainee | trainees [Add to Longdo]
Auszubildende {m,f}; Auszubildender; Azubi {m}; Lehrling {m} (handwerklich)apprentice [Add to Longdo]
Banause {m}; Prolet {m}; Proletin {f}; Ignorant {m}; Ignorantin {f} (abschätzig) | Er ist ungebildet (ungehobelt; unkultiviert; ein Banause).peasant | He is a peasant. [Add to Longdo]
Bau {m}; Bausubstanz {f}; Gebilde {n}fabric [Add to Longdo]
Berührungsbildschirm {m}touch-screen [Add to Longdo]
Berufsausbildung {f}; Fachausbildung {f}professional training [Add to Longdo]
Berufsausbildung {f}vocational training [Add to Longdo]
Berufsbild {n}job outline [Add to Longdo]
Besinnung {f}; Spiegelbild {n}reflection; reflexion [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教養小説[きょうようしょうせつ, kyouyoushousetsu] (n) novel about one's education, spiritual growth, etc.; Bildungsroman [Add to Longdo]
世界像[せかいぞう, sekaizou] (n) picture of the world; world picture; image of the world; Weltbild [Add to Longdo]
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图片报[Tú piàn bào, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] Bild-Zeitung [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不具[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
似顔[にがお, nigao] Abbild, Portraet [Add to Longdo]
修業[しゅうぎょう, shuugyou] Praktikum, Lehre, Ausbildung [Add to Longdo]
偶像[ぐうぞう, guuzou] -Bild, Abbild, Statue;, -Idol;, Goetze [Add to Longdo]
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
匹夫[ひっぷ, hippu] ein_Mann, einfacher_Mann, ungebildeter_Mann [Add to Longdo]
博学[はくがく, hakugaku] Gelehrsamkeit, umfassende_Bildung [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] Urbild, Prototyp, Archetyp [Add to Longdo]
口絵[くちえ, kuchie] Titelbild [Add to Longdo]
壁画[へきが, hekiga] Wandbild, Wandmalerei [Add to Longdo]
大和絵[やまとえ, yamatoe] Bild_in_japanischem_Stil [Add to Longdo]
学歴[がくれき, gakureki] Bildungsgang [Add to Longdo]
[まぼろし, maboroshi] Trugbild, Phantom, Vision [Add to Longdo]
幻想[げんそう, gensou] Illusion, Vision, Traum, Traumbild [Add to Longdo]
彫像[ちょうぞう, chouzou] Statue, Standbild [Add to Longdo]
彫刻[ちょうこく, choukoku] Bildhauerei, Schnitzerei, Skulptur [Add to Longdo]
彫塑[ちょうそ, chouso] Bildhauerei, Tonfigur [Add to Longdo]
影像[えいぞう, eizou] Schatten, Schattenbild, Silhouette [Add to Longdo]
影絵[かげえ, kagee] Schattenbild, Silhouette [Add to Longdo]
思い上がった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
想像[そうぞう, souzou] Einbildung, Phantasie, Vorstellung [Add to Longdo]
成す[なす, nasu] -tun, bilden [Add to Longdo]
拓本[たくほん, takuhon] Abdruck (e.Inschrift, e.Bildes), Durchdruck (e.Inschrift, e.Bildes) [Add to Longdo]
挿絵[さしえ, sashie] Illustration, Abbildung [Add to Longdo]
掛け軸[かけじく, kakejiku] Rollbild [Add to Longdo]
掛軸[かけじく, kakejiku] Rollbild [Add to Longdo]
教練[きょうれん, kyouren] Ausbildung, Exerzieren, Drill [Add to Longdo]
教育[きょういく, kyouiku] Erziehung, Bildung, Ausbildung [Add to Longdo]
教養[きょうよう, kyouyou] Bildung, Ausbildung [Add to Longdo]
日本画[にほんが, nihonga] Bild_im_japanischen_Stil [Add to Longdo]
春画[しゅんが, shunga] obszoenes_Bild, Pornographie [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] Personalwechsel, Umbildung, Regierungsumbildung [Add to Longdo]
模範[もはん, mohan] Vorbild, Muster, Beispiel [Add to Longdo]
洋画[ようが, youga] Bild_im_westlichen_Stil [Add to Longdo]
漫画[まんが, manga] Karrikatur (Manga), Bildergeschichte [Add to Longdo]
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] staendige_Fortbildung [Add to Longdo]
[が, ga] Bild [Add to Longdo]
画廊[がろう, garou] Bildergalerie [Add to Longdo]
画面[がめん, gamen] Bildflaeche [Add to Longdo]
発煙[はつえん, hatsuen] Rauchbildung, Rauchentwicklung [Add to Longdo]
石仏[せきぶつ, sekibutsu] Steinbild_Buddhas [Add to Longdo]
私淑[ししゅく, shishuku] nacheifern, sich_zum_Vorbild_nehmen [Add to Longdo]
組閣[そかく, sokaku] Kabinettsbildung, Regierungsbildung [Add to Longdo]
結成[けっせい, kessei] Bildung, Gruendung [Add to Longdo]
[え, e] Bild [Add to Longdo]
絵巻[えまき, emaki] Bilderrolle [Add to Longdo]
絵巻物[えまきもの, emakimono] Bilderrolle [Add to Longdo]
絵本[えほん, ehon] Bilderbuch [Add to Longdo]
絵画[かいが, kaiga] Malerei, Gemaelde, Bild [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Bild [bilt] (n) , s.(n )
     figure; image; picture; tableau
  

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  bild
     image; picture
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top