Search result for

*berte*

(111 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: berte, -berte-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cyberterrorism, and conspiracy to commit credit card fraud on the federal level.การโจรกรรมทางไซเบอร์ และสมคบกันฉ้อโกงบัตรเครดิตระดับรัฐ Hacker (2016)
But I think it's some kind of Star Wars, cybertech, newfangled hardware, right?แต่ผมคิดว่า นี่คล้ายเป็นเครื่องมือโลหะบางอย่าง แบบใหม่ ไซเบอร์เทคเหมือน Star Wars แบบนั้น ? Squeeze (1993)
You are right, Gilberte.ถูกแล้ว, กิลเบิรต์ Frontier(s) (2007)
Gilberte, take them to the room.กิลเบิร์ท, พาพวกเค้าไปที่ห้อง Frontier(s) (2007)
- Gilberte told me that you have a bag with money.- กิลเบิร์ทบอกชั้นว่าแกมีเงินอยู่ในกระเป๋าสะพาย Frontier(s) (2007)
- Gilberte, what do you say?- กิลเบิร์ท ว่ายังงัยนะ? ! Frontier(s) (2007)
- Obey Gilberte.- เชื่อฟังกิลเบิร์ทเถอะน่า Frontier(s) (2007)
You all must help my beloved daughter, Gilberte.ลูกทุกคนจะต้องช่วย ลูกสาวของพ่อ, กิลเบิร์ท Frontier(s) (2007)
Gilberte, my beloved daughter,กิลเบิร์ท, ลูกสาวที่เป็นที่รักของพ่อ Frontier(s) (2007)
- Gilberte don't do that!- กิลเบิร์ท อย่าทำนะ Frontier(s) (2007)
Of experienced and vanquished reality?Von erlebter und eroberter Wirklichkeit. From the Life of the Marionettes (1980)
Lucas discovered it and had it translated.Lucas stöberte es auf. Es wurde übersetzt. The Last Metro (1980)
The Lord Fauntleroy has won the hearts of the whole village with what he's done...eroberte sich damit alle Herzen des Dorfes. Little Lord Fauntleroy (1980)
Having the bust and knowing about the feet why haven't they ever been brought together.Sagen Sie, Herr Konservator, Sie hatten das Oberteil und die Füße. Warum haben Sie das nicht schon früher verglichen? Ganz einfach. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Gilberte always gets the wrong one.Gilberte trifft immer das Falsche. The Party (1980)
Remember, dear Gilberte, nothing can knock me down.Merk dir ein für alle Mal, liebe Gilberte, mich kann nichts umhauen. The Party (1980)
Gilberte, please stop it!- Gilberte, jetzt hör aber bitte auf! - Nicht aufregen! The Party (1980)
Together they conquered the jungles of Evridk.Gemeinsam eroberten sie den Urwald Evridk. The Mystery of the Third Planet (1981)
He was acting so crazy, he ate a piece of tail, and Henrietta wasn't even bothering him.Er war aus dem Häuschen und knabberte seinen Schwanz an. The Cannonball Run (1981)
And now here's delicious Darla in a swirl of apricot silk above a tight bodice with a cleverly draped décolletage.Und nun die delikate Darla, ein Tupfer aprikosenfarbener Seide mit eng anliegendem Oberteil und raffiniert drapiertem Décolleté. The Great Muppet Caper (1981)
Let go of my hand.Da muss es auch um was Richtiges gehen und nicht um so eine abgelubberte Braut! Hot Bubblegum (1981)
Actor Höf gen wins Berlin workers' hearts overnight.Der Schauspieler Höfgen eroberte die Herzen der Berliner Arbeiter. Mephisto (1981)
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.Ein ägyptischer Pharao, Shishak, der Jerusalem 980 v. Chr. eroberte, brachte wohl die Lade in die Stadt Tanis und verbarg sie in der Quelle der Seelen, einer geheimen Kammer. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Though she used magic only as a last resort.Aber sie zauberte nur im Notfall. Oslinaya shkura (1982)
Imagine how happy people will be when I conquer them all.Stell dir vor, wie glücklich die Eroberten sein werden. Oslinaya shkura (1982)
And Punjab put a spell on Sandy.Und Punjab verzauberte dann Sandy. Annie (1982)
It is a hard task, for the conquered, to sing the praises of his conqueror.Es ist schwer für die Eroberten, den Eroberer hochleben zu lassen. Ivanhoe (1982)
# As the enchanted stars # # Sail serenely by #Wenn die verzauberten Sterne gelassen vorbeisegeln The Last Unicorn (1982)
'But they were the bravest'Unsere Soldaten waren müde und doch sattelten sie die Pferde und töteten die Soldaten und eroberten ihr Banner. Dragon Lord (1982)
- It doesn't have a top.- Es hat kein Oberteil. Sophie's Choice (1982)
- You're the top.- Du bist das Oberteil. Sophie's Choice (1982)
Oh, I forgot the top!Hab das Oberteil vergessen. I Are You, You Am Me (1982)
- It wasn't enough to sell overpriced dresses.- Überteuerte Kleider waren nicht genug? Steele Threads (1983)
In a magical garden, they sing how they follow the stream to its source gliding over the water.In einem verzauberten Garten singen sie, dass sie dem Fluss an seine Quelle folgen, indem sie über das Wasser schweben. The Hunger (1983)
- Well, I found the top.- Das Oberteil hab ich schon. The Man Who Loved Women (1983)
He jokingly confessed that although the pursuit of new women was still Exhilarating and indispensable to his physical and emotional well being, The effort was beginning to be tiresome.Er alberte herum, dass seine Jagd auf neue Frauen... zwar immer noch anregend und unerlässlich war... für sein physisches und emotionales Wohlbefinden... dass es aber allmählich ganz schön anstrengend würde. The Man Who Loved Women (1983)
He Was in a kind of closet, rummaging through a pile of papers.Er war in einer Art Kammer und stöberte durch Unterlagen. Revenge of the Dead (1983)
Really something.Die hat einen Hintern! Ich konnte sie nicht völlig auspellen, wir bibberten vor Kälte. One Deadly Summer (1983)
I think that's because this pοοr girl bit her nails.Die hatte genau solche angeknabberten Nägel, wie das Mädchen in der Bibliothek. Part 1 (1984)
She bleached her hair, painted her bitten nails, made her up as Ruby Κeene, put her intο οne οf Ruby's dresses and, finally, drugged her, ready fοr the deadly attentiοns οf Mark Gaskell.Sie bleichte ihr Haar, malte ihre abgeknabberten Fingernägel an und zog ihr ein billiges Kleid von Ruby an. Bevor das arme Mädchen narkotisiert und von Gaskell übernommen wurde. Part 3 (1984)
That's all.Dann reduziert sich also alles auf abgeknabberte Fingernägel und Mozart. Part 3 (1984)
Did you shower like that?Warst du ohne Oberteil duschen? Year of the Jellyfish (1984)
What do you want from me?Wo ist mein Oberteil? Baby Love (1983)
Our story begins in a time long, long ago... deep in an enchanted forest on the distant moon of Endor.Unsere Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit... tief in einem verzauberten Wald auf dem fernen Mond Endor. The Ewok Adventure (1984)
It just seems a little pricey for a unique fixer-upper opportunity, that's all.Etwas überteuert für eine reparaturbedürftige Gelegenheit. Ghostbusters (1984)
Your daughter, isn't it?Das ist doch Ihre Tochter, GilberteSwann in Love (1984)
But everything was overpriced.Aber alles war überteuert. Ship of Spies (1985)
When the Nome King promised Mombi 30 beautiful heads if she kept Ozma a secret, she enchanted her into the mirror.Der König verprach Mombi 30 Köpfe, wenn sie Ozma verbergen würde. Und sie verzauberte sie in einen Spiegel. Return to Oz (1985)
Put your top on!Zieh dein Oberteil an! Summer Rental (1985)
Who was this creature that rose like the dawn was bewitching as the moon, radiant as the sun terrible as an army poised for battle?Wer war dieses Geschöpf, dass aufstieg wie die Morgenröte, bezauberte wie der Mond, erstrahlte wie die Sonne, und erschreckend war wie ein ganzes Heer? The Name of the Rose (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; clé des champs [f]
ความมีอิสระ[n. exp.] (khwām mī itsara) EN: liberty   FR: liberté [f]
ความเป็นเอกราช[n. exp.] (khwām pen ēkkarāt) EN: independence ; freedom ; liberation   FR: indépendance [f] ; liberté [f]
ความเป็นอิสระ[n.] (khwām pen itsara) EN: independence ; freedom ; liberation   FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
ความเป็นหนุ่ม [n. exp.] (khwām pen num) FR: puberté [f]
ความเป็นหนุ่มเป็นสาว[n. exp.] (khwām pen num pen sāo) FR: puberté [f]
ความเป็นหนุ่มสาว[n. exp.] (khwām pen num-sāo) FR: puberté [f]
ความเป็นสาว[n. exp.] (khwām pen sāo) FR: puberté [f]
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult   FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault   FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
เสรีภาพ[n.] (sēriphāp) EN: freedom ; liberty   FR: liberté [f] ; indépendance [f]
เสรีภาพแห่งการพูด[n. exp.] (sērīphāp haeng kān phūt) EN: freedom of speech   FR: liberté d'expression [f] ; liberté de parole [f]
เสรีภาพแห่งหนังสือพิมพ์[n. exp.] (sērīphāp haeng nangseūphim) EN: freedom of the press   FR: liberté de la presse [f]
เสรีภาพในการชุมนุม[n. exp.] (sērīphāp nai kān chumnum) EN: freedom of assembly   FR: liberté d'assemblée [f] ; liberté de réunion [f]
เสรีภาพในการจัดพิมพ์[n. exp.] (sērīphāp nai kān jatphim) EN: freedom of the press   FR: liberté de la presse [f]
เสรีภาพในการเขียน[n. exp.] (sērīphāp nai kān khīen) EN: liberty of writing ; freedom of writing   FR: liberté d'écriture [f]
เสรีภาพในการพูด[n. exp.] (sērīphāp nai kān phūt) EN: freedom of speech   FR: liberté d'expression [f] ; liberté de parole [f]
เสรีภาพในการหยุดงาน[n. exp.] (sērīphāp nai kān yut ngān) FR: liberté de grève [f] ; droit de grève [m]
เสรีภาพส่วนบุคคล[n. exp.] (sērīphāp suanbukkhon) EN: individual liberty   FR: liberté individuelle [f]
เสรีภาพทางการเมือง[n. exp.] (sērīphāp thang kānmeūang) EN: political liberty   FR: liberté poltique [f]
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (sitthi lae sēriphāp khanpheūnthān) EN: fundamental rights and freedoms   FR: droits et libertés fondamentaux [mpl]
สิทธิเสรีภาพ[n. exp.] (sitthi sēriphāp) EN: liberty and rights   FR: droits et libertés [mpl]
ถือพลการ[v. exp.] (theū phalakān) FR: prendre la liberté de ; se permettre
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture   FR: prendre la liberté de
วัยแรกแย้ม[n. exp.] (wai raēk yaēm) EN: puberty (of a girl) ; age of budding   FR: puberté (féminine) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERTE    B ER1 T
BERTELS    B ER1 T AH0 L Z
BERTELLI    B ER0 T EH1 L IY0
GILBERTE    G IH1 L B ER0 T
LALIBERTE    L AA0 L IY0 B EH1 R T IY0
BERTELSON    B ER1 T AH0 L S AH0 N
SABERTECH    S EY1 B ER0 T EH2 K
BERTELSEN    B ER1 T AH0 L S AH0 N
BERTELSMANN    B ER1 T AH0 L Z M AH0 N
BERTELSMANN'S    B ER1 T AH0 L Z M AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesäuberte {m,f}; Gesäuberterpurgee [Add to Longdo]
Oberteil {n}entablature [Add to Longdo]
Oberteil {n}upper part; top part [Add to Longdo]
Oberteil {n} eines Ventilsbonnet [Add to Longdo]
Steckoberteil {n}upper connector cover part [Add to Longdo]
Top {n}; Oberteil {n} | Tops {pl}; Oberteile {pl}top | tops [Add to Longdo]
bezaubern | bezaubernd | bezaubert | bezaubert | bezauberteto enchant | enchanting | enchanted | enchants | enchanted [Add to Longdo]
bezaubern | bezaubern | bezaubert | bezaubert | bezauberteto fascinate | fascinating | fascinated | fascinates | fascinated [Add to Longdo]
durchgestöbert; durchstöberteransacked [Add to Longdo]
erobern; besiegen | erobernd; besiegend | erobert; besiegt | erobert; besiegt | eroberte; besiegteto conquer | conquering | conquered | conquers | conquered [Add to Longdo]
eroberte zurück; zurückerobertreconquered [Add to Longdo]
gesabbert; gegeifert; sabberte; geiferteslavered [Add to Longdo]
knabbern | knabbernd | geknabbert | knabbert | knabberteto nibble | nibbling | nibbled | nibbles | nibbled [Add to Longdo]
sabbern; geifern | sabbernd; geifernd | gesabbert; gegeifert | sabbert; geifert | sabberte; geiferteto slaver | slavering | slavered | slavers | slaveres [Add to Longdo]
sabbern; geifern | sabbernd; geifernd | gesabbert; gegeifert | sabbert; geifert | sabberte; geiferteto slobber | slobbering | slobbered | slobbers | slobbered [Add to Longdo]
sabbern | sabbernd | sabbert | sabberteto drivel | driveling | drivels | driveled [Add to Longdo]
säubertebowdlerized [Add to Longdo]
stöbern (in) | stöbernd | gestöbert | stöbert | stöberteto rummage (in) | rummaging | rummaged in | rummages | rummaged [Add to Longdo]
stöberte herumfossicked [Add to Longdo]
verpulvern; verplembern; verjubeln | verpulvernd; verplembernd; verjubelnd | verpulvert; verplembert; verjubelt | verpulvert; verplembert; verjubelt | verpulverte; verplemberte; verjubelteto blue [Br.] | bluing | blued | blues | blued [Add to Longdo]
verzaubern | verzaubernd | verzaubert | verzaubert | verzauberteto bewitch | bewitching | bewitched | bewitches | bewitched [Add to Longdo]
zittern; bibbern | zitternd; bibbernd | gezittert; gebibbert | zittert; bibbert | zitterte; bibberteto jitter | jittering | jittered | jitters | jittered [Add to Longdo]
Protektoroberteil {n}camelback; top cap [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバーテロ[, saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top